Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 44/2021/TT-BCA thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào Công an nhân dân

Số hiệu: 44/2021/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Tô Lâm
Ngày ban hành: 27/04/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Điểm mới trong sơ tuyển tuyển sinh vào Công an nhân dân

Bộ Công an ban hành Thông tư 44/2021/TT-BCA ngày 27/4/2021 quy định về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào Công an nhân dân.

Theo đó, quy định sơ tuyển tuyển sinh vào Công an nhân dân gồm:

- Tiếp nhận đăng ký dự tuyển;

- Kiểm tra học lực, hạnh kiểm, phẩm chất đạo đức;

- Kiểm tra sức khoẻ;    

- Kiểm tra năng khiếu, các khả năng khác;

- Thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị hoặc xác minh sơ bộ lý lịch, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển nộp về các trường Công an nhân dân theo quy định về tuyển sinh của Bộ Công an.

(So với Thông tư 03/2010/TT-BCA , Thông tư 44/2021 bổ sung nội dung kiểm tra phẩm chất đạo đức; kiểm tra các khả năng khác; xác minh sơ bộ lý lịch, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển nộp về các trường Công an nhân dân).

Thông tư 44/2021/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 16/6/2021.

BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2021/TT-BCA

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG TUYỂN SINH VÀO CÔNG AN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-UBTVQH10 ngày 30 tháng 8 năm 1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan;

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đào tạo;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào Công an nhân dân.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về đối tượng, mục đích, nguyên tắc, cách thức và nội dung thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào Công an nhân dân.

2. Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Công an các đơn vị, địa phương), học viện, trường Công an nhân dân (sau đây viết tắt là các trường Công an nhân dân), sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (sau đây viết tắt là cán bộ, chiến sĩ) và cơ quan, tổ chức, công dân có liên quan đến tuyển sinh vào Công an nhân dân.

Điều 2. Mục đích thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào Công an nhân dân

1. Phát huy vai trò chủ động kiểm tra, giám sát của tổ chức, cán bộ, chiến sĩ và công dân nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyển sinh vào Công an nhân dân, tạo nguồn tuyển chọn công dân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu bổ sung, phát triển nguồn nhân lực trong Công an nhân dân và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

2. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, chiến sĩ, cơ quan, tổ chức, công dân có nguyện vọng tham gia hoặc liên quan đến tuyển sinh vào Công an nhân dân; phát huy vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương, các trường Công an nhân dân trong thực hiện công khai, minh bạch tuyển sinh vào Công an nhân dân.

3. Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và chống các biểu hiện, hành vi tham nhũng, tiêu cực trong tuyển sinh vào Công an nhân dân.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào Công an nhân dân

1. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và các quy định của Bộ Công an về tuyển sinh; thực hiện công khai, minh bạch trong tuyển sinh vào Công an nhân dân, trừ những nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước, bí mật công tác theo quy định của Bộ Công an.

2. Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, đề cao trách nhiệm quản lý, điều hành của Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương, các trường Công an nhân dân; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm trước pháp luật, cấp trên về hoạt động của đơn vị.

3. Nghiêm cấm các hành vi sách nhiễu, gây phiền hà cho cán bộ, chiến sĩ và công dân có nguyện vọng tham gia tuyển sinh vào Công an nhân dân. Xử lý kịp thời, nghiêm minh mọi hành vi lợi dụng dân chủ để vi phạm quy định về tuyển sinh hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia tuyển sinh vào Công an nhân dân.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Nội dung công khai trong tuyển sinh vào Công an nhân dân

1. Quy định về chỉ tiêu, đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển, phương thức tuyển sinh, ngành, chuyên ngành đào tạo, các môn thi tuyển sinh, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, thủ tục hồ sơ, mức thu dịch vụ tuyển sinh đối với các trình độ, loại hình đào tạo của các trường Công an nhân dân.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, thời gian thi tuyển, xét tuyển, địa điểm thi tuyển, xét tuyển, thời gian chiêu sinh, nhập học, thông tin cán bộ tuyển sinh.

