Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 85/2010/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Số hiệu: 85/2010/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 02/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 85/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2010

NGHỊ ĐỊNH

VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 08 tháng 3 năm 2007 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài (sau đây gọi chung là cá nhân, tổ chức) cố ý hoặc vô ý vi phạm quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó.

Điều 3. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính

1. Mọi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán phải được phát hiện kịp thời và phải bị đình chỉ ngay. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán phải được tiến hành nhanh chóng, công minh, triệt để; mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

2. Một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán chỉ bị xử phạt hành chính một lần. Tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm.

3. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán phải căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm và những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng quy định tại các Điều 8 và 9 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính để quyết định hình thức, biện pháp xử lý thích hợp.

4. Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính sau khi chấp hành quyết định xử phạt phải xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính của người đó theo quy định của pháp luật.

5. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do người có thẩm quyền thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

Điều 4. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán là 02 năm, kể từ ngày vi phạm. Nếu quá thời hạn nêu trên thì không bị xử phạt nhưng vẫn có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này.

2. Đối với cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán mà bị khởi tố, truy tố hoặc có quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự, nhưng sau đó có quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án, nếu có hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này. Trong trường hợp này, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 03 tháng, kể từ ngày người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính nhận được quyết định đình chỉ và hồ sơ vụ vi phạm.

3. Trong thời hạn quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này mà cá nhân, tổ chức lại thực hiện hành vi vi phạm mới trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì không áp dụng thời hiệu quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính kể từ thời điểm thực hiện hành vi vi phạm mới hoặc thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.

Điều 5. Thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính

Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu sau 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt mà không tái phạm thì được coi như chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

Điều 6. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả

1. Hình thức xử phạt chính:

Đối với mỗi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong hai hình thức xử phạt chính sau đây:

a) Cảnh cáo

Phạt cảnh cáo được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính nhỏ, lần đầu, có tình tiết giảm nhẹ và nếu Nghị định này có quy định hình thức xử phạt cảnh cáo đối với hành vi vi phạm hành chính đó.

b) Phạt tiền

Mức phạt tiền cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán là mức trung bình của khung phạt tiền đối với hành vi đó. Nếu vi phạm có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt có thể giảm thấp hơn nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung phạt tiền. Nếu vi phạm có tình tiết tăng nặng thì mức phạt có thể tăng cao hơn nhưng không được tăng quá mức tối đa của khung phạt tiền. Đối với trường hợp vi phạm hành chính có cả tình tiết tăng nặng lẫn giảm nhẹ thì tùy theo tính chất, mức độ của các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ mà người có thẩm quyền quyết định áp dụng mức phạt cao hơn hoặc thấp hơn mức trung bình hoặc áp dụng mức trung bình của khung hình phạt.

2. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Tịch thu toàn bộ khoản thu trái pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm hành chính;

b) Đình chỉ hoặc hủy bỏ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng;

c) Đình chỉ hoạt động; thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực chứng khoán, chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Ngoài các hình thức xử phạt chính và xử phạt bổ sung quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán còn có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định cụ thể tại các điều của Chương II Nghị định này.

Chương 2.

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT

MỤC 1. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG

Điều 7. Vi phạm quy định về hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với tổ chức phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành, tổ chức tư vấn phát hành; các tổ chức, cá nhân xác nhận hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có thông tin sai lệch hoặc không sửa đổi, bổ sung hồ sơ khi phát hiện thông tin không chính xác hoặc bỏ sót nội dung quan trọng theo quy định phải có trong hồ sơ.

2. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với tổ chức phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành, tổ chức tư vấn phát hành; các tổ chức, cá nhân xác nhận hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có thông tin cố ý làm sai sự thật hoặc che giấu sự thật.

3. Phạt tiền từ 1% đến 5% tổng số tiền đã huy động đối với tổ chức phát hành lập, xác nhận hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có sự giả mạo theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Chứng khoán.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng trong thời hạn tối đa 60 ngày để khắc phục đối với trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc hủy bỏ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng nếu sau thời hạn đình chỉ quy định tại điểm a khoản này mà vẫn không khắc phục được vi phạm;

c) Thu hồi Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này;

d) Tịch thu toàn bộ khoản thu trái pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng phải thu hồi chứng khoán đã chào bán, hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức chào bán chứng khoán mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm bị xử phạt vi phạm hành chính, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư.

Điều 8. Vi phạm quy định về thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng

1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với tổ chức phát hành thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không thực hiện công bố bản thông báo phát hành theo quy định; thông báo phát hành trên các phương tiện thông tin đại chúng không đúng nội dung và thời gian theo quy định;

b) Thực hiện không đúng quy định về việc sử dụng tài khoản phong tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán.

2. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành, tổ chức tư vấn phát hành thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Sử dụng thông tin ngoài Bản cáo bạch để thăm dò thị trường trước khi được phép thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng; thực hiện thăm dò thị trường trên các phương tiện thông tin đại chúng;

b) Phân phối chứng khoán không đúng nội dung của đăng ký chào bán về loại chứng khoán, khối lượng, thời hạn đăng ký mua chứng khoán, thời hạn phân phối theo quy định.

3. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với tổ chức phát hành thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Thực hiện phát hành thêm chứng khoán nhưng không báo cáo hoặc đã báo cáo nhưng chưa có ý kiến chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

b) Thực hiện phát hành thêm chứng khoán khi chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định.

4. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với tổ chức phát hành thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định;

b) Chào bán chứng khoán ra công chúng để thành lập doanh nghiệp, trừ trường hợp được pháp luật quy định;

c) Thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định.

5. Phạt tiền từ một đến năm lần khoản thu trái pháp luật đối với cá nhân, tổ chức thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng khi chưa có Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định tại khoản 3 Điều 121 Luật Chứng khoán.

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng trong thời hạn tối đa 60 ngày để khắc phục đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Buộc hủy bỏ đợt chào bán, phát hành thêm đối với trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này và trường hợp bị đình chỉ theo quy định tại điểm a khoản này mà không khắc phục được vi phạm;

c) Tịch thu toàn bộ khoản thu trái pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 4 và 5 Điều này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng phải thu hồi chứng khoán đã chào bán, hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức chào bán chứng khoán mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm bị xử phạt vi phạm hành chính, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư.

MỤC 2. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Điều 9. Vi phạm quy định về hồ sơ đăng ký công ty đại chúng

1. Phạt cảnh cáo đối với công ty đại chúng nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn đến 01 tháng so với quy định.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với công ty đại chúng nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn từ trên 01 tháng đến 12 tháng.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với công ty đại chúng thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không nộp hoặc nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 12 tháng;

b) Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng có thông tin sai lệch.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc chấp hành đúng quy định về đăng ký công ty đại chúng;

b) Buộc hủy bỏ, cải chính thông tin đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.

Điều 10. Vi phạm quy định về nghĩa vụ công ty đại chúng

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với công ty đại chúng không tuân thủ các quy định pháp luật về quản trị công ty.

2. Phạt tiền 20.000.000 đồng đối với công ty đại chúng thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm;

b) Không đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán;

c) Thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán không đúng với quy định về đăng ký, lưu ý chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán để xảy ra khiếu kiện.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc chấp hành đúng quy định về nghĩa vụ công ty đại chúng.

MỤC 3. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN

Điều 11. Vi phạm quy định về niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán

1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với tổ chức niêm yết, tổ chức tư vấn niêm yết; các tổ chức, cá nhân xác nhận hồ sơ đăng ký niêm yết thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Xác nhận hồ sơ đăng ký niêm yết có thông tin sai lệch hoặc không sửa đổi, bổ sung hồ sơ khi phát hiện thông tin không chính xác hoặc bỏ sót nội dung quan trọng theo quy định phải có trong hồ sơ;

b) Tổ chức niêm yết thay đổi số lượng cổ phiếu nhưng không làm thủ tục thay đổi đăng ký niêm yết bổ sung.

2. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với tổ chức niêm yết, tổ chức tư vấn niêm yết; các tổ chức, cá nhân xác nhận hồ sơ niêm yết có thông tin cố ý làm sai sự thật hoặc che giấu sự thật.

3. Phạt tiền 500.000.000 đồng đối với tổ chức niêm yết, tổ chức tư vấn niêm yết; các tổ chức, cá nhân lập, xác nhận hồ sơ giả mạo để niêm yết chứng khoán.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Buộc hủy bỏ niêm yết đối với trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hủy bỏ, cải chính thông tin.

MỤC 4. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Điều 12. Vi phạm quy định về tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán

1. Phạt tiền 500.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán trái với quy định của pháp luật trong trường hợp không có khoản thu trái pháp luật.

2. Phạt tiền từ một đến năm lần khoản thu trái pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều 124 Luật Chứng khoán đối với tổ chức, cá nhân tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán trái với quy định của pháp luật trong trường hợp có khoản thu trái pháp luật nhưng mức phạt không thấp hơn mức phạt quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Buộc hủy bỏ việc tổ chức thị trường giao dịch trái pháp luật;

b) Tịch thu toàn bộ khoản thu trái pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Đình chỉ hoạt động; thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điều này.

Điều 13. Vi phạm quy định về quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán

1. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng đối với Sở giao dịch chứng khoán không phát hiện được hoặc không xử lý kịp thời những trường hợp tổ chức niêm yết không duy trì đầy đủ điều kiện niêm yết theo quy định; không cảnh báo, công bố thông tin theo quy định gây ảnh hưởng đến giá chứng khoán trên thị trường.

2. Phạt tiền 100.000.000 đồng đối với Sở giao dịch chứng khoán chấp thuận hoặc hủy bỏ niêm yết không đúng quy định.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc chấp hành đúng quy định pháp luật về quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán.

Điều 14. Vi phạm quy định về quản lý thành viên của Sở giao dịch chứng khoán

1. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng đối với Sở giao dịch chứng khoán không phát hiện được những trường hợp thành viên giao dịch không duy trì đầy đủ các điều kiện về thành viên hoặc không tuân thủ đầy đủ các quy định về nghĩa vụ của thành viên theo quy định tại các khoản 2 và 4 Điều 39 của Luật Chứng khoán.

2. Phạt tiền 100.000.000 đồng đối với Sở giao dịch chứng khoán chấp thuận hoặc hủy bỏ tư cách thành viên của công ty chứng khoán không đúng quy định.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc chấp hành đúng quy định pháp luật về quản lý thành viên của Sở giao dịch chứng khoán.

Điều 15. Vi phạm quy định về giao dịch, giám sát và công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán

1. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với Sở giao dịch chứng khoán thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Tổ chức giao dịch chứng khoán mới, thay đổi và áp dụng phương thức giao dịch mới, đưa vào vận hành hệ thống giao dịch mới khi chưa được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

b) Không phát hiện được, không xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy chế giao dịch hoặc không chấp hành đúng quy trình giám sát các hoạt động giao dịch theo quy định để xảy ra vi phạm, ảnh hưởng đến tính công bằng, công khai, minh bạch của thị trường;

c) Không tạm ngừng, đình chỉ hoặc hủy bỏ giao dịch chứng khoán theo Quy chế giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán trong trường hợp cần thiết để bảo vệ nhà đầu tư; không kịp thời cảnh báo hoặc không công bố thông tin về những biến động có ảnh hưởng nghiêm trọng trên thị trường chứng khoán theo quy định.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc chấp hành đúng quy định pháp luật về giao dịch, giám sát và công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán.

Điều 16. Vi phạm quy định về đăng ký giao dịch chứng khoán

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với công ty chứng khoán thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin cho khách hàng về chứng khoán đăng ký giao dịch, tổ chức đăng ký giao dịch và tình hình giao dịch theo quy định;

b) Không thường xuyên cập nhật thông tin về chứng khoán giao dịch, về tổ chức đăng ký giao dịch, về các thông tin công bố của cơ quan quản lý và về các quy định liên quan đến giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán trên các phương tiện công bố thông tin theo quy định;

c) Không chấp hành đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin về giao dịch chứng khoán đăng ký tại Sở giao dịch chứng khoán theo quy định.

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với tổ chức đăng ký giao dịch, công ty chứng khoán; các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc lập, xác nhận hồ sơ đăng ký giao dịch có thông tin sai lệch.

3. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với tổ chức đăng ký giao dịch, công ty chứng khoán; các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc lập, xác nhận hồ sơ đăng ký giao dịch có thông tin cố ý làm sai sự thật hoặc che giấu sự thật.

4. Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với tổ chức đăng ký giao dịch, công ty chứng khoán; các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc lập, xác nhận hồ sơ giả mạo để đăng ký giao dịch chứng khoán.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

Buộc hủy bỏ đăng ký giao dịch đối với trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 3 và 4 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hủy bỏ, cải chính thông tin.

MỤC 5. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN VÀ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

Điều 17. Vi phạm quy định về Giấy phép thành lập và hoạt động

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán; chi nhánh của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam sử dụng tên gọi của công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng giao dịch không đúng quy định; thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng giao dịch khi chưa được chấp thuận; không thực hiện đóng đại lý nhận lệnh theo quy định.

2. Phạt tiền 50.000.000 đồng đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán; chi nhánh của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Tổ chức khai trương hoạt động khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật;

b) Thành lập, đóng cửa chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng giao dịch khi chưa được sự chấp thuận.

3. Phạt tiền 70.000.000 đồng đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty, giải thể trước thời hạn, tạm ngừng hoạt động khi chưa được chấp thuận, trừ trường hợp pháp luật quy định khác.

4. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán; chi nhánh của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Hoạt động kinh doanh chứng khoán, cung cấp dịch vụ chứng khoán khi chưa được cấp giấy phép hoặc chưa được chấp thuận;

b) Cho mượn, cho thuê hoặc chuyển nhượng giấy phép;

c) Hoạt động không đúng nội dung quy định trong giấy phép;

d) Tẩy xóa, sửa chữa giấy phép;

đ) Lập, xác nhận hồ sơ đề nghị cấp, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động có thông tin sai lệch.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu toàn bộ khoản thu trái pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 và khoản 4 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động trong thời hạn tối đa 60 ngày đối với trường hợp vi phạm quy định tại các điểm c và đ khoản 4 Điều này;

c) Thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, chi nhánh của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam đối với trường hợp vi phạm quy định tại các điểm b, d khoản 4 Điều này và đối với trường hợp vi phạm bị đình chỉ hoạt động quy định tại điểm b khoản này mà vẫn không khắc phục được vi phạm.

Điều 18. Vi phạm quy định về hoạt động của công ty chứng khoán

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với công ty chứng khoán thực hiện một trong những hành vi vi phạm sau:

a) Nhận lệnh của khách hàng không đúng quy định; không lưu giữ đầy đủ bằng chứng chứng minh về việc đặt lệnh của khách hàng;

b) Không ký kết hợp đồng bằng văn bản với khách hàng khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng;

c) Không ban hành đầy đủ các quy trình nghiệp vụ; không tuân thủ các quy trình nghiệp vụ theo quy định;

d) Không tuân thủ các quy định về quản trị công ty theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với công ty chứng khoán thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không tổ chức tìm hiểu thu thập đầy đủ thông tin về tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư, khả năng chấp nhận rủi ro của khách hàng; các khuyến nghị, tư vấn đầu tư của công ty cho khách hàng không đảm bảo phù hợp với tiêu thức đánh giá, phân loại khách hàng về khả năng chấp nhận rủi ro trừ trường hợp khách hàng không cung cấp đầy đủ thông tin; không cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin cho khách hàng;

b) Đưa ra nhận định hoặc đảm bảo với khách hàng về mức thu nhập hoặc lợi nhuận đạt được trên khoản đầu tư của khách hàng hoặc bảo đảm khách hàng không bị thua lỗ; quyết định đầu tư thay cho khách hàng, trừ trường hợp được pháp luật quy định;

c) Tổ chức lưu giữ không đầy đủ chứng từ; không phản ánh chi tiết, chính xác các giao dịch của khách hàng và của công ty theo quy định.

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với công ty chứng khoán thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không tổ chức quản lý tách biệt chứng khoán của từng nhà đầu tư, tách biệt tiền và chứng khoán của nhà đầu tư với tiền và chứng khoán của công ty chứng khoán theo quy định; trực tiếp nhận tiền giao dịch chứng khoán của khách hàng;

b) Thực hiện lệnh của khách hàng khi khách hàng không có đủ tiền và chứng khoán theo quy định pháp luật, trừ trường hợp pháp luật quy định khác;

c) Không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán tại công ty và trích lập đầy đủ quỹ bảo vệ nhà đầu tư để bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư do sự cố kỹ thuật và sơ suất của nhân viên công ty chứng khoán gây ra;

d) Vi phạm quy định về điều kiện và hạn chế bảo lãnh phát hành chứng khoán;

đ) Tiết lộ thông tin khách hàng, trừ trường hợp được pháp luật quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước;

e) Thực hiện những hành vi làm cho khách hàng và nhà đầu tư hiểu nhầm về giá chứng khoán.

4. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với công ty chứng khoán thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không tổ chức, thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro; không giám sát, ngăn ngừa xung đột lợi ích trong nội bộ công ty và trong giao dịch với người có liên quan theo quy định của pháp luật;

b) Không thực hiện nguyên tắc ưu tiên thực hiện lệnh của khách hàng trước lệnh của chính công ty chứng khoán; làm trái lệnh của nhà đầu tư;

c) Không tuân thủ quy định về hạn mức vay của công ty chứng khoán;

d) Đầu tư hoặc tham gia góp vốn không đúng quy định pháp luật;

đ) Thực hiện tăng, giảm vốn điều lệ không đúng quy định pháp luật;

e) Thực hiện giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp không đúng quy định pháp luật.

5. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với công ty chứng khoán thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Thực hiện việc bán hoặc cho khách hàng chứng khoán khi không sở hữu chứng khoán hoặc cho khách hàng vay chứng khoán trừ trường hợp pháp luật quy định khác;

b) Sử dụng vốn, tài sản của công ty để cho vay trái quy định của pháp luật.

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động trong thời hạn tối đa 60 ngày đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm a khoản 3, các điểm b, d, đ khoản 4 và khoản 5 Điều này;

b) Thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán nếu sau thời hạn đình chỉ hoạt động quy định tại điểm a khoản này vẫn không khắc phục được vi phạm;

c) Tịch thu toàn bộ khoản thu trái pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 4 và 5 Điều này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc chấp hành đúng quy định pháp luật về hoạt động của công ty chứng khoán.

Điều 19. Vi phạm quy định về hoạt động của công ty quản lý quỹ

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với công ty quản lý quỹ thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 18 Nghị định này;

b) Không đảm bảo sự tách biệt về tổ chức và hoạt động, phân quyền của hệ thống công nghệ thông tin và hệ thống báo cáo giữa hoạt động quản lý tài sản với các hoạt động kinh doanh khác của chính công ty quản lý quỹ, các hoạt động kinh doanh của các tổ chức khác là người có liên quan;

c) Không cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, trung thực cho ngân hàng giám sát theo quy định;

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với công ty quản lý quỹ thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định này;

b) Không tuân thủ điều lệ quỹ, hợp đồng quản lý danh mục đầu tư gây thiệt hại cho nhà đầu tư;

c) Không có biện pháp khắc phục để điều chỉnh mức vốn khả dụng theo quy định.

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với công ty quản lý quỹ thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các điểm đ và e khoản 3 Điều 18 Nghị định này;

b) Không phân bổ tài sản giao dịch theo đúng quy định khi thực hiện giao dịch cho quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư ủy thác và bản thân công ty;

c) Yêu cầu, đòi hỏi hoặc tiếp nhận dưới danh nghĩa cá nhân hoặc danh nghĩa công ty bất kỳ một khoản lợi ích nào từ việc thực hiện giao dịch tài sản quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư ủy thác ngoài các khoản phí, lệ phí theo quy định pháp luật;

d) Là đối tác mua, bán trong giao dịch tài sản ủy thác đầu tư trái quy định pháp luật;

đ) Không tuân thủ tỷ lệ đầu tư hoặc không thực hiện việc điều chỉnh lại danh mục đầu tư theo quy định pháp luật;

e) Không thực hiện lưu ký và quản lý tách biệt tài sản và vốn của từng nhà đầu tư ủy thác, của từng quỹ, của từng công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý và tài sản của công ty trên các tài khoản, tiểu khoản độc lập.

4. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với công ty quản lý quỹ thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không thực hiện đúng quy trình, định giá sai giá của chứng chỉ quỹ, giá trị tài sản ròng, giá trị danh mục đầu tư của quỹ, của công ty đầu tư chứng khoán, của nhà đầu tư ủy thác nhằm duy trì ổn định giá chứng chỉ, giá trị danh mục đầu tư trên thị trường;

b) Thực hiện giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần, phần vốn góp, thực hiện tăng, giảm vốn điều lệ không đúng quy định;

c) Không tuân thủ các quy định về hạn chế đối với hoạt động của công ty quản lý quỹ, người có liên quan của công ty quản lý quỹ và nhân viên làm việc tại công ty quản lý quỹ;

d) Thực hiện việc đi vay để tài trợ cho hoạt động của quỹ đầu tư trái với quy định của pháp luật.

5. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với công ty quản lý quỹ thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Sử dụng tài sản của quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán để đầu tư vào chính quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán đó hoặc các quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán khác thành lập và hoạt động tại Việt Nam hoặc góp vốn liên doanh, liên kết hoặc đầu tư tài chính vào chính công ty quản lý quỹ và người có liên quan của công ty quản lý quỹ;

b) Sử dụng nguồn vốn không đúng quy định pháp luật để đầu tư tài chính, mua cổ phiếu, trái phiếu, tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp, nắm giữ cổ phần; vay hoặc cho vay trái quy định;

c) Sử dụng tài sản của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, tài sản ủy thác để thanh toán các nghĩa vụ nợ, cho vay hoặc bảo lãnh bất kỳ khoản vay nào của công ty, người có liên quan của công ty hoặc bất kỳ đối tác nào;

d) Thực hiện việc cho vay hoặc giao vốn của công ty cho các tổ chức, cá nhân là người có liên quan quản lý;

đ) Cố ý thực hiện hành vi trốn tránh nghĩa vụ pháp lý, hạn chế phạm vi bồi thường, trách nhiệm tài chính của công ty quản lý quỹ, chuyển rủi ro từ công ty quản lý quỹ sang nhà đầu tư hoặc buộc nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ bồi thường một cách không công bằng.

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động trong thời hạn tối đa 60 ngày đối với trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 4 và 5 Điều này;

b) Thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của công ty quản lý quỹ nếu sau thời hạn đình chỉ hoạt động quy định tại điểm a khoản này vẫn không khắc phục được vi phạm;

c) Tịch thu toàn bộ khoản thu trái pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các điểm c, d và đ khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc chấp hành đúng quy định pháp luật về hoạt động của công ty quản lý quỹ.

Điều 20. Vi phạm quy định về văn phòng đại diện của tổ chức kinh doanh chứng khoán

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân không thực hiện các thủ tục điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện theo quy định.

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện một trong các hành vi sau đây:

a) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện có thông tin sai lệch;

b) Hoạt động văn phòng đại diện khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không đăng ký hoạt động theo quy định hoặc hoạt động khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện;

c) Hoạt động sai mục đích; hoạt động không đúng nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động;

d) Tẩy xóa, sửa chữa các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, làm đại diện cho tổ chức khác, thực hiện chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho tổ chức, cá nhân khác.

3. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng đối với văn phòng đại diện của tổ chức kinh doanh chứng khoán hoạt động kinh doanh chứng khoán, thực hiện hoạt động quản lý vốn, tài sản cho nhà đầu tư, cho tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài trái quy định của pháp luật hoạt động kinh doanh chứng khoán, thực hiện hoạt động quản lý vốn, tài sản cho nhà đầu tư, cho tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài trái quy định của pháp luật.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động văn phòng đại diện trong thời hạn tối đa 45 ngày đối với trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này;

b) Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện nếu sau thời hạn bị đình chỉ hoạt động theo quy định tại điểm a khoản này vẫn không khắc phục được vi phạm;

c) Tịch thu toàn bộ khoản thu trái pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này.

Điều 21. Vi phạm quy định về thành lập quỹ thành viên

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với công ty quản lý quỹ; các tổ chức, cá nhân lập, xác nhận hồ sơ thành lập quỹ thành viên có thông tin sai lệch.

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với công ty quản lý quỹ và các tổ chức, cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không báo cáo về việc thành lập quỹ thành viên theo quy định hoặc thành lập quỹ thành viên không đáp ứng các quy định của pháp luật;

b) Sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng để quảng cáo, kêu gọi góp vốn, thăm dò thị trường trong quá trình thành lập quỹ thành viên;

c) Thực hiện tăng, giảm vốn điều lệ không đúng quy định;

d) Không báo cáo hoặc báo cáo không kịp thời về rủi ro, tổn thất tài sản quỹ.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hủy bỏ, cải chính thông tin.

Điều 22. Vi phạm quy định về hành nghề chứng khoán

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không báo cáo, báo cáo không kịp thời khi thay đổi nhân viên hành nghề;

b) Không bố trí đủ người hành nghề chứng khoán cho từng nghiệp vụ kinh doanh theo quy định; bố trí người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ không phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định của pháp luật hoặc làm việc tại nhiều vị trí nghiệp vụ chuyên môn trong một thời điểm.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện những nghiệp vụ mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

b) Không thay đổi hoặc thuyên chuyển khỏi vị trí chuyên môn nghiệp vụ đối với những người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán đã bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề;

c) Không báo cáo, báo cáo không kịp thời khi phát hiện người hành nghề thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 3 và 4 Điều này.

3. Phạt tiền 50.000.000 đồng đối với người hành nghề chứng khoán thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Đồng thời làm việc cho tổ chức khác có quan hệ sở hữu với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nơi mình làm việc;

b) Đồng thời làm việc cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ khác;

c) Đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của một tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng hoặc tổ chức niêm yết, trừ trường hợp tổ chức này là công ty chứng khoán;

d) Đang làm việc ở công ty chứng khoán này nhưng mở tài khoản giao dịch chứng khoán ở công ty chứng khoán khác;

đ) Hành nghề chứng khoán nhưng không làm việc tại một công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với công ty chứng khoán, nhân viên công ty chứng khoán, người hành nghề chứng khoán thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Cho mượn tiền, chứng khoán trên tài khoản của khách hàng hoặc sử dụng chứng khoán của khách hàng để cầm cố hoặc sử dụng tài khoản, tiền, chứng khoán trên tài khoản của khách hàng khi chưa được khách hàng ủy thác bằng văn bản;

b) Cho mượn hoặc cho thuê chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

c) Tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

d) Thay đổi thứ tự ưu tiên về thời gian khi thực hiện lệnh của khách hàng và của nhân viên công ty chứng khoán.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này;

b) Thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 3 và 4 Điều này;

c) Tịch thu toàn bộ khoản thu trái pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc chấp hành đúng quy định pháp luật về hành nghề chứng khoán.

