Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 102/2012/TT-BTC chế độ công tác phí cho cán bộ công chức

Số hiệu: 102/2012/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 21/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tăng hỗ trợ khi công tác tại nước ngoài

Ngày 21/6/2012 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 102/2012/TT-BTC quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài.


Cán bộ, công chức, viên chức hiện đang họat động trong đơn vị sự nghiệp, cơ quan nhà nước, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang sẽ được hỗ trợ công tác phí tương ứng với thời gian công tác thực tế theo quyết định cử đi công tác nước ngoài của cấp có thẩm quyền.

Nhà nước hỗ trợ chi phí phát sinh trong việc sử dụng phương tiện đi lại như vé máy bay, tàu hỏa, xe khách; nhà nghỉ, khách sạn; các chi phí sinh hoạt hàng ngày; bảo hiểm sức khỏe; chi phí chiêu đãi tiệc…

Theo đó, mức hỗ trợ hiện nay đối với từng khoản cụ thể cho tiền thuê phòng nghỉ, tiền ăn, tiền thuê phương tiện từ sân bay, ga, tàu xe, đều tăng hơn trước kia 15 USD/người/ngày. Định mức chi tiết áp dụng cho từng nước được thể hiện trong Phụ lục đính kèm Thông tư.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/8/2012, thay thế Thông tư 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 và bãi bỏ Điều 2 Thông tư số 142/2009/TT-BTC ngày 14/7/2009.

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/2012/TT-BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2012

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC ĐI CÔNG TÁC NGẮN HẠN Ở NƯỚC NGOÀI DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM KINH PHÍ

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 12-CP ngày 1/12/1992 của Chính phủ về việc ban hành quy chế các đoàn của ta ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào nước ta;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính Sự nghiệp;

Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí như sau:

Điều 1. Quy định chung

1. Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước, cơ quan Đảng, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (dưới đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị) được cử đi công tác hoặc được cử đi bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí (dưới đây gọi chung là đi công tác). Thời gian công tác ngắn hạn ở nước ngoài không quá 180 ngày cho một đợt công tác.

2. Ngoài mức công tác phí quy định tại Thông tư này, cơ quan, đơn vị cử người đi công tác và cơ quan, đơn vị của Việt Nam đóng tại nước sở tại nơi người đi công tác đến làm việc không được sử dụng ngân sách Nhà nước để chi thêm bất cứ khoản chi nào dưới bất kỳ hình thức nào cho người đi công tác.

3. Điều kiện để được thanh toán công tác phí:

a) Trong phạm vi dự toán chi ngân sách được giao hàng năm của cơ quan, đơn vị.

b) Có quyết định cử đi công tác của cấp có thẩm quyền.

c) Thực hiện đúng nhiệm vụ được giao.

d) Có đủ các chứng từ hợp pháp, hợp lệ để thanh toán.

4. Những trường hợp sau đây không được thanh toán công tác phí:

a) Thời gian điều trị tại bệnh viện;

b) Những ngày làm việc riêng trong thời gian đi công tác;

c) Những ngày đi du lịch kết hợp trong chuyến công tác.

5. Thanh toán công tác phí:

Công tác phí là một khoản chi phí Nhà nước đảm bảo cho người đi công tác nước ngoài chi phí trong thời gian công tác. Khoản chi phí đó bao gồm:

a) Những khoản thanh toán trực tiếp cho cá nhân người đi công tác nước ngoài gồm:

i) Tiền vé các phương tiện đi lại, bao gồm: tiền vé máy bay, vé tàu, vé xe từ Việt Nam đến nước công tác và ngược lại (kể cả vé máy bay, vé tàu xe của chặng đường trong nội địa nước đến công tác);

ii) Tiền thuê phương tiện từ nhà đến sân bay, ga tàu, bến xe, cửa khẩu và ngược lại khi đi công tác nước ngoài về nhà (ở trong nước);

iii) Tiền thuê phương tiện từ sân bay, ga tàu, bến xe, cửa khẩu khi nhập cảnh đến nơi ở nước đến công tác và ngược lại khi xuất cảnh;

iv) Tiền thuê phòng nghỉ ở nước đến công tác;

v) Tiền ăn và tiêu vặt ở nước đến công tác;

vi) Tiền tiêu vặt ở nước đến công tác (đối với trường hợp phía nước ngoài đài thọ toàn bộ chi phí ăn, ở);

vii) Lệ phí sân bay trong và ngoài nước (nếu có);

viii) Lệ phí thị thực, lệ phí cấp hộ chiếu;

ix) Tiền đóng góp tham gia (tham dự) hội nghị, hội thảo (bao gồm cả tiền mua tài liệu nếu có);

x) Tiền bảo hiểm y tế;

xi) Tiền chờ đợi tại sân bay;

xii) Trường hợp được cử đi công tác nước ngoài nếu phải tập trung tại một địa điểm nhất định để cùng đi hoặc khi đi nước ngoài về mà không thể về nhà kịp trong ngày, thì được cơ quan, đơn vị chủ trì đoàn đi công tác nước ngoài thanh toán tiền công tác phí theo chế công tác phí hiện hành đối với CBCC đi công tác trong nước.

b) Những khoản thanh toán chung cho cả đoàn gồm:

i) Tiền cước hành lý, tài liệu mang theo phục vụ cho đợt công tác;

ii) Tiền thuê phương tiện đi làm việc hàng ngày tại nước đến công tác; tiền thuê phương tiện trong trường hợp phải quá cảnh (theo hành trình công tác đã được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phê duyệt);

iii) Tiền điện thoại, fax, internet;

iv) Tiền puốc-boa;

v) Tiền mua vé ra, vào cửa đối với các đoàn cán bộ đi công tác nghiên cứu và khảo sát các lĩnh vực có tính đặc thù liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn như: Văn hóa nghệ thuật, di tích lịch sử, bảo tàng (trong trường hợp Bạn không đài thọ) và phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phê duyệt trong đề án, dự toán;

vi) Tiền chiêu đãi; mua quà tặng đối ngoại: Đối với các đoàn đi công tác nước ngoài mà trưởng đoàn là Thứ trưởng và tương đương trở lên nếu xét thấy cần tổ chức chiêu đãi, mua quà tặng đối ngoại thì căn cứ mức chi tối đa quy định tại Thông tư này và văn bản quy định cụ thể của Bộ, ngành, địa phương để lập dự toán và phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phê duyệt trước khi tổ chức đoàn công tác, trong đó cần thể hiện rõ số lượng, thành phần đối tượng chiêu đãi, tặng quà làm căn cứ tạm ứng và quyết toán kinh phí.

c) Thanh toán trọn gói:

i) Trường hợp đi công tác ngắn hạn nước ngoài do các tổ chức hoặc doanh nghiệp của Việt Nam hoặc nước ngoài tổ chức, mà cán bộ được cử đi công tác phải thanh toán trọn gói, thì cũng chỉ được thanh toán tổng chi phí trọn gói theo những khoản thanh toán trực tiếp cho cá nhân người đi công tác nước ngoài tối đa bằng định mức tiêu chuẩn theo mức quy định tại Thông tư này;

ii) Tiền thuê dịch thuật: Tiền thuê dịch thuật (chỉ thực hiện trong trường hợp cơ quan không bố trí được cán bộ làm phiên dịch, dịch tài liệu) thì có thể thuê dịch thuật từ trong nước đi hoặc có thể thuê tại nước đến công tác (để tiết kiệm chi phí phương tiện đi và về). Chi phí dịch thuật được thanh toán trọn gói như sau:

- Trường hợp thuê dịch thuật từ trong nước đi, thanh toán các khoản chi phí: phương tiện đi lại; tiền ăn và tiêu vặt; tiền phòng nghỉ theo mức công tác phí như thành viên đoàn công tác và thù lao dịch thuật theo mức chi dịch thuật quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; chế độ chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam;

- Trường hợp thuê dịch thuật tại nước đến công tác, chi phí trọn gói được xác định gồm các khoản: phương tiện đi lại tại nước sở tại trong thời gian cùng làm việc với đoàn; tiền ăn và tiêu vặt, tiền phòng nghỉ theo mức công tác phí như thành viên đoàn công tác; thù lao dịch thuật (chi theo ngày làm việc thực tế có sử dụng phiên dịch tại chương trình đã được phê duyệt) theo mức chi đã được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phê duyệt tại dự toán đoàn đi công tác;

Khi quyết toán khoản chi dịch thuật phải có đầy đủ hoá đơn, chứng từ gồm: hoá đơn hoặc ký nhận thanh toán trọn gói cho người dịch thuật (hoặc đơn vị cung cấp dịch thuật) căn cứ theo hợp đồng ký kết giữa Trưởng đoàn công tác và người dịch thuật (hoặc đơn vị cung cấp dịch thuật); trường hợp hoá đơn, chứng từ bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt;

iii) Các khoản thanh toán trọn gói nêu trên phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phê duyệt dự toán trước khi tổ chức đoàn công tác làm căn cứ tạm ứng và quyết toán kinh phí.

d) Thanh toán các khoản chi đối với trường hợp phía nước ngoài đài thọ một phần, ngân sách bảo đảm một phần kinh phí:

i) Căn cứ vào quyết định của cơ quan có thẩm quyền và văn bản của phía mời nêu rõ phía mời chỉ đài thọ cho cán bộ, công chức một số khoản, còn khoản chi nào mà phía mời không đài thọ thì cán bộ, công chức được ngân sách nhà nước bảo đảm chi khoản đó theo qui định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này. Nếu phía nước ngoài đài thọ toàn bộ chi phí ăn, ở nhưng không chi một khoản tiền mặt để tiêu vặt thì cấp thẩm quyền ra quyết định cho người đi công tác được hưởng tiền tiêu vặt theo mức khoán quy định tại tiết iv điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư này;

ii) Tất cả các trường hợp phía mời bảo đảm toàn bộ chi phí cho chuyến đi thì người đi công tác được hưởng theo mức đài thọ của phía mời. Ngân sách Nhà nước không cấp thêm phần chênh lệch nếu phía mời đài thọ thấp hơn so với mức khoán và ngược lại cũng không thu vào ngân sách nhà nước phần chênh lệch nếu phía mời chi cao hơn mức khoán qui định tại Thông tư này.