3. Kết quả sơ tuyển, phúc tra sơ tuyển, điểm thi, điểm phúc khảo, điểm xét tuyển cho thí sinh; kết quả xét tuyển và thí sinh trúng tuyển (theo số báo danh).

4. Các nội dung khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

Điều 5. Hình thức công khai

1. Căn cứ đặc điểm, tính chất, độ mật, nội dung phải công khai, Công an các đơn vị, địa phương, các trường Công an nhân dân sử dụng một, một số hoặc tất cả các hình thức công khai sau đây:

a) Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công an các đơn vị, địa phương, các trường Công an nhân dân (nếu có);

b) Đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo nói, báo viết, báo hình, báo điện tử;

c) Thông báo bằng văn bản hành chính;

d) Thông báo tại hội nghị cán bộ chủ chốt; hội nghị, giao ban đơn vị;

đ) Niêm yết tại trụ sở Công an các đơn vị, địa phương (từ cấp huyện trở lên), các trường Công an nhân dân;

e) Trực tiếp thông tin cho cán bộ, chiến sĩ, công dân tham gia tuyển sinh và công dân cư trú trên địa bàn;

g) Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

2. Thông tin về tuyển sinh vào Công an nhân dân được thông báo theo các hình thức quy định tại khoản 1 Điều này ít nhất 30 ngày trước ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Điều 6. Thực hiện dân chủ trong sơ tuyển tuyển sinh

1. Sơ tuyển tuyển sinh vào Công an nhân dân gồm: tiếp nhận đăng ký dự tuyển; kiểm tra học lực, hạnh kiểm, phẩm chất đạo đức; kiểm tra sức khoẻ; kiểm tra năng khiếu, các khả năng khác và thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị hoặc xác minh sơ bộ lý lịch, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển nộp về các trường Công an nhân dân theo quy định về tuyển sinh của Bộ Công an.

2. Công an đơn vị, địa phương thành lập Hội đồng sơ tuyển tuyển sinh và các ban chuyên môn (nếu cần thiết) theo thẩm quyền.

Những người có con, vợ hoặc chồng, bố, mẹ, anh, chị, em ruột, người nuôi dưỡng của mình hoặc của vợ hoặc chồng dự tuyển thì không được tham gia Hội đồng sơ tuyển và các ban chuyên môn.

3. Hội đồng sơ tuyển bảo đảm đúng, đủ thành phần theo quy định của Bộ Công an, làm việc công khai, dân chủ và quyết định theo đa số.

4. Công khai cho người dự tuyển biết kết quả sơ tuyển, tiếp nhận đề nghị phúc tra kết quả sơ tuyển của người dự tuyển và tổ chức phúc tra sơ tuyển, thông báo lại kết quả cho người dự tuyển.

5. Công an các đơn vị, địa phương cấp giấy chứng nhận sơ tuyển theo mẫu quy định của Bộ Công an cho người dự tuyển đạt sơ tuyển.

Điều 7. Thực hiện dân chủ trong thi tuyển, xét tuyển

1. Các trường Công an nhân dân thành lập Hội đồng tuyển sinh và các ban chuyên môn theo thẩm quyền để thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

Những người có con, vợ hoặc chồng, bố, mẹ, anh, chị, em ruột, người nuôi dưỡng của mình hoặc của vợ hoặc chồng dự tuyển thì không được tham gia Hội đồng tuyển sinh và các ban chuyên môn.

2. Các trường Công an nhân dân tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự tuyển, thi tuyển, xét tuyển phải bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, vùng tuyển, trình tự, thủ tục, thời gian; bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch theo đúng quy chế, quy định.

3. Tại các điểm tổ chức thi tuyển, xét tuyển phải có hòm thư, số điện thoại liên hệ để thí sinh góp ý về công tác tuyển sinh, phản ánh những hành vi vi phạm quy chế tuyển sinh.

4. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm xử lý nghiêm minh, khách quan đối với cán bộ và thí sinh vi phạm quy chế tuyển sinh; thực hiện nghiêm chế độ bảo mật về địa điểm, thời gian, nhân sự tham gia công việc về đề thi, bảo quản bài thi, công tác làm phách, chấm thi, chấm phúc khảo theo đúng quy chế tuyển sinh. Kết quả chấm thi, chấm phúc khảo phải được niêm yết công khai tại trường Công an nhân dân hoặc trên trang thông tin điện tử của trường Công an nhân dân và gửi phiếu báo điểm thi, điểm phúc khảo đến thí sinh đúng thời gian quy định.

5. Hội đồng tuyển sinh quyết định phương án điểm xét tuyển; thông báo công khai điểm thi, điểm xét tuyển, kết quả xét tuyển và thí sinh trúng tuyển (theo số báo danh dự thi) và gửi danh sách thí sinh trúng tuyển về Công an đơn vị, địa phương để phối hợp thông báo cho thí sinh theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

6. Các trường Công an nhân dân gửi thông báo thí sinh trúng tuyển nhập học và quy định những thủ tục cần thiết đối với thí sinh khi nhập học, tiếp nhận nhập học cho thí sinh trúng tuyển trong thời gian quy định.

Điều 8. Trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trực tiếp tổ chức hoạt động tuyển sinh vào Công an nhân dân

1. Ban hành và công khai quy định, quy chế, quy trình tổ chức hoạt động tuyển sinh của đơn vị; phân công nhiệm vụ đối với cấp phó theo năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực phụ trách và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền (nếu có).

2. Thực hiện đúng các quy định, quy chế, quy trình công tác tuyển sinh và đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đơn vị.

3. Lắng nghe ý kiến phản ánh, góp ý, phê bình của cán bộ, chiến sĩ và công dân. Khi cán bộ, chiến sĩ và công dân đăng ký gặp và có nội dung, lý do hợp lý thì bố trí thời gian thích hợp để gặp. Trường hợp có sự thay đổi lịch tiếp, làm việc vì lý do đột xuất thì phải thông báo và bố trí lịch tiếp, làm việc vào thời điểm khác.

4. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hành vi tham nhũng, sách nhiễu, gây phiền hà cho cán bộ, chiến sĩ và công dân có nguyện vọng tham gia hoặc liên quan đến tuyển sinh vào Công an nhân dân; xử lý và tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý người có hành vi nêu trên.

5. Kịp thời xử lý người có hành vi cản trở việc thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào Công an nhân dân và người có hành vi trả thù, trù dập cán bộ, chiến sĩ, công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân

1. Cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện các quy định về dân chủ trong tuyển sinh vào Công an nhân dân cần nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, của Bộ Công an và quy chế làm việc của đơn vị; được quyền hỏi, tìm hiểu những thông tin có liên quan đến tuyển sinh vào Công an nhân dân (trừ các thông tin thuộc Danh mục bí mật nhà nước); chịu trách nhiệm về các ý kiến tham gia, giám sát, kiểm tra của bản thân; không sử dụng việc thực hiện dân chủ để đưa thông tin, ý kiến không đúng đắn, bè phái, thiếu khách quan gây ảnh hưởng đến sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị; nghiêm cấm hành vi tặng tiền, tài sản hoặc lợi ích khác khi giải quyết công việc về tuyển sinh vào Công an nhân dân.

2. Đối với cán bộ trực tiếp thực hiện công tác tuyển sinh

a) Chấp hành nghiêm quy chế, lề lối làm việc, điều lệnh Công an nhân dân và quy định của Bộ trưởng Bộ Công an về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân;

b) Phải chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của các văn bản do mình soạn thảo và kết quả giải quyết công việc được giao;

c) Nghiêm cấm việc lợi dụng chức trách, nhiệm vụ công tác của mình để nhũng nhiễu, gây phiền hà cho cán bộ, chiến sĩ và công dân có liên quan. Nghiêm cấm hành vi nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích khác khi giải quyết công việc về tuyển sinh vào Công an nhân dân.

