Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 148/QĐ-VSD năm 2012 sửa đổi Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán theo Quyết định 57/QĐ-VSD do Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành

Số hiệu: 148/QĐ-VSD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Người ký: Phương Hoàng Lan Hương
Ngày ban hành: 15/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Quy định mới trong giao dịch chứng khoán

Vừa qua, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ban hành quyết định 148/QĐ-VSD sửa đổi, bổ sung Quyết định 57/QĐ-VSD ngày 8/5/2012 về Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

Theo đó, thời gian gửi hồ sơ sửa lỗi cho VSD rút ngắn lại so với quy định cũ. Cụ thể, đối với các giao dịch có thời gian thanh toán T+3, hồ sơ sửa lỗi phải gửi tới VSD chậm nhất vào 08h30 ngày T+2 và hồ sơ chuyển khoản hỗ trợ, cho vay chứng khoán theo quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán trong trường hợp do sửa lỗi dẫn đến Thành viên thiếu chứng khoán để thanh toán phải gửi tới VSD chậm nhất vào 10h00 ngày T+2 để đảm bảo việc sửa lỗi được thực hiện trước khi thanh toán các giao dịch đó.

Quyết định còn quy định chi tiết hơn thời điểm huỷ thanh toán giao dịch. Đối với giao dịch trái phiếu: sau 09h00 ngày thanh toán, VSD sẽ thực hiện huỷ thanh toán giao dịch đối với các trường hợp bị huỷ thanh toán giao dịch theo quy định tại khoản 2, 3,4,5 Điều 18 Quy chế này. Sau 11h00 ngày thanh toán, VSD sẽ thực hiện huỷ thanh toán giao dịch đối với các trường hợp bị huỷ thanh toán giao dịch theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Quy chế này. Đồng thời cũng có những quy định đối với giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 4/9/2012.

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 148/QĐ-VSD

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/QĐ-VSD NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 2012 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Thông báo số 83/TB-UBCK ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ công văn số 2929/UBCK-PTTT ngày 15 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Bù trừ và Thanh toán Giao dịch Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán ban hành theo Quyết định số 57/QĐ-VSD ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

1. Sửa đổi Khoản 5 Điều 7 như sau:

“5. Đối với các giao dịch có thời gian thanh toán T+3, hồ sơ sửa lỗi phải gửi tới VSD chậm nhất vào 08h30 ngày T+2 và hồ sơ chuyển khoản hỗ trợ, cho vay chứng khoán theo quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán trong trường hợp do sửa lỗi dẫn đến Thành viên thiếu chứng khoán để thanh toán phải gửi tới VSD chậm nhất vào 10h00 ngày T+2 để đảm bảo việc sửa lỗi được thực hiện trước khi thanh toán các giao dịch đó”.

2. Sửa đổi Điều 9 như sau:

“Điều 9. Nguyên tắc xác định Thành viên mất khả năng thanh toán tiền

a. Thời điểm chốt số dư tài khoản tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán của Thành viên tại Ngân hàng thanh toán để xác định khả năng thanh toán giao dịch trái phiếu của Thành viên là 11h00 ngày thanh toán.

b. Thời điểm chốt số dư tài khoản tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán của Thành viên tại Ngân hàng thanh toán để xác định khả năng thanh toán giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ của Thành viên là 16h00 ngày làm việc liền kề trước ngày thanh toán (ngày T+2).

c. Sau thời điểm nêu trên, các Thành viên không đủ số dư để thực hiện nghĩa vụ thanh toán các giao dịch chứng khoán liên quan được coi là mất khả năng thanh toán và VSD sẽ tự động thực hiện việc khắc phục tình trạng thiếu tiền theo cơ chế và thủ tục hỗ trợ tiền quy định tại Điều 10, 11,12 của Quy chế này”.

