Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi quy định thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ thực vật

Số hiệu: 11/2022/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành: 20/09/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hồ sơ công nhận tổ chức đủ điều kiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Theo đó, hồ sơ công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật tại Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT (sửa đổi tại Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT ) bao gồm:

- Đơn đề nghị công nhận Tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật theo mẫu quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư 21/2015;

- Bản sao chứng thực hoặc bản sao (mang theo bản chính để đối chiếu) quyết định thành lập hoặc quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ về lĩnh vực khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật;

(So với hiện hành, không còn quy định về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật).

- Bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp (mang theo bản chính để đối chiếu) bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc lĩnh vực bảo vệ thực vật, trồng trọt, nông học, sinh học, hóa học và Giấy chứng nhận tập huấn khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật của người đứng đầu tổ chức thực hiện khảo nghiệm và người tham gia thực hiện;

- Bản thuyết minh bảo đảm điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật của tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm và đơn vị phối hợp thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư 21/2015.

Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT có hiệu lực kể từ ngày 20/9/2022.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2022/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2022

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013;

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 21/2015/TT- BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật (sau đây viết tắt là Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT)

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 21 như sau:

“b) Bản sao chứng thực hoặc bản sao (mang theo bản chính để đối chiếu) quyết định thành lập hoặc quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ về lĩnh vực khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật;”.

2. Bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 35.

3. Thay thế Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT- BNNPTNT bằng Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 05/2015/TT- BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật (sau đây viết tắt là Thông tư số 05/2015/TT-BNNPTNT)

1. Bãi bỏ điểm g khoản 1 Điều 5.

2. Thay thế Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT- BNNPTNT bằng Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 43/2018/TT- BNNPTNT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam (sau đây viết tắt là Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT)

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 9 như sau:

“b) Bản sao Hợp đồng thương mại, trừ trường hợp nhập khẩu cho mục đích nghiên cứu, khảo nghiệm, hợp tác quốc tế”.

2. Bỏ cụm từ “hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều 8; điểm c khoản 1 Điều 9.

3. Thay thế Mẫu số 01/BVTV, Mẫu số 04/BVTV Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT bằng Phụ lục III, Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2022.

2. Quy định chuyển tiếp

a) Đối với các hồ sơ đề nghị cấp Quyết định công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật, Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật đã nộp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, thực hiện theo quy định của Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT;

b) Đối với các hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật đã nộp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, thực hiện theo quy định của Thông tư số 05/2015/TT-BNNPTNT;

c) Đối với các hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam, Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật đã nộp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, thực hiện theo quy định của Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT.

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Bảo vệ thực vật) để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Công báo Chính phủ , Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương: UBND, Sở NN và PTNT, Chi cục Trồng trọt và BVTV;
- Các Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng thuộc Cục BVTV;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị thuộc Bộ, Cổng thông tin điện tử của Bộ;
- Lưu: VT, BVTV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

PHỤ LỤC I

BẢN THUYẾT MINH ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KHẢO NGHIỆM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2022/TT-BNNPTNT ngày tháng năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN THUYẾT MINH

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KHẢO NGHIỆM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC

1. Tên tổ chức: ...................................................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................

Điện thoại: .........................Fax:........................E-mail: ........................................................

2. Tên người đại diện: ........................................................................................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:[1]..................ngày .................................

Nơi cấp………………………………………............................................................................

4. Loại hình hoạt động:.......................................................................................................

II. TÓM TẮT ĐIỀU KIỆN TH ỰC HIỆN KHẢO NGHIỆM

1. Nhân lực

Danh sách nhân viên (bao gồm cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên có liên quan trực tiếp đến khảo nghiệm):

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nam /Nữ

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Chức vụ, chức danh

Chứng nhận tập huấn (số, ngày tháng năm)

Ghi chú

1

2. Phương tiện, thiết bị phục vụ khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

3. Diện tích, cơ cấu, mùa vụ các loại cây trồng phổ biến trên địa bàn do tổ chức quản lý hoặc ký hợp đồng được sử dụng

STT

Cơ cấu các loại cây trồng chính

Diện tích
(ha)

Mùa vụ

Sự xuất hiện các loài dịch hại

1

Cây lúa

2

Cây ăn quả
(vải, cam, xoài ...)

3

Cây rau
(cải bắp, dưa chuột, bầu bí ...)

