Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 90/2003/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Số hiệu: 90/2003/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 12/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 90/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2003

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 90/2003/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2003 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ;
Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước là cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thuộc Chính phủ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực quy định tại Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng được Thủ tướng Chính phủ phân công ký các văn bản quy phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và tổ chức thực hiện các văn bản đó;

2. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, các chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm và các dự án quan trọng của ủy ban Chứng khoán Nhà nước; tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt;

3. Ban hành, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm chuyên môn nghiệp vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật được áp dụng trong các tổ chức, đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

4. Cấp, gia hạn, đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép phát hành, niêm yết, kinh doanh và dịch vụ chứng khoán, hành nghề kinh doanh chứng khoán theo quy định của pháp luật;

5. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, đình chỉ hoạt động hoặc giải thể Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán, các thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức;

6. Tổ chức, quản lý Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán và các thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức, các trung tâm lưu ký, đăng ký, thanh toán bù trừ chứng khoán;

7. Quản lý các hoạt động liên quan đến thị trường chứng khoán của tổ chức phát hành chứng khoán, tổ chức niêm yết chứng khoán, tổ chức kinh doanh chứng khoán và tổ chức phụ trợ theo quy định của pháp luật;

8. Thanh tra, kiểm tra và giám sát các đối tượng tham gia hoạt động trên thị trường chứng khoán và xử lý các vi phạm về chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật;

9. Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật; tham gia thẩm định các đề án, dự án quan trọng thuộc lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

10. Hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tổ chức hiệp hội chứng khoán thực hiện mục đích, tôn chỉ và điều lệ hoạt động của hiệp hội; kiểm tra thực hiện các quy định của Nhà nước, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật của hiệp hội chứng khoán theo quy định của pháp luật;

11. Tổ chức nghiên cứu khoa học về chứng khoán và thị trường chứng khoán; đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị trực thuộc, nhân viên kinh doanh chứng khoán và các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán;

12. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ cập kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán cho các tổ chức và cho công chúng;

13. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật;

14. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

15. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; chỉ đạo thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

16. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật;

17. Thực hiện chế độ báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của ủy ban Chứng khoán Nhà nước

a) Các tổ chức giúp Chủ tịch thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Vụ Phát triển thị trường chứng khoán;

2. Vụ Quản lý phát hành chứng khoán;

3. Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán;

4. Vụ Hợp tác quốc tế;

5. Vụ Tổ chức cán bộ;

6. Vụ Kế hoạch - Tài chính;

7. Vụ Pháp chế;

8. Thanh tra;

9. Văn phòng (có đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh).

b) Các tổ chức sự nghiệp thuộc Uỷ ban:

1. Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

2. Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;

3. Trung tâm Tin học;

4. Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán;

5. Tạp chí Chứng khoán.

Điều 4. Lãnh đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Lãnh đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước gồm có:

1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;

2. Các ủy viên kiêm nhiệm cấp Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức; các ủy viên kiêm nhiệm do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Các ủy viên kiêm nhiệm làm việc theo Quy chế hoạt động của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 75/CP ngày 28 tháng 11 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và các quy định pháp luật trước đây trái với Nghị định này.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 90/2003/ND-CP

Hanoi, August  12, 2003

 

DECREE

DEFINING THE FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the Government's Decree No. 30/2003/ND-CP of April 1, 2003 defining the functions, tasks, powers and organizational structures of the Government-attached agencies;
At the proposals of the Chairman of the State Securities Commission and the Minister of the Interior,

DECREES:

Article 1.- Position and functions

The State Securities Commission is a Government-attached agency which performs a number of tasks and exercises a number of powers of State management over securities and securities market; performs the State management over public services in the field of securities and securities market according to law provisions.

Article 2.- Tasks and powers

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. To submit to the Government or the Prime Minister or the minister assigned by the Prime Minister to sign the legal documents on securities and securities market and organize the implementation of such documents;

2. To submit to the Government or the Prime Minister its strategies, plannings and programs, long-term, 5-year and annual plans as well as important projects; to organize the implementation of such strategies, plannings, programs and plans after they are approved;

3. To promulgate, guide, examine and organize the implementation of, professional standards and processes as well as economic and technical norms which are applied in its attached organizations and units according to the law provisions on securities and securities market;

4. To grant, extend, suspend or withdraw permits for issuing, listing and trading in securities, providing securities services and practicing securities business according to law provisions;

5. To submit to the Prime Minister for decision the establishment, suspension of operation, or dissolution, of the Securities Trading Centers, the Securities Trading Bureaus and organized securities trading markets;

6. To organize and manage the Securities Trading Centers, the Securities Trading Bureaus and organized securities trading markets as well as the securities custody, registration and clearing centers;

7. To manage securities market-related activities of the securities-issuing organizations, securities-listing organizations, securities-trading organizations and support organizations according to law provisions;

8. To inspect, examine and supervise the subjects operating on the securities market and handle securities- and securities market-related violations according to law provisions;

9. To manage investment and construction projects under its competence as provided for by law; to participate in evaluating important schemes and projects in the field of securities and securities market at the request of the Government or the Prime Minister;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.11. To organize scientific research into securities and securities market; to provide professional training for officials and employees of the State Securities Commission and its attached units, securities trading employees and subjects participating in the securities market;

12. To organize the information, propagation and dissemination of knowledge on securities and securities market to different organizations and the public;

13. To enter into international cooperation in the field of securities and securities market according to law provisions;

14. To decide on, and direct the implementation of, the State Securities Commission's administrative reform program according to the objectives and contents of the State administrative reform program already approved by the Prime Minister;

15. To manage its organizational apparatus and payroll; to direct the implementation of the salary regime as well as preferential treatment, commendation and discipline regimes and policies for officials and employees within its management scope;

16. To manage the assigned finance and assets and organize the implementation of the budget allocations according to law provisions;

17. To implement the regime of reporting to the Government, the Prime Minister and competent State agencies according to the provisions of law.

Article 3.- Organizational structure of the State Securities Commission

a/ Organizations assisting the Chairman in performing his/her tasks and exercising his/her powers:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The Department for Management of Securities Issuance;

3. The Department for Management of Securities Trading;

4. The International Cooperation Department;

5. The Organization and Personnel Department;

6. The Planning-Finance Department;

7. The Legal Department;

8. The Inspectorate;

9. The Office (with the representation in Ho Chi Minh city).

b/ Non-business organizations under the Commission:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Ho Chi Minh City Securities Trading Center;

3. The Informatics Center;

4. The Center for Securities Scientific Research and Training;

5. The Securities review.

Article 4.- Leadership of the State Securities Commission

The leadership of the State Securities Commission is composed of:

1. The chairman and vice-chairmen;

2. Part-time members of the vice-ministerial level of the Ministry of Finance, the Ministry of Justice, the Ministry of Planning and Investment and the State Bank of Vietnam.

The State Securities Commission's chairman and vice-chairmen shall be appointed, relieved from duty or dismissed by the Prime Minister; part-time members shall be decided by the Prime Minister.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 5.- Implementation effect

This Decree takes implementation effect 15 days after its publication in the Official Gazette and replaces the Government's Decree No. 75/CP of November 28, 1996 on the establishment of the State Securities Commission and previous law provisions contrary to this Decree.

Article 6.- Implementation responsibilities

The Chairman of the State Securities Commission, the ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the People's Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 90/2003/NĐ-CP ngày 12/08/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.440

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.126.232