Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 13/2002/TT-BTC bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu chính phủbổ sung Thông tư 68/2000/TT-BTC

Số hiệu: 13/2002/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 05/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/2002/TT-BTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 2 năm 2002

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 13/2002/TT-BTC NGÀY 05 THÁNG 02 NĂM 2002 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 68/2000/TT-BTC NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 2000 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỂM VỀ BẢO LÃNH VÀ ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

Để hoàn thiện cơ chế phát hành trái phiếu Chính phủ theo phương thức bảo lãnh và đại lý phát hành, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 68/2000/TT-BTC ngày 13 tháng 7 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điểm về bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ như sau:

I. MỤC II, PHẦN II ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM:

1. Thay điểm 1 cũ bằng điểm 1 mới:

1. Cấu trúc bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ:

Việc bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ được thực hiện theo một trong các hình thức cấu trúc bảo lãnh phát hành sau:

1.1. Một tổ chức bảo lãnh phát hành duy nhất.

1.2. Tổ hợp bảo lãnh phát hành có một hoặc một số tổ chức đồng bảo lãnh phát hành chính.

1.3. Tổ hợp bảo lãnh phát hành bao gồm các tổ chức đồng bảo lãnh phát hành.

2. Thay điểm 3, về quy trình bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ bằng điểm 3 mới:

2.1. Thay điểm 3.1 cũ bằng điểm 3.1 mới:

3.1. Thông báo nội dung và điều kiện của đợt phát hành trái phiếu Chính phủ:

Trước ngày phát hành trái phiếu ít nhất là 30 ngày, căn cứ Quyết định phát hành trái phiếu Chính phủ của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước TW gửi "Thông báo nội dung và điều kiện trái phiếu Chính phủ phát hành theo phương thức bảo lãnh" (theo mẫu Phụ lục 02 đính kèm) cho các thành viên tham gia bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ.

Căn cứ Thông báo nội dung và điều kiện trái phiếu Chính phủ của Kho bạc Nhà nước TW, các thành viên tham gia bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ tìm hiểu khả năng mua trái phiếu Chính phủ của các nhà đầu tư dưới hình thức đăng ký mua trái phiếu Chính phủ (theo mẫu Phụ lục 06 đính kèm).

2.3. Thay điểm 3.2 cũ bằng điểm 3.2 mới:

3.2. Đăng ký bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ:

Trước ngày phát hành trái phiếu ít nhất 15 ngày, trên cơ sở kết quả đăng ký mua trái phiếu Chính phủ của các nhà đầu tư, các thành viên tham gia bảo lãnh phát hành gửi Đăng ký bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ (theo mẫu Phụ lục 03 đính kèm) đến Kho bạc Nhà nước TW, trong đó ghi rõ: khối lượng trái phiếu nhận bảo lãnh, danh sách và số tiền đã đăng ký mua trái phiếu của từng nhà đầu tư, lãi suất, phí bảo lãnh... để Kho bạc Nhà nước TW làm căn cứ xem xét, lựa chọn tổ chức bảo lãnh cho đợt phát hành.

2.3. Thay điểm 3.3 cũ bằng điểm 3.3 mới:

3.3. Thoả thuận lãi suất, phí bảo lãnh và khối lượng trái phiếu nhận bảo lãnh của đợt phát hành trái phiếu Chính phủ:

Căn cứ "Đăng ký bảo lãnh phát hành trái phiếu", Kho bạc Nhà nước TW quyết định chọn những thành viên tham gia bảo lãnh phát hành có số tiền đã đăng ký mua trái phiếu của các nhà đầu tư so với khối lượng trái phiếu nhận bảo lãnh đạt tỷ lệ từ 50% trở lên, lãi suất và phí bảo lãnh thấp được làm bảo lãnh cho đợt phát hành và mời đến Kho bạc Nhà nước TW để thoả thuận về lãi suất, phí bảo lãnh, khối lượng trái phiếu nhận bảo lãnh, các vấn đề có liên quan khác của đợt phát hành.

2.4. Thay điểm 3.4 cũ bằng điểm 3.4 mới:

3.4. Ký Hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ:

Căn cứ kết quả thoả thuận với tổ chức bảo lãnh phát hành, Kho bạc Nhà nước TW ký "Hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ" với tổ chức bảo lãnh phát hành duy nhất hoặc tổ chức bảo lãnh phát hành chính hoặc từng tổ chức đồng bảo lãnh phát hành chính hoặc với từng tổ chức đồng bảo lãnh được chọn.