4

Cây trồng màu
(đậu, lạc...)

5

Cây công nghiệp
(chè, cà phê, điều, cao su…)

6

Cây trồng đặc thù

4. Phòng thử nghiệm phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

4.1. Phòng thử nghiệm đăng ký, chỉ định theo quy định của pháp luật: Đơn vị chỉ định:........................, Quyết định chỉ định số ........... ngày......tháng.....năm.........................

4.2. Danh sách phòng thử nghiệm ký hợp đồng nguyên tắc (áp dụng đối với đơn vị không có phòng thử nghiệm được chỉ định)

STT

Tên phòng thử nghiệm

Đơn vị chỉ định

Số Quyết định chỉ định

Thời hạn hiệu lực chỉ định

1

........

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC KHẢO NGHIỆM
(Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)

PHỤ LỤC II

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HÀNH NGHỀ XỬ LÝ VẬT THỂ KIỂM DỊCH THỰC VẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2022/TT-BNNPTNT ngày tháng năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

HÀNH NGHỀ XỬ LÝ VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT

Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật

1. Tên tổ chức:………………………………………………………………………….

2. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

3. Điện thoại: ……………………………………………………………………………

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:..............ngày..............................

Nơi cấp:…………………………………………………………………......................

Đề nghị quý cơ quan cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật cho chúng tôi:

Biện pháp xử lý:

□ Xông hơi khử trùng

□ Hơi nước nóng

□ Chiếu xạ

□ Nhiệt nóng

□ Biện pháp khác .........................................................................................................

Phạm vi và quy mô: ....................................................................................................

……., ngày ….. tháng ….. năm ……….
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)

PHỤ LỤC III

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2022/TT-BNNPTNT ngày tháng năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Số: .............................

Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật

1. Tên tổ chức, cá nhân:.....................................................................................................

2. Địa chỉ: ...........................................................................................................................

3. Điện thoại: .......................................... Fax: ............................ E-mail: .........................

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số[2]:..............ngày.........................................

Nơi cấp:…………………………………………………………………………………………….

Đề nghị Cục Bảo vệ thực vật cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật cho chúng tôi như sau:

Số TT

Tên thuốc BVTV

Khối lượng

Đơn vị tính

Công dụng thuốc

Xuất xứ

I.

Thuốc BVTV kỹ thuật

1.

2.

Cộng

II.

Thuốc BVTV thành phẩm

1.

2.

Cộng

III.

Methyl bromide

1

2

Cộng

Tổng cộng (viết bằng chữ) ..............................................................................................

Mục đích nhập khẩu:

□ Khảo nghiệm nhằm mục đích đăng ký

□ Sản xuất để xuất khẩu theo hợp đồng với nước ngoài

□ Làm hàng mẫu, hàng phục vụ triển lãm, hội chợ

□ Tạm nhập, tái xuất

□ Trường hợp khác (ghi cụ thể) ..............

□ Thử nghiệm

□ Nghiên cứu

□ Sử dụng trong dự án của nước ngoài tại Việt Nam

□ Xông hơi khử trùng

□ Chất chuẩn

Thời gian nhập khẩu: .............................................................................................

Địa điểm nhập khẩu: ..............................................................................................

Địa điểm, thời gian, đối tượng sử dụng (với thuốc có độ độc cấp tính nhóm I, II)

................................................................................................................................

Địa điểm, thời gian, mục đích, đối tượng nghiên cứu, thí nghiệm, khảo nghiệm .

................................................................................................................................

Chúng tôi xin cam đoan các loại thuốc nhập khẩu được sử dụng đúng mục đích nêu trên.

......., ngày ... tháng .... năm ....
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)

PHỤ LỤC IV

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2022/TT-BNNPTNT ngày tháng năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU

Số: .........................

Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật

1. Tổ chức, cá nhân: ..............................................................................................

2. Địa chỉ: ........................................................... Điện thoại: ................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:[3]...................ngày..........................

Nơi cấp:…………………………………………………………………………...………

Đề nghị quý cơ quan cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu cho lô vật thể dưới đây của cơ quan chúng tôi:

Tên vật thể: ............................................................................................................

Tên khoa học: ........................................................................................................

Trọng lượng: ..........................................................................................................

Số lượng: ...............................................................................................................

Phương thức đóng gói: ..........................................................................................

