Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 26/2018/TT-BYT bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế

Số hiệu: 26/2018/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 25/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2018/TT-BYT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH Y TẾ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU

Căn cứ Luật viên chức s58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưng Vụ Tổ chức cán bộ,

Bộ trưng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đi với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế bao gồm:

a) Các loại chương trình bồi dưỡng được tổ chức tại cơ sở đào tạo;

b) Tiêu chun giảng viên, tài liệu bồi dưỡng, cơ sở vật chất, kinh nghiệm tổ chức đào tạo, bồi dưng của cơ sở đào tạo.

2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu là cơ sở giáo dục đại học, trường cao đng có đào tạo khối ngành sức khỏe; đơn vị sự nghiệp y tế có chức năng đào tạo, bồi dưỡng; các trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế, dân số (sau đây gọi là cơ sở đào tạo) và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Các loại chương trình bồi dưỡng được tổ chức tại cơ sở đào tạo

1. Cơ sở giáo dục đại học có đào tạo khối ngành sức khỏe trình độ đại học trlên và đơn vị sự nghiệp y tế hạng đặc biệt có đtiêu chuẩn quy định tại các điều 3, 4, 5 và 6 Thông tư này được tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế các hạng I, II, III và IV.

2. Đơn vị sự nghiệp y tế hạng I và các trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế, dân số có đủ tiêu chuẩn quy định tại các điều 3, 4, 5 và 6 Thông tư này được tổ chức thực hiện chương trình bồi dưng theo tiêu chun chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế các hạng II, III và IV.

3. Trường cao đẳng có đào tạo khối ngành sức khỏe và đơn vị sự nghiệp y tế hạng II có đủ tiêu chuẩn quy định tại các điều 3, 4, 5 và 6 Thông tư này được tổ chức thực hiện chương trình bồi dưng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế các hạng III và IV.

Điều 3. Tiêu chuẩn về giảng viên

1. Giảng viên phải đáp ứng tiêu chuẩn về giảng viên đào tạo, bồi dưng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi là Nghị định số 101/2017/NĐ-CP).

2. Người được mời thỉnh giảng phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có trình độ chuyên môn, qun lý, kinh nghiệm phù hợp với chương trình bồi dưng;

b) Tiêu chuẩn về người được mời thnh giảng theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.

3. Giảng viên của cơ sở đào tạo phải đảm nhiệm được tối thiểu 50% chương trình bồi dưỡng được giao nhiệm vụ.

Điều 4. Tiêu chuẩn về tài liệu bồi dưỡng

1. Cơ sở đào tạo sử dụng một trong các tài liệu bồi dưỡng sau đây:

a) Tài liệu do cơ sở đào tạo tổ chức biên soạn và phê duyệt theo quy định;

b) Tài liệu của cơ sở đào tạo khác đã được thẩm định và phê duyệt theo quy định;

c) Tài liệu đã được Bộ Y tế phê duyệt.

2. Tài liệu bồi dưỡng được cập nhật thường xuyên, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được bồi dưỡng.

Điều 5. Tiêu chuẩn về cơ sở vật chất

1. Tiêu chuẩn về phòng học và trang thiết bị: Bảo đảm có đủ chngồi và trang thiết bị phù hợp cho việc dạy và học.

2. Nguồn học liệu: Bảo đảm đủ về số lượng và chất lượng.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin: Có Trang thông tin điện tử cung cấp, cập nhật đủ thông tin về danh sách giảng viên, chương trình, danh mục tài liệu của từng chương trình bồi dưỡng và có hệ thống cơ sở dữ liệu, lưu trữ thông tin về các khóa học, học viên.

Điều 6. Tiêu chuẩn về kinh nghiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng

Cơ sở đào tạo phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong tổ chức đào tạo, bồi dưỡng.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 12 năm 2018.

Điều 8. Điều khoản tham chiếu

Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định được viện dẫn trong Thông tư này có sự sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới.

Điều 9. Trách nhiệm thi hành

1. Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các vụ, cục, tổng cục, đơn vị liên quan:

a) Tổ chức triển khai Thông tư này;

b) Tổ chức kiểm tra việc bảo đảm các tiêu chuẩn của cơ sở đào tạo theo quy định tại Thông tư này.

2. Cơ quan, tổ chức có chức năng tham mưu về công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức chuyên ngành y tế tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định tại Thông tư này trình cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ cho cơ sở đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý được tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng cụ thể theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và gửi danh sách về Bộ Y tế để tổng hợp, quản lý.

3. Cơ sở đào tạo được giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế có trách nhiệm thực hiện Thông tư này; báo cáo tình hình thực hiện về Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và cơ quan giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưng trước ngày 30 tháng 11 hằng năm.

