Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 66/2005/QĐ-UB về việc phân bổ chỉ tiêu vận động mua Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005 - Công trái Giáo dục do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 66/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 26/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 66/2005/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC PHÂN BỔ CHỈ TIÊU VẬN ĐỘNG MUA CÔNG TRÁI XÂY DỰNG TỔ QUỐC NĂM 2005 – CÔNG TRÁI GIÁO DỤC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Pháp lệnh phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc số 12/1999/PL-UBTVQH 10 ngày 27 tháng 4 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 42/2005/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2005 của Chớnh phủ quy định việc phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005 – Công trái giáo dục;
Căn cứ Chỉ thị số 07/2005/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005 – Công trái giáo dục;
Căn cứ Thông tư số 25/2005/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài chớnh hướng dẫn phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005 – Công trái giáo dục;
Căn cứ Công văn số 4012 TC/KBNN ngày 06 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài chớnh về việc tổ chức phát hành Công trái giáo dục, trái phiếu Chính phủ và trái phiếu Kho bạc năm 2005;
Xét Tờ trình số 228/KB-KHTH ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố về việc phân bổ chỉ tiêu vận động mua Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005 – Công trái giáo dục;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay giao chỉ tiêu vận động mua Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005 – Công trái giáo dục cho các đơn vị theo các phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Thủ trưởng các các Sở, Ban, Ngành thành phố chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền vận động toàn dân mua Công trái giáo dục thực hiện đạt và vượt mức chỉ tiêu được giao.

Điều 3. Đối tượng do Ủy ban nhân dân các quận-huyện vận động mua công trái bao gồm: Khu vực dân cư, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế ngoài doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn; cán bộ, công chức khu vực hành chính sự nghiệp do quận-huyện, phường-xó quản lý.

Điều 4. Giao Chi Cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp xác định mức huy động và phân bổ chỉ tiêu huy động Công trái giáo dục năm 2005 và phối hợp với Giám đốc Kho bạc Nhà nước tuyên truyền vận động các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn mua công trái.

Điều 5. Giao Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh thành phố vận động các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tích cực hưởng ứng mua Công trái giáo dục đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Điều 6. Giao Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố hướng dẫn và tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 25/2005/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài chính.

Điều 7. Chánh Văn phũng Hội đồng nhõn dõn và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thành phố, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhỏnh thành phố, Chi Cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Thủ trưởng các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước các quận-huyện và các tổ chức cú liờn quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 7
- Bộ Tài chính
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP
- Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND.TP
- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể TP
- Các Báo, Đài thành phố
- VP HĐ-UB : CPVP
- Tổ TM, các Tổ NCTH
- Lưu (TM/P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Nguyễn Hữu Tín 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 66/2005/QĐ-UB về việc phân bổ chỉ tiêu vận động mua Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005 - Công trái Giáo dục do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.671
DMCA.com Protection Status