Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 04/2021/TT-BTTTT hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Số hiệu: 04/2021/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 13/08/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2021/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN; CHO THUÊ, CHO MƯỢN THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN; SỬ DỤNG CHUNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện.

2. Thông tư này không áp dụng đối với:

a) Việc sử dụng tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và các trường hợp được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện quy định tại Điều 27 của Luật Tần số vô tuyến điện;

b) Việc cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện của đài vô tuyến điện sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động hàng không, nghiệp vụ vô tuyến dẫn đường hàng không;

c) Việc cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho đài trái đất của Cơ quan đại diện nước ngoài, đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài đến thăm Việt Nam được hưởng quy chế ưu đãi, miễn trừ ngoại giao và phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ cho đoàn.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đài trái đất là đài được đặt trên bề mặt trái đất hoặc trong phần chính của khí quyển trái đất dùng để thông tin với một hoặc nhiều đài vũ trụ hoặc với một hoặc nhiều đài cùng loại thông qua một hay nhiều vệ tinh phản xạ hay các vật thể khác trong không gian.

2. Đài vũ trụ là đài đặt trên một vật thể ở bên ngoài, có xu hướng đi ra bên ngoài hoặc đã ở ngoài phần chính của khí quyển trái đất.

3. Đài nghiệp dư là đài thuộc nghiệp vụ nghiệp dư.

4. Đài cố định là đài thuộc nghiệp vụ cố định.

5. Đài di động là đài thuộc nghiệp vụ di động được sử dụng trong khi chuyển động hay tạm dừng ở những điểm không xác định.

6. Đài mặt đất là đài thuộc nghiệp vụ di động nhưng không sử dụng trong khi chuyển động.

7. Đài tàu là đài di động có sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động hàng hải đặt trên tàu, thuyền, các phương tiện nổi hoặc đặt trên các mô hình mô phỏng để phục vụ cho công tác dạy học, nghiên cứu khác.

8. Đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá là đài di động đặt trên phương tiện nghề cá, sử dụng tần số dành cho phương tiện nghề cá, tần số cho mục đích giám sát hành trình tàu cá và các tần số để bảo đảm an toàn trên biển.

9. Đài vô tuyến điện liên lạc với phương tin nghề cá là đài vô tuyến điện đặt trên đất liền, sử dụng tần số dành cho phương tiện nghề cá để liên lạc với phương tiện nghề cá, không cung cấp dịch vụ viễn thông.

10. Đài bờ là đài mặt đất dùng trong nghiệp vụ di động hàng hải.

11. Đài truyền thanh không dây là đài phát vô tuyến điện truyền tín hiệu âm thanh đến các cụm loa không dây.

12. Mạng viễn thông dùng riêng sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động là mạng thông tin gồm các đài vô tuyến điện di động hoặc các đài vô tuyến điện cố định và di động do tổ chức, cá nhân thiết lập để phục vụ liên lạc cho các thành viên của mạng, không nhằm mục đích sinh lợi trực tiếp từ hoạt động của mạng.

13. Mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ là mạng thông tin gồm các đài vô tuyến điện di động do tổ chức, cá nhân thiết lập tại địa điểm có địa chỉ và phạm vi xác định mà chủ mạng đó được quyền sử dụng để phục vụ liên lạc nội bộ không nhằm mục đích sinh lợi trực tiếp từ hoạt động của mạng.

14. Cơ quan đại diện nước ngoài bao gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam được hưởng quy chế ưu đãi, miễn trừ ngoại giao lãnh sự.

15. Hệ thống cấp cứu và an toàn hàng hải toàn cầu (GMDSS) là hệ thống thông tin hàng hải được hội nghị các nước thành viên của Tổ chức hàng hải Quốc tế thông qua năm 1988 trên cơ sở bổ sung, sửa đổi chương IV, Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển - SOLAS 74.

Điều 3. Cơ quan cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

1. Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với các trường hợp ngoài trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá, đài truyền thanh không dây, mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ và trường hợp sử dụng thiết bị vô tuyến điện trong thời gian dưới 15 (mười lăm) ngày tại các lễ hội, sự kiện, triển lãm, hội chợ.

Điều 4. Cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

1. Đối với trường hợp cấp giấy phép theo phương thức trực tiếp, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép được lập thành 01 (một) bộ. Tchức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đầy đủ, đúng quy định trước thì được xem xét cấp giấy phép trước.

Đối với trường hợp cấp giấy phép thông qua phương thức đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá, thi tuyển.