2.5. Thay điểm 3.5 cũ bằng điểm 3.5 mới:

3.5. Thông báo phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường chứng khoán:

Trước ngày phát hành trái phiếu ít nhất là 7 ngày, căn cứ Hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ, Kho bạc Nhà nước TW và tổ chức được lựa chọn làm bảo lãnh phát hành phối hợp với Trung tâm Giao dịch chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán ra "Thông báo phát hành trái phiếu Chính phủ " (theo mẫu Phụ lục 05 đính kèm) trên thị trường chứng khoán.

2.6. Thay điểm 3.6 cũ bằng điểm 3.6 mới:

3.6. Bán trái phiếu Chính phủ cho các nhà đầu tư:

Căn cứ Thông báo phát hành trái phiếu Chính phủ và Hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ đã ký với Kho bạc Nhà nước TW, tổ chức bảo lãnh phát hành bán trái phiếu Chính phủ đã nhận bảo lãnh cho các nhà đầu tư.

2.7. Thay điểm 3.7 cũ bằng điểm 3.7 mới:

3.7. Ký quỹ bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ:

a) Để bảo đảm việc chuyển tiền trái phiếu nhận bảo lãnh cho Kho bạc Nhà nước TW, trước ngày phát hành trái phiếu các tổ chức bảo lãnh phát hành phải chuyển tiền ký quỹ tối thiểu bằng 5% số tiền trái phiếu đã nhận bảo lãnh vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước TW mở tại Ngân hàng Nhà nước.

b) Số tiền ký quỹ không được trả lãi trong thời gian ký quỹ và được tính trừ vào số tiền trái phiếu nhận bảo lãnh chuyển cho Kho bạc Nhà nước TW hoặc để trả tiền phạt chậm thanh toán trong trường hợp tổ chức bảo lãnh chậm chuyển tiền trái phiếu nhận bảo lãnh cho Kho bạc Nhà nước TW.

2.8. Tại điểm 3.8.b: Thay đoạn "Số tiền phạt chậm thanh toán được trích từ tài khoản của tổ chức bảo lãnh phát hành mở tại ngân hàng và được xác định theo công thức sau:" bằng đoạn" Số tiền phạt chậm thanh toán được trích từ tiền ký quỹ của tổ chức bảo lãnh phát hành và được xác định theo công thức sau:".

3. Thay điểm 6 cũ bằng điểm 6 mới:

6. Trách nhiệm của tổ chức bảo lãnh phát hành:

6.1. Tổ chức bảo lãnh phát hành bán lại số trái phiếu đã nhận bảo lãnh đến các nhà đầu tư, đồng thời mua số trái phiếu còn lại chưa được bán hết.

6.2. Quản lý sổ sách và thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký, niêm yết trái phiếu tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán cho các nhà đầu tư.

6.3. Chậm nhất vào ngày phát hành trái phiếu, tổ chức bảo lãnh phát hành phải gửi "Báo cáo kết quả bán trái phiếu Chính phủ" (theo mẫu phụ lục 11 đính kèm) đến Kho bạc Nhà nước TW.

II. PHẦN PHỤ LỤC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NHƯ SAU:

1. Thay Phụ lục 02 cũ bằng Phụ lục 02 mới "đính kèm".

2. Thay Phụ lục 03 cũ bằng Phụ lục 03 mới "đính kèm".

3. Tại điều 6, Phụ lục 04: thay điểm 3 cũ bằng điểm 3 mới:

Thông báo cho Bên phát hành biết tiến độ và kết quả bán trái phiếu khi bên phát hành yêu cầu.

4. Thay Phụ lục 05 cũ bằng Phụ lục 05 mới "đính kèm".

5. Thay Phụ lục 06 cũ bằng Phụ lục 06 mới "đính kèm".

6. Thay Phụ lục 07 cũ bằng Phụ lục 07 mới "đính kèm".

7. Bổ sung Phụ lục 11(đính kèm).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các nội dung khác không hướng dẫn trong Thông tư này vẫn giữ nguyên như quy định tại Thông tư số 68/2000/TT-BTC ngày 13 tháng 7 năm 2000 của Bộ Tài chính.

2. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện Thông tư này.

3. Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính có nhiệm vụ hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định tại Thông tư này./.

 

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC 02

BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC TW
Số: /KB-TBBL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm

 

THÔNG BÁO

NỘI DUNG VÀ ĐIỀU KIỆN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ PHÁT HÀNH THEO PHƯƠNG THỨC BẢO LÃNH ĐỢT...

Thực hiện Quyết định số... ngày... tháng ... năm... của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước TW thông báo nội dung và điều kiện trái phiếu Chính phủ phát hành theo phương thức bảo lãnh đợt..... như sau:

1. Khối lượng trái phiếu phát hành:

2. Kỳ hạn trái phiếu:

3. Hình thức trái phiếu:

4. Mệnh giá trái phiếu:

5. Ngày phát hành trái phiếu:

6. Ngày đến hạn thanh toán trái phiếu:

7. Phương thức thanh toán gốc, lãi:

8. Các vấn đề khác có liên quan đến đợt phát hành;

Căn cứ nội dung và điều kiện phát hành nói trên các tổ chức bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ có nhu cầu tham gia bảo lãnh phát hành trái phiếu đợt ... gửi "Đăng ký bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ" (theo mẫu Phụ lục 03 đính kèm Thông tư số 13/2002/TT-BTC ngày 05 tháng 02 năm 2002 của Bộ Tài chính) đến Kho bạc Nhà nước TW trước ngày... tháng... năm.... để triển khai các bước chuẩn bị bảo lãnh phát hành trái phiếu./.

Nơi nhận:
- Các thành viên tham gia bảo lãnh
phát hành trái phiếu CP
- Lưu VT, HĐV

Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước

 

PHỤ LỤC 03

(TÊN TỔ CHỨC)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày tháng năm

 

ĐĂNG KÝ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ ĐỢT...

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước TW

1. Tên tổ chức nhận bảo lãnh:

2. Tên giao dịch:

3. Trụ sở chính:

4. Điện thoại: Fax:

5. Nơi mở tài khoản tiền gửi: Số hiệu TK tiền gửi:

6. Vốn điều lệ:

Đề nghị được bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ đợt ... với nội dung và điều kiện sau:

1. Khối lượng trái phiếu nhận bảo lãnh:

2. Danh sách và số tiền đăng ký mua trái phiếu của từng nhà đầu tư:

3. Tỷ lệ số tiền đăng ký mua trái phiếu của các nhà đầu tư so với khối lượng trái phiếu nhận bảo lãnh:

4. Lãi suất trái phiếu:

5. Phí bảo lãnh:

6. Các vấn đề khác có liên quan đến đợt phát hành:

TÊN TỔ CHỨC
Người đứng đầu tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC 05

BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC TW
Số: /KB-TBBL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm

 

THÔNG BÁO

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ THEO PHƯƠNG THỨC BẢO LÃNH ĐỢT...

Kho bạc Nhà nước TW xin thông báo nội dung chi tiết của trái phiếu Chính phủ phát hành theo phương thức bảo lãnh đợt... như sau:

1. Khối lượng trái phiếu phát hành:

2. Kỳ hạn trái phiếu:

3. Lãi suất trái phiếu:

4. Hình thức trái phiếu:

5. Giá bán trái phiếu:

6. Mệnh giá trái phiếu:

7. Ngày phát hành trái phiếu

8. Ngày đến hạn thanh toán trái phiếu:

9. Phương thức thanh toán gốc, lãi:

10. Các tổ chức bảo lãnh, khối lượng trái phiếu nhận bảo lãnh của từng tổ chức:

11. Các vấn đề khác có liên quan đến đợt phát hành:

Nơi nhận:
- Các tổ chức bảo lãnh phát hành
trái phiếu CP
- Trung tâm Giao dịch CK
- Lưu VT, HĐV

Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước

 

PHỤ LỤC 06

(TÊN TỔ CHỨC ĐẦU TƯ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày tháng năm

 

ĐĂNG KÝ MUA TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ PHÁT HÀNH THEO PHƯƠNG THỨC BẢO LÃNH ĐỢT...

(Dùng cho nhà đầu tư)

Kính gửi: (Tên tổ chức bảo lãnh phát hành)

1. Tên tổ chức (cá nhân) mua trái phiếu:

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc CMND (hộ chiếu) số: ..., (tên cơ quan cấp)...................cấp ngày ... tháng ... năm....