MỤC 6. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Điều 23. Vi phạm quy định về giao dịch của cổ đông sáng lập, cổ đông nội bộ, cổ đông lớn, người được ủy quyền công bố thông tin, giao dịch chứng chỉ quỹ của các đối tượng có liên quan

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân, nhóm người có liên quan nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng thực hiện giao dịch, kể cả trường hợp cho, tặng, thừa kế, chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và các trường hợp thực hiện giao dịch khác theo quy định của pháp luật hoặc không thực hiện giao dịch nhưng có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá 1% số lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu hành nhưng không báo cáo, báo cáo không đúng thời hạn quy định cho công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với cổ đông sáng lập, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, người được ủy quyền công bố thông tin của tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch; Sáng lập viên, thành viên Ban đại diện quỹ đầu tư chứng khoán, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc của công ty quản lý quỹ, người điều hành quỹ đầu tư đại chúng, người được ủy quyền công bố thông tin của quỹ đầu tư đại chúng, người có liên quan của các đối tượng này và các tổ chức, cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không báo cáo, báo cáo không đầy đủ, chính xác, báo cáo không đúng thời hạn theo quy định trước khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch, giao dịch chứng chỉ quỹ của mình, kể cả trường hợp chuyển nhượng không thông qua hệ thống giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán; không báo cáo, báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch hoặc về việc không thực hiện được giao dịch đó;

b) Thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu không đúng quy định.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, người phụ trách tài chính, phụ trách kế toán và người quản lý khác trong bộ máy quản lý công ty đại chúng thực hiện mua và bán hoặc bán và mua chứng khoán của công ty đại chúng không đúng thời hạn quy định.

4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân và nhóm người có liên quan trở thành cổ đông lớn của công ty đại chúng thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Trở thành cổ đông lớn của công ty đại chúng mà không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn theo quy định cho công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của công ty đại chúng đó được niêm yết;

b) Báo cáo về sở hữu cổ đông lớn không đầy đủ hoặc không chính xác các nội dung theo quy định;

c) Không nộp hoặc nộp không đúng thời hạn báo cáo cho công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán khi có sự thay đổi đầu tiên về số lượng cổ phiếu sở hữu làm cho tổ chức, cá nhân, nhóm người có liên quan không còn là cổ đông lớn.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều này phải nộp lại mọi khoản lợi nhuận thu được cho công ty đại chúng.

Điều 24. Vi phạm quy định về giao dịch, nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư

1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với cá nhân, tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Vi phạm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài; vi phạm quy chế hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;

b) Vi phạm quy định về tỷ lệ sở hữu vốn cổ phần hoặc phần vốn góp của công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ;

c) Mượn danh nghĩa người khác hoặc đổi tên để giao dịch chứng khoán.

2. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu toàn bộ khoản thu trái pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 Điều này.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc phải chuyển nhượng cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ theo đúng quy định.

Điều 25. Các hành vi gian lận trong giao dịch chứng khoán

1. Phạt tiền 500.000.000 đồng đối với cá nhân, tổ chức thực hiện một trong những hành vi vi phạm sau:

a) Trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào các hoạt động gian lận, tạo dựng thông tin sai sự thật hoặc bỏ sót các thông tin cần thiết gây hiểu nhầm nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến hoạt động phát hành, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán và các dịch vụ chứng khoán;

b) Trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào việc công bố thông tin sai lệch nhằm lôi kéo, xúi giục việc mua, bán chứng khoán hoặc không công bố kịp thời, đầy đủ thông tin về các sự kiện xảy ra có ảnh hưởng đến giá chứng khoán trên thị trường.

2. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu toàn bộ khoản thu trái pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, chứng chỉ hành nghề chứng khoán do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hủy bỏ, cải chính thông tin.

Điều 26. Vi phạm quy định về giao dịch nội bộ trong giao dịch chứng khoán

1. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với cá nhân, tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Sử dụng thông tin nội bộ để thực hiện mua, bán chứng khoán cho chính mình hoặc bên thứ ba;

b) Tiết lộ, cung cấp thông tin nội bộ hoặc tư vấn cho bên thứ ba mua, bán chứng khoán trên cơ sở thông tin nội bộ.

2. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu toàn bộ khoản thu trái pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 27. Các hành vi thao túng giá chứng khoán

1. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với cá nhân, tổ chức thực hiện một các hành vi vi phạm sau:

a) Thông đồng trong giao dịch chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo;

b) Giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua, bán chứng khoán gây ảnh hưởng lớn đến cung cầu và giá chứng khoán, thao túng giá chứng khoán;

c) Kết hợp hoặc sử dụng các phương thức khác để thao túng giá chứng khoán.

2. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu toàn bộ khoản thu trái pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 28. Vi phạm quy định về chào mua công khai

1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân chào mua thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Trực tiếp hoặc gián tiếp mua hoặc cam kết mua cổ phiếu đang được chào mua bên ngoài đợt chào mua;

b) Bán hoặc cam kết bán cổ phiếu đang chào mua;

c) Đối xử không công bằng với những người sở hữu cùng loại cổ phiếu đang được chào mua;

d) Cung cấp thông tin riêng cho một số cổ đông hoặc cung cấp thông tin cho cổ đông ở mức độ không giống nhau hoặc không cùng thời điểm;

đ) Thời gian thực hiện đợt chào mua công khai không đúng với quy định của pháp luật;

e) Bán ra số cổ phiếu đã mua trong vòng 6 tháng kể từ khi kết thúc đợt chào mua công khai;

g) Không áp dụng các điều kiện chào mua công khai cho tất cả mọi cổ đông của công ty đại chúng;

h) Từ chối mua cổ phiếu từ bất kỳ cổ đông nào theo điều kiện đã chào mua công khai;

i) Mua cổ phiếu theo các điều khoản khác với các điều khoản đã được công bố trong bản đăng ký chào mua công khai.

2. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thực hiện chào mua công khai theo quy định hoặc thực hiện việc chào mua công khai khi chưa có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

b) Không thực hiện công bố thông tin theo quy định về việc chào mua công khai;

c) Thay đổi ý định chào mua công khai đã công bố, trừ trường hợp pháp luật quy định khác.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ đợt chào mua công khai trong thời hạn tối đa 45 ngày đối với trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này;

b) Hủy bỏ đợt chào mua công khai nếu sau thời hạn đình chỉ quy định tại điểm a khoản này mà vẫn không khắc phục được vi phạm.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc chấp hành đúng quy định pháp luật về chào mua công khai.

Điều 29. Vi phạm các quy định về mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ thực hiện một trong những hành vi vi phạm sau:

a) Báo cáo không chính xác, đầy đủ, kịp thời về việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ, về kết quả giao dịch theo quy định;

b) Công bố thông tin không chính xác, không đầy đủ, kịp thời các nội dung về việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ, về kết quả giao dịch theo quy định.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ nhưng không thực hiện báo cáo, công bố thông tin theo quy định; thực hiện mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định;

b) Không tuân thủ quy định về nguồn mua lại; khoảng cách giữa lần mua và bán cổ phiếu quỹ gần nhất;

c) Thực hiện mua lại cổ phiếu trong trường hợp pháp luật quy định không được phép mua lại;

d) Thay đổi ý định, phương án mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ như đã báo cáo, công bố thông tin ra công chúng trái quy định pháp luật; thực hiện mua lại, bán cổ phiếu quỹ không đúng với nội dung đã báo cáo, công bố thông tin.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu toàn bộ khoản thu trái pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hủy bỏ, cải chính thông tin.

MỤC 7. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN, NGÂN HÀNG GIÁM SÁT, NGÂN HÀNG LƯU KÝ

Điều 30. Vi phạm quy định về đăng ký hoạt động lưu ký

1. Phạt tiền 30.000.000 đồng đối với công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại không thực hiện đăng ký thành viên lưu ký, chi nhánh thành viên lưu ký và hoạt động lưu ký chứng khoán trong thời hạn quy định.

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Lập hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán, chi nhánh hoạt động lưu ký có thông tin sai lệch;

b) Thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định; hoạt động lưu ký chứng khoán khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán hoặc chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động lưu ký trong thời hạn tối đa 90 ngày đối với trường hợp vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán nếu sau thời hạn đình chỉ quy định tại điểm a khoản này mà vẫn không khắc phục được vi phạm;

c) Tịch thu toàn bộ khoản thu trái pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Điều 31. Vi phạm quy định về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán

1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với Trung tâm lưu ký chứng khoán, thành viên lưu ký chứng khoán, ngân hàng thanh toán thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Tổ chức thực hiện đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán trong khi chưa đáp ứng các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho các hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, và thanh toán chứng khoán theo quy định;

b) Chưa xây dựng đầy đủ các quy trình hoạt động và quản lý rủi ro cho từng nghiệp vụ theo quy định;

c) Không cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác danh sách người sở hữu, cổ đông và các tài liệu liên quan theo yêu cầu hợp lệ và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành của công ty đại chúng; không thông báo kịp thời, đầy đủ các quyền lợi phát sinh liên quan đến chứng khoán lưu ký của khách hàng.

2. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng đối với Trung tâm lưu ký chứng khoán, thành viên lưu ký chứng khoán và nhân viên của các tổ chức này thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Chấp thuận hoặc hủy bỏ tư cách thành viên lưu ký không đúng quy định;

b) Vi phạm chế độ bảo quản, lưu giữ chứng khoán, chế độ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán;

c) Không quản lý tách biệt chứng khoán của khách hàng lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, thành viên lưu ký với tài sản của Trung tâm lưu ký chứng khoán, thành viên lưu ký; không mở tài khoản lưu ký chứng khoán chi tiết cho từng khách hàng và quản lý tách biệt tài sản cho từng khách hàng.

3. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với Trung tâm lưu ký chứng khoán, thành viên lưu ký chứng khoán và nhân viên của các tổ chức này thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Vi phạm quy định về hạch toán trên tài khoản lưu ký chứng khoán, về thời gian thanh toán, chuyển giao quyền sở hữu chứng khoán hoặc sửa chữa, thất lạc, giả mạo chứng từ trong thanh toán, chuyển giao quyền sở hữu chứng khoán;

b) Sử dụng chứng khoán của khách hàng vì lợi ích của tổ chức, cá nhân khác hoặc vì lợi ích của chính Trung tâm lưu ký chứng khoán, thành viên lưu ký;

c) Thực hiện giao dịch chứng khoán khi chưa được Trung tâm lưu ký chứng khoán hạch toán vào tài khoản chứng khoán giao dịch của thành viên, trừ trường hợp pháp luật quy định khác;

d) Chưa có biện pháp bảo vệ cơ sở dữ liệu và lưu giữ các chứng từ gốc về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán theo quy định;

đ) Vi phạm chế độ bảo mật tài khoản lưu ký của khách hàng.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động lưu ký trong thời hạn tối đa 90 ngày đối với thành viên lưu ký vi phạm quy định tại các điểm a, b, d và đ khoản 3 Điều này;

b) Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán nếu sau thời hạn đình chỉ hoạt động quy định tại điểm a khoản này mà vẫn không khắc phục được vi phạm;

c) Tịch thu toàn bộ khoản thu trái pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc chấp hành đúng quy định pháp luật về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán.

Điều 32. Vi phạm quy định về trách nhiệm của ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không thực hiện việc lưu ký, tách biệt tài sản của từng quỹ, từng khách hàng ủy thác và tài sản của ngân hàng theo đúng quy định;

b) Không thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ của ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký theo quy định tại hợp đồng giám sát, hợp đồng lưu ký, điều lệ quỹ và các quy định của pháp luật;

c) Không lập, lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo quy định; không phản ánh chính xác, chi tiết các giao dịch của công ty, quỹ đầu tư, nhà đầu tư ủy thác, công ty đầu tư chứng khoán theo quy định;

d) Không tuân thủ chế độ báo cáo, công bố thông tin theo quy định pháp luật và thực hiện báo cáo kịp thời những vấn đề bất thường trong hoạt động lưu ký, giám sát; không cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin cho công ty quản lý quỹ, tổ chức kiểm toán, các cơ quan quản lý chức năng theo đúng quy định pháp luật;

đ) Không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về thành viên Ban giám đốc được phân công phụ trách hoạt động lưu ký, đăng ký, thanh toán bù trừ chứng khoán và các nhân viên nghiệp vụ; không đảm bảo bộ phận cung cấp dịch vụ xác định giá trị tài sản có nhân viên có chứng chỉ hành nghề kiểm toán hoặc kế toán theo quy định.

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với ngân hàng lưu ký thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Thực hiện lưu ký trong điều kiện chưa bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật, chưa xây dựng quy trình hoạt động, quản lý rủi ro để đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;

b) Thực hiện hoạt động thu, chi, thanh toán và chuyển giao tiền, chứng khoán không kịp thời, chính xác theo quy định;

c) Sử dụng tiền và tài sản của quỹ, nhà đầu tư ủy thác sai mục đích hoặc không đúng quy định tại điều lệ quỹ, hợp đồng lưu ký và các quy định hiện hành;

d) Thực hiện việc thanh toán cho các giao dịch không phù hợp với điều lệ quỹ, hợp đồng ủy thác và hợp đồng lưu ký;

đ) Không thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời lệnh hoặc các chỉ thị hợp pháp khác của công ty quản lý quỹ, của ngân hàng giám sát và các quyền phát sinh trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến quyền sở hữu tài sản của quỹ, của nhà đầu tư ủy thác;

e) Không thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời các quy định về việc thanh lý tài sản, phương án xử lý các tài sản còn lại; không thực hiện báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các thông tin cần thiết có liên quan đến việc giải thể quỹ;

g) Vi phạm các quy định về nghĩa vụ của thành viên lưu ký.

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với ngân hàng giám sát, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và nhân viên nghiệp vụ thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Là người có liên quan hoặc tham gia điều hành, quản trị công ty quản lý quỹ hoặc có quan hệ sở hữu, tham gia góp vốn, nắm giữ cổ phần, vay hoặc cho vay với công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán và ngược lại;

b) Là các đối tác trong các giao dịch tài sản của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán;

c) Không thực hiện việc giám sát hoạt động, hạn chế đầu tư của quỹ do công ty quản lý quỹ thực hiện theo các quy định pháp luật;

d) Không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, báo cáo không kịp thời khi phát hiện sai sót, vi phạm của công ty quản lý quỹ;

đ) Không thông báo kịp thời đến cơ quan quản lý chức năng về việc ngân hàng giám sát, thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành và nhân viên nghiệp vụ là người có liên quan hoặc có quan hệ sở hữu, tham gia góp vốn, nắm giữ cổ phần, vay hoặc cho vay với công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán và ngược lại;

e) Không tách biệt về hoạt động, hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống báo cáo giữa bộ phận cung cấp dịch vụ xác định giá trị tài sản ròng, bộ phận thực hiện chức năng giám sát, bộ phận chịu trách nhiệm lập, lưu trữ và cập nhật Sổ đăng ký nhà đầu tư;

g) Không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của ngân hàng giám sát tại các báo cáo liên quan đến tài sản và hoạt động của quỹ do công ty quản lý quỹ lập; xác nhận báo cáo tài sản quỹ đại chúng, tài sản công ty đầu tư chứng khoán, báo cáo xác định giá trị tài sản ròng do công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán lập không chính xác hoặc có sai lệch.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động lưu ký chứng khoán trong thời hạn tối đa 30 ngày đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.

b) Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán nếu sau thời hạn đình chỉ hoạt động quy định tại điểm a khoản này mà vẫn không khắc phục được vi phạm;

c) Tịch thu toàn bộ khoản thu trái pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2, điểm a và b khoản 3 Điều này.