6. Những khoản thanh toán khác:

Đối với các đoàn công tác tham gia các hội chợ, triển lãm; tổ chức hội nghị, hội thảo; các đoàn văn hóa nghệ thuật đi biểu diễn nước ngoài; các khoá đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức tại nước ngoài, thì ngoài tiền công tác phí bảo đảm cho người đi công tác nước ngoài theo quy định tại khoản 5 Điều 1, trường hợp nếu có phát sinh các khoản chi phí thuê dịch vụ tổ chức sự kiện, thuê địa điểm, thuê xe vận chuyển nhạc cụ, đạo cụ, hàng hóa thì phải lập dự toán khoản chi phí thuê và được cấp có thẩm quyền đồng ý và phê duyệt dự toán trước khi thực hiện làm căn cứ tạm ứng kinh phí. Việc xác định mức chi đối với các khoản chi phí này thực hiện như sau:

- Đối với chi phí thuê dịch vụ tổ chức sự kiện: Trường hợp thuê các đơn vị trong nước có tư cách pháp nhân chuyên tổ chức hội thảo, hội nghị, sự kiện tại nước ngoài phải thực hiện theo đúng quy định về đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị theo quy định tại Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính. Trường hợp nếu thuê các đơn vị ở nước ngoài tổ chức thì cần lập phương án so sánh với mức giá thuê các đơn vị trong nước để quyết định giá thuê đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm;

- Đối với khoản chi phí thuê địa điểm; thuê xe vận chuyển hàng hóa, nhạc cụ, đạo cụ đối với đoàn tham gia hội chợ, triển lãm, các đoàn văn hóa nghệ thuật đi biểu diễn nước ngoài khi phải di chuyển nhiều nơi: Thanh toán theo hoá đơn, chứng từ thuê thực tế phù hợp với lịch trình làm việc và căn cứ theo hợp đồng ký kết giữa Trưởng đoàn công tác với đơn vị cung cấp dịch vụ; trường hợp hoá đơn, chứng từ bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt.

7. Thời gian được hưởng công tác phí bao gồm:

a) Thời gian công tác thực tế theo quyết định cử đi công tác nước ngoài của cấp có thẩm quyền.

Trường hợp thời gian thực tế công tác ở nước ngoài ít hơn thời gian ghi trong quyết định thì chỉ thanh toán thời gian thực tế công tác; hoặc trường hợp thời gian thực tế công tác nhiều hơn thời gian ghi trong quyết định thì chỉ được thanh toán thời gian kéo dài khi có quyết định bổ sung của cấp có thẩm quyền.

b) Thời gian đi đường, thời gian quá cảnh do nước đến công tác không có đường bay thẳng phải chờ đợi từ 24 tiếng trở lên để nối chuyến bay (nếu có), ngày lễ, ngày tết theo lịch trình công tác.

c) Thời gian chờ đợi: là thời gian ngoài thời gian công tác do khách quan mà phải đến trước hoặc ở lại ở nước ngoài, tối đa không quá 6 ngày. Trường hợp này cán bộ được cử đi công tác nước ngoài được hưởng 100% mức khoán phụ cấp công tác quy định tại Phụ lục của Thông tư này.

8. Loại ngoại tệ, tỷ giá áp dụng: Loại ngoại tệ áp dụng trong việc xác định định mức, mức chi, tạm ứng và quyết toán là Đô la Mỹ (USD):

Trường hợp thực tế chi bằng ngoại tệ khác với đôla Mỹ sẽ được quy đổi trên cơ sở tổng số được chi tính bằng đôla Mỹ. Tỷ giá quy đổi giữa đồng đôla Mỹ (USD) và đồng ngoại tệ khác được căn cứ vào chứng từ đổi tiền hợp pháp của nước đến công tác. Trường hợp không có chứng từ tỷ giá quy đổi thì áp dụng tỷ giá quy đổi ra Đôla Mỹ theo tỷ giá trung bình (mua và bán) của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam hoặc của Bộ Tài chính tại thời điểm đi công tác. Trường hợp thanh toán bằng thẻ tín dụng ở nước ngoài thì căn cứ vào bản thanh toán trên sao kê kèm theo chứng từ gốc để thanh toán quy đổi sang đôla Mỹ theo tỷ giá của ngân hàng trên bản sao kê.

9. Hồ sơ tạm ứng cho các đoàn đi công tác ngắn hạn tại nước ngoài:

a) Đối với những đoàn đi công tác nước ngoài được Kho bạc Nhà nước thực hiện tạm ứng kinh phí và đảm bảo rút dự toán bằng ngoại tệ; hồ sơ tạm ứng dự toán gồm:

(i) Dự toán chi ngân sách Nhà nước hàng năm của đơn vị đã được thông báo, có chi tiết mục chi đoàn ra (gửi một lần vào đầu năm);

(ii) Quyết định cử đi công tác nước ngoài của cấp có thẩm quyền;

(iii) Dự toán tạm ứng chi đoàn đi công tác nước ngoài (theo chế độ, tiêu chuẩn quy định tại Thông tư này);

(iv) Lịch trình công tác;

(v) Phiếu báo giá vé máy bay kèm theo hồ sơ đặt chỗ của Hãng hàng không;

(vi) Giấy mời của phía nước ngoài có liên quan đến chi phí tài chính (nếu có).

Kho bạc Nhà nước thực hiện tạm ứng kịp thời kinh phí bằng ngoại tệ cho các đoàn đi công tác.

b) Đối với trường hợp đơn vị rút dự toán bằng tiền đồng Việt Nam mua ngoại tệ tại Ngân hàng:

Hồ sơ tạm ứng dự toán áp dụng như quy định tại điểm a nêu trên. Căn cứ dự toán chi đoàn đi công tác nước ngoài Kho bạc Nhà nước thực hiện tạm ứng bằng tiền đồng Việt Nam để đơn vị mua ngoại tệ tại Ngân hàng chi cho cán bộ đi công tác nước ngoài. Tỷ giá quy đổi từ đồng đô la Mỹ sang đồng Việt Nam để lập dự toán tạm ứng là tỷ giá bán của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

10. Quyết toán đoàn đi công tác nước ngoài:

Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi về nước, đoàn đi công tác nước ngoài có trách nhiệm tập hợp đầy đủ chứng từ, thực hiện quyết toán kinh phí đã tạm ứng để cơ quan, đơn vị tổng hợp gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để được thanh toán tạm ứng; cuối năm tổng hợp chung trong báo cáo quyết toán của đơn vị. Trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ thanh toán tạm ứng của cơ quan, đơn vị, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm thực hiện thanh toán tạm ứng kinh phí đoàn ra cho cơ quan, đơn vị.

Tất cả các khoản chi không quy định trong Thông tư này đều không được quyết toán.

11. Các Bộ, ngành và địa phương khi cử cán bộ, công chức đi công tác ở nước ngoài phải thực hiện theo quy chế quản lý các đoàn của ta ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào nước ta quy định tại Nghị định số 12-CP ngày 1/12/1992 của Chính phủ. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải xem xét, cân nhắc kỹ khi cử cán bộ đi công tác nước ngoài bảo đảm tiết kiệm, có hiệu quả và trong phạm vi dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền giao.

Điều 2. Quy định về tiêu chuẩn chi:

Một số khoản chi công tác phí được phân thành 2 tiêu chuẩn chi như sau:

1. Tiêu chuẩn A: Để thanh toán cho các cán bộ, công chức thuộc các chức danh lãnh đạo sau đây:

a) Tổng bí thư Đảng, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Uỷ viên Bộ Chính trị.

b) Cán bộ được hưởng Bảng lương chức vụ lãnh đạo của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/NQ – UBTVQH ngày 30/9/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; hoặc cán bộ hưởng Bảng lương chức vụ lãnh đạo Đảng, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương ban hành kèm theo quyết định số 128-QĐ-TW ngày 14/12/2004 của Ban bí thư Trung ương có hệ số lương từ 9,7 trở lên.

c) Cán bộ lãnh đạo hưởng bảng lương theo Nghị quyết số 730/NQ-UBTVQH ngày 30/9/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; cán bộ hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo ban hành theo Quyết định số 128-QĐ-TW ngày 14/12/2004, Quyết định số 275-QĐ/TW ngày 04/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng hoặc Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07/3/2012 của Chính phủ và Hướng dẫn số 05-HD/BTCTTW ngày 01/7/2011 của Ban Tổ chức trung ương có hệ số phụ cấp lãnh đạo từ 1,3 trở lên, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Khi nhà nước thay đổi hệ số, mức lương thì căn cứ vào hướng dẫn chuyển xếp lương để xác định lại cho phù hợp.