3. Sửa đổi khoản 5 Điều 18 như sau:

“ 5. Thông tin về tài khoản giao dịch của khách hàng có liên quan không được cập nhật theo quy định của VSD tại ngày thanh toán giao dịch trái phiếu hoặc tại ngày làm việc liền kề trước ngày thanh toán giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ”

4. Sửa đổi Khoản 1 Điều 19 như sau:

“1. Thời điểm huỷ thanh toán giao dịch:

a. Đối với giao dịch trái phiếu:

Sau 09h00 ngày thanh toán, VSD sẽ thực hiện huỷ thanh toán giao dịch đối với các trường hợp bị huỷ thanh toán giao dịch theo quy định tại khoản 2, 3,4,5 Điều 18 Quy chế này.

Sau 11h00 ngày thanh toán, VSD sẽ thực hiện huỷ thanh toán giao dịch đối với các trường hợp bị huỷ thanh toán giao dịch theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Quy chế này.

b. Đối với giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ:

Sau 10h00 ngày làm việc liền kề trước ngày thanh toán, VSD sẽ thực hiện huỷ thanh toán giao dịch đối với các trường hợp bị huỷ thanh toán giao dịch theo quy định tại khoản 2, 3,4,5 Điều 18 Quy chế này.

Sau 16h00 ngày làm việc liền kề trước ngày thanh toán, VSD sẽ thực hiện huỷ thanh toán giao dịch đối với các trường hợp bị huỷ thanh toán giao dịch theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Quy chế này”.

5. Sửa đổi Điểm b Mục 2.2 Khoản 2 Điều 19 như sau:

“b. Xác định các giao dịch huỷ thanh toán và thực hiện huỷ thanh toán.

- Đối với thanh toán trái phiếu, chậm nhất 12h00 ngày thanh toán, Thành viên phải gửi xác nhận các giao dịch dẫn đến mất khả năng thanh toán tiền giao dịch trái phiếu.

- Đối với thanh toán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chậm nhất 16h30 ngày làm việc liền kề trước ngày thanh toán, Thành viên phải gửi xác nhận các giao dịch dẫn đến mất khả năng thanh toán tiền giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ.

- Căn cứ vào văn bản của Thành viên, VSD sẽ thực hiện huỷ thanh toán đối với giao dịch dẫn đến thiếu tiền. Trường hợp Thành viên không xác định được với VSD giao dịch dẫn đến thiếu tiền để thanh toán hoặc không có văn bản trả lời VSD về việc xác định giao dịch dẫn đến thiếu tiền để thanh toán, VSD sẽ tự động hủy thanh toán các giao dịch liên quan đến tiền bị thiếu của Thành viên theo nguyên tắc huỷ các lệnh giao dịch theo thứ tự thời gian nhập vào hệ thống cuối cùng từ dưới lên cho đến khi số dư tiền hiện có trên tài khoản tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán của Thành viên đủ để thanh toán.

- VSD sẽ thông báo về việc hủy thanh toán giao dịch đến Thành viên liên quan, SGDCK trước khi thực hiện hủy thanh toán giao dịch (Mẫu 03B/TTBT của Quy chế này)”

6. Thay thế Mục II Phụ lục 1 về Trình tự thanh toán bù trừ đa phương đối với cổ phiếu và chứng chỉ quỹ (T+3) bằng Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04/9/2012.

Điều 3. Trưởng phòng Hành chính Quản trị, Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng Bù trừ và Thanh toán Giao dịch Chứng khoán và Trưởng các phòng thuộc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- Các SGDCK;
- NHCĐTT;
- Ban TGĐ;
- CN VSD;
- Lưu: HCQT, TTBT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phương Hoàng Lan Hương

 

Phụ lục 01: TRÌNH TỰ THANH TOÁN BÙ TRỪ ĐA PHƯƠNG ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU VÀ CHỨNG CHỈ QUỸ (T+3)

1. Ngày T:

1.1. Sau khi kết thúc phiên giao dịch, VSD nhận kết quả giao dịch từ Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) và thực hiện kiểm tra thông tin sở hữu chứng khoán của khách hàng TVLK.

