Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 230/QĐ-VSD năm 2012 về Quy định kết nối Cổng giao tiếp điện tử của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Số hiệu: 230/QĐ-VSD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Người ký: Phương Hoàng Lan Hương
Ngày ban hành: 10/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 230/QĐ-VSD

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH KẾT NỐI CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-BTC ngày 04/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Công nghệ Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy định kết nối Cổng giao tiếp điện tử của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013 và thay thế cho Quyết định số 06/QĐ-VSD ngày 21/02/2012 về việc ban hành Quy định kết nối Cổng giao tiếp điện tử của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Điều 3. Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng Công nghệ Thông tin, Trưởng phòng Hành chính Quản trị, Trưởng các Phòng thuộc VSD, các Thành viên của VSD, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: HCQT, CNTT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phương Hoàng Lan Hương

 

QUY ĐỊNH

KẾT NỐI CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 230/QĐ-VSD ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và mục đích áp dụng

Quy định này quy định điều kiện, thủ tục, quyền hạn và nghĩa vụ của Thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là VSD) khi tham gia kết nối Cổng giao tiếp điện tử của VSD nhằm đảm bảo việc thực hiện các nghiệp vụ trên Cổng giao tiếp điện tử tuân thủ đúng các quy định hiện hành, tạo sự ổn định và minh bạch trong hoạt động cho các Thành viên.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

Trong quy định này, các thuật ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Cổng giao tiếp điện tử: là môi trường phần mềm ứng dụng để thực hiện các nghiệp vụ giữa Thành viên và VSD, được thực hiện thông qua các máy trạm đặt tại trụ sở chính hoặc chi nhánh của Thành viên.

2. Cán bộ tham gia Cổng giao tiếp điện tử: là các cán bộ có tên trong danh sách nhân viên nghiệp vụ đã đăng ký với VSD, được Thành viên chỉ định để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ thông qua Cổng giao tiếp điện tử của VSD.

3. Thông tin đăng nhập: là tên truy cập và mật khẩu dùng để đăng nhập hệ thống Cổng giao tiếp điện tử của VSD, do VSD cấp cho mỗi cán bộ của các Thành viên thực hiện nghiệp vụ qua Cổng giao tiếp điện tử.

4. Chứng thư số: là một tệp tin điện tử dùng để xác minh danh tính một cá nhân, một máy chủ, một công ty... trên môi trường mạng máy tính.

5. Chữ ký số: là một dạng chữ ký điện tử được thiết kế theo quy định tại Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15/12/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số mà người có thẩm quyền của VSD hoặc Thành viên sử dụng để xác thực thông tin dữ liệu mà mình gửi đi.

6. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (CA): là tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động công cộng. Hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng là hoạt động kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật.

Chương II

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Điều kiện để được thiết lập điểm kết nối và sử dụng chứng thư số với Cổng giao tiếp điện tử

1. Địa điểm đăng ký kết nối Cổng giao tiếp điện tử của VSD phải là Trụ sở chính hoặc Chi nhánh của Thành viên đã đăng ký hoạt động với VSD.

2. Điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật:

2.1. Thành viên phải thiết lập 02 đường truyền kết nối với VSD: 01 đường truyền chính MPLS tốc độ 512Kbps và 01 đường truyền phụ MegaWan tốc độ 256Kbps do Công ty điện toán và truyền số liệu Khu vực 1 (VDC1) cung cấp.

2.2. Có đầy đủ các thiết bị tin học đáp ứng yêu cầu thiết lập điểm kết nối, bao gồm:

- 02 Router (cấu hình tối thiểu: Tương đương Cisco 1800 với ít nhất 02 cổng Ethernet);

- 01 Switch Cisco 2950;

- 02 FastEthernet Converter quang - điện 10/100Mbps;

- Máy trạm nghiệp vụ (PC) có cấu hình tối thiểu:

Processor: Intel® Core™ i5-2400 Processor (6M Cache, 3.10 GHz);

Memory: 2GB;

Hard drive: 100GB.

