Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 64/2016/TT-BQP nhiệm vụ quyền hạn quan hệ công tác ban quản lý nhà tang lễ Quốc gia phía Nam

Số hiệu: 64/2016/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Phan Văn Giang
Ngày ban hành: 16/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 64/2016/TT-BQP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam do Bộ Quốc phòng ban hành ngày 16/05/2016.

 

1. Vị trí và chức năng của Ban Quản lý Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam

- Theo quy định tại Thông tư số 64, Ban Quản lý Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bệnh viện quân y 175; có tư cách pháp nhân, tài khoản và con dấu riêng thực hiện theo quy định pháp luật và Bộ Quốc phòng.

- BQL Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam có chức năng tổ chức lễ tang; quản lý, sử dụng Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của BQL Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam

- Tổ chức bảo đảm và phục vụ: Lễ Quốc tang; Lễ tang cấp Nhà nước; Lễ tang cấp cao; Lễ tang đối với cán bộ cao cấp và quân nhân hy sinh, từ trần tại Bệnh viện quân y 175.

- Thông tư 64/2016 của Bộ Quốc Phòng quy định BQL Nhà tang lễ trực tiếp quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật của Nhà tang lễ theo quy định.

- Phối hợp với Khoa Giải phẫu bệnh lý, Bệnh viện quân y 175 và các cơ quan liên quan tiếp nhận, quàn ướp, khâm liệm thi hài cho người hy sinh, từ trần theo Thông tư 02/2009/TT-BYT.

- Chuẩn bị các thủ tục và nghi thức lễ tang cho các đối tượng theo Nghị định 105/2012/NĐ-CP; vận hành các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho lễ tang.

- Theo Thông tư số 64/2016/TT-BQP, BQL Nhà tang lễ phối hợp với cơ quan, đơn vị bảo đảm xe tang, phục vụ lễ tang theo quy định (trừ Lễ Quốc tang và Lễ tang cấp Nhà nước).

- Xếp lịch tổ chức lễ tang; hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị có liên quan bảo đảm cho lễ tang.

- Ban Quản lý Nhà tang lễ Quốc gia tổ chức đăng ký, quản lý, lưu trữ hồ sơ của người hy sinh, từ trần theo pháp luật về lưu trữ.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do cấp có thẩm quyền giao.

 

Thông tư 64 có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.

BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/2016/TT-BQP

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2016

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA BAN QUẢN LÝ NHÀ TANG LỄ QUỐC GIA PHÍA NAM

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Xét đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mi quan hệ công tác của Ban Quản lý Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam.

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Ban Quản lý Nhà tang lQuốc gia phía Nam là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bệnh viện quân y 175; có tư cách pháp nhân, tài Khoản và con dấu riêng thực hiện theo quy định của pháp luật và Bộ Quốc phòng.

2. Ban Quản lý Nhà tang lQuốc gia phía Nam có chức năng tổ chức lễ tang; quản lý, sử dụng Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tổ chức bảo đảm và phục vụ: Lễ Quốc tang; Lễ tang cấp Nhà nước; Lễ tang cấp cao; Lễ tang đối với cán bộ cao cấp và quân nhân hy sinh, từ trần tại Bệnh viện quân y 175.

2. Trực tiếp quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật của Nhà tang lễ theo quy định.

3. Phối hợp với Khoa Giải phẫu bệnh lý, Bệnh viện quân y 175 và các cơ quan liên quan tiếp nhận, quàn ướp, khâm liệm thi hài cho người hy sinh, từ trần theo quy định tại Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 26 tháng 5 năm 2009 của Bộ Y tế hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng.

4. Chuẩn bị các thủ tục và nghi thức lễ tang cho các đối tượng theo quy định tại Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức; vận hành các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho lễ tang.

5. Phối hợp với cơ quan, đơn vị bảo đảm xe tang, phục vụ lễ tang theo quy định (trừ Lễ Quốc tang và Lễ tang cấp Nhà nước).

6. Xếp lịch tổ chức lễ tang; hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị có liên quan bảo đảm cho lễ tang.

7. Tổ chức đăng ký, quản lý, lưu trữ hồ sơ của người hy sinh, từ trần theo các quy định của pháp luật về lưu trữ. Nội dung đăng ký, quản lý gồm: Họ tên, địa chỉ, nguyên nhân hy sinh, từ trần; thời gian vận chuyển đến, thời gian vận chuyển đi, ký hiệu (mã số) của thi hài; họ tên, địa chỉ ca thân nhân người hy sinh, từ trần; xác nhận của bên giao và bên nhận thi hài.

8. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do cấp có thẩm quyền giao.

Điều 3. Mối quan hệ công tác

1. Quan hệ với Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện quân y 175 là mối quan hệ phục tùng sự lãnh đạo chỉ huy, chỉ đạo.

2. Quan hệ với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng có liên quan là quan hệ chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ công tác ngành.

3. Quan hệ với cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và thân nhân quân nhân hy sinh, từ trần là mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng trong tổ chức tang lễ.

4. Quan hệ với các cơ quan Đảng, Nhà nước, địa phương và thân nhân cán bộ từ trần là mối quan hệ chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của pháp luật; phối hợp, hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2016.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Giám đốc Bệnh viện quân y 175 và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);
- Th
tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các t
nh, thành ph trc thuộc Trung ương;
- Các văn phòng: Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và các Ban của Đảng;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban TWMTTQ Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản/B
Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử: Chính phủ, BQP, Công báo;
- Các Thủ trưởng BQP và CNTCCT;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng;
- Bệnh viện quân y 175;
- Vụ Pháp chế/BQP;
- Cục Quân lực/BTTM;
- VPBQP (NC, BĐ, ĐN);
- Lưu: VT, CCHC; T275.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trung tướng Phan Văn Giang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 64/2016/TT-BQP ngày 16/05/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam do Bộ Quốc phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.458

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249