MỤC 8. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO

Điều 33. Vi phạm quy định về công bố thông tin

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức phát hành, công ty đại chúng, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các tổ chức, cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Công bố thông tin không đúng mẫu biểu theo quy định:

b) Không thực hiện đăng ký người được ủy quyền công bố thông tin; không thông báo, thông báo không đúng thời hạn về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin theo quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức phát hành, công ty đại chúng, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các tổ chức, cá nhân thực hiện một trong những hành vi vi phạm sau:

a) Tổ chức công bố thông tin trên các phương tiện công bố thông tin không đúng với quy định của pháp luật;

b) Người công bố thông tin không đủ thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

c) Không lập trang thông tin điện tử và cập nhật thông tin công bố trên trang thông tin điện tử đó theo quy định của pháp luật;

d) Không bảo quản, lưu giữ thông tin công bố theo quy định của pháp luật.

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với tổ chức phát hành, công ty đại chúng, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các tổ chức, cá nhân thực hiện một trong những hành vi vi phạm sau:

a) Không thực hiện công bố thông tin theo quy định hoặc theo yêu cầu; công bố thông tin không kịp thời, đầy đủ nội dung theo quy định;

b) Không thực hiện xác nhận hoặc đính chính thông tin hoặc thực hiện không đúng thời hạn theo quy định khi nhận được thông tin làm ảnh hưởng đến giá chứng khoán hoặc khi nhận được yêu cầu thực hiện xác nhận hoặc đính chính thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng đối với tổ chức phát hành, công ty đại chúng, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các tổ chức, cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không công bố thông tin hoặc công bố thông tin không kịp thời, không đầy đủ khi xảy ra các sự kiện phải công bố thông tin bất thường theo quy định pháp luật;

b) Công bố thông tin sai lệch;

c) Làm lộ tài liệu, số liệu bí mật thuộc thông tin không công bố hoặc chưa công bố.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hủy bỏ hoặc cải chính thông tin.

Điều 34. Vi phạm quy định về báo cáo

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán, công ty đại chúng, tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát và các tổ chức, cá nhân thực hiện một trong những hành vi vi phạm sau:

a) Không thực hiện báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán về những nội dung thông tin đã được công bố theo đúng quy định;

b) Báo cáo không đúng mẫu biểu quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán, công ty đại chúng, tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát và các tổ chức, cá nhân thực hiện một trong những hành vi vi phạm sau:

a) Báo cáo không đầy đủ, không đúng thời hạn theo quy định;

b) Không bảo quản, lưu giữ thông tin đã báo cáo theo quy định của pháp luật.

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán, công ty đại chúng, tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát và các tổ chức, cá nhân thực hiện một trong những hành vi vi phạm sau:

a) Không báo cáo theo quy định hoặc không thực hiện báo cáo theo yêu cầu;

b) Báo cáo có nội dung sai lệch.

4. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng đối với Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán, công ty đại chúng, tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát và các tổ chức, cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không báo cáo hoặc báo cáo không kịp thời khi xảy ra các sự kiện bất thường có ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tài chính, hoạt động giao dịch, kinh doanh, dịch vụ chứng khoán;

b) Ngừng hoạt động mà không báo cáo.

5, Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc cải chính thông tin sai lệch.

MỤC 9. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TOÁN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC NIÊM YẾT VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

Điều 35. Vi phạm quy định về kiểm toán tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không thông báo cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, tổ chức kinh doanh chứng khoán khi phát hiện các tổ chức này không tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan đến báo cáo tài chính được kiểm toán và kiến nghị cho các tổ chức này có biện pháp ngăn ngừa, sửa chữa trong quá trình kiểm toán;

b) Không giải trình, cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến hoạt động kiểm toán theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không ghi ý kiến vào báo cáo kiểm toán về những sai phạm của tổ chức được kiểm toán chưa được xử lý theo quy định của chuẩn mực kiểm toán;

b) Không thông báo, thông báo không kịp thời cho đơn vị được kiểm toán và cho người thứ ba theo quy định của chuẩn mực kiểm toán; không báo cáo, báo cáo không kịp thời cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khi có nghi ngờ hoặc phát hiện tổ chức được kiểm toán có sai phạm trọng yếu do không tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan đến báo cáo tài chính được kiểm toán sau khi phát hành báo cáo kiểm toán.

3. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên lập báo cáo kiểm toán không trung thực, không chính xác, không đầy đủ thông tin cần thiết theo quy định.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ có thời hạn hoặc hủy bỏ tư cách được chấp thuận kiểm toán của tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

MỤC 10. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THANH TRA, KIỂM TRA CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

Điều 36. Hành vi cản trở việc thanh tra, kiểm tra

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với công ty đại chúng, tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu; cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử không đầy đủ, kịp thời cho đoàn thanh tra, kiểm tra hoặc người có thẩm quyền;

b) Cản trở, gây khó khăn hoặc trốn tránh việc thanh tra, kiểm tra của người có thẩm quyền;

c) Cố ý trì hoãn, trốn tránh, không thi hành quyết định hành chính của người có thẩm quyền; không thực hiện các yêu cầu, kết luận, quyết định của đoàn thanh tra, kiểm tra.

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với công ty đại chúng, tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán gây cản trở hoạt động thanh tra, sử dụng bạo lực, uy hiếp thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra trong khi thực hiện nhiệm vụ.

3. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với công ty đại chúng, tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán thực hiện một trong những hành vi vi phạm sau:

a) Che giấu, sửa chữa chứng từ, tài liệu, sổ sách, dữ liệu điện tử hoặc làm thay đổi tang vật trong khi đang bị thanh tra, kiểm tra;

b) Tự ý tháo bỏ, tẩu tán hoặc có hành vi khác làm thay đổi tình trạng niêm phong tiền, chứng khoán, sổ sách, hồ sơ, chứng từ kế toán hoặc các tang vật, phương tiện bị niêm phong khác.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động; thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

Chương 3.

THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Điều 37. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

1. Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền tối đa đến 70.000.000 đồng.

2. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền tối đa đến 500.000.000 đồng;

c) Đối với các hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 7, khoản 5 Điều 8 và khoản 2 Điều 12 Nghị định này được xử phạt theo các quy định của pháp luật hiện hành;

d) Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Nghị định này.

Điều 38. Ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính

1. Những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 37 Nghị định này được ủy quyền cho cấp phó xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính phải được thực hiện bằng văn bản và phải xác định rõ phạm vi, nội dung và thời hạn ủy quyền.

2. Cấp phó được ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính phải chịu trách nhiệm về quyết định xử phạt vi phạm hành chính của mình trước cấp trưởng và trước pháp luật. Người được ủy quyền không được ủy quyền tiếp cho bất kỳ cá nhân nào khác.

Điều 39. Đình chỉ hành vi vi phạm hành chính

Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải ra quyết định đình chỉ ngay hành vi vi phạm hành chính.

Điều 40. Lập biên bản vi phạm hành chính

1. Khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính.

2. Biên bản được lập ít nhất 02 bản và phải có đầy đủ chữ ký theo quy định tại khoản 3 Điều 55 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

3. Biên bản lập xong phải được giao cho tổ chức, cá nhân vi phạm một bản. Nếu vụ vi phạm vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, người lập biên bản phải gửi biên bản vi phạm hành chính (bản gốc) và toàn bộ tài liệu, hồ sơ có liên quan đến hành vi vi phạm đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt.

Điều 41. Quyết định xử phạt

1. Quyết định xử phạt phải lập thành ít nhất 05 bản theo mẫu quy định (đối với hình thức xử phạt cảnh cáo) và lập thành ít nhất 06 bản theo mẫu quy định (đối với hình thức phạt tiền).

2. Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 10 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính; đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 30 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính.

3. Trường hợp cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì chậm nhất là 10 ngày, trước khi hết thời hạn được quy định tại khoản 2 Điều này, người có thẩm quyền phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn. Việc gia hạn phải bằng văn bản; thời gian gia hạn không quá 30 ngày. Quá thời hạn nói trên người có thẩm quyền xử phạt không được quyền ra quyết định xử phạt; trong trường hợp không ra quyết định xử phạt thì vẫn có thể áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này.

4. Quyết định xử phạt phải được gửi cho tổ chức, cá nhân bị xử phạt và cơ quan thu tiền phạt trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày ra quyết định xử phạt.

Điều 42. Thủ tục phạt tiền

1. Các trường hợp phạt tiền phải thực hiện theo đúng thủ tục quy định tại các Điều 40 và 41 Nghị định này. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày được giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân bị xử phạt tiền phải nộp tiền phạt được ghi trong quyết định xử phạt vào Kho bạc Nhà nước và được nhận biên lai thu tiền phạt. Quá thời hạn trên mà tổ chức, cá nhân bị xử phạt không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành.

2. Việc nộp tiền phạt nhiều lần được áp dụng khi có đủ các điều kiện và theo thủ tục quy định tại Điều 27 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

Điều 43. Thủ tục đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề chứng khoán

1. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền ra quyết định đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

2. Khi thực hiện biện pháp đình chỉ hoạt động, người có thẩm quyền xử phạt phải ghi rõ vào quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp chỉ ra quyết định đình chỉ một hoạt động nghiệp vụ cụ thể thì người có thẩm quyền xử phạt phải ghi rõ trong quyết định xử phạt về nghiệp vụ bị đình chỉ hoạt động và thời hạn đình chỉ hoạt động nghiệp vụ đó.

3. Trường hợp thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề chứng khoán, trong quyết định xử phạt phải ghi rõ; tên, loại, số giấy phép, số chứng chỉ. Trường hợp chỉ ra quyết định thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đối với một hoặc một số hoạt động nghiệp vụ cụ thể thì người có thẩm quyền xử phạt phải ghi rõ trong quyết định xử phạt.

4. Khi phát hiện giấy phép được cấp không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung trái pháp luật thì người có thẩm quyền xử phạt phải thu hồi ngay đồng thời báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép biết.

Điều 44. Thủ tục tịch thu khoản thu trái pháp luật

1. Khi tiến hành tịch thu khoản thu trái pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt phải lập biên bản theo mẫu quy định.

2. Đối với khoản thu thuộc sở hữu của nhà đầu tư thì không tịch thu mà buộc cá nhân, tổ chức vi phạm phải trả lại nhà đầu tư. Thủ tục tịch thu, xử lý các khoản thu trái pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định tại các Điều 60 và 61 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Điều 45. Thủ tục buộc hủy bỏ niêm yết, hủy bỏ đăng ký giao dịch

1. Buộc hủy bỏ niêm yết, hủy bỏ đăng ký giao dịch là hình thức xử phạt bổ sung do Sở giao dịch chứng khoán thực hiện.

2. Thủ tục hủy bỏ niêm yết, hủy bỏ đăng ký giao dịch được thực hiện theo quy chế niêm yết, giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán.

Điều 46. Thủ tục đình chỉ, hủy bỏ chào bán chứng khoán ra công chúng

1. Khi áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ có thời hạn hoặc hủy bỏ chào bán chứng khoán ra công chúng, người có thẩm quyền xử phạt phải ghi rõ vào quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

2. Thủ tục đình chỉ và hủy bỏ chào bán chứng khoán ra công chúng thực hiện theo quy định tại các Điều 22 và 23 của Luật Chứng khoán.

Điều 47. Quyết định buộc khắc phục hậu quả trong trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

1. Trong trường hợp quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Điều 4 của Nghị định này hoặc quá thời hạn ra quyết định xử phạt quy định tại Điều 41 Nghị định này, người có thẩm quyền không được ra quyết định xử phạt, nhưng vẫn có thể quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

2. Quyết định buộc khắc phục hậu quả phải bằng văn bản theo đúng mẫu quy định. Trong quyết định phải ghi rõ: ngày, tháng, năm quyết định; họ tên, chức vụ của người quyết định; họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; hành vi vi phạm hành chính; những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm; điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng; lý do không áp dụng hình thức xử phạt; các biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng; thời hạn thi hành quyết định khắc phục hậu quả; chữ ký của người ra quyết định.

Điều 48. Thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

1. Sau thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà tổ chức, cá nhân không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt thì Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tổ chức thực hiện cưỡng chế.

2. Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành bằng các biện pháp sau:

a) Khấu trừ một phần tiền lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản tại ngân hàng;

b) Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá;

c) Áp dụng các biện pháp cưỡng chế khác để thực hiện tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính, tịch thu toàn bộ khoản thu có được từ việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

3. Tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định cưỡng chế và phải chịu mọi chi phí cho việc tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế.

4. Cơ quan nhà nước, lực lượng công an nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phối hợp tổ chức thi hành cưỡng chế khi có yêu cầu của người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 49. Công khai các thông tin về xử phạt

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được công bố công khai trên trang tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 50. Ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

1. Các mẫu biên bản và quyết định để sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được ban hành căn cứ vào các Điều 46, 47, 48, 49, 54, 55, 55a, 56, 61, 71, 78, 87, 96 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

2. Bộ Tài chính quy định cụ thể về các mẫu biên bản và quyết định để sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Chương 4.

