Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BCA-BQP-BGTVT đào tạo bồi dưỡng cán bộ phòng chống khủng bố

Số hiệu: 02/2016/TTLT-BCA-BQP-BGTVT Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng Người ký: Tô Lâm, Trương Quang Nghĩa, Ngô Xuân Lịch
Ngày ban hành: 20/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Quốc phòng vừa phối hợp ban hành Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BCA-BQP-BGTVT quy định về đào tạo, bồi dưỡng học viên, sinh viên, cán bộ làm công tác phòng, chống khủng bố.

 

1. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng phòng, chống khủng bố

 
Thông tư liên tịch số 02/2016 quy định đối tượng đào tạo công tác phòng, chống khủng bố là các học viên, sinh viên các trường Công an nhân dân, Quân đội nhân dân. Còn đối tượng bồi dưỡng công tác phòng, chống khủng bố là cán bộ làm công tác tham mưu, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khủng bố thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông vận tải.
 
Các trường Công an nhân dân, Quân đội nhân dân là các cơ sở đào tạo phòng, chống khủng bố; còn các trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ phòng, chống khủng bố thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng là các cơ sở bồi dưỡng phòng, chống khủng bố.
 

2. Nội dung, chương trình, thời gian đào tạo, bồi dưỡng phòng, chống khủng bố

 
Theo Thông tư liên tịch 02 năm 2016, nội dung đào tạo, bồi dưỡng phòng, chống khủng bố, gồm:
 
+ Quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế và các nước về phòng, chống khủng bố;
 
+ Các biện pháp, phương pháp tổ chức phòng, chống khủng bố;
 
+ Kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ phòng, chống khủng bố;
 
+ Kiến thức về hệ thống các cơ quan phòng, chống khủng bố của Việt Nam và thế giới;
 
+ Quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ phòng, chống khủng bố.
 
Đối với các trường, trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho học viên, sinh viên, cán bộ làm công tác phòng, chống khủng bố thuộc Công an nhân dân, Quân đội nhân dân thì phòng, chống khủng bố là nội dung học phần đào tạo chính thức.
 
Công tác bồi dưỡng cán bộ phòng, chống khủng bố được thực hiện hàng năm.
 

3. Cấp văn bằng đào tạo, chứng chỉ bồi dưỡng và kinh phí đào tạo, bồi dưỡng phòng, chống khủng bố

 
Việc cấp văn bằng đào tạo thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục. Còn chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng phòng, chống khủng bố sẽ do thủ trưởng cơ sở bồi dưỡng cấp sau khi cán bộ hoàn thành chương trình bồi dưỡng.
 
Thông tư liên tịch số 02/TTLT-BCA-BQP-BGTVT quy định ngân sách hàng năm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông vận tải chi trả cho việc đào tạo, bồi dưỡng phòng, chống khủng bố. Trường hợp gửi học viên, cán bộ, sinh viên sang Bộ, ngành khác để đào tạo, bồi dưỡng thì Bộ, ngành gửi phải trả kinh phí.
 
 
Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BCA-BQP-BGTVT có hiệu lực ngày 03/8/2016.

BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2016/TTLT-BCA-BQP-BGTVT

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ

Căn cứ Luật phòng, chống khủng bố năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thng nhất ban hành Thông tư liên tịch hưng dn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng, chng khủng bố.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về đào tạo, bồi dưỡng học viên, sinh viên, cán bộ làm công tác phòng, chống khủng bố.

2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng học viên, sinh viên, cán bộ làm công tác phòng, chống khủng bố.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Đào tạo là quá trình truyền thụ, tiếp nhận có hệ thống kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ về phòng, chống khủng bố.

2. Bồi dưỡng là hoạt động trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ về phòng, chống khủng bố.

Điều 3. Mục tiêu, yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng

1. Trang bị, cung cấp kiến thức về pháp luật liên quan đến phòng, chống khủng bố; kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết cho học viên, sinh viên, cán bộ làm công tác phòng, chống khủng bố.

2. Học viên, sinh viên, cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng cần nắm vững kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ sau đây:

a) Kiến thức pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế và pháp luật của các nước về phòng, chống khủng bố; hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố;

b) Kiến thức về hệ thống cơ quan thực hiện và tham gia phòng, chống khủng bố của Việt Nam và các nước trên thế giới;

c) Kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện phòng, chống khủng bố;

d) Biện pháp, phương pháp tổ chức thực hiện phòng, chống khủng bố;

đ) Quyền, nghĩa vụ của cá nhân, cơ quan, tchức thực hiện, tham gia phòng, chống khủng bố.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng

1. Đối tượng đào tạo là học viên, sinh viên các trường Công an nhân dân, Quân đội nhân dân.

