Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 35/2005/QĐ-UBCK Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 17/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 35/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRONG VIỆC ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA BÊN NGOÀI CỦA NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HINH

CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 161/2004/QĐ-TTg ngày 07/09/2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBCK ngày 04/01/2005 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy trình bán đấu giá cổ phần tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán;
Xét yêu cầu thực tế công tác chuẩn bị đấu giá bán cổ phần của Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh;
heo đề nghị của Trưởng ban Quản lý Phát hành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu của Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh tại 03 địa điểm: Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (tại Tp. Quy Nhơn).

Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn của các Trung tâm Giao dịch Chứng khoán

2.1. Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

a) Chủ trì tổ chức hoạt động đấu giá bán cổ phần lần đầu của Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh;

b) Thông báo cho Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ chí Minh, Công ty Chứng khoán Sài gòn về thời gian, địa điểm và cách thức tổ chức bán đấu giá kèm theo quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh và các tài liệu liên quan;

c) Thực hiện các công việc công bố thông tin, làm thủ tục đăng ký đấu giá, nhận tiền đặt cọc của nhà đầu tư tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định;

d) Tổng hợp các phiên tham gia đấu giá hợp lệ của 3 địa điểm và tổ chức thực hiện phiên đấu giá tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

e) Phối hợp với Công ty Chứng khoán Sài Gòn tổ chức Tiểu ban đấu giá tại Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh;

g) Thông báo kết quả đấu giá cho Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Chứng khoán Sài Gòn và nhà đầu tư theo quy định;

h) Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đấu giá bán cổ phần.

2.2. Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

a) Phối hợp với Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức thực hiện đấu giá tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, bao gồm các nội dung cơ bản sau:

- Lập Tiểu ban đấu giá để phối hợp với Ban đấu giá Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội triển khai thực hiện hoạt động bán đấu giá tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;

- Thực hiện công bố thông tin qua các phương tiện công bố thông tin của Trung tâm, làm thủ tục đăng ký đấu giá, nhận tiền đặt cọc của nhà đầu tư tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh theo quy định;

- Tiếp nhận, mở hòm phiếu, kiểm tra tính hợp lệ của phiếu tham dự đấu giá, lập biên bản kiểm tra tính hợp lệ và gửi cho Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội bằng Fax ngay sau khi kết thúc việc kiểm tra;

- Nhập các phiếu tham dự đấu giá hợp lệ vào hệ thống đấu giá để truyền về Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Phối hợp với TTGDCKHN bảo đảm hệ thống hoạt động an toàn và kết nối thông suốt.

b) Phối hợp với Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc đấu giá cổ phần.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Quản lý Phát hành, Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và các tổ chức, cá nhân liên quan thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VP, TTGDHN.

CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
Trần Xuân Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 35/2005/QĐ-UBCK ngày 17/02/2005 về trách nhiệm, quyền hạn của các Trung tâm Giao dịch Chứng khoán trong việc đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.875

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!