GIÁM SÁT, KIỂM TRA TRONG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Điều 51. Giám sát, kiểm tra trong xử phạt vi phạm hành chính

Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm thường xuyên giám sát, kiểm tra việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán thuộc phạm vi mình quản lý; giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo trong xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 37 Nghị định này; xử lý người có sai phạm trong xử phạt vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình và thực hiện chế độ báo cáo về tình hình vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực mình phụ trách theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 52. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Chương 5.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 53. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thi hành Nghị định này.

2. Trong trường hợp phát sinh hành vi vi phạm hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán, giao Bộ Tài chính quyết định biện pháp xử lý cho phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu quản lý nhà nước đối với lĩnh vực chứng khoán.

Điều 54. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2010 và thay thế Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được phát hiện khi Nghị định này có hiệu lực thi hành sẽ áp dụng theo quy định tại Nghị định này. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 85/2010/ND-CP

Hanoi, August 02, 2010

 

DECREE

ON SANCTIONING OF ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN THE FIELD OF SECURITIES AND SECURITIES MARKET

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the June 29, 2006 Law on Securities;
Pursuant to July 2, 2002 Ordinance on Handling of Administrative Violations; the March 8, 2007 and April 2, 2008 Ordinances Amending and Supplementing a Number of Articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations;
At the proposal of the Finance Minister,

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Subjects of application

Domestic and foreign individuals and institutions (below collectively referred to as individuals and institutions) that intentionally or unintentionally commit violations of the law on securities and securities market which are not serious enough for penal liability examination shall be administratively sanctioned under this Decree, unless otherwise provided for by a treaty to which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party. In this case, the treaty will prevail.

Article 3. Principles for sanctioning administrative violations

1. All administrative violations in the field of securities and securities market must be promptly detected and stopped. The sanctioning of administrative violations in the field of securities and securities market shall be conducted in a swift, just and thorough manner. All consequences of these administrative, violations must be remedied under law.

2. An administrative violation in the field of securities and securities market shall be sanctioned only once. Institutions and individuals that commit many administrative violations shall be sanctioned for each violation.

3. The sanctioning of administrative violations in the field of securities and securities market shall be based on the nature and severity of violations and extenuating as well as aggravating circumstances specified in Articles 8 and 9 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations before appropriate handling forms and measures are decided.

4. After completely executing sanctioning decisions, sanctioned institutions shall identify individuals who are at fault in these administrative violations in order to determine their legal liabilities and financial obligations under law.

5. The sanctioning of administrative violations in the field of securities and securities market shall be conducted by competent persons under this Decree.

Article 4. Statute of limitations for sanctioning administrative violations

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. For an individual who had committed an act of violation of the law on securities and securities market and against whom a legal action was instituted or who was prosecuted or against whom a decision to bring the case for trial according to criminal procedures was issued, but later a decision to terminate the investigation or the case is issued, if his/her act constitutes an administrative violation, he/she shall be administratively sanctioned under this Decree. In this case, the statute of limitations for sanctioning the administrative violation is 3 months after the person with sanctioning competence receives the termination decision and the violation case dossier.

3. Within the time limit specified in Clause 1 or 2 of this Article, if violators commit new acts of violation in the field of securities and securities market or intentionally shirk or obstruct the sanctioning, the statute of limitations specified in Clause 1 or 2 of this Article will not apply. The statute of limitations for sanctioning administrative violations shall be counted from the date the new act of violation is committed or the date the act of shirking or obstructing the sanctioning is terminated.

Article 5. Duration upon the expiration of which a person will be regarded as having never been sanctioned for administrative violation

After 1 year since an individual or institution sanctioned for an administrative violation completely executes the sanctioning decision or since the expiration of the statute of limitations for execution of a sanctioning decision, if that individual or institution does not relapse into violation, he/she/it will be regarded as having never been sanctioned for administrative violation.

Article 6. Sanctioning forms and consequence remedies

1. Principal sanctions:

For each administrative violation in the field of securities and securities market, violators are subject to cither of the following principal sanctions:

a/ Caution

Caution shall be imposed for minor administrative violations or those committed for the first time or involving extenuating circumstances and for these administrative violations the sanction of caution is specified herein.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A specific fine for an administrative violation in the field of securities and securities market is the average level of the fine bracket prescribed for such violation. For a violation involving an extenuating circumstance, the applicable fine level may be lower but must not be lower than the minimum level of the fine bracket. For a violation involving an aggravating circumstance, the applicable fine level may be higher but must not be higher than the maximum level of the fine bracket. For an administrative violation involving both extenuating and aggravating circumstances, depending on the nature and characteristics of these circumstances, competent persons shall decide to apply a fine level higher or lower than the average level or apply the average level of the fine bracket.

2. Additional sanctions:

Depending on the nature and severity of their violations, individuals or institutions that commit violations in the field of securities and securities market may be also subject to one or several of the following additional sanctions:

a/ Confiscation of all illicit amounts earned from the commission of an administrative violation:

b/ Suspension or cancellation of a public offering of securities;

c/ Suspension of operation; revocation of licenses and certificates in the field of securities and securities market, and securities practice certificates.

3. Consequence remedies:

In addition to the principal and additional sanctions specified in Clauses 1 and 2 of this Article, violators may, depending on the nature and severity of their violations, be subject to consequence remedies specified in articles of Chapter II of this Decree.

Chapter II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Section 1. VIOLATIONS OF REGULATIONS ON PUBLIC OFFERING OF SECURITIES

Article 7. Violations of regulations on dossiers for registration of public offering of securities

1. A fine of between VND 50,000,000 and 70.000.000 shall be imposed on issuing institutions, issuance underwriting institutions, issuance consultancy institutions; and institutions and individuals that certify dossiers for registration of public offering of securities containing misleading information or fail to modify their dossiers upon detecting inaccurate information or omit important contents required by regulations to be included in these dossiers.

2. A fine of between VND 150.000,000 and 200.000,000 shall be imposed on issuing institutions, issuance underwriting institutions, issuance consultancy institutions; and institutions and individuals that certify dossiers for registration of public offering of securities containing information which has been intentionally falsified or hides the truth.

3. A fine equal to between 1% and 5% of the total raised money amount shall be imposed on issuing organizations that make or certify dossiers for registration of public offering of securities containing forgeries under Clause 1, Article 121 of the Law on Securities.

4. Additional sanctions:

a/ Suspension of public offering of securities for up to 60 days for application of remedies, for violations specified in Clause 1 of this Article;

b/ Forced cancellation of the public offering, if upon the expiration of the suspension duration specified at Point a of this Clause the violation remains unremedied;

c/ Revocation of the certificate of public offering of securities, for violations specified in Clauses 2 and 3 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Consequence remedies:

Institutions that conduct public offerings of securities shall withdraw securities they have offered and refund to investors, within 30 days after receiving requests of these investors, securities purchase payments or deposits (if any) plus interests calculated at demand deposit interest rates applied by banks at which these institutions open accounts for security purchase payments or deposits at the time they are sanctioned.

Article 8. Violations of regulations on performance of public offering of securities

1. A fine of between VND 50.000.000 and 70.000,000 shall be imposed on an issuing institution that commits either of the following violations:

a/ Failing to disclose an issuance announcement under regulations; or announcing the issuance in the mass media with contents other than required and after a prescribed time limit;

b/ Failing to strictly comply with regulations on use of a frozen account of money amount raised from the offering.

2. A fine of between VND 70,000,000 and 100.000.000 shall be imposed on an issuing institution, issuance underwriting institution or issuance consultancy institution that commits either of the following violations:

a/ Using information outside prospectuses to conduct a market survey before being permitted to conduct a public offering of securities; conducting a market survey in the mass media;

b/ Distributing securities at variance with the offering registration in terms of securities type and volume, time limit for registration of securities purchase and time limit for distribution under regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Conducting an additional issuance of securities without reporting it to or without having obtained the State Securities Commission's approval;

b/ Conducting an additional issuance of securities without satisfying the specified conditions.

4. A fine of between VND 200.000.000 and 300,000.000 shall be imposed on an issuing institution that commits any of the following violations:

a/ Conducting a public offering of securities without fully satisfying the specified conditions;

b/ Conducting a public offering of securities to found an enterprise, except cases permitted by law;

c/ Conducting a public offering of securities without having registered it with the State Securities Commission under regulations.

5. A fine equal to between one and five times the illegally earned amount shall be imposed on an individual or institution that conducts a public offering of securities without having a certificate of public offering of .securities specified in Clause 3, Article 121 of the Law on Securities.

6. Additional sanctions:

a/ Suspension of the public offering of securities for up to 60 days for application of remedies, for violations specified at Point b. Clause 2 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ Confiscation of all amounts illegally earned by violators from their acts of violation specified in Clauses 4 and 5 of this Article.

7. Consequence remedies:

Institutions that conduct public offerings of securities shall withdraw securities they have offered and refund to investors, within 30 days after receiving requests of these investors, securities purchase payments or deposits (if any) plus interests calculated at demand deposit interest rates applied by banks at which these institutions open accounts for security purchase payments or deposits at the time they are sanctioned.

Section 2. VIOLATIONS OF REGULATIONS ON PUBLIC COMPANIES

Article 9. Violations of regulations on dossiers for registration of public companies

1. A caution shall be imposed on a public company that submits a dossier for its registration one month behind the deadline prescribed for dossier submission.

2. A fine of between VND 5.000.000 and 10.000,000 shall be imposed on a public company that submits a dossier for its registration between over one month and 12 months behind the deadline prescribed for dossier submission.

3. A fine of between VND 30.000.000 and 50.000,000 shall be imposed on a public company that commits either of the following violations:

a/ Failing to submit a registration dossier or submitting a registration dossier over 12 months behind the deadline prescribed for dossier submission;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Consequence remedies:

a/ Forced compliance with regulations on public company registration;

b/ Forced cancellation or correction of information, for violations specified at Point b, Clause 3 of this Article.

Article 10. Violations of regulations on obligations of public companies

1. A caution or a fine of between VND 5.000.000 and 10,000.000 shall be imposed on a public company that fails to comply with regulations on corporate governance.

2. A fine of VND 20.000,000 shall be imposed on a public company that commits any of the following violations:

a/ Failing to audit annual financial statements;

b/ Failing to register securities in a centralized depository at the Securities Depository Center;

c/ Conducting securities registration or depository at variance with regulations on securities registration and depository at the Securities Depository Center, thus triggering a complaint or lawsuit.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Forced compliance with regulations on obligations of public companies.

Section 3. VIOLATIONS OF REGULATIONS ON SECURITIES LISTING

Article 11. Violations of regulations on securities listing at the Stock Exchanges

1. A fine of between VND 50,000,000 and 70.000,000 shall be imposed on a listing institution or listing consultancy institution; institution or individual that certifies listing registration dossiers that commits either of the following violations:

a/ Certifying listing registration dossiers containing untruthful information or failing to modify dossiers upon detecting inaccurate information or omitting important contents required to be included in dossiers;

b/ The listing institution changes the volume of stocks to be listed without carrying out procedures for changing the additional listing registration.

2. A fine of between VND 150.000.000 and 200,000,000 shall be imposed on a listing institution or listing consultancy institution; institution or individual that certifies listing dossiers containing misleading or truth-hiding information.

3. A fine of VND 500.000.000 shall be imposed on a listing institution or listing consultancy institution; institution or individual that makes or certifies forged dossiers for securities listing.

4. Additional sanction:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Consequence remedy:

Forced cancellation or correction of information.

Section 4. VIOLATIONS OF REGULATIONS ON ORGANIZATION OF THE SECURITIES TRADING MARKET

Article 12. Violations of regulations on organization of the securities trading market

1. A fine of VND 500.000.000 shall be imposed on an institution or individual that organizes a securities trading market in contravention of law but earns no illegal amount.

2. A fine equal to between one to five times the illegal earning amount as specified in Clause 1. Article 124 of the Securities Law which must not be lower than the fine specified in Clause 1 of this Article shall be imposed on an institution or individual that organizes a securities trading market in contravention of law and earns illegal amounts.

3. Additional sanctions:

a/ Forced cancellation of the illegal organization of a securities trading market;

b/ Confiscation of all illegal earning amounts earned from violations specified in Clause 2 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 13. Violations of regulations on listing management by the Stock Exchange

1. A fine of between VND 70.000.000 and 90.000,000 shall be imposed on the Stock Exchange for failing to detect or promptly handle listing institutions which fail to maintain all specified listing conditions; failing to warn or disclose information as prescribed, thereby affecting market prices of securities.

2. A fine of VND 100,000.000 shall be imposed on a stock exchange for accepting a listing or delisting in contravention of regulations.

3. Consequence remedy:

Forced compliance with the law on listing management by the Stock Exchange.

Article 14. Violations of regulations on management of members of the Stock Exchange

1. A fine of between VND 70.000.000 and 90,000,000 shall be imposed on the Stock Exchange for failing to detect trading members which fail to maintain all the conditions on members or strictly comply with regulations on member obligations under Clauses 2 and 4, Article 39 of the Securities Law.

2. A fine of VND 100.000.000 shall be imposed on a stock exchange for recognizing or denying the membership of a securities company in contravention of regulations.

3. Consequence remedy:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 15. Violations of regulations on trading, supervision and disclosure of information by the Stock Exchange

1. A fine of between VND 100.000,000 and 120,000,000 shall be imposed on the Stock Exchange for committing any of the following violations:

a/ Organizing the trading of securities of a new type, changing or applying new trading methods, or commissioning a new trading system without approval of the State Securities Commission:

b/ Failing to detect or promptly handle violations of trading regulations or failing to comply with the prescribed process of supervising trading activities, thus letting violations occur and affecting the fairness, publicity and transparency of the market:

c/ Failing to suspend, stop or cancel securities transactions under trading regulations of stock exchanges in cases of necessity to protect investors; failing to promptly warn or disclose information on fluctuations which exert serious impacts on the securities market under regulations.

2. Consequence remedy:

Forced compliance with the law on trading, supervision and disclosure of information by the Stock Exchange.