1.2. VSD thực hiện lập và gửi Thành viên: Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch (Mẫu 01/PL-TTBT); Thông báo tài khoản bán thiếu chứng khoán và thiếu thông tin tài khoản (Mẫu 01B/PL-TTBT) và Thông báo thiếu thông tin tài khoản người đầu tư mua(Mẫu 01C/PL-TTBT).

1.3. Thành viên nhận các Thông báo dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD (phân hệ thanh toán bù trừ CS) hoặc qua email do VSD gửi, gồm:

- Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ (mã báo cáo CS005 đối với giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết tại SGDCK Tp.HCM và SGDCK HN, mã báo cáo CS006 đối với giao dịch cổ phiếu đăng ký giao dịch tại SGDCK HN)

- Thông báo tài khoản bán thiếu chứng khoán và thiếu thông tin tài khoản (mã báo cáo CS007)

- Thông báo thiếu thông tin tài khoản người đầu tư mua (mã báo cáo CS008)

2. Ngày T+1:

2.1. Thành viên đối chiếu các giao dịch của mình, ghi nhận các sai sót (nếu có) để thông báo cho VSD.

2.2. Trường hợp phát hiện lỗi giao dịch, Thành viên phải lập hồ sơ đề nghị sửa lỗi theo quy định tại Điều 7 Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán ban hành theo Quyết định số 57/QĐ-VSD ngày 8/5/2012 của Tổng Giám đốc VSD (Quy chế TTBT). Trường hợp thiếu chứng khoán để giao, thành viên phải đi vay, nhận hỗ trợ chứng khoán theo quy định tại Điều 14 Quy chế TTBT.

3. Ngày T+2:

3.1. Chậm nhất 08h30: các Thành viên gửi xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận kết quả giao dịch do VSD gửi dưới dạng chứng từ điện tử thông qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK hoặc thông qua email vào địa chỉ: xacnhanketquagiaodịch@vsd.vn đối vớiThành viên mở tài khoản trực tiếp và nộp hồ sơ đề nghị sửa lỗi cho VSD (nếu có).

3.2. Từ 08h30 - 08h45:

VSD lập và gửi Thành viên các Thông báo thanh toán bù trừ đa phương, gồm: Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tiền đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ theo thành viên (Mẫu 02/PL-TTBT) và Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ theo thành viên (Mẫu 03/PL-TTBT).

3.3. Từ 08h45 - 09h15:

Thành viên nhận các Thông báo dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD(phân hệ thanh toán bù trừ CS) hoặc qua email do VSD gửi, gồm:

- Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tiền theo thành viên (mã báo cáo CS013 đối với giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết tại SGDCK Tp.HCM và SGDCK HN, mã báo cáo CS014 đối với giao dịch cổ phiếu đăng ký giao dịch tại SGDCK HN)

- Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán chứng khoán theo thành viên (mã báo cáo CS019 đối với giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết tại SGDCK Tp.HCM và SGDCK HN, mã báo cáo CS020 đối với giao dịch cổ phiếu đăng ký giao dịch tại SGDCK HN)

3.4. Từ 09h15 - 10h00:

- Trường hợp có lỗi giao dịch, VSD gửi Thông báo xử lý lỗi giao dịch cho Thành viên liên quan, SGDCK.

- Sửa lỗi giao dịch theo quy định tại Điều 7 Quy chế TTBT.

- Lập và gửi các thông báo thanh toán bù trừ đã điều chỉnh cho các Thành viên liên quan.