4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội (để giám sát);
- VPCP (Phòng Công b
áo, Cổng TTĐT Chính phủ);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trư
ng BYT;
- Bộ Tư pháp (C
c kiểm tra văn bản QPPL);
- Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục
, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Sở Y tế các t
nh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- C
ng thông tin điện tử BYT;
- Lưu: VP, PC, TCCB (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

MINISTRY OF HEALTH
-------

 SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

No.: 26/2018/TT-BYT

Hanoi, October 25, 2018

 

CIRCULAR

PROVISION OF TITLE-BASED REFRESHER TRAINING PROGRAMS FOR HEALTHCARE OFFICERS BY TRAINING AND RESEARCH INSTITUTIONS

Pursuant to the Law on public employees No. 58/2010/QH12 dated November 15, 2010;

Pursuant to the Government’s Decree No. 101/2017/ND-CP dated September 01, 2017 on training and refresher training courses for officials and public employees;

Pursuant to the Government’s Decree No. 75/2017/ND-CP dated June 20, 2017 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Health;

At the request of the Head of the Organization and Personnel Department;

The Minister of Health promulgates a Circular providing title-based refresher training programs for healthcare officers by training and research institutions.

Article 1. Scope and regulated entities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Refresher training courses provided by training institutions;

b) Professional standards for lecturers, training materials, facilities and experience in organizing training courses of training institutions.

2. This Circular applies to training and/or research institutions that are universities and colleges providing training courses in healthcare disciplines; healthcare service providers that have function to provide training and refresher training programs; training centers for healthcare and population officers (hereinafter referred to as “training institutions”) and relevant authorities, organizations and individuals.

Article 2. Refresher training programs provided by training institutions

1. Universities providing bachelor's degree or higher courses in healthcare disciplines and healthcare service providers of special rank that meet relevant standards set forth in Articles 3, 4, 5 and 6 hereof are allowed to provide title-based refresher training programs for Rank-I, Rank-II, Rank-III or Rank-IV healthcare officers.

2. Rank-I healthcare service providers and training centers for healthcare and population officers that meet relevant standards set forth in Articles 3, 4, 5 and 6 hereof are allowed to provide title-based refresher training programs for Rank-II, Rank-III or Rank-IV healthcare officers.

3. Colleges providing training courses in healthcare disciplines and rank-II healthcare service providers that meet relevant standards set forth in Articles 3, 4, 5 and 6 hereof are allowed to provide title-based refresher training programs for Rank-III or Rank-IV healthcare officers.

Article 3. Professional standards for lecturers

1. Lecturers are required to meet professional standards for lecturers in charge of training or refresher training programs provided for officials and public employees set forth in Article 34 of the Government's Decree No. 101/2017/ND-CP dated September 01, 2017.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) have professional qualifications and experience suitable for the relevant refresher training program;

b) meet standards for a visiting lecturer as prescribed in Article 35 of the Decree No. 101/2017/ND-CP.

3. Lecturers of a training institution must be capable of taking charge of at least 50% of total refresher training programs which it provides.

Article 4. Training syllabus standards

1. A training institution must have one of the following training syllabi:

a) Training syllabus compiled by the training institution itself and given approval as regulated;

b) Training syllabus compiled by another training institution, appraised and approved as regulated;

c) Training syllabus approved by the Ministry of Health.

2. Refresher training syllabi must be regularly updated in order to meet standards for relevant titles of trainees.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Classroom and equipment standards: Provide adequate seats and equipment suitable for both learning and teaching.

2. Educational materials: Provide adequate and quality educational materials for learners.

3. IT application: Develop a website providing updated lists of lecturers, training programs and educational materials used in each program, and develop a database system storing information concerning provided training programs and learners.

Article 6. Training experience

A training institution is required to have at least 03 years’ experience in providing training or refresher training courses.

Article 7. Effect

This Circular comes into force from December 10, 2018.

Article 8. Terms of reference

If legislative documents and regulations referred to in this Circular are amended, supplemented or superseded, the new ones shall apply.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Organization and Personnel Department affiliated to the Ministry of Health shall play the leading role and coordinate with relevant departments, divisions, authorities and units in:

a) Organizing the implementation of this Circular;

b) Conducting the inspection of maintenance of relevant standards enshrined in this Circular by training institutions.

2. Authorities and organizations that have the function to provide advice about the training and refresher training for healthcare officers of ministries, ministerial-level agencies, the Government's affiliates, central-level socio-political organizations and Provincial-level People's Committees shall, pursuant to regulations herein, request competent authorities to assign training institutions under their management to provide title-based refresher training programs for healthcare officers and send the list of such training institutions to the Ministry of Health for consolidation and management.

3. Training institutions assigned to provide title-based refresher training programs for healthcare officers shall implement this Circular, and submit reports on the implementation of this Circular to the Ministry of Health, the Ministry of Home Affairs and authorities assigning training tasks to them by November 30 every year.

4. Chief of the Ministry's Office, the Ministry’s Chief Inspector, General Directors/ Directors of Departments/ General Departments affiliated to the Ministry of Health, and relevant authorities, organizations and individuals shall implement this Circular.

Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be promptly reported to the Ministry of Health for consideration./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 26/2018/TT-BYT ngày 25/10/2018 quy định về tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.448

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!