3. Địa chỉ:

4. Điện thoại: Fax:

5. Đăng ký mua trái phiếu Chính phủ phát hành theo phương thức bảo lãnh đợt... như sau:

- Lãi suất trái phiếu:

- Khối lượng trái phiếu đăng ký mua:

+ Hình thức chứng chỉ (chi tiết theo từng loại mệnh giá):

+ Hình thức bút toán ghi sổ:

- Các vấn đề khác có liên quan đến đợt phát hành

TÊN TỔ CHỨC (CÁ NHÂN) MUA TRÁI PHIẾU
Người đứng đầu tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC 07

BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC TW

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm

 

GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Chủ sở hữu:...................................................................................................

Địa chỉ: .........................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc CMND (hộ chiếu) số...............,

(tên cơ quan cấp)......................... cấp ngày...... tháng...... năm........

Sở hữu trái phiếu kho bạc: kỳ hạn.......... năm; lãi suất......%/năm

Số tiền: ..........................................................................................................

Bằng chữ:.......................................................................................................

.......................................................................................................................

Ngày phát hành:..............................................

Ngày thanh toán:.............................................

Vụ trưởng Vụ Huy động vốn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 11

(TÊN TỔ CHỨC)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày tháng năm

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ BÁN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ PHÁT HÀNH THEO PHƯƠNG THỨC BẢO LÃNH ĐỢT...

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước TW

Khối lượng trái phiếu nhận bảo lãnh là................. đồng. Trong đó:

- Số trái phiếu đã bán cho các nhà đầu tư là......... đồng, bằng.........% khối lượng trái phiếu nhận bảo lãnh.

- Số trái phiếu còn lại (tên tổ chức bảo lãnh phát hành) nắm giữ............. đồng, bằng.............% khối lượng trái phiếu nhận bảo lãnh.

Cụ thể như sau:

STT

Chủ sở hữu trái phiếu *

Địa chỉ

Số Giấy CNĐKKD hoặc CMND

(hộ chiếu)**

Cơ quan và thời điểm cấp

Số tiền trái phiếu sở hữu (đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

Người đứng đầu tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

* Chủ sở hữu trái phiếu bao gồm cả tổ chức bảo lãnh phát hành.

** Giấy CNĐKKD viết tắt của: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 13/2002/TT-BTC

Hanoi, February 05, 2002

 

CIRCULAR

GUIDING THE AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FINANCE MINISTRYS CIRCULAR No. 68/2000/TT-BTC OF JULY 13, 2000 GUIDING IN DETAIL A NUMBER OF POINTS ON GOVERNMENT BOND ISSUANCE UNDERWRITING AND AGENCY

In order to perfect the mechanism of issuing government bonds by modes of issuance underwriting and agency, the Finance Ministry hereby guides the amendments and supplements to its Circular No. 68/2000/TT-BTC of July 13, 2000 guiding in detail a number of points on government bond issuance underwriting and agency, as follows:

I. A NUMBER OF POINTS IN SECTION II, PART II ARE AMENDED AND SUPPLEMENTED AS FOLLOWS:

1. To replace Point 1 with the following new one:

1. The government bond issuance underwriting structure:

The government bond issuance underwriting shall be effected in one of the following issuance underwriting structure forms:

1.1. A sole issuance-underwriting organization.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1.3. An issuance-underwriting conglomerate composed of co-issuance underwriting organizations.

2. To replace Point 3 on the government bond issuance underwriting procedures with the following new one:

2.1. To replace Point 3.1 with the following new one:

3.1. Notice on the content and conditions of a government bond issuance drive:

At least 30 days before the bond issuance date, the Central State Treasury shall base itself on the Finance Ministers decision on government bond issuance to send a "notice on the content and conditions of government bonds issued by the underwriting mode" (according to the set form) to members participating in the government bond issuance underwriting.

Basing themselves on the content and conditions of government bonds notified by the Central State Treasury, the members participating in the government bond issuance underwriting shall probe the investors capabilities to buy government bonds in form of registration for buying government bonds (made according to the set form).

