Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 07/2022/TT-BTP thành lập sáp nhập giải thể đơn vị sự nghiệp công lập ngành tư pháp

Số hiệu: 07/2022/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Thành Long
Ngày ban hành: 01/11/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập ngành tư pháp

Ngày 01/11/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 07/2022/TT-BTP quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp.

Theo đó, quy định các tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp như sau:

- Phân loại theo chức năng, nhiệm vụ:

+ Đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ quản lý nhà nước;    

+ Đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công;

+ Đơn vị đồng thời phục vụ quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công;

- Phân loại theo cơ quan có thẩm quyền thành lập:

+ Đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo thẩm quyền của Chính phủ.

+ Đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

+ Đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.

+ Đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập bởi chủ thể khác theo quy định của pháp luật.

- Phân loại theo mức độ tự chủ về tài chính:

+ Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư;

+ Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên;

+ Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên;

+ Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Xem chi tiết tại Thông tư 07/2022/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 19/12/2022.

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2022/TT-BTP

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2022

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI, ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT, GIẢI THỂ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC NGÀNH, LĨNH VỰC TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp có hoạt động sự nghiệp công trong các lĩnh vực gồm: trợ giúp pháp lý; bồi thường nhà nước; lý lịch tư pháp; công chứng; đấu giá tài sản; đăng ký biện pháp bảo đảm; hỗ trợ pháp luật, tư vấn pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đơn vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền thành lập theo quy định của pháp luật có hoạt động sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp được quy định tại Điều 1 Thông tư này.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp.

Điều 3. Nguyên tắc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập

Việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp phải phù hợp với quy định tại Điều 4 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi là Nghị định số 120/2020/NĐ-CP).

Chương II

TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC NGÀNH, LĨNH VỰC TƯ PHÁP

Điều 4. Phân loại theo chức năng, nhiệm vụ

1. Đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ quản lý nhà nước

a) Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng nghiên cứu phục vụ hoạch định chiến lược và xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về ngành, lĩnh vực tư pháp;

b) Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng xây dựng, quản lý, khai thác thông tin, hỗ trợ pháp luật;

c) Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện các chức năng khác phục vụ quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công

a) Đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước hoặc dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp theo danh mục được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công là đơn vị thực hiện một hoặc nhiều chức năng, nhiệm vụ quy định tại khoản 1 và một hoặc nhiều chức năng, nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều này.

Việc xác định loại hình đơn vị sự nghiệp công lập tại khoản này căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 5. Phân loại theo cơ quan có thẩm quyền thành lập

1. Đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo thẩm quyền của Chính phủ.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập bởi chủ thể khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Phân loại theo mức độ tự chủ về tài chính

1. Phân loại theo mức độ tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

a) Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư;

b) Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên;

c) Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên;

d) Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

2. Việc xác định mức độ tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành, lĩnh vực tư pháp tại khoản này thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập.

Chương III

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT, GIẢI THỂ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC NGÀNH, LĨNH VỰC TƯ PHÁP

Điều 7. Điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp

1. Việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành, lĩnh vực tư pháp phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điểm a, c, d, đ khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

2. Ngoài các điều kiện chung quy định tại khoản 1 Điều này, việc thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp còn phải đáp ứng điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 8. Điều kiện sáp nhập, hợp nhất đơn vị sự nghiệp công lập

1. Việc sáp nhập, hợp nhất đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện khi đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập hình thành sau quá trình sáp nhập, hợp nhất phải đáp ứng đủ điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Điều 7 Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan. Việc sáp nhập, hợp nhất đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm không làm giảm mức độ tự chủ về tài chính hiện có của đơn vị; trường hợp thực hiện sáp nhập, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính ở các mức độ khác nhau thì mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập sau khi sáp nhập, hợp nhất được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 9. Điều kiện giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

1. Việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện khi có một trong các điều kiện quy định tại điểm a, b, c, d khoản 3 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP và các điều kiện giải thể khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập chỉ thực hiện giải thể sau khi hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các nghĩa vụ khác có liên quan và được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2022.