Article 16. Violations of regulations on securities trading registration

1. A fine of between VND 30,000.000 and 50.000.000 shall be imposed on a securities company for committing any of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Failing to regularly update information on traded securities, institutions registered for trading and information disclosed by management agencies and trading regulations of the Stock Exchange on the information disclosure media under regulations;

c/ Failing to fully fulfill the obligation to report and disclose information on transactions in securities registered at the Stock Exchange under regulations.

2. A fine of between VND 50.000.000 and 70,000.000 shall be imposed on an institution registered for trading or securities company; an institution or individual involved in the compilation or certification of trading registration dossiers containing untruthful information.

3. A fine of between VND 150.000,000 and 200,000,000 shall be imposed on an institution registered for trading or a securities company: an institution or individual involved in the compilation or certification of trading registration dossiers containing misleading or truth-hiding information.

4. A fine of between VND 400,000,000 and 500,000,000 shall be imposed on an institution registered for trading or a securities company; an institution or individual involved in the compilation or certification of forged dossiers for securities trading registration.

5. Additional sanction:

Forced trading deregistration. for violations specified in Clauses 3 and 4 of this Article.

6. Consequence remedy:

Forced cancellation or correction of information.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 17. Violations of regulations on establishment and operation certificates

1. A fine of between VND 5,000.000 and 10.000.000 shall be imposed on a securities company, fund management company or securities investment company; a Vietnam-based branch of a foreign securities company or fund management company which uses the name of the company, branch, representative office or transaction bureau in contravention of regulations; or renames or relocates the head office, branch, representative office or transaction bureau without approval; or fails to shut down order-taking agents under regulations.

2. A fine of VND 50,000,000 shall be imposed on a securities company, fund management company or securities investment company; a Vietnam-based branch of a foreign securities company or fund management company which commits either of the following violations:

a/ Commencing operation without having fully satisfied the conditions specified by law;

b/ Setting up or shutting down a branch, representative office or transaction bureau without approval.

3. A fine of VND 70,000,000 shall be imposed on a securities company or securities investment fund management company which conducts its separation, splitting up, merger, consolidation or transformation or dissolves itself before schedule or suspends its operation without approval, unless otherwise provided for by law.

4. A fine of between VND 70.000.000 and 100,000,000 shall be imposed on a securities company, fund management company or securities investment company; a Vietnam-based branch of a foreign securities company or fund management company or an institution or individual that commits any of the following violations:

a/ Conducting securities business or providing securities services without license or approval;

b/ Lending, leasing or transferring its license;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ Erasing or modifying its license;

e/ Compiling or certifying a dossier of application for an establishment and operation license or its supplementation, which contains misleading information.

5. Additional sanctions:

a/ Confiscation of all illegal amounts earned from violations specified at Point a, Clause 2, and Clause 4 of this Article;

b/ Suspension of operation for up to 60 days, for violations specified at Points c and e, Clause 4 of this Article;

c/ Revocation of the establishment and operation license of the securities company, fund management company or securities investment company; a Vietnam-based branch of a foreign securities company or fund management company, for violations specified at Points b and d. Clause 4 of this Article and violations subject to operation suspension specified at Point b of this Clause which remain unremedied.

Article 18. Violations of regulations on operation of securities companies

1. A fine of between VND 10,000,000 and 30.000,000 shall be imposed on a securities company which commits any of the following violations:

a/ Taking orders of customers in contravention of regulations; failing to archive adequate evidence proving the placement of orders by customers;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ Failing to promulgate sufficient professional processes; failing to comply with professional processes;

d/ Failing to comply with regulations on corporate governance.

2. A fine of between VND 30,000,000 and 50,000,000 shall be imposed on a securities company which commits any of the following violations:

a/ Failing to organize an inquiry into and collect sufficient information on the financial status, investment objectives, risk assumption capacity of customers; giving to its customers investment recommendations or advice incompatible with criteria for assessment and classification of customers based on their risk assumption capacity, unless these customers fail to provide sufficient information; failing to provide sufficient and truthful information to its customers;

b/ Anticipating or guaranteeing its customers of a ratio of earnings or profits to their investments or securing its customers of no loss incurred; deciding on investments on its customers' behalf, unless it is so provided for by law;

c/ Failing to adequately archive trading documents; failing to record in detail and accurately its and its customers' transactions under regulations.

3. A fine of between VND 50.000,000 and 70,000.000 shall be imposed on a securities company which commits any of the following violations:

a/ Failing to separately manage securities of each investor or money and securities of investors from its own money and securities under regulations; receiving securities transaction money directly from its customers;

b/ Executing orders of its customers when these customers do not possess sufficient money and securities as required by law, unless otherwise provided for by law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ Violating regulations on conditions and limitations on securities issuance underwriting;

e/ Disclosing customer information, unless it is so provided for by law or requested by state management agencies;

f/ Misleading its customers and investors as to securities prices.

4. A fine of between VND 70,000,000 and 100,000,000 shall be imposed on a securities company which commits any of the following violations:

a/ Failing to organize or set up a system of internal control and risk management; failing to supervise and prevent conflicts of interests within the company and in transactions with affiliated persons under law;

b/ Failing to adhere to the prescribed principle of prioritizing orders of its customers over its own orders; acting against orders of investors;

c/ Failing to comply with regulations on the lending limit of securities companies;

d/ Investing in or contributing capital to other companies in contravention of law;

e/ Increasing or reducing its charter capital in contravention of law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. A fine of between VND 100,000.000 and 150,000,000 shall be imposed on a securities company which commits either of the following violations:

a/ Selling or letting its customers sell securities when possessing no securities or lending securities to its customers, unless otherwise provided for by law;

b/ Using its capital or assets to provide loans in contravention of law.

6. Additional sanctions:

a/ Suspension of operation for up to 60 days, for violations specified at Point a. Clause 3. Points b, d and e, Clause 4. and Clause 5 of this Article;

b/ Revocation of the establishment and operation license of the securities company in case the violation remains unremedied after the expiration of the operation suspension duration specified at Point a of this Clause;

c/ Confiscation of all illegal amounts earned from violations specified in Clauses 4 and 5 of this Article.

7. Consequence remedy:

Forced compliance with regulations on operation of securities companies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine of between VND 5.000.000 and 10,000.000 shall be imposed on a fund management company which commits any of the following violations:

a/ Committing violations specified at Points b, c and d, Clause 1, Article 18 of this Decree;

b/ Failing to assure separation of its organization from its operation or to divide the authority between the information technology system and the reporting system for assuring separation of its asset management from its own business operations and business operations of other institutions being affiliated persons;

c/ Failing to provide timely, sufficient and truthful information to supervisory banks under regulations.

2. A fine of between VND 30,000,000 and 50,000,000 shall be imposed on a fund management company which commits any of the following violations:

a/ Committing violations specified in Clause 2. Article 18 of this Decree;

b/ Failing to comply with its charter or investment portfolio management contracts, thereby causing damage to investors;

c/ Failing to take remedies to adjust the liquid capital level under regulations.

3. A fine of between VND 50,000,000 and 70.000,000 shall be imposed on a fund management company which commits any of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Failing to distributing transaction assets under regulations upon conducting transactions for funds, securities investment companies, trusting investors and itself;

c/ Requesting, demanding or receiving in the capacity as an individual or its own capacity any benefits for conducting transactions in assets of funds, securities investment companies or trusting investors other than prescribed charges and fees;

d/ Acting as a buying or selling partner in a transaction in assets for trusted investment in contravention of law;

e/ Failing to keep the prescribed investment ratio or failing to readjust the investment portfolio under law;

f/ Failing to put into the depository and separately manage assets and capital of each trusting investor, fund or securities investment company managed by it and its assets on accounts and independent sub-accounts.

4. A fine of between VND 70,000,000 and 100,000,000 shall be imposed on a fund management company which commits any of the following violations:

a/ Failing to comply with the prescribed pricing process or wrongly pricing fund certificates, or wrongly valuating the net assets or investment portfolio of a fund, securities investment company or trusting investor in order to stabilize the fund certificate price or the value of the investment portfolio on the market;

b/ Conducting a transaction resulting a change in its share or contributed capital ownership, or increasing or reducing its charter capital in contravention of regulations;

c/ Failing to comply with regulations on limitations on operation of fund management companies, their affiliated persons and staff;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. A fine of between VND 100,000,000 and 150,000,000 shall be imposed on a fund management company which commits any of the following violations:

a/ Using assets of an investment fund or a securities investment company to invest in such investment fund or securities investment company or other investment funds or securities investment companies established and operating in Vietnam or to contribute capital to a joint venture or association or to make financial investments in itself and its affiliated persons;

b/ Using capital sources in contravention of law to make financial investments, purchase stocks and bonds, or make contributions to found or hold shares of enterprises; borrowing or providing loans in contravention of regulations;

c/ Using assets of a securities investment fund or company or trusted assets to pay debts, provide loans or guarantee any loan of the company, its affiliated persons or any partner;

d/ Providing loans or consigning its capital to institutions or individuals being its affiliated persons for management;

e/ Intentionally shirking its legal obligations, limiting the scope of its compensation and financial liability, transferring risks from it to investors or unfairly forcing investors to pay compensations.

6. Additional sanctions:

a/ Suspension of operation for up to 60 days, for violations specified in Clauses 4 and 5 of this Article;

b/ Revocation of the establishment and operation license of the fund management company in case its violation remains unremedied after the expiration of the operation suspension duration specified at Point a of this Clause;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Consequence remedy:

Forced compliance with regulations on operation of fund management companies.

Article 20. Violations of regulations on representative offices of securities business institutions

1. A fine of between VND 10.000,000 and 30,000.000 shall be imposed on an institution or individual for failing to carry out procedures for adjusting, modifying or re-granting an operation registration certificate or terminating operation of a representative office under regulations.

2. A fine of between VND 50,000,000 and 70,000,000 shall be imposed on an institution or individual that commits any of the following violations:

a/ Making a dossier of application for a representative office operation registration certificate, which contains misleading information;

b/ Commencing the operation of a representative office without having fully satisfied prescribed conditions or made operation registration under regulations, or operating without obtaining a representative office operation registration certificate;

c/ Operating for improper purposes or at variance with the operation registration certificate;

d/ Erasing or modifying contents of the representative office operation registration certificate; acting as a representative for another institution; or transferring the representative office operation registration certificate to another institution or individual.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Additional sanctions:

a/ Suspension of operation of the representative office for up to 45 days, for violations specified in Clauses 2 and 3 of this Article;

b/ Revocation of the representative office operation registration certificate in case the violation remains unremedied after the expiration of the operation suspension duration specified at Point a of this Clause;

c/ Confiscation of all illegal amounts earned from violations specified in Clauses 2 and 3 of this Article.

Article 21. Violations of regulations on setting up of member funds

1. A fine of between VND 30,000,000 and 50,000,000 shall be imposed on a fund management company; an institution or individual that makes or certifies a dossier for setting up a member fund, which contains misleading information.

2. A fine of between VND 50,000,000 and 70,000.000 shall be imposed on a fund management company; an institution or individual that commits any of the following violations:

a/ Failing to report on the setting up of a member fund under regulations or setting up a member fund without satisfying prescribed requirements;

b/ Using the mass media to advertise, call for capital contribution or probe the market in the process of setting up a member fund;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ Failing to report or to promptly report on risks or fund asset losses.

3. Consequence remedy:

Forced cancellation or correction of information.

Article 22. Violations of regulations on securities practice

1. A fine of between VND 5,000.000 and 10,000,000 shall be imposed on a securities company, fund management company or securities investment company which commits either of the following violations:

a/ Failing to report or to promptly report on change of its practice staff;

b/ Failing to employ sufficient securities practitioners for each business operation under regulations; employing persons possessing securities practice certificates to perform operations incompatible with their practice certificates or to work in different professional positions at the same time.

2. A fine of between VND 10,000.000 and 30,000.000 shall be imposed on a securities company, fund management company or securities investment company which commits any of the following violations:

a/ Employing persons possessing no securities practice certificate to perform operations which require securities practice certificates under law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ Failing to report or to promptly report on practitioners detected to have committed violations specified in Clauses 3 and 4 of this Article.

3. A fine of VND 50,000,000 shall be imposed on a securities practitioner who commits any of the following violations:

a/ Concurrently working for another institution which has ownership relations with the securities company or fund management company at which he/she is working;

b/ Concurrently working for another securities company or fund management company;

c/ Concurrently acting as the director or director general of an institution making a public offering of securities or an issuing institution, unless this institution is a securities company;

d/ Opening a securities trading account at a securities company other than the securities company at which he/she is working;

e/ Performing securities practice without working for a securities company, fund management company or securities investment company, unless otherwise provided for by law.

4. A fine of VND 70.000.000 and 100,000,000 shall be imposed on a securities company, a staff member of a securities company or a securities practitioner that commits any of the following violations:

a/ Lending money or securities on a customer's account or putting securities of a customer in a pledge or using a customer's account or money or assets on such account without this customer's written authorization;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ Erasing or modifying a securities practice certificate;

d/ Changing the priority order of time upon executing orders of customers and staff members of a securities company.

5. Additional sanctions:

a/ Revocation of the establishment and operation license of the securities company, for violations specified in Clause 4 of this Article;

b/ Revocation of the securities practice certificate, for violations specified in Clauses 3 and 4 of this Article;

c/ Confiscation of illegal amounts earned from violations specified in Clause 4 of this Article.

6. Consequence remedy:

Forced compliance with regulations on securities practice.

Section 6. VIOLATIONS OF REGULATIONS ON SECURITIES TRADING

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine of between VND 30.000.000 and 50,000,000 shall be imposed on an institution or individual or a group of affiliated persons that holds at least 5% of voting stocks of a public company and conducts a transaction, including donation, inheritance, transfer or receipt of transferred right to purchase additionally issued stocks and other cases of conducting transactions under law or conducting no transaction but in which there is a change in the volume of held stocks exceeding 1% of the volume of outstanding stocks of the same type, but fails to report or to report within the prescribed time limit on the transaction to the public company, the State Securities Commission and the Stock Exchange.