2.2. To replace Point 3.2 with the following new one:

3.2. Registration for government bond issuance underwriting:

At least 15 days before the bond issuance date, basing themselves on the result of the investors registration for buying government bonds, the members participating in the issuance underwriting shall send their government bond issuance underwriting registrations (made according to the set form) to the Central State Treasury, clearly stating: the volume of bonds they shall underwrite, list of investors and their money amounts already registered for buying bonds, interest rate, underwriting charges, ... which shall serve as basis for the Central State Treasury to consider and choose underwriting organization(s) for the coming issuance drive.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3.3. Agreement on interest rate, underwriting charge and volume of to be- underwritten bonds of a government bond issuance drive:

Basing itself on "bond issuance underwriting registrations", the Central State Treasury shall decide to choose members participating in issuance underwriting with investors money amounts registered for buying 50% or more of the volume of bonds they take for underwriting, with a low interest rate and underwriting charges, to act as underwriters for the coming issuance drive, and invite them to the Central State Treasury to reach agreements on interest rate, underwriting charge, volume of bonds to be underwritten and other matters related to the issuance drive.

2.4. To replace Point 3.4 with the following new one:

3.4. Signing of government bond issuance underwriting contracts:

Basing itself on the agreement with issuance underwriting organizations, the Central State Treasury shall sign a "government bond issuance underwriting contract" with the sole issuance underwriting organization or the principal issuance underwriting organization or each co-principal issuance underwriting organization or each selected co-underwriting organization.

2.5. To replace Point 3.5 with the following new one:

3.5. Announcement of issuance of government bonds into the securities market:

At least 7 days before the bond issuance date, basing themselves on the government bond issuance underwriting contracts, the Central State Treasury and organizations selected as issuance underwriters shall coordinate with the Securities Trading Center and the Stock Exchange in issuing a "notice on government bond issuance" (according to the set form) on the securities market.

2.6. To replace Point 3.6 with the following new one:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Basing themselves on the notice on government bond issuance and the government bond issuance underwriting contracts already signed with the Central State Treasury, the issuance underwriting organizations shall sell government bonds they have underwritten to investors.

2.7. To replace Point 3.7 with the following new one:

3.7. Deposits for government bond issuance underwriting:

a/ In order to ensure the transfer of money amounts paid for underwritten bonds to the Central State Treasury, before the bond issuance date, the issuance-underwriting organizations shall have to make a deposit at least equal to 5% of the underwritten bonds money amount into the Central State Treasurys account opened at the State Bank.

b/ Deposit amounts shall not enjoy interest during the depositing period and shall be cleared against the underwritten bonds money amount transferred to the Central State Treasury or paid as fine for deferred payment in cases where the underwriting organizations defer the transfer of underwritten bonds money amounts to the Central State Treasury.

2.8. At Point 3.8.b: To replace the phrase "Fine amounts for deferred payment shall be deducted from the issuance underwriting organizations accounts opened at banks and determined according to the following formula:" with the following new one: "Fine amounts for deferred payment shall be deducted from deposits of the issuance-underwriting organizations and determined according to the following formula:"

3. To replace Point 6 with the following new one:

6. Responsibilities of issuance underwriting organizations:

6.1. To resell the bond volume they have been underwritten to investors, and at the same time to buy the remaining bond volume not yet sold out.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6.3. To send, on the bond issuance date at the latest, "reports on result of government bond sale" (made according to the set form) to the Central State Treasury.

II. APPENDICES ARE AMENDED AND SUPPLEMENTED AS FOLLOWS:

1. To replace Appendix 02 with a new one.

2. To replace Appendix 03 with a new one.

3. In Article 6, Appendix 04: To replace Point 3 with the following new one: To notify the issuer of the bond sale progress and result when so requested by the issuer.

4. To replace Appendix 05 with a new one.

5. To replace Appendix 06 with a new one.

6. To replace Appendix 07 with a new one.

7. To add Appendix 11.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. This Circular takes effect 15 days after its signing. Other contents prescribed in the Finance Ministrys Circular No.68/2000/TT-BTC of July 13, 2000, which are not guided in this Circular, shall remain intact.

2. The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to coordinate with the Ministry of Finance in implementing this Circular.

3. The General Director of the State Treasury and the heads of the concerned units under and attached to the Ministry of Finance shall have to guide and organize the implementation of the provisions of this Circular.

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Vu Van Ninh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 13/2002/TT-BTC ngày 05/02/2002 sửa đổi Thông tư 68/2000/TT-BTC hướng dẫn bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.340

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!