2. Tiêu chuẩn B: Để thanh toán cho các cán bộ, công chức không thuộc khoản 1 nêu trên.

Điều 3. Quy định về định mức chi công tác phí

1. Quy định vé máy bay; tàu, xe:

a) Vé máy bay:

i) Hạng ghế đặc biệt (First class): Dành cho các cán bộ lãnh đạo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư này;

ii) Hạng ghế thương gia (Business class hoặc C class): Dành cho cán bộ lãnh đạo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 2 Thông tư này;

iii) Hạng ghế thường (Economy class hoặc Y class): Dành cho các chức danh cán bộ, công chức quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này;

iv) Thủ tục mua vé máy bay:

Việc mua vé máy bay cho các đoàn đi công tác ngắn hạn nước ngoài đi từ Việt Nam do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí được thực hiện theo hình thức so sánh báo giá (với ít nhất 2 báo giá kèm theo hồ sơ đặt chỗ; báo giá phải được lấy tối thiểu từ 2 công ty hoặc 2 đại lý bán vé máy bay khác nhau với cùng hành trình bay) của các hãng hàng không hoạt động hợp pháp tại Việt Nam trong đó có ít nhất 1 đại lý chính hãng của hàng không quốc gia Việt Nam và đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Đường bay trực tiếp, phù hợp với lịch công tác;

- Tổng các khoản chi tiền vé (bao gồm các khoản thuế và phụ phí), tiền đi đường, tiền chờ đợi tại sân bay thấp nhất;

Trường hợp thay đổi đường bay ở nước ngoài do nhu cầu công tác thì trưởng đoàn quyết định việc mua vé.

b) Vé tàu hoả, tàu biển và các phương tiện giao thông khác:

i) Vé loại hạng nhất (ghế ngồi hoặc nằm): Dành cho cán bộ, công chức quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này;

ii) Vé loại thường (ghế ngồi hoặc nằm): Dành cho cán bộ, công chức quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này.

2. Quy định thanh toán các khoản công tác phí:

a) Các khoản được thanh toán theo mức khoán (khi quyết toán không cần phải xuất trình hoá đơn, chứng từ):

i) Tiền thuê phòng nghỉ, tiền ăn và tiêu vặt: Theo định mức các nhóm nước đến công tác quy định tại Phụ lục của Thông tư này;

Riêng đối với tiền thuê phòng nghỉ, nếu mức khoán không đủ chi, sẽ được thanh toán theo thực tế hướng dẫn ở tiết i điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư này;

Mức khoán tiền thuê phòng nghỉ, tiền ăn và tiêu vặt qui định trong Phụ lục Thông tư này được thanh toán 100% cho thời gian công tác đến 30 ngày. Đối với thời gian công tác từ ngày thứ 31 đến ngày thứ 180 được hưởng 2/3 mức khoán;

Trường hợp cán bộ đi công tác do phải hoàn thành công việc đến cuối ngày, hoặc do khách quan phải phụ thuộc vào giờ của phương tiện đi lại (giờ bay, giờ tàu) nên phải trả phòng sau 12h trưa, thì được thanh toán tiền nghỉ của nửa ngày nghỉ thêm bằng 50% mức khoán tiền thuê phòng tương ứng.

ii) Tiền thuê phương tiện từ nhà đến sân bay, ga tàu, bến xe, cửa khẩu và ngược lại khi đi công tác nước ngoài về nhà (ở trong nước): Áp dụng mức chi theo chế độ công tác phí hiện hành đối với CBCC đi công tác trong nước;

iii) Tiền thuê phương tiện từ sân bay, ga tàu, bến xe, cửa khẩu khi nhập cảnh đến nơi ở nước đến công tác và ngược lại khi xuất cảnh: Thanh toán theo định mức khoán quy định tại Phụ lục của Thông tư này. Đối với trường hợp đi công tác do phía nước ngoài mời đài thọ kinh phí thì chỉ thực hiện thanh toán đối với trường hợp phía mời không đài thọ phương tiện đưa đón;

iv) Tiền tiêu vặt: Chỉ áp dụng đối với trường hợp nêu tại tiết i điểm d khoản 5 Điều 1 Thông tư này, theo mức:

- Tiêu chuẩn A: 30 USD/người/ngày áp dụng đối với cán bộ, công chức có chức danh lãnh đạo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này;

- Tiêu chuẩn B: 20 USD/người/ngày áp dụng đối với cán bộ, công chức có chức danh quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này;

v) Tiền điện thoại, fax, internet: Thanh toán khoán theo đoàn công tác, Trưởng đoàn quyết định việc sử dụng để phục vụ công tác chung cho đoàn tại nước ngoài. Mức khoán 80 USD/1 đoàn công tác; riêng đối với các đoàn đàm phán song phương, đa phương mức khoán 250 USD/1 đoàn đàm phán.

b) Các khoản thanh toán theo thực tế:

Đối với các khoản thanh toán theo thực tế thì khi quyết toán nhất thiết phải có đầy đủ hoá đơn chứng từ hợp lệ.

i) Tiền thuê phòng nghỉ:

- Đối với cán bộ lãnh đạo đương chức quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư này được thuê 1 người/1 phòng ở có đủ tiện nghi loại tốt, an toàn (Phòng Suite loại tốt có phòng ngủ riêng, phòng tiếp khách riêng);

- Đối với cán bộ, công chức có chức danh lãnh đạo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 2 Thông tư này được thuê 1 người/1 phòng có tiện nghi bảo đảm chất lượng (phòng Superior);

- Đối với cán bộ, công chức có chức danh quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này được thuê 2 người/1 phòng đôi loại phòng tiêu chuẩn (phòng Standard). Trường hợp người đi công tác một mình hoặc trường hợp đoàn công tác có lẻ người, lẻ người khác giới thì được thuê phòng riêng theo mức giá thuê phòng thực tế nhưng tối đa không được vượt mức tiền thuê phòng của những người đi cùng đoàn (theo tiêu chuẩn 2 người/phòng);

ii) Tiền vé các phương tiện đi lại: Thanh toán theo hoá đơn mua vé kèm theo cuống vé máy bay. Tiền thuê các phương tiện vận chuyển khác thanh toán theo hoá đơn, chứng từ trả tiền hợp pháp kèm theo cuống vé (nếu có);

iii) Tiền thuê phương tiện đi làm việc hàng ngày tại nơi đến công tác:

- Thanh toán theo hoá đơn thuê phương tiện nhưng không vượt quá 80 USD/1người/1 nước đến công tác. Trường hợp một số nước kiểm soát vé phương tiện đi lại công cộng bằng điện tử không có cuống vé thì Trưởng đoàn công tác chịu trách nhiệm về việc kê khai vé theo thực tế phù hợp với lịch trình làm việc của đoàn làm căn cứ quyết toán;

- Đối với các đoàn công tác mà trưởng đoàn là cấp lãnh đạo có tiêu chuẩn A theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này nếu phải thuê xe để phục vụ các buổi làm việc của đoàn thì được thanh toán theo hoá đơn thuê xe thực tế. Chứng từ thanh toán bao gồm: Dự toán đã được Thủ trưởng cơ quan phê duyệt trước khi thực hiện; lịch trình làm việc của đoàn phù hợp với hành trình xe chạy. Trưởng đoàn xác nhận và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc phải thuê xe theo thực tế và lịch trình làm việc (không thanh toán đối với hành trình xe chạy của những buổi kết hợp đi thăm quan, du lịch); có đầy đủ hoá đơn, hoặc chứng từ thuê xe hợp pháp ở nước sở tại;

Trường hợp đoàn công tác có tiêu chuẩn A theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này điều động phương tiện của các Cơ quan đại diện ngoại giao tại nước đến công tác để phục vụ các hoạt động chung của đoàn (đã được trưởng đoàn phê duyệt), thì được thanh toán tiền mua xăng xe (nếu có hóa đơn chứng từ hợp lệ);

iv) Tiền cước hành lý, tài liệu mang theo phục vụ cho các đoàn công tác:

Thanh toán theo hoá đơn cước của hãng hàng không, nhưng tối đa không quá 100 USD/1 đoàn công tác. Riêng các đoàn văn hoá nghệ thuật, đoàn đi tham gia hội chợ, triển lãm, đoàn đi tham gia các hoạt động viện trợ Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét giải quyết trên cơ sở hoá đơn, chứng từ chi hợp pháp và dự toán đoàn ra đã được phê duyệt;

v) Tiền bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ:

- Phạm vi bảo hiểm: Căn cứ yêu cầu bắt buộc của nước mà cán bộ được cử đến công tác hoặc nhu cầu của cơ quan cử cán bộ đi công tác, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ khoản chi phí mua bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công chức trong thời gian đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài với phạm vi bảo hiểm cơ bản sau đây:

+ Chi phí y tế phát sinh trong quá trình điều trị do hậu quả của ốm đau, bệnh tật (loại trừ các bệnh có sẵn) hay tai nạn bất ngờ;

+ Chi phí vận chuyển cấp cứu tại nước đang công tác;

+ Chi phí hồi hương cán bộ trong trường hợp ốm đau, tai nạn khẩn cấp;

- Chi phí vận chuyển hồi hương thi hài trong trường hợp cán bộ không may bị tử vong;

- Mức hỗ trợ của Ngân sách Nhà nước về chi phí mua bảo hiểm:

+ Trường hợp đi công tác từ 3 tháng trở xuống: Được hỗ trợ tối đa 50 USD/người/chuyến công tác;

+ Trường hợp đi công tác trên 3 tháng đến 6 tháng: Được hỗ trợ tối đa 80 USD/người/chuyến công tác;

- Phương thức mua bảo hiểm:

Cán bộ, công chức đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài có thể mua bảo hiểm tại các doanh nghiệp bảo hiểm được phép cung cấp dịch vụ bảo hiểm này tại Việt Nam;

- Phương thức thanh toán:

Ngân sách Nhà nước sẽ thanh toán phí bảo hiểm cho cán bộ, công chức trên cơ sở chứng từ (biên lai thu phí hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm đã được doanh nghiệp bảo hiểm cấp cho cán bộ, công chức) cho mỗi chuyến công tác;

Trường hợp cán bộ, công chức mua bảo hiểm với phí bảo hiểm cao hơn mức hỗ trợ của Ngân sách Nhà nước, sẽ chỉ được thanh toán tối đa bằng mức hỗ trợ, phần chênh lệch sẽ do cán bộ, công chức tự chịu;

- Thanh toán chi phí vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm:

Trường hợp chi phí y tế thực tế phát sinh vượt quá mức trách nhiệm trong hợp đồng bảo hiểm, cơ quan có cán bộ đi công tác tập hợp hồ sơ các khoản chi phí kèm theo chứng từ cần thiết để xem xét chi trả từng trường hợp cụ thể;

vi) Lệ phí sân bay trong và ngoài nước (nếu có): Thanh toán theo thực tế ghi trên chứng từ thu hoặc hoá đơn thu tiền;

vii) Lệ phí visa, lệ phí cấp hộ chiếu: Thanh toán theo phiếu thu hợp pháp của cơ quan lãnh sự trong và ngoài nước;

viii) Tiền đóng góp tham gia (tham dự) hội nghị, hội thảo (bao gồm cả tiền mua tài liệu nếu có): Thanh toán theo hoá đơn thu tiền của đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo;

ix) Tiền chờ đợi tại sân bay: Căn cứ vào lịch bay, giờ bay được ghi trong vé để xác định thời gian chờ đợi tại sân bay do nối chuyến hoặc chuyển máy bay. Nếu phải chờ 6 giờ trở lên thì được thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại sân bay trên cơ sở hoá đơn, chứng từ hợp lệ, theo tiêu chuẩn thuê phòng nghỉ quy định tại tiết i điểm b khoản 2 Điều 3. Trên toàn tuyến bay từ Việt Nam tới nước công tác và ngược lại có bao nhiêu lần phải chờ đợi thì được thanh toán bấy nhiêu lần theo qui định này;

x) Chi chiêu đãi; mua quà tặng đối ngoại:

- Mức chi chiêu đãi: Không vượt quá mức khoán tiền ăn và tiêu vặt một ngày/người theo quy định tại Phụ lục Thông tư này (bao gồm cả đồ uống và các loại thuế phải thanh toán);

- Mức chi mua quà tặng đối ngoại: Áp dụng theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 2 Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.

3. Quy định đặc biệt đối với các đoàn cấp cao:

a) Đoàn cấp cao là những đoàn do Tổng bí thư Đảng, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Uỷ viên Bộ chính trị, Uỷ viên trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ làm trưởng đoàn đi thăm hữu nghị chính thức, thăm không chính thức, làm việc hoặc dự hội nghị quốc tế.

b) Thanh toán tiền ăn và tiêu vặt hoặc tiền tiêu vặt:

i) Đối với thành viên chính thức (được ghi trong quyết định của cấp có thẩm quyền) được thanh toán tiền ăn và tiêu vặt (tùy theo chế độ đài thọ của phía mời nêu tại điểm d khoản 5 Điều 1 Thông tư này) gấp 2 lần mức quy định tại Phụ lục Thông tư này;

Trường hợp được phía mời đài thọ toàn bộ các bữa ăn, thì được hưởng tiền tiêu vặt gấp 2 lần mức quy định tại tiết iv điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư này;

ii) Đối với thành viên đoàn tuỳ tùng được thanh toán tiền ăn và tiêu vặt gấp 1,5 lần mức qui định tại Phụ lục Thông tư này;

Trường hợp được phía mời đài thọ toàn bộ các bữa ăn thì được hưởng tiền tiêu vặt gấp 1,5 lần mức quy định tại tiết iv điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư này.

c) Tiền puốc-boa: Thanh toán theo mức khoán 50 USD/người/1 nước, áp dụng cho thành viên của đoàn có chức danh quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này. Trưởng đoàn quyết định sử dụng để phục vụ công tác chung cho đoàn.

d) Tiền điện thoại, fax, internet: Do Trưởng đoàn quyết định.

đ) Tiền cước hành lý, tài liệu mang theo phục vụ cho các đoàn công tác: Thanh toán theo hóa đơn cước thực tế của hãng hàng không. Trưởng đoàn chịu trách nhiệm quyết định về trọng lượng cước mang theo.

e) Đối với các khoản chi theo chương trình hoạt động của Phu nhân/Phu quân đoàn cấp cao: Thanh toán theo hóa đơn thực tế; căn cứ các hoạt động tại đề án đoàn ra đã được phê duyệt, Trưởng đoàn quyết định đối với các khoản chi cần thiết phục vụ hoạt động của Phu nhân/Phu quân trên tinh thần tiết kiệm.

g) Các khoản chi khác (thuê phòng làm việc, thuê phòng tiếp xúc song phương, thuê thiết bị phục vụ phòng họp và các khoản chi cần thiết khác phục vụ trực tiếp cho đoàn cấp cao): Thanh toán theo hóa đơn thực tế do Trưởng đoàn quyết định.

h) Các khoản chi còn lại được thanh toán như mức thông thường quy định tại Thông tư này.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/08/2012; thay thế Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính qui định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài; bãi bỏ Điều 2 Thông tư số 142/2009/TT-BTC ngày 14/7/2009 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí. Riêng đối với năm 2012 các Bộ, ngành, địa phương chủ động sắp xếp trong dự toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao để thực hiện.

2. Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được vận dụng chế độ công tác phí quy định tại Thông tư này để thực hiện đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị. Trường hợp nếu được ngân sách Nhà nước bố trí kinh phí thực hiện theo chương trình, đề án, dự án cụ thể, nếu có phát sinh nhiệm vụ chi công tác phí đi công tác nước ngoài thì phải thực hiện theo đúng mức chi được cấp có thẩm quyền giao thực hiện chương trình, đề án, dự án phê duyệt./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- VP Tổng Bí thư;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- VP Chính phủ;
- VP TW Đảng và các ban của Đảng;
- Toà án NDTC, Viện Kiểm sát NDTC;
- Kiểm toán NN, VP Ban Chỉ đạo TW về PC tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Cơ quan TW của các Hội, đoàn thể;
- UBND, HĐND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở TC, KBNN các tỉnh TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Vụ HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh

PHỤ LỤC

ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP (MỨC KHOÁN) CÔNG TÁC CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐI CÔNG TÁC NGẮN HẠN Ở NƯỚC NGOÀI DO NSNN ĐẢM BẢO KINH PHÍ
(Kèm theo Thông tư số 102/2012 /TT-BTC ngày 21/06/2012 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: Đôla Mỹ (ký hiệu USD)

Số TT

Nhóm

TÊN NƯỚC

Tiền thuê phòng nghỉ (USD/người/ngày)

Tiền ăn và tiêu vặt (USD/người/ngày)

Tiền thuê phương tiện từ sân bay, ga tàu, bến xe, cửa khẩu khi nhập/xuất cảnh (USD/1 lượt xuất và nhập cảnh/người).