2. A fine of between VND 30,000,000 and 50,000.000 shall be imposed on a founding shareholder, a member of the Board of Directors or the Control Board, a director or director general, a deputy director or deputy director general, a chief accountant, a person authorized to disclose information of a listing institution or an institution registered for trading; a founder or member of the representative board of a securities investment fund, a member of the Board of Directors, the Control Board or the Directorate of a fund management company, an executive officer of a public investment fund, a person authorized to disclose information of a public investment fund, or an affiliated person of such person, an institution or individual that commits either of the following violations:

a/ Failing to report or to report adequately and accurately or to report within the prescribed time limit before conducting a transaction in stocks of a listing institution or an institution registered for trading, or a transaction in his/her/ its own fund's certificates, including the case of transfer not through the trading system of the stock exchange; failing to report or to report within the prescribed time limit on transaction results or on the failure to conduct a transaction;

b/ Transferring stocks in contravention of regulations.

3. A fine of between VND 30,000,000 and 50,000,000 shall be imposed on a member of the Board of Directors, a director or director general, a deputy director or deputy director general, a chief accountant, a person in charge of finance or accounting or another manager in the managerial apparatus of a public company who purchases and sells or sells and purchases securities of a public company not within the prescribed time limit.

4. A fine of between VND 50,000,000 and 70,000.000 shall be imposed on an institution or individual or a group of affiliated persons that becomes a major shareholder of a public company and commits any of the following violations:

a/ Becoming a major shareholder of the public company without reporting or failing to report within the prescribed time limit on the change to the public company, the State Securities Commission and the stock exchange at which stocks of this public company are listed;

b/ Failing to report adequately or accurately on major shareholder ownership under

regulations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Consequence remedy:

Institutions and individuals that violate Point b, Clause 2 and Clause 3 of this Article shall refund all profit amounts earned from their violations to public companies.

Article 24. Violations of regulations on stock trading and holding by investors

1. A fine of between VND 50,000.000 and 70,000,000 shall be imposed on an individual or institution that commits any of the following violations:

a/ Breaching the prescribed stockholding rate applicable to foreign investors; violating the regulation on operation of foreign investors on the Vietnamese securities market;

b/ Violating regulations on the rate of ownership of equity capital or contributed capital of securities companies and fund management companies;

c/ Impersonating other entities or renaming it/him/herself for conducting securities transactions.

2. Additional sanction:

Confiscation of all illegal amounts earned from violations specified in Clause 1 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Forced transfer of stocks to reduce the holding rate to the prescribed one.

Article 25. Securities trading frauds

1. A fine of VND 500,000.000 shall be imposed on an individual or institution that commits either of the following violations:

a/ Directly or indirectly participating in scams, fabricating untruthful information or omitting necessary information, thus causing a serious misunderstanding and affecting the securities issuance, listing, trading, business, investment and service provision;

b/ Directly or indirectly participating in the disclosure of misleading information for the purpose of instigating or provoking securities purchase or sale, or failing to promptly and adequately disclose information on occurrences which might affect market securities prices.

2. Additional sanctions:

a/ Confiscation of all illegal amounts earned from violations specified in Clause 1 of this Article;

b/ Revocation of licenses or certificates in the field of securities and securities market, securities practice certificates, for violations specified in Clause 1 of this Article.

3. Consequence remedy:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 26. Violations of regulations on insider transactions in securities trading

1. A fine of between VND 150,000,000 and 200,000,000 shall be imposed on an individual or institution that commits either of the following violations:

a/ Using insider information for buying or selling securities for him/her/itself or for a third party;

b/ Disclosing or providing insider information or providing consultancy to a third party to buy or sell securities on the basis of insider information.

2. Additional sanction:

Confiscation of all illegal amounts earned from violations specified in Clause 1 of this Article.

Article 27. Acts of manipulating securities prices

1. A fine of between VND 200,000.000 and 300,000,000 shall be imposed on an individual or institution that commits any of the following violations:

a/ Acting in collusion with others in securities trading in order to create sham supply and demand;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ Combining or using other trading tricks to manipulate securities prices.

2. Additional sanction:

Confiscation of all illegal amounts earned from violations specified in Clause 1 of this Article.

Article 28. Violations of regulations on public bids

1. A fine of between VND 50,000.000 and 70.000.000 shall be imposed on an institution or individual that makes bids and commits any of the following violations:

a/ Directly or indirectly purchasing or pledging to purchase stocks currently bid for outside a bidding;

b/ Selling or pledging to sell stocks they are bidding for;

c/ Unfairly treating owners of the same type of stocks put up for bids;

d/ Providing information only to a certain number of shareholders or providing information to different shareholders at different extents and different points of time;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

f/ Selling a stock volume it/he/she has purchased within 6 months after the completion of a public bidding;

g/ Failing to apply public bid conditions to all shareholders of the public company:

h/ Refusing to purchase stocks from any shareholders under public bid conditions;

i/ Purchasing stocks under terms different from those stated in the public bid registration.

2. A fine of between VND 70,000,000 and 100,000,000 shall be imposed on an institution or individual that commits any of the following violations:

a/ Failing to make public bids under regulations or making a public bid without obtaining written approval of the State Securities Commission;

b/ Failing to disclose information on public bids under regulations;

c/ Changing the announced intention to make public bids, unless otherwise provided for by law.

3. Additional sanctions:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Cancellation of a public bidding in case of failure to remedy violations after the expiration of the suspension duration specified at Point a of this Clause.

4. Consequence remedy: Forced compliance with regulations on public bids.

Article 29. Violations of regulations on redemption of stocks or sale of treasury stocks

1. A fine of between VND 10.000.000 and 30,000.000 shall be imposed on a public company, securities company or fund management company which commits either of the following violations:

a/ Failing to report accurately, adequately and promptly on redemption of stocks, sale of treasury stocks and transaction results under regulations;

b/ Disclosing inaccurate, inadequate and untimely information on redemption of stocks. sale of treasury stocks and transaction results under regulations.

2. A fine of between VND 30.000.000 and 50,000.000 shall be imposed on a public company, securities company or fund management company which commits any of the following violations:

a/ Redeeming stocks or selling treasury stocks without reporting or disclosing information thereon under regulations or without satisfying all the prescribed conditions;

b/ Failing to comply with regulations on redemption sources and interval between the latest purchase and the latest sale of treasury stocks;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ Changing the intention or plan on redemption of stocks or sale of treasury stocks as reported or disclosed to the public in contravention of law; redeeming or selling treasury stocks at variance with reported or disclosed information.

3. Additional sanction:

Confiscation of all illegal amounts earned from violations specified in Clause 2 of this Article.

4. Consequence remedy:

Forced cancellation and correction of information.

Section 7. VIOLATIONS OF REGULATIONS ON SECURITIES REGISTRATION, DEPOSITORY, CLEARING AND PAYMENT, ON SUPERVISORY BANKS AND DEPOSITORY BANKS

Article 30. Violations of regulations on registration of depository operation

1. A fine of VND 30,000.000 shall be imposed on a securities company or commercial bank which fails to carry out registration of a depository member or a depository member's branch and securities depository operation within the prescribed time limit.

2. A fine of between VND 50.000.000 and 70,000,000 shall be imposed on a securities company or commercial bank which commits either of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Conducting securities depository operation without fully meeting the specified conditions or obtaining a securities depository operation registration certificate or an approval of the State Securities Commission.

3. Additional sanctions:

a/ Suspension of depository operation for up to 90 days, for violations specified in Clause 2 of this Article;

b/ Revocation of securities depository operation registration certificate in case violations remain unremedied after the expiration of the suspension duration specified at Point a of this Clause;

c/ Confiscation of all illegal amounts earned from violations specified at Point b, Clause 2 of this Article.

Article 31. Violations of regulations on securities registration, depository, clearing and payment

1. A fine of between VND 50,000,000 and 70,000,000 shall be imposed on the Securities Depositary Center, a securities depository member or payment bank that commits any of the following violations:

a/ Organizing securities registration, depository, clearing and payment without satisfying specified conditions on physical and technical foundations for securities registration, depository, clearing and payment activities;

b/ Failing to completely develop operational and risk management processes for each professional operation under regulations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A fine of between VND 70,000,000 and 90,000,000 shall be imposed on the Securities Depositary Center, a securities depository member or a staff member of these institutions that commits any of the following violations:

a/ Accepting or canceling a depository membership in contravention of regulations;

b/ Violating regulations on securities preservation and keeping or regulations on securities registration, depository, clearing and payment;

c/ Failing to manage securities deposited by customers at the Securities Depositary Center or a depository member separately from assets of the Center or depository member; failing to open a securities depository account for each customer and to manage separately assets of each customer.

3. A fine of between VND 100,000,000 and 120,000,000 shall be imposed on the Securities Depositary Center, a securities depository member and a staff member of these institutions that commits any of the following violations:

a/ Violating regulations on accounting on securities depository accounts, time limit for securities payment or ownership transfer; or modifying, losing or forging documents in securities payment or ownership transfer;

b/ Using securities of customers in interest of other institutions and individuals or for its own benefit;

c/ Conducting a transaction in securities which have not been accounted by the Securities Depositary Center into a member's securities trading account, unless otherwise provided for by law;

d/ Failing to devise measures to protect the database and keep original documents on securities registration, depository, clearing and payment under regulations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Additional sanctions:

a/ Suspension of depository operation for up to 90 days, for depository members committing violations specified at Points a, b, d and e, Clause 3 of this Article;

b/ Revocation of securities depository operation registration certificates in case violations remain unremedied after the expiration of the suspension duration specified at Point a of this Clause;

c/ Confiscation of all illegal amounts earned from violations specified in Clause 3 of this Article.

5. Consequence remedy:

Forced compliance with regulations on securities registration, depository, clearing and payment.

Article 32. Violations on regulations on responsibilities of supervisory banks and depository banks

1. A fine of between VND 30,000,000 and 50,000,000 shall be imposed on a supervisory bank or depository bank which commits any of the following violations:

a/ Failing to conduct the depository of assets of each fund or trusting customer separately from its own assets under regulations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ Failing to make and archive dossiers and documents under regulations; failing to record in an accurate and detailed manner transactions of a company, investment fund, trusting investor or securities investment company under regulations;

d/ Failing to observe regulations on reporting and information disclosure and to report promptly on abnormal matters arising in depository or supervisory operations; failing to provide timely, adequate and accurate information to the fund management company, audit firm or functional management agencies under regulations;

e/ Failing to report to the State Securities Commission on member(s) of the Directorate assigned to take charge of securities depository, registration and clearing payment and professional staff members; failing to assure that the section providing the service of determining net asset values is staffed with certified auditors or accountants under regulations.

2. A fine of between VND 50,000,000 and 70,000,000 shall be imposed on a depository bank which commits any of the following violations:

a/ Conducting the depository operation without satisfying the condition of physical and technical foundations or developing operational and risk management processes to secure the fulfillment of its obligations under law;

b/ Failing to conduct timely and accurate collection, payment, settlement and transfer of money and securities under regulations;

c/ Using money and assets of a fund or trusting investor for improper purposes or in contravention of the fund charter, the depository contract and current regulations;

d/ Paying for transactions not in accordance with the fund charter, entrustment contract and depository contract;

e/ Failing to properly, adequately and promptly execute orders or other lawful instructions of the fund management company and supervisory bank and to exercise rights arising in exercising rights and performing obligations related to the ownership of assets of the fund or trusting investor;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g/ Violating regulations on obligations of depository members.

3. A fine of between VND 50,000.000 and 70.000.000 shall be imposed on a supervisory bank, a member of the Board of Directors, a director or deputy director, a director general or deputy director general, or a professional staff member who commits any of the following violations:

a/ Being an affiliated person or participating in the management and administration of a fund management company or having an ownership, capital contribution, share holding, borrowing or lending relation with a fund management company or securities investment company and vice versa;

b/ Being a partner in asset transactions of a fund or securities investment company;

c/ Failing to supervise operation or limit investment of a fund made by a fund management company under law;

d/ Failing to report or to promptly report to the State Securities Commission on an error or a violation of a fund management company upon detecting it;

e/ Failing to promptly notify a functional management agency of the fact that it/he/she is an affiliated person or has an ownership, capital contribution, share holding, borrowing or lending relation with a fund management company or securities investment company and vice versa;

f/ Failing to separate the section providing the service of determining net asset values from the supervisory section and the section in charge of making, archiving and updating the investor register in terms of operation, information technology system and reporting system;

g/ Failing to fully discharge the responsibility of a supervisory bank in reports on assets and operation of a fund made by a fund management company; certifying an inaccurate or erroneous asset report of a public fund or securities investment company or a report on determination of net asset values made by a fund management company or securities investment company.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Suspension of securities depository operation for up to 30 days, for violations specified at Point c, Clause 2 of this Article;

b/ Revocation of the securities depository operation registration certificate in case violations remain unremedied after the expiration of the suspension duration specified at Point a of this Clause;

c/ Confiscation of all illegal amounts earned from violations specified at Point c. Clause 3, and Points a and b. Clause 3 of this Article.

Section 8. VIOLATIONS OF REGULATIONS ON INFORMATION DISCLOSURE AND REPORTING

Article 33. Violations of regulations on information disclosure

1. A caution or a fine of between VND 5.000.000 and 10,000.000 shall be imposed on an issuing institution, a public company, a listing institution, an institution registered for trading, a securities company, a fund management company, a securities investment company, a stock exchange or the Securities Trading Center, or an institution or individual that commits either of the following violations:

a/ Disclosing information not in a set form;

b/ Failing to register the person authorized to disclose information; failing to notify or to notify within the prescribed lime limit the change of this person under regulations.

2. A fine of between VND 10.000,000 and 30.000.000 shall be imposed on an issuing institution, a public company, a listing institution, an institution registered for trading, a securities company, a fund management company, a securities investment company, a stock exchange or the Securities Trading Center, or an institution or individual that commits any of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Failing to duly authorize an information discloser under law;

c/ Failing to build a website and to update disclosed information on this website under law;

d/ Failing to preserve and archive disclosed information under law.