Điều 10. Trách nhiệm của công dân

Công dân tham gia tuyển sinh hoặc có liên quan đến tuyển sinh vào Công an nhân dân có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Thông tư này; được quyền hỏi, tìm hiểu những thông tin có liên quan đến tuyển sinh vào Công an nhân dân (trừ các thông tin thuộc Danh mục bí mật nhà nước); chịu trách nhiệm về các ý kiến tham gia, giám sát, kiểm tra của bản thân; không sử dụng việc thực hiện dân chủ để đưa thông tin, ý kiến không đúng đắn, thiếu khách quan gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tuyển sinh vào Công an nhân dân; nghiêm cấm hành vi tặng tiền, tài sản hoặc lợi ích khác khi giải quyết công việc về tuyển sinh vào Công an nhân dân.

Điều 11. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong tuyển sinh

1. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và công dân có quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh khi phát hiện những sai phạm trong tuyển sinh vào Công an nhân dân. Đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về tuyển sinh vào Công an nhân dân gửi đến Công an các đơn vị, địa phương, các trường Công an nhân dân phải được Thủ trưởng đơn vị tiếp nhận, xem xét, xử lý, giải quyết kịp thời và trả lời theo quy định của pháp luật. Trường hợp cần thiết, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an. Các sai sót về công tác tuyển sinh của Công an đơn vị, địa phương, trường Công an nhân dân phải được giải quyết, xử lý, khắc phục kịp thời để bảo đảm quyền, lợi ích cho cán bộ, chiến sĩ và công dân tham gia tuyển sinh.

2. Trường hợp đã xác minh có kết luận người dự thi, dự tuyển vi phạm các quy định, không bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn thì căn cứ quy định hiện hành, đơn vị tuyển sinh xem xét ra quyết định hủy bỏ quyết định đã tuyển sinh theo thẩm quyền và báo cáo Cục Đào tạo, đồng thời xử lý kỷ luật nghiêm đối với cán bộ, chiến sĩ có sai phạm trong công tác tuyển sinh theo đúng quy chế, quy định và thông báo công khai trong nội bộ Công an các đơn vị, địa phương, các trường Công an nhân dân.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2021 và thay thế quy định về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào Công an nhân dân tại Thông tư số 03/2010/TT-BCA ngày 14 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác tuyển sinh, tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân.

Điều 13. Trách nhiệm thi hành

1. Cục Đào tạo chủ trì, phối hợp với Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp tham mưu giúp lãnh đạo Bộ tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện Thông tư này. Khi phát hiện Công an đơn vị, địa phương, trường Công an nhân dân không thực hiện đúng các nội dung về dân chủ quy định tại Thông tư này, vi phạm quy chế, quy định về tuyển sinh, Cục Đào tạo báo cáo lãnh đạo Bộ yêu cầu chấn chỉnh hoặc hủy bỏ kết quả tuyển sinh và xử lý nghiêm đối với đơn vị, cá nhân sai phạm.

2. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và các trường Công an nhân dân có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Thông tư này đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và tổ chức thực hiện. Thông tư này được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an và trang thông tin điện tử Công an các đơn vị, địa phương, các trường Công an nhân dân (nếu có) để cơ quan, tổ chức và công dân thực hiện.

3. Định kỳ hàng năm và khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương và các trường Công an nhân dân tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Thông tư này và báo cáo về Cục Đào tạo để tập hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an đơn vị, địa phương, trường Công an nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, cơ quan, tổ chức, công dân phản ánh về Bộ Công an (qua Cục Đào tạo và Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp) để được hướng dẫn, giải đáp./.

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (để theo dõi);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở
của Bộ Công an (để theo dõi, chỉ đạo);
- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ(để thực hiện);
- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Học viện, trường Công an nhân dân (để thực hiện);
- Công báo (để đăng tải);
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (để đăng tải);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an (để đăng tải);
- Lưu: VT, V03, X02(P2).T.180.

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Tô Lâm

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 44/2021/TT-BCA ngày 27/04/2021 quy định về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.252

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.116.201
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!