Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 118/2002/TT-BTC hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết

Số hiệu: 118/2002/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 27/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 118/2002/TT-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2002

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 118 /2002/TT-BTC NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT CHỨNG KIẾN XỔ SỐ KIẾN THIẾT

Để từng bước đưa việc giám sát chứng kiến quay số mở thưởng XSKT vào nề nếp, chấp hành tốt pháp luật Nhà nước và các quy định về thống nhất quản lý phát hành XSKT; Bộ Tài chính hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giám sát chứng kiến XSKT (dưới đây gọi chung là Hội đồng Giám sát XSKT) như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Hội đồng Giám sát XSKT được thành lập theo tỉnh, thành phố nơi công ty XSKT đóng trụ sở chính để thực hiện nhiệm vụ giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng, thu hồi thanh huỷ vé XSKT các loại bán không hết (vé ế) theo quy định và xử lý một số vấn đề có liên quan đến hoạt động XSKT nhằm bảo vệ quyền lợi người mua vé.

2. Hội đồng Giám sát XSKT do Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập với đầy đủ thành phần theo quy định của Bộ Tài chính.

3. Công ty XSKT chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện vật chất phục vụ hoạt động của Hội đồng Giám sát XSKT theo đúng chế độ tài chính quy định. Định kỳ công ty XSKT báo cáo Hội đồng Giám sát XSKT kết quả hoạt động XSKT để định hướng hoạt động giám sát.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

A. VỀ TỔ CHỨC VÀ THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XSKT:

1. Thành phần Hội đồng Giám sát XSKT bao gồm:

- Đại diện Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng.

- Đại diện Sở Tài chính - Vật giá: Phó Chủ tịch Hội đồng

- Đại diện Thanh tra Nhà nước: Uỷ viên

- Đại diện Sở Tư pháp: Uỷ viên

- Đại diện Sở Công an: Uỷ viên

- Đại diện Công ty XSKT: Thư ký Hội đồng

Ngoài các thành viên trên, Sở Tài chính - Vật giá trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố mời đại diện: Uỷ ban mặt trận tổ quốc tham gia hoạt động giám sát của Hội đồng.

Khi làm việc, Hội đồng Giám sát XSKT phải có đủ các thành viên quy định. Trường hợp vì nguyên nhân khách quan một số thành viên phải vắng mặt thì ngoài Công ty XSKT, ít nhất cũng phải có các thành viên là đại diện Sở Tài chính, Sở Công an và Sở Tư Pháp tham dự.

2. Sở Tài chính - Vật giá trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành:

- Quyết định thành lập Hội đồng Giám sát XSKT;

- Quyết định ban hành quy chế làm việc của Hội đồng giám sát và trách nhiệm của các thành viên Hội đồng giám sát.

Trường hợp do nhu cầu công tác, thành viên Hội đồng Giám sát XSKT thuyên chuyển sang đơn vị khác, Sở Tài chính - Vật giá trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định thay thế theo đúng thành phần quy định.

B. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XSKT:

1. Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng:

a. Nhiệm vụ của Hội đồng:

- Giám sát công ty XSKT thực hiện việc tổ chức quay số mở thưởng các loại hình XSKT có quay số mở thưởng theo nguyên tắc công khai, khách quan trung thực; đúng thời gian, địa điểm đã công bố, và đảm bảo các quy định có liên quan khác trong quy chế phát hành xổ số của Bộ Tài chính đối với từng loại hình cụ thể.

- Kiểm tra máy quay hoặc lồng cầu, quả cầu trước khi quay số mở thưởng chính thức theo các quy định đảm bảo tính khách quan trung thực trong quá trình quay số mở thưởng.

- Kiểm tra giám sát số lần quay của từng loại giải theo đúng cơ cấu giải thưởng trong thông báo phát hành của từng loại hình xổ số.

- Kiểm tra và ký biên bản xác nhận kết quả quay số mở thưởng ngay sau khi kết thúc quay số mở thưởng, làm căn cứ pháp lý công bố rộng rãi cho nhân dân .