2.3. Các thiết bị kết nối với Cổng giao tiếp điện tử phải tách biệt hoàn toàn với hệ thống tin học của Thành viên, được VSD kiểm tra và niêm phong trước khi đưa vào sử dụng.

2.4. Các máy trạm nghiệp vụ của Thành viên không được sử dụng chung với các mục đích khác và không được cài đặt bất kỳ phần mềm nào khác ngoài các phần mềm sau:

- Hệ điều hành: Window XP SP2 hoặc Window7;

- Chương trình diệt virus: Kaspersky Antivirus;

- Bộ gõ tiếng Việt: Vietkey 2000;

- Các tiện ích văn phòng: Office 2007 hoặc Office 2010;

- Chương trình nén và giải nén tập tin: Winrar;

- Chương trình: WindowsInstaller 3.1;

- Chương trình: Net Framework 3.5;

- Chương trình: SQL Server Compact Edition;

- Chương trình: Client – VSD.

2.5. Có thiết bị dự phòng cho tất cả các máy trạm, thiết bị mạng, hệ thống điện và các thiết bị tin học khác liên quan đến hệ thống Cổng giao tiếp điện tử.

3. Điều kiện về nhân sự:

3.1. Thành viên phải có tối thiểu 02 cán bộ nghiệp vụ (01 tạo giao dịch và 01 duyệt giao dịch) tham gia Cổng giao tiếp điện và 01 cán bộ có chuyên môn về mạng máy tính (có chứng chỉ CCNA hoặc tương đương) để làm đầu mối liên hệ và phối hợp về kỹ thuật với VSD.

3.2. Cán bộ tham gia Cổng giao tiếp điện tử phải có kinh nghiệm về nghiệp vụ lưu ký, sử dụng thành thạo các chức năng được phân quyền trên hệ thống phần mềm của VSD và phải có chứng thư số còn hiệu lực cùng với thiết bị USB PKI Token để lưu chứng thư số được cung cấp bởi Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do VSD chỉ định.

3.3. Cán bộ tham gia Cổng giao tiếp điện tử và cán bộ tin học phải hoàn thành khoá tập huấn về nghiệp vụ do VSD tổ chức và tham gia đầy đủ các chương trình thử nghiệm trên Cổng giao tiếp điện tử của VSD, ngoại trừ trường hợp cán bộ là thành viên Ban Lãnh đạo của Thành viên tham gia Cổng giao tiếp điện tử để xác nhận số dư sở hữu chứng khoán định kỳ.

4. Thành viên được đăng ký thiết lập điểm kết nối thứ hai khi đáp ứng các điều kiện sau:

4.1. Thành viên có trên 15.000 tài khoản giao dịch trên hệ thống của VSD.

4.2. Đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật kỹ thuật và nhân sự quy định tại Khoản 2, 3 của Điều này.

5. Thành viên được thay đổi địa điểm kết nối Cổng giao tiếp điện tử sau khi điểm kết nối mới đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại tại Khoản 1, 2 và 3 của Điều này.

6. Thành viên không được cử cán bộ chưa đăng ký với VSD thực hiện nghiệp vụ trên hệ thống Cổng giao tiếp điện tử (Trường hợp thay đổi các cán bộ đã đăng ký, Thành viên phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho VSD trước một (01) ngày làm việc).

Điều 4. Hồ sơ đăng ký kết nối Cổng giao tiếp điện tử

Hồ sơ đăng ký điểm thứ nhất, thứ hai và thay đổi địa điểm kết nối Cổng giao tiếp điện tử bao gồm:

1. Bản đăng ký tham gia Cổng giao tiếp điện tử đối với trường hợp thiết lập điểm kết nối thứ nhất (mẫu tại Phụ lục 01), đối với điểm kết nối thứ hai (mẫu tại Phụ lục 02) hoặc Bản đăng ký thay đổi địa điểm kết nối đối với trường hợp thay đổi địa điểm kết nối (mẫu tại Phụ lục 03).

2. Danh sách cán bộ tham gia Cổng giao tiếp điện tử và cán bộ tin học (mẫu tại Phụ lục 05) và các tài liệu chứng minh cán bộ đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 của Quy định này.

