Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 37/2011/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức

Số hiệu: 37/2011/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 26/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2011/TT-BYT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2011

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TUYẾN TỈNH

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 09/3/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 30/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Y học cổ truyền tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương như sau:

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Vị trí: Bệnh viện Y học cổ truyền (bệnh viện Y dược cổ truyền) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh) là đơn vị sự nghiệp y tế, trực thuộc Sở Y tế tỉnh, là tuyến khám bệnh, chữa bệnh bằng y, dược cổ truyền cao nhất của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh); Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh có tư cách pháp nhân, có trụ sở làm việc tại địa bàn tỉnh, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Chức năng: Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và phục hồi chức năng bằng Y học cổ truyền, kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại; nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát triển y, dược cổ truyền; đào tạo, chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật và là cơ sở thực hành về y, dược cổ truyền của các cơ sở đào tạo y, dược và các đơn vị có nhu cầu.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng:

a) Tổ chức cấp cứu, khám bệnh, điều trị ngoại trú, nội trú; chăm sóc, phục hồi chức năng bằng Y học cổ truyền, kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại theo quy định. Chú trọng sử dụng thuốc nam, châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt và các phương pháp điều trị khác theo đúng quy chế chuyên môn;

b) Tổ chức khám và chứng nhận sức khỏe theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

2. Nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát triển y, dược cổ truyền:

a) Triển khai nghiên cứu khoa học, nghiên cứu kế thừa, nghiên cứu ứng dụng và kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại;

b) Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức nghiệm thu, đánh giá tính an toàn và hiệu quả của các đề tài nghiên cứu khoa học về y, dược cổ truyền trong tỉnh;

c) Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bảo tồn, phát triển y, dược cổ truyền trên địa bàn.

d) Chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học, bảo tồn, kế thừa, ứng dụng theo quy định của pháp luật.

3. Đào tạo

a) Tiếp nhận, tạo điều kiện và hướng dẫn cho học sinh, sinh viên, học viên của các cơ sở đào tạo và các đơn vị có nhu cầu đến thực hành lâm sàng tại bệnh viện;

b) Cử công chức, viên chức đủ năng lực tham gia giảng dạy và hướng dẫn thực hành lâm sàng;

c) Tổ chức đào tạo liên tục cho cán bộ y tế về lĩnh vực y, dược cổ truyền theo quy định;

d) Cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng và thực hành lâm sàng cho các đối tượng đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng, thực hành tại bệnh viện theo quy định.

4. Chỉ đạo tuyến

a) Tổ chức tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật được tuyến trên chuyển giao;

b) Lập kế hoạch chỉ đạo, triển khai công tác chỉ đạo tuyến về y, dược cổ truyền, kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; tham gia kiểm tra việc thực hiện các quy chế chuyên môn, kỹ thuật về y, dược cổ truyền đối với các cơ sở y tế trong tỉnh;

c) Phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo xây dựng vườn thuốc nam trong các cơ sở y tế và thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng y, dược cổ truyền.

5. Phòng, chống dịch bệnh

a) Chủ động hướng dẫn người bệnh và người dân phòng bệnh bằng các phương pháp y học cổ truyền;

b) Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn theo quy định.

6. Công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe

a) Tổ chức tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác y, dược cổ truyền;

b) Tuyên truyền ứng dụng các biện pháp y, dược cổ truyền hợp lý, an toàn, hiệu quả trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân;

c) Tuyên truyền vận động nhân dân nuôi trồng, thu hái, bảo tồn và sử dụng có hiệu quả cây con làm thuốc.

7. Công tác dược và vật tư y tế:

a) Phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu cho các cấp lãnh đạo về công tác bảo tồn, phát triển dược liệu;

b) Cung ứng đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho công tác khám, chữa bệnh nội, ngoại trú;

c) Tổ chức bào chế, sản xuất thuốc đông y, thuốc từ dược liệu đáp ứng nhu cầu của người bệnh và nhân dân trên địa bàn;

d) Hướng dẫn sử dụng dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và các vị thuốc Y học cổ truyền hợp lý, an toàn, hiệu quả;

e) Bố trí trang thiết bị theo danh mục tiêu chuẩn trang thiết bị y tế theo quy định của Bộ Y tế.

8. Quản lý bệnh viện

a) Quản lý, sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật;

b) Thực hiện xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong lĩnh vực y, dược cổ truyền theo quy định;

c) Quản lý nhân lực, cơ sở vật chất của bệnh viện theo quy định.

