Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 147/2012/TT-BTC sửa đổi Quy chế hành nghề chứng khoán kèm theo

Số hiệu: 147/2012/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 10/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 147/2012/TT-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2012

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA “QUY CHẾ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN” ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2008/QĐ-BTC NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hành nghề chứng khoán được ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hành nghề chứng khoán được ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

1. Bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 4.

2. Sửa đổi Điều 5 như sau:

“Điều 5. Hồ sơ, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán

1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đối với cá nhân trong nước bao gồm:

a) Giấy đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán (theo mẫu quy định tại Phụ lục số I Quy chế hành nghề chứng khoán);

b) Bản thông tin cá nhân của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán (theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) trong vòng sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ hợp lệ, được chứng thực chữ ký của người khai;

c) Phiếu Lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời hạn sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ, kèm theo bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

d) Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sỹ, tiến sỹ;

đ) Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài hoặc tài liệu tương đương chứng minh cá nhân đó đã được phép hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài (nếu có);

e) Bản sao hợp lệ các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán hoặc các văn bằng được phép miễn giảm chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán theo quy định tại Điều 4 Quy chế hành nghề chứng khoán;

g) Kết quả thi sát hạch phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị cấp;

h) Hai (02) ảnh 4x6 chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

i) Trường hợp đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ, hồ sơ phải bổ sung tài liệu do tổ chức có thẩm quyền xác nhận, chứng minh người đề nghị cấp chứng chỉ đã có đủ năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng (trừ các trường hợp được miễn giảm) theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 4 Quy chế hành nghề chứng khoán.

2. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đối với cá nhân người nước ngoài, bao gồm:

a) Các tài liệu quy định tại điểm a, c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều này;

b) Bản thông tin cá nhân của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán (theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) trong vòng sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ hợp lệ, được chứng thực chữ ký của người khai.

3. Hồ sơ đề nghị cấp, chứng chỉ hành nghề chứng khoán được lập thành một (01) bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và không được hoàn lại, kể cả trường hợp không được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Trường hợp có tài liệu viết bằng tiếng nước ngoài, các tài liệu này phải dịch chứng thực sang tiếng Việt. Riêng đối với người nước ngoài, những tài liệu thuộc loại văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nước ngoài cấp hoặc xác nhận, phải được hợp pháp hoá lãnh sự trong vòng sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ.

4. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán và thông báo nộp lệ phí cấp chứng chỉ (đối với trường hợp hồ sơ đã hợp lệ) hoặc thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ (đối với trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ) cho người đề nghị. Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán phải nộp lệ phí trước khi nhận chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do và đăng trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

5. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán chỉ có giá trị sử dụng khi người được cấp chứng chỉ làm việc tại vị trí nghiệp vụ chuyên môn của một công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán và được công ty đó thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

6. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán được cấp không thời hạn, trừ trường hợp bị thu hồi theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Quy chế hành nghề chứng khoán.”

3. Bãi bỏ Mẫu Sơ yếu lý lịch của người hành nghề chứng khoán quy định tại Phụ lục số II được ban hành kèm theo Quy chế hành nghề chứng khoán.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2012.

2. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Công báo;
- Website CP;
- Cục Kiểm tra Văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website BTC;
- Lưu: VT, UBCKNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

PHỤ LỤC

MẴU KHAI BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN
(Áp dụng cho người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán)
(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2012/TT-BTC ngày    tháng     năm 2012 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

1) Họ và tên:.............................................................................................................................

2) Ngày tháng năm sinh:............................................................................................................

3) Quốc tịch:............................................................................................................................

4) Nguyên quán:.......................................................................................................................

5) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:............................................................................................

(ghi chi tiết số nhà, khối/thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)

6) Chỗ ở hiện tại/Địa chỉ liên lạc:................................................................................................

(ghi chi tiết số nhà, khối/thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)

7) Giấy CMND/Hộ chiếu số:………………………………………… ngày cấp:....................................

nơi cấp:………………………………..

8) Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian

Trường /Trung tâm đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Khen thưởng

Kỷ luật

Từ…………

đến………..

 

 

 

 

Từ…………

đến………..

 

 

 

 

9) Quá trình làm việc:

Thời gian

Nơi làm việc

Vị trí/Chức vụ

Khen thưởng

Kỷ luật

Từ…………

đến……….

 

 

 

 

Từ…………

đến………..

 

 

 

 

10) Quan hệ nhân thân:

Mối quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Chỗ ở

Nghề nghiệp

Đơn vị công tác (nếu có)

Bố

 

 

 

 

 

Mẹ

 

 

 

 

 

Anh/chị/ em ruột

 

 

 

 

 

Vợ/ chồng

 

 

 

 

 

Con

 

 

 

 

 

Tôi cam kết các nội dung kê khai trên là chính xác và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, hợp pháp của Bản thông tin cá nhân này./.