- Thành viên nhận các thông báo thanh toán bù trừ đã điều chỉnh dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD(phân hệ thanh toán bù trừ CS) hoặc qua email do VSD gửi, gồm:

+ Thông báo điều chỉnh kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tiền theo thành viên (mã báo cáo CS043 đối với giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết tại SGDCK Tp.HCM và SGDCK HN, mã báo cáo CS044 đối với giao dịch cổ phiếu đăng ký giao dịch tại SGDCK HN)

+ Thông báo điều chỉnh kết quả bù trừ đa phương và thanh toán chứng khoán theo thành viên (mã báo cáo CS049 đối với giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết tại SGDCK Tp.HCM và SGDCK HN, mã báo cáo CS050 đối với giao dịch cổ phiếu đăng ký giao dịch tại SGDCK HN)

3.5. Từ 10h00 - 11h30:

- Đối với các thành viên thiếu chứng khoán, khách hàng bán chứng khoán khi không đủ chứng khoán trên tài khoản giao dịch và/hoặc không có thông tin tài khoản khách hàng, sau 10h00 VSD thực hiện:

+ Gửi Thông báo huỷ thanh toán giao dịch cho Thành viên liên quan, SGDCK.

+ Huỷ thanh toán giao dịch theo quy định tại Điều 19 Quy chế TTBT.

- Lập và gửi các thông báo thanh toán bù trừ đã điều chỉnh cho các Thành viên liên quan.

- Thành viên nhận các thông báo thanh toán bù trừ đã điều chỉnh dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD(phân hệ thanh toán bù trừ CS) hoặc qua email do VSD gửi, gồm:

+ Thông báo điều chỉnh kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tiền theo thành viên (mã báo cáo CS043 đối với giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết tại SGDCK Tp.HCM và SGDCK HN, mã báo cáo CS044 đối với giao dịch cổ phiếu đăng ký giao dịch tại SGDCK HN)

+ Thông báo điều chỉnh kết quả bù trừ đa phương và thanh toán chứng khoán theo thành viên (mã báo cáo CS049 đối với giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết tại SGDCK Tp.HCM và SGDCK HN, mã báo cáo CS050 đối với giao dịch cổ phiếu đăng ký giao dịch tại SGDCK HN)

- Lập và gửi cho NHTT Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tiền (Mẫu 04/PL-TTBT)

3.4. Chậm nhất 16h00:

- Thành viên chuyển đủ tiền vào TK TG TTBT của Thành viên tại NHTT theo kết quả bù trừ trên các chứng từ thanh toán do VSD cung cấp.

3.5. Từ 16h00- 16h15:

- NHTT thực hiện kiểm tra số dư tiền trên TK TG TTBT của Thành viên (đảm bảo thanh toán các giao dịch chứng khoán theo thông báo của VSD) và gửi cho VSD thông tin chi tiết các thành viên không đủ số dư tiền để thực hiện nghĩa vụ thanh toán (tạm thời mất khả năng thanh toán tiền).

3.6. Từ 16h15-16h30:

- Đối với các thành viên tạm thời mất khả năng thanh toán tiền, NHTT thực hiện phát vay theo yêu cầu của VSD theo quy định tại Điều 10, 11,12 Quy chế TTBT để đảm bảo khả năng thanh toán.

- Đối với Thành viên bị huỷ thanh toán giao dịch do thiếu tiền thanh toán theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Quy chế TTBT, VSD thông báo cho Thành viên và đề nghị Thành viên xác định giao dịch liên quan tới việc thiếu tiền thanh toán.

3.7. Từ 16h30 - 17h00:

- VSD thực hiện:

+ Gửi Thông báo huỷ thanh toán giao dịch chứng khoán cho Thành viên liên quan, SGDCK và thực hiện huỷ thanh toán theo quy định tại Điều 19 Quy chế TTBT.

+ Lập và gửi các thông báo thanh toán bù trừ đã điều chỉnh cho các Thành viên liên quan.