Điều 5. Điều kiện để được thiết lập và sử dụng điểm kết nối dự phòng

1. Thành viên được thiết lập điểm kết nối để phục vụ mục đích dự phòng khi đáp ứng các điều kiện sau:

1.1. Địa điểm kết nối dự phòng với Cổng giao tiếp điện tử của VSD phải có vị trí địa lý độc lập với điểm kết nối chính của Thành viên.

1.2. Điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật:

1.2.1. Thành viên phải thiết lập 01 đường truyền MegaWan tốc độ 256Kbps với VSD do Công ty điện toán và truyền số liệu Khu vực 1 (VDC1) cung cấp.

1.2.2. Có đầy đủ các thiết bị tin học đáp ứng yêu cầu thiết lập điểm kết nối dự phòng , bao gồm:

- 01 Router (cấu hình tối thiểu: Tương đương Cisco 1800 với ít nhất 02 cổng Ethernet);

- 01 Switch Cisco 2950;

- 01 FastEthernet Converter quang - điện 10/100Mbps;

- Máy trạm nghiệp vụ (PC) có cấu hình tối thiểu:

Processor: Intel® Core™ i5-2400 Processor (6M Cache, 3.10 GHz);

Memory: 2GB;

Hard drive: 100GB.

1.2.3. Đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật khác nêu tại Điểm 2.3, 2.4, 2.5 Khoản 2 và điều kiện về nhân sự quy định tại Khoản 3 Điều 3 của Quy định này.

2. Sử dụng điểm kết nối dự phòng:

Điểm kết nối dự phòng chỉ được hoạt động trong trường hợp điểm kết nối chính gặp sự cố. Khi điểm kết nối chính gặp sự cố, Thành viên phải có văn bản đề nghị VSD cho sử dụng điểm kết nối dự phòng. Thành viên phải thông báo lại VSD để chuyển xử lý nghiệp vụ sang điểm kết nối chính sau khi khắc phục xong sự cố.

3. Hồ sơ đăng ký điểm kết nối nối dự phòng với Cổng giao tiếp điện tử bao gồm:

3.1. Bản đăng ký điểm kết nối với Cổng giao tiếp điện tử theo (mẫu tại Phụ lục 04).

3.2. Danh sách cán bộ tham gia Cổng giao tiếp điện tử và cán bộ tin học tại điểm kết nối dự phòng (mẫu tại Phụ lục 05) và các tài liệu chứng minh cán bộ đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 của Quy định này.

Điều 6. Xử lý hồ sơ và hỗ trợ kết nối của VSD

1. Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ căn cứ vào dấu bưu điện hoặc ngày ký nhận trên sổ công văn tại VSD, VSD tiến hành khảo sát thực tế điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật của Thành viên.

2. Trong vòng ba (03) ngày làm việc sau ngày thực hiện kiểm tra, VSD gửi cho Thành viên văn bản thông báo chấp thuận việc kết nối Cổng giao tiếp điện tử. Trường hợp chưa chấp thuận, VSD sẽ gửi văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

3. Trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ ngày chấp thuận, VSD sẽ hướng dẫn Thành viên thực hiện việc kết nối, cài đặt phần mềm theo hướng dẫn của VSD và bàn giao thông tin truy nhập cho các cán bộ tham gia Cổng giao tiếp điện tử.

4. VSD chỉ thay đổi hoặc hủy thông tin đ ăng nhập khi Thành viên có văn bản đề nghị và nêu rõ lý do xin thay đổi hoặc hủy bỏ (mẫu tại Phụ lục 06).

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thành viên

1. Quyền của Thành viên:

1.1. Được kết nối Cổng giao tiếp điện tử của VSD khi đáp ứng điều kiện và được thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ do VSD quy định trên Cổng giao tiếp điện tử trong thời gian từ 08h00’ đến 17h00’ các ngày làm việc.

