Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 05/2002/TT-BTP hướng dẫn chuyển giao trong thi hành án cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trực tiếp đôn đốc thi hành

Số hiệu: 05/2002/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Đình Lộc
Ngày ban hành: 27/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2002/TT-BTP

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2002

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TƯ PHÁP SỐ 05/2002/TT-BTP NGÀY 27 THÁNG 02 NĂM VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CHUYỂN GIAO MỘT SỐ VỤ VIỆC TRONG THI HÀNH ÁN CHO UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRỰC TIẾP ĐÔN ĐỐC THI HÀNH

Để thi hành Chỉ thị số 20/2001/CT-TTg ngày 11.9.2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự; sau khi thống nhất với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện việc cơ quan thi hành án giao cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp xã) trực tiếp đôn đốc thi hành như sau:

I. NHỮNG VỤ VIỆC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN CHUYỂN GIAO CHO UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ ĐÔN ĐỐC THI HÀNH

1. Cơ quan thi hành án ra quyết định chuyển giao cho Uỷ ban nhân dân cấp xã trực tiếp đôn đốc thi hành đối với những trường hợp sau đây:

a. Vụ việc mà số tiền, trị giá tài sản đương sự phải thi hành không quá 500.000 đồng hoặc lớn hơn 500.000 đồng nhưng trước đó cơ quan thi hành án đã thi hành và số tiền, trị giá tài sản còn lại phải thi hành không quá 500.000 đồng.

b. Vụ việc thi hành theo định kỳ mà số tiền, trị giá tài sản thi hành theo từng kỳ không quá 500.000 đồng.

c. Thi hành quyết định phạt tiền của chấp hành viên, thủ trưởng cơ quan thi hành án.

d. Các khoản tiền chi phí cưỡng chế thi hành án không qúa 500.000 đồng trong trường hợp cơ quan thi hành án chưa thu được hoặc không có điều kiện khấu trừ vào số tiền bán tài sản để thi hành án.

2. Sau khi ra quyết định thi hành án (kể cả các trường hợp cơ quan thi hành án đã ra quyết định thi hành án trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực nhưng chưa thi hành hoặc thi hành dở dang), thì Đội trưởng đội thi hành án ra quyết định chuyển giao cho Uỷ ban nhân dân cấp xã trực tiếp đôn đốc thi hành.

Những loại việc trên nếu thuộc thẩm quyền thi hành của Phòng thi hành án, thì Trưởng phòng thi hành án uỷ thác cho Đội thi hành án để chuyển giao cho Uỷ ban nhân dân cấp xã đôn đốc thi hành.

II. THỦ TỤC RA QUYẾT ĐỊNH, LẬP VÀ GIAO NHẬN HỒ SƠ CHUYỂN GIAO CHO UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

1. Ra quyết định chuyển giao

a. Đội trưởng đội thi hành án ra quyết định chuyển giao cho Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú, nơi có tài sản của đương sự đôn đốc thi hành. Quyết định chuyển giao phải ghi rõ những nội dung đôn đốc thi hành.

b. Trong trường hợp cần thiết, Đội trưởng đội thi hành án đã ra quyết định chuyển giao có thể thay đổi hoặc bổ sung nội dung quyết định chuyển giao

c. Quyết định chuyển giao phải được gửi cho người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền, lợi ích liên quan và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

2. Lập hồ sơ chuyển giao

a. Cùng với việc mở sổ sách theo quy định tại Thông tư số 67/TT-THA ngày 5.7.1996 của Bộ Tư pháp, Đội thi hành án phải mở thêm "Sổ giao nhận hồ sơ và theo dõi kết quả thi hành án đối với các việc chuyển Uỷ ban nhân dân xã, phường".

Uỷ ban nhân dân xã phải mở "Sổ theo dõi việc đôn đốc thi hành án".

b. Hồ sơ chuyển giao gồm:

- Quyết định chuyển giao;

- Bản sao bản án, quyết định của Toà án (bản phô to, có xác nhận của cơ quan thi hành án);

- Bản sao quyết định thi hành án;

- Ngoài ra, tuỳ từng trường hợp cụ thể, hồ sơ chuyển giao cần có: Quyết định phạt tiền, quyết định về việc thu các khoản chi phí cưỡng chế thi hành án, các tài liệu cần thiết liên quan (nếu có).