Điều 11. Trách nhiệm thi hành

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về Bộ Tư pháp để hướng dẫn, giải quyết theo quy định./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Tư pháp, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo; Website Chính phủ; Website Bộ Tư pháp;
- Bộ Tư pháp: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

MINISTRY OF JUSTICE OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 07/2022/TT-BTP

Hanoi, November 01, 2022

 

CIRCULAR

On criteria for classification and requirements for establishment, mergerr, consolidation and dissolution of public service providers in the Judiciary branch

Pursuant to Decree No. 123/2016/ND-CP dated September 01, 2016 of the Government on functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministries and Ministerial agencies; Decree No. 101/2020/ND-CP dated August 28, 2020 of the Government on amendments to certain Articles of Decree No. 123/2016/ND-CP;

Pursuant to Decree No. 96/2017/ND-CP dated August 16, 2017 of the Government on function, tasks, powers and organizational structures of the Ministry of Justice;

Pursuant to Decree No. 120/2020/ND-CP dated October 07, 2020 of the Government of Vietnam on establishment, re-organization and dissolution of public service providers;

Pursuant to Decree No. 60/2021/ND-CP dated June 21, 2021 of the Government on Government on financial autonomy mechanism of public service providers;

At the request of the Director of the Official Organization Department;

The Minister of Justice promulgates a Circular on criteria for classification and conditions for establishment, merger, consolidation and dissolution of public service providers in the judiciary branch.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

This Circular provides for criteria for classification and requirements for establishment, merger, consolidation and dissolution of public service providers in the judiciary branch operating in the fields of legal aid, state compensation, judicial record, notarization, property auction, registration of security, legal assistance and legal counseling.

Article 2. Regulated entities

1. Public service providers established by competent authorities according to regulations of law operating in the judiciary branch prescribed in Article 1 hereof.

2. Agencies, organizations and individuals (hereinafter referred to as "entities") related in the establishment, merger, consolidation and dissolution of public service providers in the judicial sector and field.

Article 3. Rules for establishment, merger, consolidation and dissolution of public service providers

The establishment, merger, consolidation and dissolution of public service providers in the judiciary branch must comply with regulations in Article 4 of Decree No. 120/2020/ND-CP dated October 07, 2020 of the Government on the establishment, re-organization and dissolution of public service providers (hereinafter referred to as “Decree No. 120/2020/ND-CP).

Chapter II

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 4. Classification by functions and duties

1. Public service providers of state management

a) Public service providers doing researches on strategy form and development completion of regimes and policies on the judiciary branch;

b) Public service providers implementing development, management, operation of information and aid of laws;

c) Public service providers carrying out other functions of state management in the judiciary branch.

2. Public service providers of public services

a) Public service providers of public services using state budgets or basic public services in the judiciary branch according to lists approved by competent authorities;

b) Public service providers of other public services in the judiciary branch.

3. Public service providers of state management and public services shall perform one or multiple functions prescribed in clause 1 and one or multiple functions prescribed in clause 2 of this Article.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 5. Classification based on establishing competent agencies

1. Public service providers established according to competence of the Government.

2. Public service providers established according to competence of the Minister of Justice.

3. Public service providers established according to competence of the People’s Committees of provinces and central-affiliated cities.

4. Public service providers established by other entities according to regulations of law.

Article 6. Classification based on financial autonomy level

1. Article 6. Classification based on financial autonomy levels

a) Public service providers covering their own recurrent and investment expenses;

b) Public service providers covering their own recurrent expenses;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) Public service providers covering their recurrent expenses from state budgets;

2. The determination of financial autonomy levels of public service providers in the judiciary branch prescribed in this clause shall comply with regulations in the Decree of the Government on financial autonomy mechanisms of such public service providers.

Chapter III

REQUIREMENT FOR ESTABLISHMENT, MERGER, CONSOLIDATION AND DISSOLUTION OF PUBLIC SERVICE PROVIDERS IN THE JUDICIARY BRANCH

Article 7. Requirements for establishment of service providers

1. In order to establish public service providers in the judiciary branch, requirements prescribed at Points a, c, d and dd, Clause 1, Article 5 of Decree No 120/2020/ND-CP must be met.

2. In addition to general requirements prescribed in clause 1 of this Article, other requirements prescribed by related laws must also be met.

Article 8. Requirements for merger and consolidation of public service providers

1. In order to merge and consolidate public service providers, requirements prescribed in Clause 2, Article 5 of Decree No. 120/2020/ND-CP must be met.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 9. Requirements for dissolution of public service providers

1. In order to dissolve public service providers, one of the requirements prescribed in Points a, b, c, d, Clause 3, Article 5 of Decree No. 120/2020/ND-CP and other requirements for dissolution prescribed by specialized laws.

2. Public service providers shall only be dissolved after completing duties in terms of finance, property, land, loans, payable debts and other related duties and confirmed in writing by competent agencies and organizations.

Chapter IV

IMPLEMENTATION CLAUSES

Article 10. Effect

This Circular comes into force from December 19, 2022.

Article 11. Responsibility for implementation

1. The People’s Committees of provinces and central-affiliated cities are responsible for directing organizations to implement this Circular.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. Agencies and units should send written report on difficulties that arise during the period of implementation of this Circular to the Ministry of Justice for consideration and settlement in accordance with regulations./.

 

 

MINISTER
Le Thanh Long

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 07/2022/TT-BTP ngày 01/11/2022 quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.297

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!