1.2. Được cấp tài khoản có quyền truy cập vào hệ thống phần mềm để tạo giao dịch và tài khoản để xác nhận giao dịch theo danh sách phân quyền cho các cán bộ đăng ký tham gia Cổng giao tiếp điện tử với VSD.

1.3. Được bảo mật các thông tin đăng nhập và thông tin nghiệp vụ thực hiện trên hệ thống Cổng giao tiếp điện tử.

1.4. Được tham gia vào các chương trình tập huấn và thử nghiệm chức năng Cổng giao tiếp điện tử do VSD tổ chức.

1.5. Được VSD hỗ trợ về kỹ thuật khi tham gia kết nối Cổng giao tiếp điện tử.

1.6. Được sử dụng chữ ký số để xác nhận dữ liệu trao đổi giữa hai bên đối với một số hoạt động nghiệp vụ được VSD quy định.

2. Nghĩa vụ của Thành viên:

2.1. Tuân thủ quy định về việc kết nối Cổng giao tiếp điện tử, chính sách về an ninh bảo mật, các quy định về nghiệp vụ do VSD ban hành và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2.2. Không được thực hiện bất kỳ hành động nào làm ảnh hưởng đến hệ thống Cổng giao tiếp điện tử của VSD và ảnh hưởng đến việc tham gia Cổng giao tiếp điện tử của các Thành viên khác.

2.3. Bảo mật thông tin đăng nhập hệ thống do VSD cung cấp và không đăng nhập hệ thống Cổng giao tiếp điện tử bằng thông tin đăng nhập của Thành viên khác.

2.4. Chỉ được sử dụng máy trạm đã đăng ký với VSD để kết nối và sử dụng chứng thư số với Cổng giao tiếp điện tử và phải thông báo cho VSD bằng văn bản ít nhất trước hai (02) ngày về kế hoạch sửa chữa, bảo trì, thay thế cho các thiết bị tin học và máy tính kết nối vào Cổng giao tiếp điện tử.

2.5. Phải sử dụng dải địa chỉ mạng cho các thiết bị theo đúng quy hoạch của VSD và không có quyền thay đổi các thông số của hệ thống.

2.6. Có nghĩa vụ trả lời các nghi vấn, hợp tác và cung cấp các chứng từ gốc liên quan đến các nghiệp vụ thực hiện trên Cổng giao tiếp điện tử khi có yêu cầu của VSD.

2.7. Có nghĩa vụ lưu trữ các tệp tin được ký số sinh ra trong quá trình tạo giao dịch hoặc báo cáo trên hệ thống Cổng giao tiếp. Các tệp tin này sẽ được sử dụng trong trường hợp đối chứng những dữ liệu được ký số với VSD.

2.8. Chịu sự kiểm tra, giám sát của VSD về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Thành viên trên Cổng giao tiếp điện tử.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Thành viên không tuân thủ đúng các điều khoản trong Quy định này khi tham gia kết nối Cổng giao tiếp điện tử với VSD tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Quy chế Thành viên do VSD ban hành.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các bên liên quan liên hệ với VSD để được hướng dẫn, giải quyết.

3. Việc sửa đổi, bổ sung Quy định này do Tổng Giám đốc VSD quyết định.

 

Phụ lục 01:

MẪU BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CỦA VSD
(Ban hành kèm theo Quyết định số 230/QĐ-VSD ngày 10/12/2012 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

 ……… , ngày ….. tháng ….. năm.........

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CỦA VSD

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức:.....................................................................................................

Tên giao dịch:....................................................................................................

Tên viết tắt đăng ký:...........................................................................................

Địa chỉ Trụ sở chính:..........................................................................................

Địa chỉ Chi nhánh (nếu có):.......................... ......................................................

Điện thoại liên hệ:....................................... Fax................................................

