Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 78/2000/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 27/07/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 78/2000/TT-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 78/2000/TT-BTC NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO, BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính.
Căn cứ Quyết định số 38/2000/QĐ-TTg ngày 24/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 531/TTg ngày 8/8/1996 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia.
Bộ Tài chính hướng dẫn kinh phí quản lý chương trình mục tiêu quốc gia như sau:

1. Về nguyên tắc, từ năm 2000 kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia (gồm Ban chủ nhiệm chương trình mục tiêu quốc gia ở các Bộ, cơ quan Trung ương và ban quản lý chương trình mục tiêu ở một số sở, ban, ngành địa phương được phép thành lập theo quy định) không được trích theo tỷ lệ phần trăm (%) từ nguồn ngân sách đã bố trí cho chương trình mục tiêu quốc gia. Các nhu cầu kinh phí này phải bố trí từ ngân sách Trung ương cho các Bộ, cơ quan Trung ương hoặc từ ngân sách địa phương.

2. Nội dung chi quản lý:

Do tính chất hoạt động của Ban chỉ đạo và các ban quản lý chủ yếu là kiêm nhiệm, gắn liền với các cơ quan quản lý chuyên môn nên chỉ xác định những khoản chi trực tiếp liên quan đến công tác chỉ đạo và quản lý dự án. Cụ thể gồm:

- Chi phí tổ chức các hội nghị để triển khai công tác sơ kết, tổng kết. Chi phí này được tính theo chế độ quy định hiện hành.

- Chi phí văn phòng phẩm phục vụ trực tiếp hoạt động của Ban chỉ đạo, ban quản lý chương trình mục tiêu.

- Các chi phí trực tiếp khác (nếu có).

Các chi phí trên phải tính toán hết sức cụ thể cho các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì (thường trực hoặc chủ trì quản lý) và được ghi thành một dòng riêng trong dự toán ngân sách của đơn vị. Chi công tác phí của cán bộ ở cơ quan nào tính cho cơ quan đó.

Riêng đối với ban quản lý công trình (ban A): kinh phí hoạt động của các ban quản lý công trình được trích từ vốn của công trình theo quy định hiện hành về chế độ quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

3. Lập dự toán, cấp phát, quyết toán kinh phí:

Hàng năm, các đơn vị được giao nhiệm vụ thường trực Ban chỉ đạo hoặc chủ trì quản lý chương trình mục tiêu quốc gia lập dự trù kinh phí trên cùng với kinh phí quản lý chung của đơn vị; cơ quan tài chính có trách nhiệm xem xét cụ thể, tổng hợp vào kinh phí quản lý hành chính của Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương. Việc cấp phát, quyết toán theo quy định chung.

4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với hướng dẫn tại Thông tư này đều bãi bỏ.

Đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc thực hiện theo hướng dẫn trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 78/2000/TT-BTC

Hanoi, July 27, 2000

 

CIRCULAR

GUIDING THE FUNDING FOR OPERATIONS OF THE NATIONAL TARGET PROGRAMS STEERING COMMITTEES AND MANAGEMENT BOARDS

Pursuant to the Government’s Decree No. 178/CP of October 28, 1994 on functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 38/2000/QD-TTg of March 24, 2000 amending and supplementing a number of articles of the Prime Minister
s Decision No. 531/TTg of August 8, 1996 on management of the national target programs.
The Ministry of Finance hereby guides the funding for management of the national target programs as follows:

1. On principle, as from 2000, the funding for operations of the steering committees for national target programs in provinces and centrally-run cities, and the national target programs management boards (including the management boards of national target programs in ministries and central-level agencies and the management boards of national target programs in a number of provincial/municipal local services, departments and branches allowed to be established according to regulations), shall not be deducted in percentage (%) from the budget source already allocated to the national target programs. These funding demands must be allocated from the central budget to the ministries and central-level agencies or from local budgets.

2. Contents of management expenditures:

Because the steering committees and management boards operations are mainly part-time, undertaken by specialized management agencies, only the expenses directly related to the work of project direction and management shall be determined, concretely including:

- Expense for organization of conferences on preliminary review and final review of work. This expense shall be calculated according to current regulations.

- Expense for stationery in direct service of the steering committees and management boards operations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The above-mentioned expenses shall be specifically calculated for agencies and units assigned to assume the prime responsibility (the standing bodies or management bodies) and inscribed in a separate line in the units budget estimates. Expense for working-trip allowances for officials in any agency shall be calculated for such agency.

Particularly for the project management board (Board A): funding for the project management boards operations shall be deducted from the project capital according to current regulations on the management of capital construction investment capital.

3. Funding estimation, allocation and settlement:

Annually, the units, assigned to act as the steering committees standing bodies or to assume the prime responsibility in management of the national target programs, shall include the above-mentioned funding estimate into their general management funding; the financial bodies shall have to consider in detail and include them into the administrative management funding of the ministries, the central and local agencies. The allocation and settlement shall comply with the general regulations.

4. This Circular takes effect 15 days after its signing, the earlier provisions which are contrary to this Circulars guidance shall all be annulled.

The ministries, the centrally-run agencies and the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities are requested to direct their respective agencies and units to comply with the above-mentioned guidance. Any problems arising in the course of the implementation should be reported to the Finance Ministry for consideration and settlement.

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VIVE-MINISTER
Pham Van Trong

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 78/2000/TT-BTC ngày 27/07/2000 hướng dẫn kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo, ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.270

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.47.87