2. Đối tượng bồi dưỡng là cán bộ làm công tác tham mưu, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khủng bố thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông vận tải.

Điều 5. Nội dung, chương trình, thời gian đào tạo, bồi dưỡng

1. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải biên soạn nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng học viên, sinh viên, cán bộ làm công tác phòng, chống khủng bố. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng gồm:

a) Quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế và pháp luật của các nước về phòng, chống khủng bố;

b) Biện pháp, phương pháp tổ chức thực hiện phòng, chống khủng bố;

c) Kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ phòng, chống khủng bố;

d) Kiến thức về hệ thống cơ quan thực hiện và tham gia phòng, chống khủng bố của Việt Nam và các nước trên thế giới;

đ) Quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ của cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện, tham gia phòng, chống khủng bố.

2. Công tác bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng, chống khủng bố được thực hiện hàng năm.

3. Phòng, chống khủng bố là nội dung, học phần đào tạo chính thức của các trường, các trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho học viên, sinh viên, cán bộ làm công tác phòng, chống khủng bố thuộc Công an nhân dân, Quân đội nhân dân.

4. Tùy từng đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng xây dựng nội dung, chương trình, thời gian đào tạo, bồi dưỡng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 6. Yêu cầu đối với việc biên soạn nội dung, chương trình, tài liệu

1. Nội dung, chương trình, tài liệu biên soạn phải phù hợp với từng đối tượng đào tạo, bồi dưỡng; phải thường xuyên được bổ sung, cập nhật, nâng cao đáp ứng yêu cầu nghiên cứu và thực hiện công tác phòng, chống khủng bố.

2. Nội dung chương trình, tài liệu phải bảo đảm kết hp giữa lý luận, thực tiễn và kỹ năng thực hành.

Điều 7. Cấp văn bằng đào tạo, chứng chỉ bồi dưỡng

1. Việc cấp văn bằng đào tạo được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Sau khi cán bộ hoàn thành chương trình bồi dưỡng về công tác phòng, chống khủng bố thì được cấp chứng chỉ về bồi dưỡng công tác phòng, chng khủng bố; thủ trưởng cơ sở bi dưỡng ký và cp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng công tác phòng, chống khủng bố.

Điều 8. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng

1. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được bố trí trong ngân sách hàng năm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông vận tải.

2. Trường hợp Bộ, ngành gửi học viên, sinh viên, cán bộ của mình sang cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, ngành khác đtham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng công tác phòng, chống khủng bố thì Bộ, ngành gửi cán bộ phải chi trả kinh phí đào tạo, bồi dưỡng.

Điều 9. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

1. Cơ sở đào tạo là các trường Công an nhân dân, Quân đội nhân dân.

2. Cơ sở bồi dưỡng là các trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ phòng, chng khủng bố thuộc Bộ Công an, Bộ Quc phòng.

Điều 10. Trách nhiệm của các Bộ

1. Bộ Công an

a) Thực hiện việc đào tạo phòng, chống khủng bố trong các trường Công an nhân dân;

b) Hàng năm, tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng về phòng, chống khủng bố cho học viên, cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác phòng, chống khủng bố;

c) Định kỳ hàng năm, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải tổ chức sơ kết, tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng, chống khủng bố.

2. Bộ Quốc phòng

a) Phối hợp với Bộ Công an xây dựng nội dung, chương tnh đào tạo, bồi dưỡng học viên, sinh viên, cán bộ làm công tác phòng, chống khủng bố thuộc Bộ Quốc phòng;

b) Thực hiện đào tạo phòng, chống khủng bố trong các trường trong Quân đội nhân dân;

c) Hàng năm, tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng về phòng, chng khủng bố cho học viên, sinh viên, cán bộ làm công tác phòng, chống khủng bố.

3. Bộ Giao thông vận tải

a) Phi hợp với Bộ Công an xây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng, chống khủng bố thuộc Bộ Giao thông vận tải;

b) Hàng năm, căn cứ vào yêu cầu bồi dưỡng về công tác phòng, chống khủng bố của Bộ Giao thông vận tải, cử cán bộ tham gia các khóa bồi dưỡng do Bộ Công an tổ chức hoặc phối hp với Bộ Công an tổ chức các khóa bồi dưỡng.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 8 năm 2016.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mc hoặc cn được hướng dẫn, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải để nghiên cứu, hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung kịp thời./.

BỘ TRƯỞNG
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Trương Quang Nghĩa

BỘ TRƯỞNG
BỘ QUỐC PHÒNG
Đại tướng Ngô Xuân Lịch

BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG AN
Thượng tướng Tô Lâm

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BCA-BQP-BGTVT ngày 20/06/2016 hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng, chống khủng bố do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.555

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!