Xét thấy Công ty/Ngân hàng........... đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trong Quy định kết nối Cổng giao tiếp điện tử do VSD ban hành, chúng tôi đề nghị được đăng ký tham gia Cổng giao tiếp điện tử của VSD như sau:

I. Địa điểm đăng ký kết nối:

II. Các thiết bị đã chuẩn bị để thực hiện kết nối Cổng giao tiếp điện tử:

- 02 Router cấu hình tối thiểu: Tương đương Cisco 1800 với ít nhất 02 cổng Ethernet;

- 01 Switch Cisco 2950;

- 02 FastEthernet Converter quang - điện 10/100Mbps;

- Máy trạm nghiệp vụ (PC) có cấu hình tối thiểu:

Processor: Intel® Core™ i5-2400 Processor (6M Cache, 3.10 GHz);

Memory: 2GB;

Hard drive: 100GB.

- Thiết lập 02 đường truyền kết nối với VSD, gồm có 01 đường truyền chính MPLS tốc độ 512Kbps và 01 đường truyền phụ MegaWan tốc độ 256Kbps do Công ty điện toán và truyền số liệu Khu vực 1 (VDC1) cung cấp;

III. Điều kiện về nhân sự:

(Danh sách nhân sự đính kèm, thực hiện theo Phụ lục số 05).

IV. Cam kết:

Công ty Chứng khoán/Ngân hàng ............ cam kết:

- Tuân thủ tuyệt đối Quy định kết nối Cổng giao tiếp điện tử do VSD ban hành;

- Tuân thủ các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của VSD;

- Đáp ứng các điều kiện về kết nối của VSD;

- Không có các hành vi làm ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ trên hệ thống mạng Cổng giao tiếp điện tử của VSD;

- Cước sử dụng dịch vụ hàng tháng của Công ty Chứng khoán/Ngân hàng tại phía đầu mạng của VSD sẽ được Công ty Chứng khoán/Ngân hàng thanh toán cho nhà cung cấp kết nối trên cơ sở tổng cước thực tế tại đầu mạng của VSD phân bổ đều cho tất cả các Công ty Chứng khoán/Ngân hàng tham gia mạng trong tháng đó.

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu hệ thống công nghệ thông tin tại Công ty chứng khoán/Ngân hàng phát sinh sự cố làm ảnh hưởng đến hệ thống Cổng giao tiếp điện tử của VSD.

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

 

Phụ lục 02:

MẪU ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM KẾT NỐI THỨ HAI THAM GIA CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CỦA VSD
(Ban hành kèm theo Quyết định số 230/QĐ-VSD ngày 10/12/2012 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

……… , ngày ….. tháng ….. năm.........

BẢN ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM KẾT NỐI THỨ HAI THAM GIA

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CỦA VSD

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Xét thấy Công ty/Ngân hàng......... đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện đối với địa điểm kết nối thứ hai tại Quy định kết nối Cổng giao tiếp điện tử do VSD ban hành, chúng tôi đề nghị được đăng ký địa điểm kết nối thứ hai tham gia Cổng giao tiếp điện tử của VSD như sau:

I. Địa điểm đăng ký kết nối:

II. Các thiết bị đã chuẩn bị để thực hiện kết nối Cổng giao tiếp điện tử:

- 02 Router cấu hình tối thiểu: Tương đương Cisco 1800 với ít nhất 02 cổng Ethernet;

- 01 Switch Cisco 2950;

- 02 FastEthernet Converter quang - điện 10/100Mbps;

- Máy trạm nghiệp vụ (PC) có cấu hình tối thiểu:

Processor: Intel® Core™ i5-2400 Processor (6M Cache, 3.10 GHz);

Memory: 2GB;

Hard drive: 100GB.

- Thiết lập 02 đường truyền kết nối với VSD, gồm có 01 đường truyền chính MPLS tốc độ 512Kbps và 01 đường truyền phụ MegaWan tốc độ 256Kbps do Công ty điện toán và truyền số liệu Khu vực 1 (VDC1) cung cấp;

III. Điều kiện về nhân sự:

(Danh sách nhân sự đính kèm, thực hiện theo Phụ lục số 05)

IV. Cam kết:

Công ty Chứng khoán/Ngân hàng ............ cam kết:

- Tuân thủ tuyệt đối Quy định kết nối Cổng giao tiếp điện tử do VSD ban hành;

- Tuân thủ các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của VSD;

- Đáp ứng các điều kiện về kết nối của VSD;

- Không có các hành vi làm ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ trên hệ thống mạng Cổng giao tiếp điện tử của VSD;

- Cước sử dụng dịch vụ hàng tháng của Công ty Chứng khoán/Ngân hàng tại phía đầu mạng của VSD sẽ được Công ty Chứng khoán/Ngân hàng thanh toán cho nhà cung cấp kết nối trên cơ sở tổng cước thực tế tại đầu mạng của VSD phân bổ đều cho tất cả các Công ty Chứng khoán/Ngân hàng tham gia mạng trong tháng đó.