Mức A

Mức B

Mức A

Mức B

1

1

AIRƠLEN

85

80

80

75

110

2

1

ANH VÀ BẮC AILEN

85

80

80

75

110

3

1

ÁO

85

80

80

75

110

4

1

BỈ

85

80

80

75

110

5

1

BỒ ĐÀO NHA

85

80

80

75

110

6

1

CANAĐA

85

80

80

75

110

7

1

CHLB ĐỨC

85

80

80

75

110

8

1

ĐÀI LOAN

85

80

80

75

110

9

1

ĐAN MẠCH

85

80

80

75

110

10

1

HÀ LAN

85

80

80

75

110

11

1

HÀN QUỐC

85

80

80

75

110

12

1

ITALY

85

80

80

75

110

13

1

LUCXĂMBUA

85

80

80

75

110

14

1

MỸ

85

80

80

75

110

15

1

NAUY

85

80

80

75

110

16

1

NHẬT BẢN

85

80

80

75

110

17

1

PHẦN LAN

85

80

80

75

110

18

1

PHÁP

85

80

80

75

110

19

1

TÂY BAN NHA

85

80

80

75

110

20

1

THỤY ĐIỂN

85

80

80

75

110

21

1

THỤY SĨ

85

80

80

75

110

22

1

LIÊN BANG NGA

85

80

80

75

110

23

1

THỔ NHĨ KỲ

85

80

80

75

110

24

1

UKRAINA

85

80

80

75

110

25

2

ACHENTINA

80

75

75

70

100

26

2

AI CẬP

80

75

75

70

100

27

2

ARAP XÊ ÚT

80

75

75

70

100

28

2

BALAN

80

75

75

70

100

29

2

BAREN

80

75

75

70

100

30

2

BELARUS

80

75

75

70

100

31

2

BOLIVIA

80

75

75

70

100

32

2

BOSNIA AND HECXEGOVINA

80

75

75

70

100

33

2

BRAXIN

80

75

75

70

100

34

2

BRU NÂY

80

75

75

70

100

35

2

BUNGARI

80

75

75

70

100

36

2

Các tiểu vương quốc A rập thống nhất (UAE)

80

75

75

70

100

37

2

CH SEC

80

75

75

70

100

38

2

CH SLOVAKIA

80

75

75

70

100

39

2

CHILÊ

80

75

75

70

100

40

2

CÔ OÉT

80

75

75

70

100

41

2

CÔLÔMBIA

80

75

75

70

100

42

2

CROATIA

80

75

75

70

100

43

2

ESTONIA

80

75

75

70

100

44

2

GIOOC ĐA NI

80

75

75

70

100

45

2

HÔNGKÔNG

80

75

75

70

100

46

2

HUNGARI

80

75

75

70

100

47

2

ISRAEL

80

75

75

70

100

48

2

LATVIA

80

75

75

70

100

49

2

LI BĂNG

80

75

75

70

100

50

2

ẤN ĐỘ

80

75

75

70

100

51

2

LITHUANA

80

75

75

70

100

52

2

MA CAO

80

75

75

70

100

53

2

MACEDONIA

80

75

75

70

100

54

2

MALTA

80

75

75

70

100

55

2

MÊ HI CÔ

80

75

75

70

100

56

2

MOLDOVIA

80

75

75

70

100

57

2

NAM PHI

80

75

75

70

100

58

2

SECBIA MONGTENEGRO

80

75

75

70

100

59

2

NEW ZEALAND

80

75

75

70

100

60

2

ÔXRÂYLIA

80

75

75

70

100

61

2

PANAMA

80

75

75

70

100

62

2

PÊ RU

80

75

75

70

100

63

2

QUATA

80

75

75

70

100

64

2

RUMANI

80

75

75

70

100

65

2

SAMOA

80

75

75

70

100

66

2

SINGGAPO

80

75

75

70

100

67

2

SLOVENIA

80

75

75

70

100

68

2

TRUNG QUỐC

80

75

75

70

100

69

2

URUGUAY

80

75

75

70

100

70

3

DOMINICA

70

60

55

50

75

71

3

ÁC MENIA

70

60

55

50

75

72

3

AN GIÊ RI

70

60

55

50

75

73

3

ĂNG GÔ LA

70

60

55

50

75

74

3

APGANIXTĂNG

70

60

55

50

75

75

3

AZECS BAI ZAN

70

60

55

50

75

76

3

BĂNG LA DÉT

70

60

55

50

75

77

3

CAMPUCHIA

70

60

55

50

75

78

3

CH DCND TRIỀU TIÊN

70

60

55

50

75

79

3

CH GHI NÊ

70

60

55

50

75

80

3

CH YÊMEN

70

60

55

50

75

81

3

CÔNG GÔ

70

60

55

50

75

82

3

COSTARICA

70

60

55

50

75

83

3

CUBA

70

60

55

50

75

84

3

ĐÔNG SAHARA

70

60

55

50

75

85

3

ĐÔNG TIMO

70

60

55

50

75

86

3

Ê CUA DO

70

60

55

50

75

87

3

Ê TYOPIA

70

60

55

50

75

88

3

ELSALVADO

70

60

55

50

75

89

3

ERITRE

70

60

55

50

75

90

3

FIJI

70

60

55

50

75

91

3

GHANA

70

60

55

50

75

92

3

GRENADA

70

60

55

50

75

93

3

GRUZIA

70

60

55

50

75

94

3

GUATEMALA

70

60

55

50

75

95

3

HAITY

70

60

55

50

75

96

3

HÔNĐUARAT

70

60

55

50

75

97

3

I RAN

70

60

55

50

75

98

3

INĐÔNÊXIA

70

60

55

50

75

99

3

JAMAICA

70

60

55

50

75

100

3

KA ZẮC STAN

70

60

55

50

75

101

3

KÊNIA

70

60

55

50

75

102

3

KYRGYZSTAN

70

60

55

50

75

103

3

LÀO

70

60

55

50

75

104

3

LIBI

70

60

55

50

75

105

3

MADAGASCAR

70

60

55

50

75

106

3

MALAYSIA

70

60

55

50

75

107

3

MALI

70

60

55

50

75

108

3

MARITUS

70

60

55

50

75

109

3

MARỐC

70

60

55

50

75

110

3

MÔNGCỔ

70

60

55

50

75

111

3

MYANMAR

70

60

55

50

75

112

3

NEPAL

70

60

55

50

75

113

3

NICARAGOA

70

60

55

50

75

114

3

PAKITXTAN

70

60

55

50

75

115

3

PHILIPIN

70

60

55

50

75

116

3

SHIP

70

60

55

50

75

117

3

SRILANCA

70

60

55

50

75

118

3

TAJIKISTAN

70

60

55

50

75

119

3

TANZANIA

70

60

55

50

75

120

3

THÁI LAN

70

60

55

50

75

121

3

TURKMENSTAN

70

60

55

50

75

122

3

UZBEKISTAN

70

60

55

50

75

123

3

VENEZUELA

70

60

55

50

75

124

3

XÔ MA LI

70

60

55

50

75

125

3

XY RI

70

60

55

50

75

126

3

Các nước khác không thuộc các nhóm trên

70

65

55

50

75

THE MINISTRY OF FINANCE
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-------------------

No.: 102/2012/TT-BTC

Hanoi, June 21, 2012

 

CIRCULAR

STIPULATING THE REGIME OF WORKING-TRIP ALLOWANCES FOR STATE OFFICIALS AND EMPLOYEES WHO TRAVEL ABROAD ON SHORT WORKING MISSIONS FUNDED BY THE STATE BUDGET

Pursuant to the Government’s Decree No.60/2003/ND-CP, of June 06, 2003 detailing and guiding implementation of the Law on State budget;

Pursuant to the Government’s Decree No.12-CP, of December 01, 1992 on promulgating regulation of Vietnam’s delegations going abroad and foreign delegations coming Vietnam;

Pursuant to the Government’s Decree No.118/2008/ND-CP, of November 27, 2008 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

At the proposal of Director of the Administrative and Non-Business Finance Department;

The Ministry of Finance stipulates the regime of working-trip allowances for state officials and employees who travel abroad on short working missions funded by the state budget as follows:

Article 1. General provisions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Other than the level of working-trip allowances prescribed in this Circular, agencies, units appointing personnel for working missions and agencies or units of Vietnam in the country where the working travelers come to work are not allowed to use the state budget to cover any additional expenses under any forms for the working travelers.

3. Conditions for payment of working-trip allowances:

a) In sphere of budget expenditure estimates assigned annually of agencies, units.

b) Having the decision on appointment for working-trip of the competent levels.

c) Properly performing assigned tasks.

d) Having sufficiently valid and lawful vouchers for payment.

4. The following cases are not allowed for payment of working-trip allowances:

a) Duration of treatment in hospital;

b) The private working days during working-trips;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Payment of working-trip allowances:

Working-trip allowances are expenditure amounts that the State ensures people who travel abroad on working missions to spend during the working time. The fund includes:

a) The direct payments to people who travel abroad on working missions include:

i) The fares for transportation, including: airfare, train ticket, vehicle charge from Vietnam to the country where the travelers come to work (working country) and vice versa (including airfare, train, vehicles charge to travel in the inner land of the working country);

ii) Rental for vehicles from the house to the airport, train station, bus station and vice versa when turning back home after working-trips and come back home (in domestic);

iii) Rental for vehicles from the airport, train station, bus station, border-gate to the accommodation and vice versa when entering into and exiting the working country;

iv) Rental for accommodation at the place coming to work;

v) Money for food and pocket in the place coming to work;

vi) Pocket money in place coming to work (in case of foreign side funding all accommodation expenses);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

viii) Visa fees, passport fees;

ix) Fees for conferences and seminars (including money for buying documents, if any);

x) Health insurance money;

xi) Waiting money at the airport;

xii) In case being appointed to travel abroad on short working missions, if must gather at a fixed place in order to go together or when turning back after working-trips but cannot come home timely in day, agencies, units sponsoring delegation traveling abroad on short working missions shall pay additionally working-trip allowances in according to the current regime of working-trip allowances for cadres, civil servants on domestic working trips.

