Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 59/2003/QĐ-UB phân bổ chỉ tiêu vận động mua Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2003 - Công trái giáo dục do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 59/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 29/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 59/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC PHÂN BỔ CHỈ TIÊU VẬN ĐỘNG MUA CÔNG TRÁI XÂY DỰNG TỔ QUỐC NĂM 2003 - CÔNG TRÁI GIÁO DỤC.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Pháp lệnh phát hành công trái xây dựng Tổ quốc số 12/1999/PL-UBTVQH10 ngày 27 tháng 4 năm 1999 ;
Căn cứ Nghị định số 28/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc năm 2003 - Công trái giáo dục ;
Căn cứ Chỉ thị số 07/2003/CT-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai phát hành Công trái giáo dục năm 2003 ;
Căn cứ Thông tư số 30/2003/TT-BTC ngày 15 tháng 4 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định số 28/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc năm 2003 - Công trái giáo dục ;
Căn cứ Quyết định số 845/QĐ-BTC ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao chỉ tiêu vận động mua Công trái giáo dục ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố tại Tờ trình số 1264 TC-VG/NS ngày 23 tháng 4 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay giao chỉ tiêu vận động mua công trái xây dựng Tổ quốc năm 2003 - Công trái giáo dục cho các đơn vị theo các phụ lục đính kèm.

Điều 2.- Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Thủ trưởng các Sở-Ngành thành phố chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền vận động toàn dân mua Công trái giáo dục, thực hiện đạt và vượt mức chỉ tiêu được giao.

Điều 3.- Đối tượng do Ủy ban nhân dân các quận-huyện vận động mua công trái bao gồm : khu vực dân cư, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế ngoài doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn, cán bộ công chức khu vực hành chính-sự nghiệp do quận-huyện, phường-xã quản lý.

Điều 4.- Giao Chi Cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố xác định mức huy động và phân bổ chỉ tiêu huy động Công trái giáo dục năm 2003 và phối hợp với Giám đốc Kho bạc Nhà nước tuyên truyền vận động các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn mua Công trái.

Điều 5.- Giao Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh vận động các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tích cực hưởng ứng mua công trái đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Điều 6.- Giao Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố hướng dẫn và tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 30/2003/TT-BTC ngày 15 tháng 4 năm 2003 của Bộ Tài chính.

Điều 7.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Thủ trưởng các Sở-Ngành thành phố, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố, Thủ trưởng các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 7  
- Bộ Tài chính
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực HĐND.TP
- Thường trực UBND. TP
- Ban KTNS/HĐND.TP
- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể TP
- Các Báo, Đài thành phố
- VPHĐ-UB : các PVP, Các Tổ NCTH
- Lưu (TM/P)  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nhân

 

 

PHỤ LỤC 1

CHỈ TIÊU VẬN ĐỘNG MUA CÔNG TRÁI GIÁO DỤC CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2003
(Ban hành kèm theo Quyết định số 59 /2003/QĐ-UB ngày 29 tháng 4 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố)

ĐVT : triệu đồng

Đơn vị

Số tiền

Ghi chú

Tổng cộng

30.000

 

1. Chi cục Tài chính doanh nghiệp

9.930

Để phân bổ và vận động

2. Ủy ban nhân dân 22 quận-huyện

9.000

Chi tiết danh sách đính kèm

3. Các Sở-Ngành do TP quản lý

1.500

Chi tiết danh sách đính kèm

4. Các Ngân hàng trên địa bàn

9.000

Chi tiết danh sách đính kèm

5. Liên đoàn Lao động TP.HCM

20

 

6. Đại học Quốc gia TP.HCM

150

 

7. Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh

200

 

8. Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

100

 

9. Kho bạc Nhà nước  TP.HCM

100

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

 

PHỤ LỤC 2

CHỈ TIÊU VẬN ĐỘNG MUA CÔNG TRÁI GIÁO DỤC CỦA KHỐI QUẬN-HUYỆN NĂM 2003
(Ban hành kèm theo Quyết định số 59 /2003/QĐ-UB ngày 29 tháng 4 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố)

ĐVT : triệu đồng

Đơn vị

Số tiền

Ghi chú

Tổng cộng

9.000

 

1. Ủy ban nhân dân Quận 1

550

 

2. Ủy ban nhân dân Quận 2

210

 

3. Ủy ban nhân dân Quận 3

480

 

4. Ủy ban nhân dân Quận 4

290

 

5. Ủy ban nhân dân Quận 5

560

 

6. Ủy ban nhân dân Quận 6

450

 

7. Ủy ban nhân dân Quận 7

240

 

8. Ủy ban nhân dân Quận 8

460

 

9. Ủy ban nhân dân Quận 9

280

 

10. Ủy ban nhân dân Quận 10

460

 

11. Ủy ban nhân dân Quận 11

460

 

12. Ủy ban nhân dân Quận 12

320

 

13. Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận

300

 

14. Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp

460

 

15. Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh

540

 

16. Ủy ban nhân dân quận Tân Bình

750

 

17. Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức

350

 

18. Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi

500

 

19. Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

460

 

20. Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

510

 

21. Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

190

 

22. Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ

180

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 59/2003/QĐ-UB phân bổ chỉ tiêu vận động mua Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2003 - Công trái giáo dục do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.572
DMCA.com Protection Status