3. A fine of between VND 50,000,000 and 70,000,000 shall be imposed on an issuing institution, a public company, a listing institution, an institution registered for trading, a securities company, a fund management company, a securities investment company, a stock exchange or the Securities Trading Center, or an institution or individual that commits either of the following violations:

a/ Failing to disclose information under regulations or upon request; failing to disclose timely and adequate information under regulations;

b/ Failing to certify or correct information or failing to do so within the prescribed time limit upon receiving information affecting securities prices or upon receiving a request of the State Securities Commission for information certification or correction.

4. A fine of between VND 70,000,000 and 90.000.000 shall be imposed on an issuing institution, a public company, a listing institution, an institution registered for trading, a securities company, a fund management company, a securities investment company, a stock exchange or the Securities Trading Center, or an institution or individual that commits any of the following violations:

a/ Failing to disclose information or to disclose timely and adequate information upon occurrence of an abnormal event subject to information disclosure under law;

b/ Disclosing misleading information;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Consequence remedy: Forced cancellation or correction of information.

Article 34. Violation of reporting regulations

1. A caution or a fine of between VND 5,000,000 and 10.000.000 shall be imposed on the Stock Exchange, the Securities Depositary Center, a public company, an issuing institution, a listing institution, an institution registered for trading, a securities company, a fund management company, a securities investment company or a supervisory bank, or an institution or individual that commits either of the following violations:

a/ Failing to report to the State Securities Commission or the Stock Exchange on disclosed information under regulations;

b/ Making a report not in a set form.

2. A fine of between VND 10,000,000 and 30.000,000 shall be imposed on the Stock Exchange, the Securities Depositary Center, a public company, an issuing institution, a listing institution, an institution registered for trading, a securities company, a fund management company, a securities investment company or a supervisory bank, or an institution or individual that commits either of the following violations:

a/ Failing to report adequately or within a prescribed time limit;

b/ Failing to preserve or archive reported information under law.

3. A fine of between VND 50,000,000 and 70,000,000 shall be imposed on the Stock Exchange, the Securities Depositary Center, a public company, an issuing institution, a listing institution, an institution registered for trading, a securities company, a fund management company, a securities investment company or supervisory bank, or an institution or individual that commits either of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Making a report containing misleading information.

4. A fine of between VND 70,000,000 and 90,000,000 shall be imposed on the Stock Exchange, the Securities Depositary Center, a public company, an issuing institution, a listing institution, an institution registered for trading, a securities company, a fund management company, a securities investment company or a supervisory bank, or an institution or individual that commits either of the following violations:

a/ Failing to report or to promptly report upon occurrence of an abnormal event which might seriously affect its financial capability or securities trading, business or service activities;

b/ Ceasing its operation without reporting on it.

5. Consequence remedy:

Forced correction of misleading information.

Section 9. VIOLATIONS OF REGULATIONS ON AUDIT OF SECURITIES ISSUING, LISTING OR TRADING INSTITUTIONS

Article 35. Violations of regulations on audit of securities issuing, listing or trading institutions

1. A fine of between VND 30,000,000 and 50,000,000 shall be imposed on an audit firm or auditor that commits either of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Failing to explain or provide information and data on auditing operations at the request of the State Securities Commission.

2. A fine of between VND 50,000,000 and 70,000,000 shall be imposed on an audit firm or auditor that commits either of the following violations:

a/ Failing to record in an audit report its/his/ her opinions on errors or violations of the audited institution which are left unhandled as required by audit standards;

b/ Failing to notify or to promptly notify the audited unit and a third party of the audit as required by audit standards; or failing to report or to promptly report to the State Securities Commission upon suspicion or detection of a material error or violation caused by the audited institution's failure to comply with regulations concerning audited financial statements after an audit report is issued.

3. A fine of between VND 70,000,000 and 100,000,000 shall be imposed on an audit firm or auditor that fails to make a truthful, accurate and informatively sufficient audit report under regulations.

4. Additional sanction:

Suspension for a definite duration or cancellation of the status of audit firms and auditors accredited for audit, for violations specified in Clauses 1, 2 and 3 of this Article.

Section 10. VIOLATIONS OF REGULATIONS ON INSPECTION OR EXAMINATION BY COMPETENT STATE AGENCIES

Article 36. Acts of obstructing inspection or examination

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Refusing to provide information and documents; supplying inadequate and untimely information, documents and e-data to an inspection or examination team or competent person;

b/ Obstructing, causing difficulties for or shirking inspection or examination by competent persons;

c/ Intentionally delaying or shirking the execution of or failing to execute administrative decisions of competent persons; failing to realize requests, abide by conclusions or execute decisions of an inspection or examination team.

2. A fine of between VND 50,000,000 and 70,000,000 shall be imposed on a public company, an issuing institution, a listing institution, a securities company, a fund management company, a securities investment company or a supervisory bank, the Stock Exchange, the Securities Depositary Center, or an institution or individual involved in securities and securities market activities that obstructs inspection activities, uses violence against or intimidates members of an inspection or examination team while they are on duty.

3. A fine of between VND 70,000,000 and 100,000,000 shall be imposed on a public company, an issuing institution, a listing institution, a securities company, a fund management company, a securities investment company or a supervisory bank, the Stock Exchange, the Securities Depositary Center, or an institution or individual involved in securities and securities market activities that commits either of the following violations:

a/ Hiding or modifying vouchers, documents, books and e-data or altering material evidence while under inspection or examination;

b/ Removing, dispersing or otherwise arbitrarily changing the sealing condition of money, securities, books, dossiers and accounting documents or other sealed material evidence and means.

4. Additional sanctions:

Suspension of operation; revocation of licenses, certificates, securities practice certificates in the field of securities and securities market, for institutions and individuals committing violations specified in Clause 3 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

COMPETENCE AND PROCEDURES FOR SANCTIONING ADMINISTRATIVE VIOLATIONS

Article 37. Competence to sanction administrative violations

1. The Chief Inspector of the State Securities Commission may:

a/ Impose cautions:

b/ Impose fines of up to VND 70,000,000.

2. The Chairman of the State Securities Commission may:

a/ Impose cautions;

b/ Impose fines of up to VND 500,000,000;

c/ Sanction violations specified in Clause 3, Article 7; Clause 5, Article 8 and Clause 2, Article 12 of this Decree under current law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 38. Authorized sanctioning of administrative violations

1. The persons competent to sanction administrative violations defined in Article 37 of this Decree may authorize their deputies to sanction administrative violations. The authorization shall be made in writing and clearly state the scope, contents and duration of authorization.

2. Deputies authorized to sanction administrative violations shall take responsibility for their sanctioning decisions before their superiors and law. Authorized persons may not further authorize any individuals else.

Article 39. Termination of acts of administrative violation

When detecting an act of administrative violation, a competent person on duty shall issue a decision to immediately terminate such act.

Article 40. Making of written records of administrative violations

1. Upon detecting an administrative violation in the field of securities and securities market, a competent person on duty shall promptly make a written record of such violation.

2. A written record must be made in at least 2 copies and bear all required signatures under Clause 3, Article 55 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.

3. After being made, a copy of a written record shall be handed over to the violator. If the violation case falls beyond the sanctioning competence of the record maker, he/she shall send within 3 working days the written record of the administrative violation (the original) and all documents and records related to the violation to a person with sanctioning competence for sanctioning.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A sanctioning decision shall be made in at least 5 copies according to a set form (for the sanction of caution) and at least 6 copies according to a set form (for the sanction of fine).

2. The time limit for issuing a sanctioning decision is 10 working days after a written record of administrative violation is made. For cases involving many complicated circumstances, the time limit for issuing a sanctioning decision is 30 days after a written record is made.

3. When more time is need for verifying and collecting evidence, a competent person shall report in writing to his/her immediate superior for extension of the time limit specified in Clause 2 of this Article at least 10 days before the expiration of that time limit. The extension shall be decided in writing and must not exceed 30 days. Past that time limit, a person with sanctioning competence may not issue a sanctioning decision. When no sanctioning decision is issued, the consequence remedies specified in this Decree may still be applied.

4. Sanctioning decisions shall be sent to sanctioned violators and fine collectors within 3 days after they are issued.

Article 42. Procedures for imposing fines

1. Cases subject to fines must comply with the procedures specified in Articles 40 and 41 of this Decree. Within 10 working days after receiving a sanctioning decision, a sanctioned institution or individual shall remit the fine amount indicated in the sanctioning decision into the State Treasury and receive a fine receipt. Past that time limit, if the sanctioned institution or individual fails to willingly execute the sanctioning decision, it/he/she shall be forced to comply with it.

2. A fine may be paid in installments when the fined violator satisfies all the conditions and complete the procedures specified in Article 27 of the Government's Decree No. 128/2008/ND-CP of December 16. 2008. detailing a number of articles of the 2002 Ordinance on Handling of Administrative Violations and the 2008 Ordinance Amending and Supplementing a Number of Articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.

Article 43. Procedures for suspension of operation or revocation of licenses, certificates and securities practice certificates

1. The Chairman of the State Securities Commission may issue decisions to suspend operation or revoke licenses, certificates and securities practice certificates,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. In case of revocation of a license, certificate or securities practice certificate, the name, type and serial number of the license or certificate must be clearly indicated in the sanctioning decision. If only a decision to revoke licenses or certificates for one or several specific professional operations, a person with sanctioning competence shall clearly indicate the revoked licenses or certificates in the sanctioning decision.

4. When detecting that a license is granted ultra vires or contains unlawful contents, a person with sanctioning competence shall immediately revoke that license and concurrently notify such to the state agency with licensing competence.

Article 44. Procedures for confiscation of illegal earning amounts

1. When confiscating illegal amounts earned from administrative violations, a person with sanctioning competence shall make a written record according to a set form.

2. Earned amounts of investors will not be confiscated but shall be forcibly refunded by violators to these investors. Procedures for confiscation and handling of illegal amounts earned from administrative violations comply with Articles 60 and 61 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.

Article 45. Procedures for forced delisting or cancellation of trading registrations

1. Forced delisting or cancellation of trading registrations is an additional sanction imposed by the Stock Exchange.

2. Procedures for delisting or cancellation of trading registrations comply with listing and trading regulations of the Stock Exchange.

Article 46. Procedures for suspension or cancellation of public offering of securities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Procedures for suspension or cancellation of public offering of securities comply with Articles 22 and 23 of the Securities Law.

Article 47. Decisions to force the remedying of consequences in case no administrative sanctioning decision is issued

1. In case the statute of limitations for sanctioning an administrative violation specified in Article 4 of this Decree or the time limit for issuing a sanctioning decision specified in Article 41 of this Decree expires, a competent person may not issue a sanctioning decision but may still decide to apply consequence remedies.

2. A decision to force the remedying of consequences must be issued in writing according to a set form. Such a decision must clearly indicate the date of issuance; the full name and position of the issuer; the full name, address and occupation of the individual violator or the name and address of the institutional violator; the administrative violation; circumstances involved in the handling of the violation; articles and clauses of applicable legal documents; reason(s) for non-application of sanctions; applied consequence remedies; duration for execution of the decision; and the issuer's signature.

Article 48. Competence to issue enforcement decisions and enforcement of administrative sanctioning decisions

1. Past the time limit of 10 days after a violator receives an administrative sanctioning decision, if the violator fails to willingly execute the sanctioning decision, the Chairman of the State Securities Commission may issue a decision to enforce the sanctioning decision and organize the enforcement.

2. An institution or individual sanctioned for an administrative violation that fails to willingly execute the sanctioning decision shall be forced to do so with the following measures:

a/ Deduction of part of his/her salary or its/ his/her income or deduction of a sum of money from its/his/her bank account;

b/ Distraint of assets of a value equal to the fine for auction;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Institutions and individuals subject to enforcement shall strictly abide by enforcement decisions and bear all expenses for organizing the implementation of enforcement decisions.

4. State agencies, people's public security forces and People's Committees at all levels shall coordinate with one another in organizing the implementation of enforcement decisions at the request of the person competent to issue decisions enforcing administrative sanctioning decisions defined in Clause 1 of this Article.

Article 49. Public notification of information on sanctioning

Decisions to sanction administrative violations in the field of securities and securities market shall be publicly notified on the website of the State Securities Commission.

Article 50. Promulgation of forms of written records and decisions for sanctioning administrative violations in the field of securities and securities market

1. Forms of written records and decisions for sanctioning administrative violations in the field of securities and securities market shall be promulgated under Articles 46, 47, 48, 49, 54, 55, 55a, 56, 61, 71, 78, 87 and 96 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.

2. The Finance Ministry shall specify forms of written records and decisions for sanctioning administrative violations in the field of securities and securities market.

Chapter IV

SUPERVISION AND INSPECTION OF THE HANDLING OF ADMINISTRATIVE VIOLATIONS, SETTLEMENT OF COMPLAINTS AND DENUNCIATIONS ABOUT THE SANCTIONING OF ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN THE FIELD OF SECURITIES AND SECURITIES MARKET

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Finance Minister shall regularly supervise and inspect the sanctioning of administrative violations in the field of securities and securities market under his/her management; promptly settle complaints and denunciations related to the sanctioning of administrative violations about persons with sanctioning competence defined in Article 37 of this Decree; handle persons under his/her management who make mistakes or commit violations in sanctioning administrative violations, and report on the situation of administrative violations in the field under his/her charge at the request of competent agencies.

Article 52. Complaints and denunciations and settlement thereof

The lodging and settlement of complaints and denunciations about decisions to sanction administrative violations in the field of securities and securities market shall be conducted under the law on complaints and denunciations.

Chapter V

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 53. Organization of implementation

1. The Finance Minister shall guide, inspect and supervise the implementation of this Decree.

2. In case a new administrative violation arises in the field of securities and securities market, the Finance Ministry shall decide on handling measures suitable to the practical situation and requirements of state management of securities.

Article 54. Implementation provisions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Ministers, heads of ministerial-level agencies and government-attached agencies, and chairpersons of provincial-level People's Committees shall implement this Decree.-

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


21.802

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!