3. Thủ tục giao, nhận:

a. Sau khi ra quyết định chuyển giao, thì chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành vụ việc phải lập và chuyển đầy đủ hồ sơ, cung cấp biên lai thu, chi tiền thi hành án cho Uỷ ban nhân dân cấp xã. Việc giao nhận hồ sơ được thực hiện trực tiếp hoặc thông qua cơ quan bưu điện, nhưng phải ký nhận, ghi rõ thời gian vào "Sổ giao nhận hồ sơ và theo dõi kết quả việc thi hành án đối với các vụ việc chuyển Uỷ ban nhân dân xã, phường" (nếu gửi trực tiếp ) hoặc có phiếu gửi (nếu chuyển qua đường bưu điện) nhưng phải lưu phiếu gửi có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đã nhận hồ sơ.

b. Cán bộ Uỷ ban nhân dân cấp xã được phân công khi nhận hồ sơ phải ký nhận vào Sổ giao nhận hồ sơ (nếu nhận trực tiếp) hoặc ký nhận vào phiếu gửi và chuyển lại Đội thi hành án.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm trước Đội thi hành án và Uỷ ban nhân dân cấp trên trong việc đôn đốc thi hành án tại địa phương mình; phân công cán bộ thuộc Ban Tư pháp trực tiếp đôn đốc thi hành án và thông báo cho Đội thi hành án biết; đảm bảo việc đôn đốc thi hành án tuân thủ đúng pháp luật; tổ chức tổng kết, thực hiện chế độ báo cáo về thi hành án.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã kịp thời báo cáo để Đội thi hành án chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể.

2. Ban Tư pháp xã giúp chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện việc đôn đốc thi hành án có trách nhiệm:

a- Mở sổ sách, thụ lý, lưu giữ, chuyển trả hồ sơ theo quy định;

b-Thực hiện nội dung đôn đốc thi hành án theo hướng dẫn của Đội thi hành án và chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã;

c-Giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã thực hiện công tác hành chính-tài chính trong việc đôn đốc thi hành án.

3. đối với các loại việc thi hành án được chuyển giao, thì tuỳ từng trường hợp cụ thể, cán bộ uỷ ban nhân dân cấp xã được phân công nhiệm vụ phải thực hiện các công việc sau:

a. Tống đạt các quyết định, thông báo về thi hành án;

b. Báo gọi đương sự đến trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã để giải quyết thi hành án;

c. Giáo dục, thuyết phục, tổ chức hoà giải, thoả thuận để các bên đương sự tự nguyện thi hành án;

d. Xác minh điều kiện thi hành án của đương sự;

đ. Thu tiền, tài sản thi hành án theo hướng dẫn của Đội thi hành án. Khi phát hiện người phải thi hành án có tài sản, thu nhập, thì yêu cầu đương sự nộp tiền, tài sản để thi hành án; nếu đương sự không tự nguyện thi hành án, thì đề nghị cơ quan thi hành án ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ, phối hợp các tổ chức, đoàn thể địa phương để bảo vệ, hỗ trợ việc cưỡng chế thi hành án.

Nếu đương sự có hành vi cản trở, chống đối việc thi hành án, thì đề nghị chấp hành viên, thủ trưởng cơ quan thi hành án ra quyết định phạt tiền theo quy định của pháp luật;

e. Phối hợp với cơ quan thi hành án trong việc tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành án. Trong trường hợp tài sản thu được thuộc loại mau hỏng (như rau quả, thực phẩm tươi sống...), để tránh thiệt hại, thì lập biên bản ghi rõ tình trạng tài sản và tổ chức bán, đồng thời thông báo cho cơ quan thi hành án biết;

g. Lập biên bản về việc thi hành trực tiếp giữa các đương sự với nhau về các khoản tiền, tài sản theo hướng dẫn của Đội thi hành án; chi tiền thi hành án cho đương sự khi được cơ quan thi hành án uỷ quyền.

Việc quản lý tài chính đối với các việc thi hành án đã chuyển giao cho Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 15/2002/TTLT-BTC-BTP ngày 8.2.2002 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

1. Đội thi hành án có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, kiểm tra Uỷ ban nhân dân cấp xã trong việc mở sổ sách, lập hồ sơ thi hành án và thực hiện thủ tục đôn đốc thi hành án; đáp ứng kịp thời đề nghị của Uỷ ban nhân dân cấp xã nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thi hành án.

2. Đội thi hành án có trách nhiệm lập và chuyển đầy đủ hồ sơ, cung cấp biên lai thu, chi tiền thi hành án cho Uỷ ban nhân dân cấp xã.

3. Giải quyết khiếu nại liên quan đến việc đôn đốc thi hành án của Uỷ ban nhân dân cấp xã theo quy định của Pháp lệnh thi hành án dân sự.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục quản lý thi hành án dân sự giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn, tập huấn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

2. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Thông tư này cho các chấp hành viên, cán bộ thi hành án của Phòng thi hành án, Đội thi hành án thuộc địa phương mình; chỉ đạo Phòng Tư pháp, Đội thi hành án tổ chức tập huấn cho cán bộ của Uỷ ban nhân dân cấp xã được phân công nhiệm vụ đôn đốc thi hành án.

