Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 361-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 20/06/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 361-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHUẨN BỊ TỔ CHỨC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để triển khai việc tổ chức thị trường chứng khoán ở Việt Nam;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban Chuẩn bị tổ chức thị trường chứng khoán (gọi tắt là Ban Chứng khoán), giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức thị trường chứng khoán ở Việt Nam.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chứng khoán:

1. Soạn thảo các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.

2. Soạn thảo nghị định của Chính phủ về thành lập Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và quy chế hoạt động của Uỷ ban trình Chính phủ xem xét, ban hành.

3. Chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước, quản lý thị trường, kinh doanh về chứng khoán.

4. Hợp tác với các nước và tổ chức quốc tế trong việc tổ chức thị trường chứng khoán ở Việt Nam.

Điều 3. Tổ chức bộ máy của Ban Chứng khoán gồm có:

- Lãnh đạo Ban Chứng khoán có Trưởng ban, một số Phó trưởng ban. Trưởng ban và Phó trưởng ban làm việc chuyên trách và do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm.

- Các Uỷ viên làm việc kiêm nhiệm gồm đại diện các cơ quan sau đây:

+ Thứ trưởng Bộ Tài chính.

+ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

+ Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

+ Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước.

- Bộ máy làm việc của Ban Chứng khoán được tổ chức các tổ chuyên viên theo lĩnh vực chuyên môn.

Điều 4. Ban Chứng khoán có tư cách pháp nhân, có tài khoản, có con dấu riêng. Biên chế thuộc biên chế quản lý Nhà nước và lấy số cán bộ đã nghiên cứu, hiểu biết về lĩnh vực chứng khoán của các ngành Tài chính, Ngân hàng và các ngành khác. Ngân sách do Nhà nước cấp.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Trưởng ban và các Phó trưởng ban; Bố trí trụ sở và phương tiện làm việc để Ban Chứng khoán đi vào hoạt động sau khi có quyết định thành lập.

Điều 6. Trưởng Ban Chứng khoán, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No: 361-TTg

Hanoi, June 20, 1995

 

DECISION

TO ESTABLISH THE COMMISSION ON PREPARATION FOR THE ORGANIZATION OF THE STOCK MARKET IN VIETNAM

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
To deploy the organization of the Vietnam Stock Market;
Considering the proposal of the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel,

DECIDES:

Article 1.- To establish the Commission on Preparation for the Organization of the Stock Market (Stock Market Commission in abbreviation) to assist the Government in conducting the preparation of necessary conditions for organizing of the Vietnam Stock Market.

Article 2.- The duties of the Stock Market Commission:

1. To draft legal documents on securities and stock market to submit them to the Government, the Prime Minister and competent agencies for consideration and decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. To prepare the staff of State management , market management and stock business.

4. To cooperate with foreign countries and international organizations in the organization of the stock market in Vietnam.

Article 3.- The apparatus of the Stock Market Commission shall be composed of:

- The leadership including a Chairman, a number of Vice-Chairmen. The Chairman and Vice-Chairmen are full-time officials appointed by the Prime Minister.

- The members working part-time include the representatives of the following agencies:

+ A Vice Minister of Finance

+ A Deputy Governor of the State Bank

+ A Vice Minister of Justice

+ A Vice Chairman of the State Planning Committee

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 4.- The Stock Market Commission has the legal person status, its bank accounts and its own seal. Its staff belong to the State managerial staff composed of financial, banking and other branches who are specialists in the domain of stock and securities. Its fund is allocated by the State.

Article 5.- This Decision takes effect from the date of its signing.

The Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel has the responsibility to propose to the Prime Minister to appoint the Chairman and Vice-Chairman of the Commission; to allocate headquarters and other facilities for the Commission's operation after its establishment is decided.

Article 6.- The Chairman of the Stock Market Commission, the Ministers, the Heads of the ministerial-level Agencies, the Heads of the Agencies attached to the Government, the Presidents of the concerned People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decision.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 361-TTg ngày 20/06/1995 về việc thành lập Ban Chuẩn bị tổ chức thị trường chứng khoán do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.237

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.204