- Xem xét và xử lý những vấn đề có liên quan đến việc tổ chức quay số mở thưởng, thông tin kết quả mở thưởng.

b. Quyền hạn của Hội đồng:

- Trong quá trình giám sát quay số mở thưởng, Hội đồng Giám sát XSKT có quyền từ chối tham gia chứng kiến hoặc không công nhận kết quả mở thưởng hoặc yêu cầu tổ chức quay lại kết quả số mở thưởng nếu:

+ Công ty XSKT tổ chức quay số mở thưởng không đúng thời gian quy định; không đúng địa điểm hoặc địa điểm quay số chưa được chuẩn bị chu đáo.

+ Trong khi quay số, quả cầu rơi ra ngoài nơi quy định hoặc cung cấp kết quả quay số mở thưởng không rõ ràng, không chính xác không sử dụng được.

+ Nhiều lần quay chỉ ra một kết quả ở một hạng giải.

- Có quyền kiến nghị xử lý kỷ luật đối với cán bộ của công ty XSKT hoặc thành viên hội đồng có biểu hiện gian lận trong việc tổ chức quay số mở thưởng, vi phạm các quy định về quay số mở thưởng.

2. Giám sát việc tổ chức thu hồi vé XSKT truyền thống, vé xổ số lôtô, xổ số biết kết quả ngay bán không hết và thu hồi cuống vé, rút cuống vé trúng thưởng xổ số lôtô:

a. Nhiệm vụ của Hội đồng:

a.1. Đối với XSKT truyền thống:

- Giám sát việc thu hồi vé bán không hết theo đúng quy định tại quy chế phát hành của từng loại hình tương ứng.

- Giám sát việc vô hiệu hoá tờ vé đúng quy định.

- Giám sát việc kiểm đếm, đối chiếu lập bảng kê, bao gói đầy đủ số lượng vé đã thu hồi theo thứ tự của từng đại lý.

- Giám sát việc niêm phong toàn bộ vé đã thu hồi trước khi đưa vào lưu trữ.

- Kiểm tra, giám sát việc tổng hợp số lượng vé bán không hết đã thu hồi, xác định số vé tiêu thụ và doanh thu bán vé trong kỳ của công ty XSKT. Trên cơ sở đó, Hội đồng Giám sát XSKT ký biên bản xác nhận kết quả kỳ phát hành XSKT truyền thống.

a.2. Đối với xổ số lôtô:

- Giám sát việc thu hồi cuống vé hoặc phần lưu và bảng kê số dự thưởng của xổ số lôtô hoàn thành đúng quy định. Việc kiểm đếm, đối chiếu giữa số cuống vé hoặc phần lưu của vé đã thu hồi với bảng kê số dự thưởng của từng đại lý để đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực.

- Giám sát việc hoàn thành thu hồi và vô hiệu hóa xổ số lôtô bán không hết (nếu có yêu cầu thu hồi).

- Giám sát việc niêm phong cuống vé hoặc phần lưu của vé xổ số lôtô sau khi thu hồi đúng thời gian quy định và đảm bảo trước giờ quay số mở thưởng.

- Giám sát việc mở niêm phong rút cuống vé hoặc phần lưu trúng thưởng theo kết quả mở thưởng cho từng hạng giải.

- Kiểm tra, giám sát việc tổng hợp số lượng cuống vé hoặc phần lưu vé xổ số lôtô đã thu hồi; Việc tổng hợp lập bảng kê cuống vé hoặc phần lưu của vé lôtô trúng thưởng; Xác định số vé đã bán và doanh thu bán vé trong kỳ; Số vé lôtô trúng thưởng từng loại giải và giá trị trả thưởng của đợt phát hành. Trên cơ sở đó ký biên bản tổng hợp các số liệu liên quan.

a.3. Đối với xổ số cào biết kết quả ngay:

- Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm vé bán không hết mà đại lý được phép trả lại theo quy định và vé chưa đưa ra lưu thông của cùng đợt phát hành khi vé chính thức hết thời hạn lưu hành ghi tại mặt sau tờ vé (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có).