3. Trưởng phòng thi hành án, Đội trưởng Đội thi hành án tổ chức rà soát, phân loại, lập kế hoạch chuyển giao các vụ việc cho Uỷ ban nhân dân cấp xã đôn đốc thi hành án; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch đó.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc các địa phương cần báo cáo về Bộ Tư pháp để hướng dẫn kịp thời.

VI. HIỆU LỰC THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

 

Nguyễn Đình Lộc

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF JUSTICE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 05/2002/TT-BTP

Hanoi, February 27, 2002

 

CIRCULAR

GUIDING THE TRANSFER OF SOME CASES OF JUDGMENT EXECUTION TO THE COMMUNE, WARD AND TOWNSHIP PEOPLE’S COMMITTEES FOR DIRECTLY URGING THEIR EXECUTION

In furtherance of the Prime Minister’s Directive No. 20/2001/CT-TTg of September 11, 2001 on promoting, and raising the effectiveness of, the civil judgment execution work; after consulting with the Supreme People’s Procuracy and the Government Commission for Organization and Personnel, the Ministry of Justice hereby guides the transfer of cases from the judgment- executing agencies to the commune, ward or township People’s Committees (collectively called commune-level People’s Committees) for directly urging their execution as follows:

I. CASES TO BE TRANSFERRED BY THE JUDGMENT-EXECUTING AGENCIES TO COMMUNE-LEVEL PEOPLE’S COMMITTEES FOR URGING THEIR EXECUTION

1. The judgment-executing agencies shall issue decisions to transfer the following cases to the commune-level People’s Committees for directly urging their execution:

a/ Cases involving the money amounts or property values to be paid by the involved parties worth up to VND 500,000, or over VND 500,000 but the judgment-executing agencies already effected the execution and the remaining money amounts or property values to be paid worth up to Vietnam 500,000.

b/ Cases which are executed periodically and the money amounts or property values to be paid each time are up to VND 500,000.

c/ Execution of fining decisions issued by executors or heads of judgment-executing agencies.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. After issuing the judgment execution decisions (including those issued before this Circular takes effect but not yet executed or being executed), the heads of the judgment-executing teams shall issue decisions on the transfer of the concerned cases to the commune-level People’s Committees for directly urging their execution.

If the above kinds of cases fall under the executing competence of the Judgment-Executing Sections, the heads of the Judgment-Executing Sections shall authorize the judgment-executing teams to transfer them to the commune-level People’s Committees for urging their execution.

II. PROCEDURES FOR ISSUANCE OF TRANSFER DECISIONS, COMPILATION OF TRANSFER DOSSIERS, HANDING OVER TO AND RECEIPT THEREOF BY COMMUNE-LEVEL PEOPLE’S COMMITTEES

1. Issuance of transfer decisions

a/ The heads of the judgment-executing teams shall issue decisions to transfer the cases to the commune-level People’s Committee of the localities where the involved persons reside or have properties for urging their execution. Such transfer decisions must clearly state the contents of execution which need to be urged.

b/ In case of necessity, the heads of the judgment-executing teams who have issued transfer decisions may change or supplement the contents of such transfer decisions.

c/ Transfer decisions must be sent to the persons for whom the judgments are executed, the persons against whom the judgments are executed, the persons with related rights and interests, and the People’s Procuracy of the same level.

2. Compilation of transfer dossiers

a/ In addition to opening books according to the Justice Ministry’s Circular No. 67/TT-THA of July 5, 1996, the judgment-executing teams must open the book for "handing over and receipt of dossiers and monitoring of the results of judgment execution for cases transferred to the commune/ward People’s Committees".

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ A transfer dossier consists of:

- The transfer decision;

- The copy of the court’s judgment or decision (with certification by the judgment-executing agency);

- The copy of the judgment execution decision;

- In addition, on a case-by-case basis, the transfer dossier should also contain the fining decision, the decision to collect expenses for forcible judgment execution, and necessary relevant documents (if any).