 

…………….., ngày…… tháng........ năm……..
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Phần chứng thực chữ ký người khai của Cơ quan có thẩm quyền

THE MINISTRY OF FINANCE
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No.147/2012/QD-BTC

Hanoi, September 10, 2012

 

CIRCULAR

ON AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF “REGULATIONS ON SECURITIES PRACTICE” PROMULGATED TOGETHER WITH THE DECISION NO.15/2008/QD-BTC, OF MARCH 27, 2008 OF THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Law on Securities dated 29 June 2006;

Pursuant to the Law on amending and supplementing a number of articles of Law on Securities dated 24 November 2010;

Pursuant to the Government’s Decree No.58/2012/ND-CP, dated 20 July, 2012 detailing and guiding implementation of a number of articles of the Law on Securities and Law on amending and supplementing a number of articles of Law on Securities;

Pursuant to the Government's Decree No.118/2008/ND-CP, dated 27 November 2008 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

At the proposal of the Chairperson of the State Securities Commission;

The Minister of Finance promulgates Circular on amending and supplementing a number of articles of “regulations on securities practice” promulgated together with the Decision No.15/2008/QD-BTC, dated 27 march 2008 of the Minister of Finance,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. To annul point b, clause 1, Article 4.

2. To amend Article 5 as follows:

“Article 5.- Dossier of and procedures for issuance of a securities practice certificate

1. A dossier from domestic individuals requesting for issuance of a securities practice certificate shall comprise:

a) Request for issuance of a securities practice certificate (made according to the standard form in Appendix 1 of the Regulations on securities practice)

b) Summarized curriculum vita of the applicant (made according to the standard form in Appendix promulgated together with this Circular) be certified signature of declarer within the six (6) month period prior to the date on which the State Securities Commission receives the dossier;

c) Legal record issued by the competent authority within the six (6) month period prior to the date on which the State Securities Commission receives the dossier, enclosed with a valid copy of the currently valid people's identity card or passport;

d) Valid copy of university degree, masters degree or doctorate;

dd) Valid copy of the lawful overseas securities practice certificate or equivalent document proving that the applicant has been permitted to legally conduct securities practice overseas (if any);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) Results of the examination taken for the type of securities practice certificate requested;

h) Two (02) photos (size 4 x 6) taken within the six (06) month period prior to the date on which the State Securities Commission receives the dossier;

i) In the case of a request for issuance of a fund management practice certificate, the dossier must also contain a document from the competent organization certifying, proving that the applicant has the required number of years experience working in the finance, banking sector (unless the applicant is exempt) as stipulated in point c, clause 3, article 4 of the Regulations on securities practice.

2. A dossier from a foreigner for the issuance of a securities practice certificate shall comprise:

a) The documents stipulated in points a, c, d, dd, e, g, h and i of clause 1 of this article;

b) Summarized curriculum vita of the applicant (made according to the standard form in Appendix promulgated together with this Circular) be certified signature of declarer within the six (6) month period prior to the date on which the State Securities Commission receives the dossier.

3. The dossier prescribed in either clause 1 or clause 2 of this article shall be prepared in one (01) set and sent to the State Securities Commission, and shall not be returnable even in a case of refusal to issue the securities practice certificate.

Any documents which are in a foreign language must be translated with notarization into Vietnamese. If the applicant has foreign nationality, the documents which are issued or certified by foreign competent state agencies must be consularly legalized within the six (6) month period prior to the date on which the State Securities Commission receives the dossier;

4. The State Securities Commission shall issue a decision on grant of securities practice certificate and notification of submission of Fees for issuance (if dossier has been valid) or notification of amending and supplementing dossier (if dossier has not yet been valid) to the applicant within a time-limit of five (05) working days from the date of receipt of a dossier. The applicant for issuance of a securities practice certificate must pay fee before receiving securities practice certificate. In a case of refusal, the State Securities Commission shall provide a written response explaining its reasons and publish on its website.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Issued securities practice certificates shall have an unspecified duration, except in a case where a securities practice certificate is withdrawn as prescribed in clause 1, article 7 of the Regulations on securities practice.”

3. To annul the Form of Summarized curriculum vita of securities practicer specified in the Appendix 2 issued together with the Regulations on securities practice.

Article 2. Organization of implementation

1. This Circular takes effect from November 01, 2012.

2. In the course of implementation, any problem arising should be reported to the Ministry of Finance by relevant organizations, individuals for research, guide and settlement

 

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER
Tran Xuan Ha

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 147/2012/TT-BTC ngày 10/09/2012 sửa đổi "Quy chế hành nghề chứng khoán" kèm theo Quyết định 15/2008/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.001

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.44.30
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!