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu hệ thống công nghệ thông tin tại Công ty chứng khoán/Ngân hàng phát sinh sự cố làm ảnh hưởng đến hệ thống Cổng giao tiếp điện tử của VSD.

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

 

Phụ lục 03:

MẪU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM THAM GIA CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CỦA VSD
(Ban hành kèm theo Quyết định số 230/QĐ-VSD ngày 10/12/2012 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

 ……… , ngày ….. tháng ….. năm.........

BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM THAM GIA

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CỦA VSD

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Xét thấy Công ty/Ngân hàng........... đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện đối với việc thay đổi địa điểm kết nối tại Quy định kết nối Cổng giao tiếp điện tử do VSD ban hành, chúng tôi đề nghị được đăng ký thay đổi địa điểm tham gia Cổng giao tiếp điện tử của VSD như sau:

I. Địa điểm kết nối cũ:

II. Địa điểm đăng ký kết nối mới:

III. Các thiết bị đã chuẩn bị để thực hiện kết nối Cổng giao tiếp điện tử:

- 02 Router cấu hình tối thiểu: Tương đương Cisco 1800 với ít nhất 02 cổng Ethernet;

- 01 Switch Cisco 2950;

- 02 FastEthernet Converter quang - điện 10/100Mbps;

- Máy trạm nghiệp vụ (PC) có cấu hình tối thiểu:

Processor: Intel® Core™ i5-2400 Processor (6M Cache, 3.10 GHz);

Memory: 2GB;

Hard drive: 100GB.

- Thiết lập 02 đường truyền kết nối với VSD, gồm có 01 đường truyền chính MPLS tốc độ 512Kbps và 01 đường truyền phụ MegaWan tốc độ 256Kbps do Công ty điện toán và truyền số liệu Khu vực 1 (VDC1) cung cấp;

IV. Cam kết:

Công ty Chứng khoán/Ngân hàng ............ cam kết:

- Tuân thủ tuyệt đối Quy định kết nối Cổng giao tiếp điện tử do VSD ban hành;

- Tuân thủ các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của VSD;

- Đáp ứng các điều kiện về kết nối của VSD;

- Không có các hành vi làm ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ trên hệ thống mạng Cổng giao tiếp điện tử của VSD;

- Cước sử dụng dịch vụ hàng tháng của Công ty Chứng khoán/Ngân hàng tại phía đầu mạng của VSD sẽ được Công ty Chứng khoán/Ngân hàng thanh toán cho nhà cung cấp kết nối trên cơ sở tổng cước thực tế tại đầu mạng của VSD phân bổ đều cho tất cả các Công ty Chứng khoán/Ngân hàng tham gia mạng trong tháng đó.

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu hệ thống công nghệ thông tin tại Công ty chứng khoán/Ngân hàng phát sinh sự cố làm ảnh hưởng đến hệ thống Cổng giao tiếp điện tử của VSD.

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

 

Phụ lục 04:

MẪU ĐĂNG KÝ ĐIỂM KẾT NỐI DỰ PHÒNG VỚI CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CỦA VSD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

 ……… , ngày ….. tháng ….. năm.........