3. The procedures for handing over and receiving dossiers

a/ After issuing the transfer decisions, the executors assigned to organize the execution of the concerned cases must compile the complete dossiers, transfer them and issue the receipts for collected and spent judgment execution money to the commune-level People’s Committees. The handing over and receipt of dossiers shall be effected directly or through the post offices but the dossier receipt must be acknowledged by signing and the time of receipt must be clearly inscribed in the book for ""handing over and receipt of dossiers and monitoring of the results of judgment execution for cases transferred to the commune/ward People’s Committees." (if dossiers are sent directly), or the sending bills are required (for dossiers sent by post) and such bills, with certification by the commune-level People’s Committees which have received the dossiers, must be filed.

b/ The assigned commune-level People’s Committee officials must sign their names in the book for handing over and receipt of dossiers upon receiving the dossiers (if they receive the dossiers directly) or in the sending bills then return them to the judgment-executing teams.

III. RESPONSIBILITIES OF THE COMMUNE-LEVEL PEOPLE’S COMMITTEES

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.If any problems arise in the course of execution, the presidents of the commune-level People’s Committees should promptly report them to the judgment-executing teams for concrete direction and guidance.

2. The commune Justice Sections shall assist the presidents of the commune-level People’s Committees in urging the judgment execution and have the responsibility to:

a/ Open books, process, keep and return dossiers according to regulations;

b/ Urge the judgment execution according to the contents guided by the judgment-executing teams and directed by the presidents of the commune-level People’s Committees;

c/ Assist the presidents of the commune-level People’s Committees in carrying out the administrative and financial work in the urging of the judgment execution.

3. For the transferred cases of judgment execution, the assigned commune-level People’s Committee officials must perform on a case-by-case basis the following tasks:

a/ Sending decisions and notices on the judgment execution;

b/ Summoning the involved parties to the commune-level People’s Committee offices for judgment execution;

c/ Educating, persuading, organizing conciliation and agreement so that the involved parties voluntarily execute the judgments;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e/ Collecting money and properties for judgment execution under the guidance of the judgment-executing teams. When detecting that the persons subject to judgment execution have properties and/or incomes, requesting them to pay money and properties for judgment execution; if they refuse to voluntarily carry out the judgments, requesting the judgment-executing teams to issue decisions to apply the measure of forcible judgment execution.

The presidents of the commune-level People’s Committees shall have the responsibility to mobilize the police and self-defense militia forces, coordinate the local mass organizations to protect and support the forcible judgment execution.

If the involved parties commit acts of obstructing and/or opposing the judgment execution, to request the executors and the heads of the judgment-executing teams to issue fining decisions according to the provisions of law;

f/ Coordinating with the judgment-executing agencies in organizing auctions of properties for judgment execution. In cases where collected properties are of a kind quick to deteriorate (such as vegetables, fruits, fresh and raw foods…), in order to avoid damage, making records clearly describing the conditions of such properties, then organizing their sale and, at the same time, notifying the judgment-executing agencies thereof;

g/ Making records of the direct execution between the involved parties regarding the cash amounts and/or properties under the guidance of the judgment-executing teams; making payment for judgment execution to the concerned parties if so authorized by the judgment-executing teams.

The financial management in the judgment execution cases already transferred to the commune-level People’s Committees shall comply with Joint Circular No. 15/2002/TTLT-BTC-BTP of February 8, 2002 of the Ministry of Finance and the Ministry of Justice.

IV. RESPONSIBILITIES OF THE JUDGMENT-EXECUTING AGENCIES

1. The judgment-executing teams shall have to guide, supervise and inspect the commune-level People’s Committees in opening books, compiling judgment execution dossiers and carrying out procedures for urging the judgment execution; satisfy in time the latter’s requests so as to remove obstacles and difficulties in the judgment-executing process.

2. The judgment-executing teams shall have the responsibility to fully compile dossiers, transfer them, and issue receipts for amounts collected and spent in the judgment execution, to the commune-level People’s Committees.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.V. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

1. The Department for Management of Civil Judgment Execution shall assist the Minister of Justice in guiding, training in, monitoring and supervising the implementation of this Circular.

2. The directors of the provincial/municipal Justice Services shall have to assist the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities in organizing the study and deploying the implementation of this Circular for executors, members of the judgment-executing agencies and teams in their respective localities; direct the district-level Justice Sections and judgment-executing teams to organize training for commune-level People’s Committee officials assigned the task of urging the judgment execution.

3. The heads of the judgment-executing sections and the heads of the judgment-executing teams shall organize the screening of cases, classify them, and make plans on the transfer of cases to the commune-level People’s Committees for urging their execution; supervise and urge the implementation of these plans.

4. If any problems arise in the course of implementation organization, the localities should report them to the Ministry of Justice for timely guidance.

VI. IMPLEMENTATION EFFECT

This Circular takes implementation effect 15 days after its signing.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 05/2002/TT-BTP ngày 27/02/2002 hướng dẫn chuyển giao một số việc trong thi hành án cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trực tiếp đôn đốc thi hành do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.683

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!