b) Payments for the whole delegation include:

i) Baggage charges, materials being carried for the working mission;

ii) Rental for vehicles to go to the work every day at the working country; Rental for vehicles incase in transit (under working schedule approved by heads of agencies, units);

iii) Money for telephone, fax, internet;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

v) Money for tickets exiting or entering gate for working-trip delegations researching and surveying fields with Specific characteristics relating to the specialized missions such as: Art and culture, historic vestige, museum (in case the Friend side not cover) and must be approved in estimation, scheme by heads of agencies, units;

vi) Money for reception; buying gifts for foreign relations: For the delegations to travel abroad on working mission that chief of the delegation is in the position of Deputy Minister, equivalent or higher level and considering it is neccesary to organize reception, buying gifts for foreign relations, may base on the maximum expenditures specified in this Circular and specific regulating documents of Ministries, sectors and localities in order to compile estimation and must be approved by heads of agencies, units before organizing the delegation, in which must clearly indicate quantity, subjects of reception and gifts for use as a basis for advance payment and expenditure finalization.

c) Lump-sum payment:

In case of travelling abroad on short working missions held by organizations or enterprises of Vietnam or foreign countries that officers who are appointed to work must make lump-sum payment, the expenses are paid only when the total maximum lump-sum expenses in according to personal direct payments for persons to travel abroad on working mission maximally equal to the standard norm stipulated in this Circular;

ii) Money for hiring translation: Money for hiring translation (just in case agencies fail to allocate cadres working as translator, translating documents) it may hire translator at home country to go along or hire translator at working country (in order to save expenses for means going and coming back). Expenses for translation are paid in lump sum as follows:

- In case hiring translator at home country to go along, paying expenses: Vehicles for traveling; money for food and pocket money; money for accommodation in according to the level of working-trip allowances as members of delegation and translation fee according to the level of translation expenditures specified in the Circular No. 01/2010/TT-BTC, of January 06, 2010 of the Ministry of Finance regulating the spending regime for reception of foreign guests working in Vietnam; spending regime for organization of international conferences and seminars in Vietnam;

- In case hiring translators at working country, the lump-sum expenses are defined including: Vehicles for traveling in working country during working with delegation; money for food and pocket money, money for accommodation according to the level of working-trip allowances as members of delegation; translation fee (paid basing on working days actually using translators at programs which have been approved) in according to the spending level being approved by heads of agencies, units in estimation of delegation to travel on working missions;

When finalizing the translation expenditures, it must have sufficient invoices, vouchers including: Invoices or signature receiving the lump-sum payment for translators (or units supplying translators) based on the contracts signed between head of delegation and the translators (or units supplying translators); if invoices, vouchers are made in foreign languages, they must be translated into Vietnamese.

iii) The above-mentioned lump-sum payments must be approved estimation by heads of agencies, units before organizing delegation for use as basis of advance payment and expenditure finalization.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

i) Based on the decision of the competent agencies and papers of the inviting side stating clearly that they pay for officials, employees only some expenses, the remaining expenses which are not covered by the inviting side, then the officials, employees shall be funded by the State Budget as prescribed in clause 2 article 3 of this Circular. If the foreign side pays the full expenses for food, accommodation but not giving pocket money, then the competent levels issue the decision to give pocket money to the working travelers based on the defined level specified in item iv, point a, clause 2 Article 3 of this Circular;

ii) All cases that the inviting side ensures the full costs for the trip, the working travelers are entitled to enjoy upon the sponsor level of the foreign side. The State Budget does not grant extra difference if the inviting side sponsors lower than the defined level and vice versa it is not be collected the difference to remit into the State budget if the inviting side pays more than the defined level stipulated in this Circular.

6. Other payments:

For delegations participating in fairs, exhibitions; holding conferences and seminars; cultural and art troupes traveling for abroad performance; courses training cadres, civil servants abroad, apart from the working-trip allowances funding for persons traveling on working mission abroad as prescribed in clause 5 Article 1, if arising expenses of hiring services of event holding, hiring places, hiring vehicles to transport musical instruments, props, goods, they must made estimation for hiring expenses and be agreed, approved estimation by competent authorities before implementation in order to use as basis of advance payment. Defining the spending level for these expenses is implemented as follows:

- For expenses for hiring services of event holding: In case hiring domestic units with legal entity specialized in holding conferences and seminars, events overseas, it must comply with regulations on bidding for procurement of assets aiming to maintain regular operation of agencies, units as prescribed in the Circular No.68/2012/TT-BTC, of April 26, 2012 of the Ministry of Finance. If hiring units overseas to hold, it needs make plan comparing to level of price hiring domestic units in order to decide hiring price for assurance of effectiveness and thrift;

- For expenses of hiring places, hiring vehicles to transport musical instruments, props, goods with respect to delegations participating in fairs, exhibitions, cultural and art troupes traveling for overseas performance while must move many places: Being paid under invoices, hiring vouchers which is conformable to the working schedule and based on the contracts signed between head of working delegation and units supplying services; if invoices, vouchers are made in foreign languages, they must be translated into Vietnamese.

7. Time to enjoy working-trip allowances includes:

a) Actual working time according to the decision to appoint to travel abroad on working trip of the competent level.

 Where the actual time for working abroad is less than the time stated in the decision, it is only made payment for actual working time, or where the actual working time is more than the time stated in the decision, it is only made payment for the extended periods when having additional decisions of the competent levels.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Waiting time: means the time out of the working time, due to the objective reasons that working travellers must come sooner or stay abroad, a maximum of not exceeding six days. In this case, officers who were sent to work abroad are entitled to enjoy 100% of defined level of the working trip allowances specified in the Annex of this Circular.

8. Type of foreign currency, applicable exchange rate: Type of foreign currency applicable to the determinstion of norms, the spending level, advance payment and settlement is U.S. dollars (USD):

Where the actual spending in foreign currencies other than U.S. dollars will be converted on the basis of the total spending calculated in U.S. dollar. Conversion exchange rate between the U.S. Dollar (USD) and other currencies is based on lawful vouchers from currency exchange of the working country. If there is no conversion exchange rate vouchers, it is applied conversion exchange rate into U.S. dollars at the average exchange rate (of buying and selling) provided by the Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam or the Ministry of Finance at the time of traveling abroad for working. If paying in credit card overseas, based on the payment table on statement of invoices enclosed to original vouchers for payment converted into U.S. dollars at the average exchange rate of bank in statement of invoices.

9. Advance payment dossier for the delegations to travel abroad on short working missions includes:

a) For the delegations to travel abroad on short working missions which being implemented advance payments by State Treasuries and being ensured to withdraw estimation in foreign currency; advance payment dossier includes:

(i) Expenditure estimation of the annual state budget of the units that has been notified, with detailed spending item (sent once at the beginning of the year);

(ii) Decision to send the delegation for travelling abroard on working missions of the competent level;

(iii) Estimation of advand payment for the delegation to travel abroard on working missions (according to regime, standard specified in this Circular);

(iv) Working schedule;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(vi) Written invitation of the foreign side relating to financial expenses (if any).

State Treasuries shall timely implement advance payment in foreign currency for delegations to travel abroard on working missions.

b) For case unit widthdraw estimation in Vietnam dong to buy foreign currency at banks:

Estimation advance payment dossier applies as regulation in above-mentioned point a. Based on the spending estimation of delegations to travel abroard on working missions, State Treasuries shall implement advance payment in Vietnam dong for unit to buy foreign currency at bank and then spending for cadres, civil servants to travel abroard on working missions. The exchange rates to convert from U.S dollars to Vietnam dong for make advance estimation are the buying exchange rates of the Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam.

10. The settlement of the delegation to travel abroard on working missions:

Within 15 days after returning home, the delegation which traveled abroad on working missions must submit statements on the finalization of the delegation together with full vouchers to the State Treasury where perform transactions for payment of advance amounts; at the end year, summing generally in the finalization statement of units. Within 7 woking days after receiving the advance payment dossier of agencies, units, the State Treasury shall implement payment of advance amounts spent by the delegation for agencies, units.

All expenditures which are not stipulated in this Circular are not settled.

11. The Ministries, branches and locallities when appointing cadres, civil servants to travel abroad on working missions must comply with the regulation on management of Vietnam’s delegations going abroad and foreign delegations coming Vietnam specified in the Government’s Decree No.12-CP, of December 01, 1992; Heads of agencies, units must consider and perpend carefully when sending officials to travel abroad on working missions to ensure savings and efficiency within the annual budget estimation of the agencies, units assigned by the competent levels.

Article 2. Provisions on spending standards:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Standard A: To pay for officials, employees with the leading positions as follows:

a) Party General Secretary, State President, Vice State President, National Assembly Chairman, Vice Chairman of the National Assembly, the Prime Minister, Deputy Prime Minister, Members of Politburo.

b) Officials are enjoyed leading positions payroll of the State, issued together with the Resolution No.730/NQ-UBTVQH dated 30/09/2004 of the National Assembly Standing Committee; or Officials are enjoyed leading positions payroll of Party, Front and the central associations, issued together with the Decision No.128-QD-TW dated 14/12/2004 of the Central Secretariat with wage coefficient from 9.7 or more.

c) Leaders are enjoyed the payroll upon the Resolution No.730/NQ-UBTVQH dated 30/09/2004 of the Standing Committee of National Assembly; the officials are enjoyed allowances for leading positions, issued together with the Decision No.128-QD-TW dated 14/12/2004 of the Party Central Secretariat or the Government’s Decree No.204/2004/ND-CP dated 14/12/2004, the Government’s Decree No.14/2012/ND-CP dated 07/3/2012 and the Guidance No.05-HD/BTCTTW dated 01/7/2011 of the Central Organizational Board with allowances coefficient for leading positions from 1.3 or more, Standing Secretary of Central Communist Youth Union of HoChiMinh.