Vùng sản xuất: .......................................................................................................

Nước xuất khẩu: ....................................................................................................

Phương tiện vận chuyển: .......................................................................................

Cửa khẩu nhập: ......................................................................................................

Địa điểm sử dụng: .................................................................................................

................................................................................................................................

Thời gian lô vật thể nhập khẩu: .............................................................................

..........., ngày ... tháng ... năm ....
Đại diện cơ quan
(Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)[1] Áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp

[2] Áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp

[3] Áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

No. 11/2022/TT-BNNPTNT

Hanoi, September 20, 2022

 

CIRCULAR

AMENDMENTS TO REGULATIONS ON ADMINISTRATIVE PROCEDURES IN THE FIELD OF PLANT PROTECTION AND QUARANTINE

Pursuant to Decree No. 15/2017/ND-CP dated February 17, 2017 of the Government on functions, duties, entitlements, and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development of Vietnam;

Pursuant to the Law on Plant Protection and Quarantine 2013;

Pursuant to the Law on Foreign Trade Management dated June 12, 2017;

Pursuant to Decree No. 69/2018/ND-CP dated May 15, 2018 of the Government of Vietnam elaborating on the Law on Foreign Trade Management;

At the request of the Director of the Plant Protection Department of Vietnam;

The Minister of Agriculture and Rural Development of Vietnam hereby promulgates the Circular on amendments to regulations on administrative procedures in the field of plant protection and quarantine.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Amendments to Point b Clause 2 Article 21:

“b) Certified copies or copies (enclosed with the original for comparison) of establishment decisions or decisions on functions and tasks of experimenting plant protection drugs;”

2. Annulment of Points b Clause 2 Article 35.

3. Replacement of Appendix X promulgated with Circular No. 21/2015/TT- BNNPTNT with Appendix I promulgated with this Circular.

Article 2. Amendments to Circular No. 05/2015/TT- BNNPTNT dated February 12, 2015 of the Minister of Agriculture and Rural Development of Vietnam on the order and procedure for issuing Practicing Certificates of handling objects subject to plant quarantine (hereinafter referred to as “Circular No. 05/2015/TT-BNNPTNT”)

1. Annulment of Points g Clause 1 Article 5.

2. Replacement of Appendix II promulgated with Circular No. 05/2015/TT- BNNPTNT with Appendix II promulgated with this Circular.

Article 3. Amendments to Circular No. 43/2018/TT- BNNPTNT dated December 28, 2018 of the Minister of Agriculture and Rural Development of Vietnam on several contents on import and export of cultivars, livestock breeds, and plant genetic resources; import of plant protection drugs and import of objects in the List of objects subject to plant quarantine subject to pest risk analyses before their import to Vietnam (hereinafter referred to as “Circular No. 43/2018/TT-BNNPTNT”)

1. Amendments to Point b Clause 1 Article 9:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Annulment of the phrase “or certificates of business registration certificates or enterprise registration certificates” in Points a, b, c, d, and dd Clause 1 Article 8; Point c Clause 1 Article 9.

3. Replacement of Form No. 01/BVTV and Form No. 04/BVTV of Appendix IV promulgated with Circular No. 43/2018/TT-BNNPTNT with Appendix III and Appendix IV promulgated with this Circular.

Article 4. Implementation provision

1. This Circular comes into force as of September 20, 2022.

2. Transitional provision

a) Regarding applications for Decisions on the recognition of organizations eligible for experimenting with plant protection drugs, Certificates of eligibility for trading plant protection drugs submitted before this Circular comes into force, comply with Circular No. 21/2015/TT-BNNPTNT;

b) Regarding applications for Practicing Certificates of handling objects subject to plant quarantine submitted before this Circular comes into force, comply with Circular No. 05/2015/TT-BNNPTNT;

c) Regarding applications for Licenses to conduct imported plant quarantine regarding objects in the List of objects subject to plant quarantine subject to pest risk analyses before their import to Vietnam and Licenses to import plant protection drugs submitted before this Circular comes into force, comply with Circular No. 43/2018/TT-BNNPTNT.

3. Difficulties that arise during the implementation of this Circular shall be promptly reported to the Ministry of Agriculture and Rural Development of Vietnam (via the Plant Protection Department) for consideration and settlement./.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Le Quoc Doanh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/09/2022 sửa đổi quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.154

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.244.181
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!