BẢN ĐĂNG KÝ ĐIỂM KẾT NỐI DỰ PHÒNG VỚI

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CỦA VSD

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Xét thấy Công ty/Ngân hàng........... đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện về điểm kết nối dự phòng tại Quy định kết nối Cổng giao tiếp điện tử do VSD ban hành, chúng tôi đề nghị được đăng ký điểm kết nối dự phòng với Cổng giao tiếp điện tử của VSD như sau:

I. Địa điểm kết nối hiện tại:

II. Địa điểm đăng ký kết nối dự phòng:

III. Các thiết bị đã chuẩn bị để thực hiện kết nối với Cổng giao tiếp điện tử:

- 01 Router cấu hình tối thiểu: Tương đương Cisco 1800 với ít nhất 02 cổng Ethernet;

- 01 Switch Cisco 2950;

- 01 FastEthernet Converter quang - điện 10/100Mbps;

- Máy trạm nghiệp vụ (PC) có cấu hình tối thiểu:

Processor: Intel® Core™ i5-2400 Processor (6M Cache, 3.10 GHz);

Memory: 2GB;

Hard drive: 100GB."

- Thiết lập 01 đường truyền kết nối MegaWan tốc độ 256Kbps với VSD do Công ty điện toán và truyền số liệu Khu vực 1 (VDC1) cung cấp.

IV. Cam kết:

Công ty Chứng khoán/Ngân hàng ............ cam kết:

- Tuân thủ tuyệt đối các Quy định kết nối Cổng giao tiếp điện tử do VSD ban hành;

- Tuân thủ các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của VSD;

- Đáp ứng các điều kiện về kết nối của VSD;

- Không có các hành vi làm ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ trên hệ thống mạng Cổng giao tiếp điện tử của VSD;

- Chỉ sử dụng điểm kết nối dự phòng với Cổng giao tiếp điện tử của VSD trong trường hợp hệ thống chính gặp sự cố và được sự đồng ý của VSD.

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu hệ thống công nghệ thông tin tại Công ty chứng khoán/Ngân hàng phát sinh sự cố làm ảnh hưởng đến hệ thống Cổng giao tiếp điện tử của VSD.

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

 

Phụ lục 05:

MẪU DANH SÁCH CÁN BỘ THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ QUA CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CỦA VSD
(Ban hành kèm theo Quyết định số 230/QĐ-VSD ngày 10/12/2012 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức......................................................................................................

Tên giao dịch :...................................................................................................

Trụ sở chính:.....................................................................................................

Điện thoại:.........................................................................................................

Fax...................................................................................................................

Chúng tôi xin đăng ký danh sách:

1. Cán bộ nghiệp vụ:

- Họ tên: ........................................................ Chức vụ: ...........................

- Email: ......................................................... Điện thoại: .......................

- Chứng thư số được cấp bới: ...................................................................

(Bản sao đính kèm)

- SerialNr.: ................................................................................................

- Phạm vi quyền :

Tạo giao dịch (Đối với cán bộ nghiệp vụ)

Xác nhận giao dịch (Đối với cán bộ quản lý từ cấp Phòng trở lên)

- .................................................................................................................

2. Cán bộ Tin học:

- Họ tên:............................................. Chức vụ: ........................................

- Email: ...............................................Điện thoại:.....................................

(Bản sao các chứng chỉ đính kèm).

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm với các nội dung đăng ký trên.

……,ngày………tháng………năm........

 

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

 

Phụ lục 06:

MẪU ĐƠN XIN THAY ĐỔI/HỦY THÔNG TIN TRUY NHẬP HỆ THỐNG CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 230/QĐ-VSD ngày 10/12/2012 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

ĐƠN XIN THAY ĐỔI/HỦY THÔNG TIN TRUY NHẬP

HỆ THỐNG CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức......................................................................................................

Tên giao dịch :...................................................................................................

Trụ sở chính:.....................................................................................................

Điện thoại:.........................................................................................................

Fax...................................................................................................................

Chúng tôi xin thay đổi/hủy thông tin truy cập của những cán bộ sau:

I. Thông tin đã đăng ký:

II. Thông tin thay đổi/hủy:

III. Lý do thay đổi/hủy:

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm với các nội dung đăng ký trên.

……,ngày………tháng………năm........

 

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 230/QĐ-VSD năm 2012 về Quy định kết nối Cổng giao tiếp điện tử của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.995

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.183.113