- Thành viên nhận các thông báo thanh toán bù trừ đã điều chỉnh dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD (phân hệ thanh toán bù trừ CS) hoặc qua email do VSD gửi, gồm:

+ Thông báo điều chỉnh kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tiền theo thành viên (mã báo cáo CS043 đối với giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết tại SGDCK Tp.HCM và SGDCK HN, mã báo cáo CS044 đối với giao dịch cổ phiếu đăng ký giao dịch tại SGDCK HN)

+ Thông báo điều chỉnh kết quả bù trừ đa phương và thanh toán chứng khoán theo thành viên (mã báo cáo CS049 đối với giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết tại SGDCK Tp.HCM và SGDCK HN, mã báo cáo CS050 đối với giao dịch cổ phiếu đăng ký giao dịch tại SGDCK HN)

- VSD lập và gửi cho NHTT Thông báo điều chỉnh kết quả tổng hợp bù trừ đa phương và thanh toán tiền (Mẫu 04/PL-TTBT)

- NHTT thực hiện kiểm tra số dư tiền trên TK TG TTBT của Thành viên, đảm bảo thanh toán các giao dịch chứng khoán theo Thông báo điều chỉnh kết quả tổng hợp bù trừ đa phương và thanh toán tiền của VSD, gửi cho VSD thông tin chi tiết các Thành viên không đủ số dư tiền để thực hiện nghĩa vụ thanh toán và thực hiện phát vay theo yêu cầu của VSD theo quy định tại Điều 10, 11,12 Quy chế TTBT để đảm bảo khả năng thanh toán.

4. Ngày T+3 (Ngày thanh toán)

Từ 08h15 - 08h45: Căn cứ vào các chứng từ thanh toán, NHTT và VSD thực hiện các bước thanh toán sau:

4.1. NHTT thực hiện:

- Chuyển số tiền phải trả từ TK TG TTBT (tài khoản môi giới và/hoặc tự doanh) vào Tài khoản tiền thanh toán bù trừ ròng của thành viên (TK TTBT TV).

- Chuyển tiền (tổng thuần phải trả) từ TK TTBT TV sang Tài khoản thanh toán bù trừ của VSD mở tại NHTT (TK TG TTBT VSD).

4.2. VSD thực hiện:

- Chuyển số chứng khoán phải giao từ TK CK chờ thanh toán TV (tài khoản môi giới và/hoặc tự doanh) vào Tài khoản thanh toán bù trừ chứng khoán giao dịch của thành viên mở tại VSD (TKCK TTBT TV).

- Chuyển chứng khoán (tổng thuần phải trả) từ TKCK TTBT TV phải giao sang Tài khoản thanh toán bù trừ chứng khoán của VSD (TKCK TTBT VSD).

4.3. NHTT thực hiện:

- Chuyển tiền (tổng thuần được nhận) từ TK TG TTBT VSD sang TK TTBT TV của các thành viên được nhận.

- Phân bổ số tiền tương ứng từ TK TTBT TV vào các TK TG TTBT (tài khoản môi giới và/hoặc tự doanh) tại NHTT.

4.4. VSD thực hiện:

- Chuyển chứng khoán (tổng thuần được nhận) từ TKCK TTBT VSD vào các TKCK TTBT TV của thành viên được nhận.

- Phân bổ số chứng khoán tương ứng từ TKCK TTBT TV vào TKCK GD TV (tài khoản tự doanh hoặc môi giới) đồng thời ghi tăng TKCK GD của người đầu tư bên mua, ghi giảm TKCK GD của người đầu tư bên bán.

4.5. NHTT lập và gửi cho VSD “Báo cáo tổng hợp kết quả thanh toán bù trừ đa phương tiền” (Mẫu 06/PL-TTBT).

4.6. VSD lập và lưu Báo cáo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán chứng khoán (Mẫu 05/PL-TTBT)

08h45: Thành viên kiểm tra kết quả thanh toán chứng khoán qua cổng giao tiếp điện tử của VSD và kiểm tra kết quả thanh toán tiền qua tài khoản tiền gửi thanh toán bù trừ của thành viên tại NHTT

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 148/QĐ-VSD năm 2012 sửa đổi Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán theo Quyết định 57/QĐ-VSD do Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.726

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.177.171
server250