9. Hợp tác quốc tế

a) Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế về y, dược cổ truyền;

b) Tham gia thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế về y, dược cổ truyền với các tổ chức và cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo

a) Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh có Giám đốc và các Phó giám đốc; Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của bệnh viện; Phó Giám đốc được Giám đốc phân công phụ trách từng lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những lĩnh vực được phân công.

b) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức danh Giám đốc, các Phó Giám đốc thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh và theo quy định của pháp luật.

2. Các Phòng chức năng

a) Phòng Tổ chức cán bộ

b) Phòng Kế hoạch tổng hợp - Công nghệ thông tin

c) Phòng Hành chính Quản trị

d) Phòng Vật tư thiết bị y tế

đ) Phòng Tài chính - Kế toán

e) Phòng Đào tạo, Nghiên cứu khoa học, Chỉ đạo tuyến

g) Phòng Điều dưỡng

3. Các khoa chuyên môn

a) Khoa Khám bệnh đa khoa

b) Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc

c) Khoa Nội tổng hợp

d) Khoa Nhi

đ) Khoa Ngũ quan

e) Khoa Ngoại tổng hợp

g) Khoa Phụ

h) Khoa Châm cứu – Dưỡng sinh

i) Khoa Phục hồi chức năng

k) Khoa Xét nghiệm

l) Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng

m) Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

o) Khoa Dược

p) Khoa Dinh dưỡng

Giám đốc bệnh viện xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng, khoa trên cơ sở quy định của Bộ Y tế trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Việc giải thể, sáp nhập, tổ chức lại và thành lập mới các khoa, phòng trong bệnh viện được thực hiện theo quy định nếu có nhu cầu và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 4. Biên chế

Biên chế của Bệnh viện Y học cổ truyền là biên chế sự nghiệp y tế do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo định mức biên chế quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của liên Bộ Y tế, Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước.

Điều 5. Nguồn Tài chính

1. Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp gồm:

a) Kinh phí ngân sách nhà nước cấp bảo đảm hoạt động thường xuyên thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; được cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp giao, trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt…

b) Kinh phí Nhà nước giao không thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ (nếu có), gồm:

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Kinh phí thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức;

- Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia;

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao;

- Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo chế độ do Nhà nước quy định.

c) Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí mua sắm trang, thiết bị, sửa chữa tài sản cố định phục vụ hoạt động sự nghiệp theo quy định.

2. Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp, gồm:

a) Phần được để lại từ số thu phí, lệ phí cho đơn vị sử dụng theo quy định của Nhà nước;

b) Thu từ hoạt động dịch vụ;

c) Thu hợp pháp khác (nếu có)

3. Nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng, cho theo quy định của pháp luật (nếu có).

4. Các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Mối quan hệ công tác

1. Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Y tế;

2. Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh chịu sự quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế và các bệnh viện tuyến Trung ương về y, dược cổ truyền;

3. Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo về chuyên môn kỹ thuật về y, dược cổ truyền đối với các cơ sở y, dược cổ truyền trên địa bàn;

4. Phối hợp với các cơ sở đào tạo y, dược và các đơn vị có nhu cầu tham gia đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về y, dược cổ truyền.

5. Phối hợp với hội Đông Y, Hội Châm cứu, Hội dược liệu và các Tổ chức Chính trị - Xã hội khác có liên quan trên địa bàn thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp

1. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này được thay thế hoặc sửa đổi bổ sung thì áp dụng theo văn bản thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung đó.

2. Các Bộ, Ngành tham khảo hướng dẫn tại Thông tư này để quy định chức năng, nhiệm vụ đối với bệnh viện Y học cổ truyền của Bộ, Ngành mình.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 12 năm 2011. Quyết định số 1529/1999/QĐ-BYT ngày 25/5/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của bệnh viện Y học cổ truyền thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương” hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

2. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm:

a) Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

b) Căn cứ vào đặc điểm, nhu cầu và điều kiện cụ thể để sắp xếp tổ chức bộ máy của bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh theo hướng dẫn tại Thông tư này. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc ban hành theo thẩm quyền quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh kịp thời về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ Y tế;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TCCB, PC, YDCT.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 37/2011/TT-BYT ngày 26/10/2011 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của bệnh viện Y học cổ truyền tuyến tỉnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13.355

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!