- Giám sát việc vô hiệu hoá tờ vé đã thu hồi theo đúng quy định.

- Xác nhận số liệu vé bán không hết thu hồi về đối với từng xê ri phát hành.

a.4. Đối với xổ số bóc biết kết quả ngay:

- Giám sát việc đảo vé xổ số bóc biết kết quả ngay theo đúng quy định tại quy chế tổ chức phát hành xổ số bóc biết kết quả ngay của Bộ Tài chính. Trên cơ sở đó Hội đồng Giám sát ký biên bản kết quả đảo vé.

- Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm vé bán không hết của đại lý trả lại (nếu có quy định được trả lại) và vé chưa đưa ra lưu thông của cùng xê ri tại công ty khi hết thời hạn phát hành; Giám sát việc vô hiệu hoá vé thu hồi; việc tổng hợp số lượng vé thu hồi làm cơ sở xác định số vé tiêu thụ của từng xê ri.

b. Quyền hạn của Hội đồng:

Hội đồng Giám sát XSKT có quyền yêu cầu công ty XSKT không nhận vé thu hồi của đại lý đối với các trường hợp sau:

+ Vé xổ số truyền thống bán không hết và cuống vé hoặc phần lưu xổ số lôtô của những đại lý mang đến trả sau giờ quy định hoặc vé mang đến thu hồi không đúng ngày mở thưởng, không có bảng kê của đại lý...

+ Cuống vé xổ số lôtô trắng (không có số dự thưởng)

+ Đại lý XSKT ký hợp đồng với công ty theo hình thức mua đứt bán đoạn.

3. Xét duyệt và cho phép tổ chức thanh huỷ vé lưu trữ hết thời hạn lưu trữ quy định

Căn cứ báo cáo xin thanh huỷ vé XSKT các loại đã thu hồi hoặc đã trả thưởng hết thời hạn lưu trữ quy định của công ty XSKT, Hội đồng Giám sát XSKT phê duyệt và cho phép công ty XSKT thực hiện việc thanh huỷ.

Hội đồng Giám sát XSKT có quyền yêu cầu công ty XSKT giải trình công tác lưu trữ, thay đổi cách thức thanh huỷ hoặc bố trí thành viên Hội đồng phụ trách việc giám sát thanh huỷ của công ty XSKT (nếu cần thiết).

4. Đóng góp ý kiến về hoạt động XSKT và xử lý những vướng mắc cụ thể do công ty XSKT báo cáo:

Từ thực tế công tác giám sát, Hội đồng Giám sát XSKT tham gia ý kiến về hoạt động XSKT và kiến nghị việc hoàn thiện cơ chế quản lý. Đồng thời xử lý những vướng mắc cụ thể liên quan đến phát hành XSKT do công ty XSKT báo cáo.

Hội đồng Giám sát XSKT có quyền yêu cầu công ty XSKT báo cáo tình hình hoạt động XSKT và đề xuất phương án thích hợp với từng vấn đề đưa ra.

c. Về thành lập Hội đồng Giám sát XSKT khu vực:

1. Đối với khu vực hoạt động theo thị trường tỉnh, thành phố:

Ngoài Hội đồng Giám sát XSKT tỉnh, thành phố, đối với những địa phương có hoạt động XSKT phát triển rộng khắp tỉnh, thành phố thì tuỳ theo tình hình cụ thể, công ty XSKT đề xuất với Sở Tài chính - Vật giá và Hội đồng giám sát XSKT tỉnh, thành phố xem xét để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định thành lập Hội đồng Giám sát XSKT khu vực làm nhiệm vụ giám sát việc thu hồi và thanh huỷ vé bán không hết trong pham vi khu vực quận, huyện, thị xã.

a. Điều kiện để thành lập Hội đồng Giám sát XSKT khu vực là:

- Địa bàn xa trụ sở chính của công ty, đi lại khó khăn và mất nhiều thời gian.

