Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 68/QĐ-UBCK về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 68/QĐ-UBCK Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Người ký: Phạm Văn Hoàng
Ngày ban hành: 20/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KH
N
NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 06 năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết số 89/2015/QH13 ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2016; Nghị quyết số 22/2016/QH14 ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 8 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2651/QĐ-BTC ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tài Vụ quản trị và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBCKNN (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBCKNN (để biết và phối hợp chỉ đạo);
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, PC (15b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hoàng

 

NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2017 CỦA UBCKNN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ-UBCK ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

TT

Nội dung

Đối tượng
tuyên truyền

Hình thức tuyên truyền

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị
phối hợp

Thời gian
thực hiện

I. Luật, Pháp lệnh được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp

1.

Luật sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư

Toàn thể cán bộ, công chức của UBCKNN

Viết bài chuyên đề

Vụ Pháp chế

Văn phòng và các đơn vị thuộc UBCKNN

Quý II/2017

2

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13

Toàn thể cán bộ, công chức của UBCKNN

Viết bài chuyên đề

Vụ Pháp chế

Văn phòng và các đơn vị thuộc UBCKNN

Quý II/2017

II. Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

3

Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 1/11/2016 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

- Cán bộ, công chức UBCKNN;

- Thành viên tham gia thị trường

- Hội nghị phổ biến;

- Đăng tải trên Cổng TTĐT UBCKNN

Thanh tra

Văn phòng và các đơn vị thuộc UBCKNN

Quý II/2017

4

Nghị định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

- Cán bộ, công chức UBCKNN;

- Các công ty đại chúng, nhà đầu tư

- Hội nghị phổ biến;

- Đăng tải trên Cổng TTĐT UBCKNN

Vụ Quản lý chào bán

Văn phòng và các đơn vị thuộc UBCKNN

Quý III/2017

5

Thông tư sửa đổi Thông tư 217/2013/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

- Cán bộ, công chức UBCKNN;

- Thành viên tham gia thị trường

- Hội nghị phổ biến;

- Đăng tải trên Cổng TTĐT UBCKNN

Thanh tra

Văn phòng và các đơn vị thuộc UBCKNN

Quý II/2017

6

Thông tư số 105/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm

- Cán bộ, công chức UBCKNN;

- Thành viên tham gia thị trường

- Viết bài chuyên đề

- Trao đổi, tọa đàm

Vụ Quản lý quỹ

Văn phòng và các đơn vị thuộc UBCKNN

Quý I/2017

7

Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 31/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán

- Cán bộ, công chức UBCKNN;

- Thành viên tham gia thị trường

- Hội nghị phổ biến;

- Đăng tải trên Cổng TTĐT UBCKNN

Vụ Quản lý kinh doanh

Văn phòng và các đơn vị thuộc UBCKNN

Quý II/2017

8

Thông tư thay thế Thông tư số 226/2010/TT-BTC và Thông tư số 165/2012/TT-BTC quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý.

- Cán bộ, công chức UBCKNN;

- Thành viên tham gia thị trường

- Hội nghị phổ biến;

- Đăng tải trên Cổng TTĐT UBCKNN

Vụ Quản lý kinh doanh

Văn phòng và các đơn vị thuộc UBCKNN

Quý II/2017

9

Thông tư thay thế Thông tư số 13/2013/TT-BTC về giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

- Cán bộ, công chức UBCKNN;

- Thành viên tham gia thị trường

- Viết bài đăng tải trên Cổng TTĐT UBCKNN

Vụ Giám sát thị trường

Văn phòng và các đơn vị thuộc UBCKNN

Quý IV/2017

10

Thông tư thay thế Thông tư số 193/2013/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Cán bộ, công chức UBCKNN;

- Thành viên tham gia thị trường

-  Viết bài đăng tải trên Cổng TTĐT UBCKNN

Vụ Giám sát thị trường

Văn phòng và các đơn vị thuộc UBCKNN

Quý IV/2017

11

Thông tư sửa đổi Thông tư số 87/2013/TT-BTC ngày 28/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chng khoán

- Thành viên tham gia thị trường

-  Hội nghị

Cục CNTT

Văn phòng và các đơn vị thuộc UBCKNN

Quý IV/2017

12

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 234/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương

- Cán bộ, công chức UBCKNN;

- Thành viên tham gia thị trường

- Hội nghị

Vụ Phát triển thị trường

Văn phòng và các đơn vị thuộc UBCKNN

Quý IV/2017

13

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2015/TT-BTC hướng dẫn niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán

- Cán bộ, công chức UBCKNN;

- Thành viên tham gia thị trường

- Hội nghị

Vụ Phát triển thị trường

Văn phòng và các đơn vị thuộc UBCKNN

Quý IV/2017

14

Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 5/5/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

- Cán bộ, công chức UBCKNN;

- Thành viên tham gia thị trường

- Hội nghị

Vụ Phát triển thị trường

Văn phòng và các đơn vị thuộc UBCKNN

Văn phòng và các đơn vị thuộc UBCKNN

15

Thông tư số 115/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần

- Cán bộ, công chức UBCKNN;

- Thành viên tham gia thị trường

- Hội nghị

Vụ Phát triển thị trường

Văn phòng và các đơn vị thuộc UBCKNN

Quý IV/2017

III. Phổ biến, tuyên truyền công tác cải cách hành chính, công tác kiểm soát TTHC

16

Xây dựng nội dung tuyên truyền cải cách tổ chức bộ máy hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Toàn thể cán bộ UBCKNN

- Hội nghị;

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị thuộc UBCKNN

Năm 2017

17

Xây dựng nội dung tuyên truyền về hiện đại hóa hành chính (hạ tầng công nghệ thông tin của UBCKN)

Toàn thể cán bộ UBCKNN

- Hội nghị;

- Đăng trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN

Cục CNTT

Các đơn vị thuộc UBCKNN

Năm 2017

IV. Một số công việc khác của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

18

Thực hiện cập nhật,đăng tải kịp thời các văn bản mới cần phổ biến và thông tin pháp luật tài chính, các kế hoạch, quy trình, nghiệp vụ về công tác pháp chế; các tin, bài viết và biên soạn các đề cương giới thiệu văn bản QPPL trên trang thông tin điện tử của UBCKNN

 

Đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính, UBCKNN

Các đơn vị thuộc UBCKNN

Văn phòng

Năm 2017

V. Thực hiện Ngày Pháp luật Tài chính (28/08) và Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (09/11)

19

-Đánh giá kết quả công tác soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Đào tạo, tập huấn bổ sung kiến thức pháp luật;

- Cung cấp, hỗ trợ thông tin pháp luật và giải đáp thắc mắc trong thực thi pháp luật;…

Toàn thể cán bộ, công chức UBCKNN

- Trao đổi, tọa đàm;

- Tập huấn;

- Treo băng rôn, khẩu hiệu;

- Đăng tải trên cổng TTĐT của UBCKNN

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc UBCKNN

Theo hướng dẫn của Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 68/QĐ-UBCK về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


632

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.76.41