When the State changes the wage coefficient, levels, based on the wage classification guidelines to re-determine suitably.

2. Standard B: To pay for officials, employees not being of clause 1 above.

Article 3. Provisions on the spending level of working-trip allowances

1. Provisions on airfair, train, vehicles:

a) Airfair:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ii) Business class (or C class): For the leaders as provided in point b, point c, clause 1, article 2 of this Circular;

iii) Regular class (Economic class or Y class): titles as officials, employees as provided in clause 2, article 2 of this Circular;

iv) Procedures for the purchase of airfares:

The airfare purchase for the delegations who travel abroad on short working trips from Vietnam funded by the State budget are made under the form of comparative quotations (with at least two quotations attached to booking records which are taken from at least of 02 different companies or 02 different airfare agents with the same flight schedule) of the airlines operating lawfully in Vietnam, in which there is at least one genuine agent of Vietnamese airline and meeting the following requirements:

- Direct flying route, in line with the working schedule;

- Total expenses for the fare (including taxes and surcharges), travel money, waiting money at the airport are lowest;

In case of any changes to flight route in overseas due to working demands, the chief of delegation shall decide on the ticket purchase.

b) Tickets of trains, ships and other vehicles:

i) First class tickets (sitting or lying): For titles as officials, employees as provided in clause 1, article 2 of this Circular;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Provisions on payment of working-trip allowances:

a) Expenses are paid upon the defined level (it is not required to present invoices and vouchers when settling):

i) Rental for accommodation, meals and pocket money: Being determined according to the group of working countries specified in the Annex of this Circular;

Separately for rooms rental, if the defined level is insufficient to spend, it shall be paid according to the actual instructions in item i, point b, clause 2, article 3 of this Circular;

The defined level for rooms rental, meals and pocket money specified in the Annex of this Circular shall be paid 100% for the working period up to 30 days. For the working period from 31st day to the 180th day, working travelers are entitled to enjoy 2/3 of the defined level;

If because working travelers must finish their work till the end day or due to objective reasons depending on time of traveling means (flight time, train time), they must check out after 12h PM, they shall be paid additionally a half of day equal to 50% of the defined level of respective accomodation rent.

ii) Rental for vehicles from home to airport, train station, bus station, border-gate and vice versa when back home after traveling abroad on working trips (domestic): Applying the expense level under the current regime of working-trip allowances for cadres, civil servants servants on domestic working trips;

iii) Rental for vehicles from the airport, train station, bus station, border-gate to the accommodation and vice versa when entering into and exiting the working country: Being paid according to the defined level specified in the Annex of this Circular; For case of working trip funding covered by the inviting foreign side, only implementing payment in case the inviting side does not pay for vehicles;

iv) Pocket money: Being applied only for the case set forth in item 2, point d, clause 5, article 1 of this Circular, according to the defined level:.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Standard B: 20 USD/person/day applied for officials, employees with the leading positions stipulated in clause 2, article 2 of this Circular;

v) Money for telephone, fax, internet: Being paid at defined level according to delegation, the head of delegation shall decide use in order to serve the general mission of delegation overseas. The defined level is 80USD/delegation for wotking trip; separately for delegations of bilateral and multilateral negotiation.

b) Expenses are paid under reality:

Expenses are paid under reality are required to present full and valid invoices and vouchers when settling.

i) Rental for accommodation:

- For leaders specified in point a, clause 1, article 2 of this Circular, they are entitled to hire one polite, safe room for one person (suite room with a separate bedroom, reception room);

- For officials, employees with the leading positions specified in point b, point c, clause 1, article 2 of this Circular, they are entitled to hire one polite, qualified room for one person (superior room);

- For officials, employees with the positions specified in clause 2, article 2 of this Circular, they are entitled to hire one standard double room for two persons (standard room). In case person who travels to work alone or the delegation with an odd opposite sex person who must rent a private room, it is paid at the price level of actual room rent but maximally not exceeding room rent of persons go along of delegation (according to standard of 2 persons/room);

ii) The fares for transportation, including: Payment is made by invoices enclosed airfare stub. Rental for other means of transport: the payment is made by invoices, lawful paying vouchers enclosed ticket stubs (if any);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Payment is made by invoice, but not more than 80 USD/1person/1 working country. In case some countries control ticket of public transport vehicles by electronic, without ticket stubs, the head of delegation is responsible for declaration of tickets based on reality in conformable to working schedule of delegation used as basis for finalization;

- For delegations of which heads are leaders with standard A as prescribed in clause 1 Article 2 of this Circular, if they must hire vehicles servicing for working days of delegation, payments are made by invoices of hiring vehicle in reality. The vourchers for payment include: Estimations have been approved by heads of agencies before implementation; the working schedules of delegations in conformity with routes of vehicles. The heads of delegation confirm and take responsibility before law for hiring vehicle in reality and the working schedule (routes of vehicle in days combining tourist and sightseeing shall not be paid); having full invoices or lawful hiring-vehicle vouchers in working country;

In case delegations with standard A as prescribed in clause 1 Article 2 of this Circular using means of diplomatic representative agencies in working country in order to serve for general operations of delegation (having been approved by heads of delegations), they shall be paid for purchase of petrol (if having valid invoice, voucher);

iv) Baggage charges, materials being carried for the working mission;

payment is made by invoice of the airline, not exceeding USD 100/1 delegation. Seperately, cultural and art troupes, delegations traveling in order to participate in fairs, exhibitions, delegations traveling in order to participate in aid operations, heads of agencies, units consider to settle on the basis of lawful invoice, voucher and the approved spending estimation;

v) Insurance money for health care:

- Scope of insurance: Based on the mandatory requirements of the country where officers were sent to work or the needs of agencies that sent officials to work, the state budget will support the expenses to buy insurance for health care to officials, employees during abroad short working trips with the following basic insurance scope:

+ Medical expenses incurred during treatment as a result of sickness, disease (excluding the available diseases) or unexpected accidents;

+ Emergency transportation costs in the working country;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Transportation costs for corpse repatriation in unlucky case the officials were dead;

- Support level of the State budget on insurance cost:

+ In case of traveling to work for 3 months or less: Maximum supported level is 50USD/person/a working trip;

+ In case of traveling to work for more than 3 months to 6 months: Maximum supported level is 80USD/person/a working trip;

- Method of purchasing insurance:

The officials, employees who travel abroad on short working mission may purchase insurance at the insurers that are allowed to supplied such insurance services in Vietnam;

- Mode of payment:

State budget will pay premiums for officials, employees on the basis of vouchers (receipts or certificates of insurance has been granted by the insurers to officials, employees) for each working trip;

Where officials, employees purchase insurance with premiums higher than the support level of the State budget, the officials, employees will only be paid a maximum level equal to the support level, the difference will be paid by such officials, employees;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Where the actual medical expenses incurred in excess of liability level on the insurance contracts, agencies that sent officials to work collect dossier of expenses together with necessary documents for consideration to pay to each specific case;

vi) Domestic and abroad airport charges (if any): Payment is made upon the actuality indicated on the receipts or invoices;

vii) Visa fees, passport fees: Payment is made upon legitimate receipts of the domestic and overseas consular offices;

viii) Fees for conferences and seminars (including money for buying documents, if any): Payment is made upon the receipt of the conference holding agencies;

ix) Waiting money at the airport: Based on the flight schedules, flight hours recorded in the airfare to determine the waiting time at the airport due to connecting flight or changing aircraft. If the waiting time is 6 hours or more, the working travelers shall be paid rooms rental at the airport on the basis of valid invoices and vouchers, at standard of rooms specified in item I, point b, clause 2, Article 3. On the route from Vietnam to the working country and vice versa, if the working travelers have to wait many times, they shall be made payment for those waiting times under this provision;

x) Expenses for reception; buying gifts for foreign relationship:

- The spending level of reception: Not exceeding the defined level of money for meals and pocket money one day/person as prescribed in the Annex of this Circular (including drinks and payable tax types);

- The spending level of buying gifts for foreign relationship: Applying as prescribed in point h, clause 1, Article 2 of the Circular No.01/2010/TT-BTC, of January 06, 2010 of the Ministry of Finance regulating the spending regime for reception of foreign guests working in Vietnam; spending regime for organization of international conferences and seminars in Vietnam and spending regime for reception of domestic guests.

3. Special provisions for high level delegations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Payment for meals and pocket money or pocket money:

i) For official members (recorded in the decision of the competent level), they shall be paid meals and pocket money (depending on the sponsor regime of the inviting side referred to in point d, clause 5, article 1 of this Circular) twofold the level specified in the Annex of this Circular;

In case the official members are paid all meals by the inviting side, they shall be enjoyed pocket money twofold the level specified in item iv, point a, clause 2, article 3 of this Circular;

ii) For members of entourage delegation, they shall be paid meals and pocket money 1.5 times the level specified in the Annex of this Circular.