- Số lượng vé tiêu thụ lớn, hoạt động XSKT có hiệu quả.

- Công tác quản lý chặt chẽ, đáp ứng được các yêu cầu đặt ra.

- Có đủ điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn để tổ chức điểm thu hồi và phục vụ Hội đồng Giám sát XSKT làm việc.

b. Thành phần Hội đồng Giám sát XSKT khu vực gồm:

+ Đại diện Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã nơi tổ chức địa điểm thu hồi vé XSKT - Chủ tịch Hội đồng.

+ Đại diện phòng Tài chính huyện, thị xã - Phó Chủ tịch Hội đồng.

+ Đại diện Công an huyện, thị xã - Uỷ viên.

+ Đại diện Thanh tra Nhà nước huyện, thị xã - Uỷ viên.

+ Đại diện Công ty XSKT.

Hội đồng Giám sát XSKT khu vực phải tuân thủ các quy định của Nhà nước và thực hiện đúng quy trình, trách nhiệm giám sát được giao

2. Đối với khu vực thực hiện cơ chế thị trường chung, việc tổ chức bộ phận đại diện Hội đồng Giám sát XSKT tỉnh để làm nhiệm vụ giám sát thu hồi, thanh huỷ vé bán không hết ở ngoài tỉnh được quy định như sau:

a. Về điều kiện thành lập:

- Công ty XSKT phải có trạm trung chuyển phát hành vé XSKT ở ngoài tỉnh, được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố cho phép thành lập hoặc có hình thức tổ chức thích hợp đảm bảo an toàn để tiến hành việc thu hồi vé bán không hết ngoài tỉnh.

- Số lượng vé tiêu thụ lớn và hoạt động có hiệu quả.

b. Về thủ tục thành lập:

Căn cứ các điều kiện trên, công ty XSKT nghiên cứu đề xuất với Sở Tài chính - Vật giá và Hội đồng Giám sát XSKT tỉnh, thành phố cử đại diện thành viên Hội đồng Giám sát tham gia.

- Các thành viên gồm:

+ Đại diện của thành viên Sở Tài chính - Vật giá tỉnh, thành phố trong Hội đồng Giám sát XSKT làm nhiệm vụ phụ trách chung.

+ Đại diện của thành viên Sở Công an tỉnh, thành phố.

+ Đại diện của thành viên Thanh tra Nhà nước tỉnh, thành phố.

+ Đại diện Công ty XSKT.

Việc giám sát thu hồi thanh huỷ vé bán không hết ngoài tỉnh cũng phải thực hiện đúng quy định hiện hành của Bộ Tài chính đồng thời phải thực hiện đúng sự chỉ đạo, điều hành của Hội đồng Giám sát XSKT tỉnh.

C. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY XSKT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XSKT:

Để giúp Hội đồng Giám sát XSKT hoạt động có hiệu quả, công ty XSKT phải:

1. Đảm bảo điều kiện về: Nơi làm việc; cán bộ giúp việc cho Hội đồng; các mẫu bảng kê, biên bản, kinh phí phục vụ cho hoạt động Hội đồng theo đúng chế độ tài chính quy định.

2. Cung cấp các văn bản pháp lý có liên quan đến hoạt động XSKT để phục vụ hoạt động giám sát cụ thể của Hội đồng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Căn cứ vào quy định tại Thông tư này, Công ty XSKT tiến hành việc rà soát kiểm tra lại toàn diện những nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giám sát XSKT, đề xuất với Sở Tài chính - Vật giá trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố kiện toàn lại tổ chức Hội đồng Giám sát XSKT theo đúng quy định.

Quyết định thành lập Hội đồng Giám sát XSKT cần gửi về Bộ Tài chính để theo dõi quản lý.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 18/1998/TT-BTC ngày 13/02/1998 về hưướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng giám sát chứng kiến XSKT tỉnh, thành phố.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 118/2002/TT-BTC ngày 27/12/2002 hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết do Bộ Tài Chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.130

DMCA.com Protection Status
IP: 44.213.60.33
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!