In case the official members are paid all meals by the inviting side, they shall be enjoyed pocket money 1.5 times the level specified in item iv, point a, clause 2, article 3 of this Circular;

c) Tips: Payment is made under the defined levels of 50USD/person/1 country, applying to members of the delegation with titles specified in clause 1, article 2 of this Circular. The head of delegation shall decide use for general working mission of delegation.

d) Money for telephone, fax, internet: Being decided by the head of delegation.

dd) Baggage charges, materials being carried for the working mission: Payment is made by acctual invoice of the airline. The head of delegation shall decide on weight of baggage brought along.

e) For expenses under operational programs of spouses to High-level delegations: Payment is made by acctual invoice; based on operations at the approved delegation plan, the head of delegation shall decide for necessary expenses for operations of spouses on the thrifty spirit.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

h) The remaining expenses shall be paid as the normal levels specified in this Circular.

Article 4. Organization for implementation

1. This Circular takes effect on August 10, 2012, replaces the Circular No. 91/2005/TT-BTC, of October 18, 2005 of the Ministry of Finance stipulating the regime of working-trip allowances for state officials and employees who travel abroad on short working missions; annuls article 2 of the Circular No.142/2009/TT-BTC, of July 14, 2009 of the Ministry of Finance amending and supplementing the Circular No.23/2007/TT-BTC, of March 21, 2007 of the Ministry of Finance stipulating the regime of working-trip allowances, regime of expenses for conferences to state agencies and public non-business units and amending and supplementing the Circular No.91/2005/TT-BTC, of October 18, 2005 of the Ministry of Finance stipulating the regime of working-trip allowances for state officials and employees who travel abroad on short working missions funded by the state budget. Separately in 2012, Ministries, sectors and localities actively arrange in budget estimates which have been assigned by competent authorities for implementation.

2. Enterprises of all economic members may use the regime of working-trip allowances specified in this Circular to implement aiming to ensure thrift, effectiveness and in conformity with production and business characteristics of their units. In case funding being allocated by the State budget for implementation of specific programs, schemes, plans, if arising task spending working-trip allowances to travel on abroad for working missions, they must implement in accordance to the spending level approved by authorities competent to assign implement such programs, schemes, plans.

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER
Nguyen Thi Minh

 

ANNEX

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Unit: U.S Dollars (USD)

No.

Group

Name of countries

Accommodation rental (USD/person/day)

Meals and pocket money

(USD/person/day)

Vehicle, transportation rental from airport, train station, bus station, border gate when entering into/exiting (USD/1 respective entry and exist /person).

Level A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Level A

Level B

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

1

IRELAND

85

80

80

75

110

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

UK AND NORTHERN IRELAND

85

80

80

75

110

3

1

AUSTRIA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

80

80

75

110

4

1

BELGIUM

85

80

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

75

110

5

1

PORTUGAL

85

80

80

75

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

1

CANADA

85

80

80

75

110

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GERMANY

85

80

80

75

110

8

1

TAIWAN

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

80

80

75

110

9

1

DENMARK

85

80

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

75

110

10

1

NEITHERLAND

85

80

80

75

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11

1

SOUTH KOREA

85

80

80

75

110

12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ITALIA

85

80

80

75

110

13

1

LUXEMBOURG

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

80

80

75

110

14

1

USA

85

80

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

75

110

15

1

NORWAY

85

80

80

75

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16

1

JAPAN

85

80

80

75

110

17

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FINLAND

85

80

80

75

110

18

1

FRANCE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

80

80

75

110

19

1

SPAIN

85

80

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

75

110

20

1

SWEDEN

85

80

80

75

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

21

1

SWITZERLAND

85

80

80

75

110

22

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

RUSSIA

85

80

80

75

110

23

1

TURKEY

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

80

80

75

110

24

1

UKRAINA

85

80

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

75

110

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

25

2

AGENTINA

80

75

75

70

100

26

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

EGYPT

80

75

75

70

100

27

2

SAUDI ARABIA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

75

75

70

100

28

2

POLAND

80

75

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

70

100

29

2

BAREN

80

75

75

70

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

30

2

BELARUS

80

75

75

70

100

31

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

BOLIVIA

80

75

75

70

100

32

2

BOSNIA AND HECXEGOVINA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

75

75

70

100

33

2

BRAXIN

80

75

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

70

100

34

2

BRUNEI

80

75

75

70

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

35

2

BUNGARI

80

75

75

70

100

36

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

UNIFIED ARAB EMIRATES (UAE)

80

75

75

70

100

37

2

REPUBLIC OF CZECH

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

75

75

70

100

38

2

REPUBLIC OF SLOVAKIA

80

75

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

70

100

39

2

CHILE

80

75

75

70

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

40

2

KUWAIT

80

75

75

70

100

41

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

COLOMBIA

80

75

75

70

100

42

2

CROATIA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

75

75

70

100

43

2

ESTONIA

80

75

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

70

100

44

2

JORDAN

80

75

75

70

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

45

2

HONG KONG

80

75

75

70

100

46

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HUNGARI

80

75

75

70

100

47

2

ISRAEL

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

75

75

70

100

48

2

LATVIA

80

75

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

70

100

49

2

LEBANON

80

75

75

70

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50

2

INDIA

80

75

75

70

100

51

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

LITHUANA

80

75

75

70

100

52

2

MACAU

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

75

75

70

100

53

2

MACEDONIA

80

75

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

70

100

54

2

MALTA

80

75

75

70

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

55

2

MEXICO

80

75

75

70

100

56

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MOLDOVIA

80

75

75

70

100

57

2

SOUTH AFRICA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

75

75

70

100

58

2

SECBIA MONGTENEGRO

80

75

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

70

100

59

2

NEW ZEALAND

80

75

75

70

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60

2

AUSTRALIA

80

75

75

70

100

61

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PANAMA

80

75

75

70

100

62

2

PERU

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

75

75

70

100

63

2

QUATA

80

75

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

70

100

64

2

RUMANI

80

75

75

70

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

65

2

SAMOA

80

75

75

70

100

66

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SINGGAPORE

80

75

75

70

100

67

2

SLOVENIA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

75

75

70

100

68

2

CHINA

80

75

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

70

100

69

2

URUGUAY

80

75

75

70

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

70

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DOMINICA

70

60

55

50

75

71

3

ARMENIA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60

55

50

75

72

3

ANGIERI

70

60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50

75

73

3

ANGOLA

70

60

55

50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

74

3

APGHANISTAN

70

60

55

50

75

75

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AZECBAIZAN

70

60

55

50

75

76

3

BANGLADESH

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60

55

50

75

77

3

CAMBODIA

70

60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50

75

78

3

DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA

70

60

55

50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

79

3

REPUBLIC OF GUINEA

70

60

55

50

75

80

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

REPUBLIC OF YEMEN

70

60

55

50

75

81

3

CONGO

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60

55

50

75

82

3

COSTARICA

70

60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50

75

83

3

CUBA

70

60

55

50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

84

3

EAST SAHARA

70

60

55

50

75

85

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

EAST TIMO

70

60

55

50

75

86

3

ECUADOR

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60

55

50

75

87

3

ETHIOPIA

70

60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50

75

88

3

ELSALVADO

70

60

55

50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

89

3

ERITRE

70

60

55

50

75

90

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FIJI

70

60

55

50

75

91

3

GHANA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60

55

50

75

92

3

GRENADA

70

60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50

75

93

3

GRUZIA

70

60

55

50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

94

3

GUATEMALA

70

60

55

50

75

95

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HAITI

70

60

55

50

75

96

3

HONDURAS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60

55

50

75

97

3

IRAN

70

60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50

75

98

3

INDONESIA

70

60

55

50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

99

3

JAMAICA

70

60

55

50

75

100

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

KAZACSTAN

70

60

55

50

75

101

3

KENIA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60

55

50

75

102

3

KYRGYZSTAN

70

60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50

75

103

3

LAOS

70

60

55

50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

104

3

LIBI

70

60

55

50

75

105

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MADAGASCAR

70

60

55

50

75

106

3

MALAYSIA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60

55

50

75

107

3

MALI

70

60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50

75

108

3

MARITUS

70

60

55

50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

109

3

MAROC

70

60

55

50

75

110

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MONGOLIA

70

60

55

50

75

111

3

MYANMAR

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60

55

50

75

112

3

NEPAL

70

60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50

75

113

3

NICARAGOA

70

60

55

50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

114

3

PAKISTAN

70

60

55

50

75

115

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PHILIPIN

70

60

55

50

75

116

3

SHIP

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60

55

50

75

117

3

SRILANCA

70

60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50

75

118

3

TAJIKISTAN

70

60

55

50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

119

3

TANZANIA

70

60

55

50

75

120

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

THAILAND

70

60

55

50

75

121

3

TURKMENISTAN

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60

55

50

75

122

3

UZBEKISTAN

70

60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50

75

123

3

VENEZUELA

70

60

55

50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

124

3

SOMALI

70

60

55

50

75

125

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

XYRIA

70

60

55

50

75

126

3

Other countries not belonging to the above groups

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

65

55

50

75

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 102/2012/TT-BTC ngày 21/06/2012 quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí của Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


321.373

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.2.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!