2. Đối với giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được cấp lần đầu, thời hạn của giấy phép được cấp theo đề nghị của tổ chức, cá nhân nhưng không vượt quá 10 (mười) năm đối với giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, 15 (mười lăm) năm đối với giấy phép sử dụng băng tần, 20 (hai mươi) năm đối với giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh và bảo đảm phù hợp với các quy hoạch tần số vô tuyến điện. Tổng thời hạn cấp lần đầu và các lần gia hạn giấy phép không vượt quá thời hạn tối đa quy định cho từng loại giấy phép tương ứng. Trường hợp giấy phép được cấp lần đầu bằng thời hạn tối đa quy định cho loại giấy phép tương ứng thì được xem xét gia hạn tối đa là 01 (một) năm.

3. Tổ chức, doanh nghiệp được cấp Giấy phép sử dụng băng tần có trách nhiệm báo cáo định kỳ cho Cục Tần số vô tuyến điện Danh mục thiết bị phát sóng vô tuyến điện sử dụng trong mạng thông tin vô tuyến điện (theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư này) trước ngày 31 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Cục Tần số vô tuyến điện.

4. Đối với các trường hợp phải đăng ký, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện theo quy định tại Điều 41 của Luật Tần số vô tuyến điện, trong thời gian thực hiện đăng ký, phối hợp theo quy định của Liên minh viễn thông quốc tế, Cục Tần số vô tuyến điện chỉ xét cấp giấy phép tạm thời. Tổ chức, cá nhân phải ngừng hoạt động nếu việc đăng ký, phối hợp không thành công. Việc cấp phép chính thức được thực hiện theo kết quả đăng ký, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện với Liên minh viễn thông quốc tế.

5. Mẫu giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được quy định tại Phụ lục I của Thông tư này.

Điều 5. Gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

1. Trước khi hết hạn ít nhất là 30 (ba mươi) ngày đối với Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, 60 (sáu mươi) ngày đối với Giấy phép sử dụng băng tần và Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh, tổ chức, cá nhân phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện để được gia hạn theo đúng quy định. Giấy phép được gia hạn chỉ kéo dài thời hạn sử dụng, các thông số khác của giấy phép không thay đổi.

2. Trường hợp không tuân thủ thời gian quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức, cá nhân muốn tiếp tục sử dụng tần số phải làm thủ tục như thủ tục cấp mới.

3. Khi giấy phép còn hiệu lực, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong giấy phép (trừ thời hạn sử dụng) thì phải làm hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép để được sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định.

4. Tổ chức, cá nhân được đề nghị gia hạn giấy phép kết hợp với sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép, phù hợp với quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.

Điều 6. Ngừng giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

1. Trong thời hạn còn hiệu lực của giấy phép, nếu tổ chức, cá nhân không còn nhu cầu sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh thì gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến thông báo bằng văn bản cho Cục Tần số vô tuyến điện theo mẫu Thông báo ngừng sử dụng quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này.

2. Trường hợp doanh nghiệp viễn thông sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh để cung cấp dịch vụ viễn thông, trước khi gửi thông báo ngừng sử dụng tần số cho Cục Tần số vô tuyến điện, doanh nghiệp phải hoàn tất các thủ tục ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông đối với tần số vô tuyến điện có liên quan theo quy định của pháp luật về viễn thông.

Điều 7. Cấp lại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Trường hợp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện bị mất, bị hư hỏng, tổ chức, cá nhân đã được cấp phép phải gửi văn bản đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện tới cơ quan cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện để được cấp lại giấy phép theo đúng quy định.

Điều 8. Quy định về hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp của các tài liệu và nội dung kê khai trong hồ sơ.

Đối với các tài liệu trong hồ sơ mà Thông tư này không yêu cầu công chứng hoặc chứng thực, tổ chức đề nghị cấp giấy phép phải đóng dấu, cá nhân hoặc hộ kinh doanh đề nghị cấp giấy phép phải ký xác nhận vào từng tài liệu, trừ trường hợp nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Trường hợp tài liệu có nhiều tờ phải được đóng dấu giáp lai hoặc ký xác nhận vào từng trang.

2. Khi cơ quan cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện tra cứu được các thông tin về Căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân không phải nộp tài liệu trên trong các hồ sơ quy định tại Chương II của Thông tư này. Thời điểm áp dụng cụ thể quy định này được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Tần số vô tuyến điện tại địa chỉ www.cuctanso.vn.

3. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nộp hồ sơ và nhận giấy phép trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Việc áp dụng hình thức cấp phép điện tử đối với việc cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Tần số vô tuyến điện.

4. Tổ chức, cá nhân không phải nộp lại các tài liệu quy định trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đã nộp trong lần đề nghị cấp phép trước đó nếu tài liệu còn hiệu lực và không có sự thay đổi về nội dung.

5. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép không được xử lý trong các trường hợp sau:

a) Sau 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày gửi thông báo đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ mà cơ quan cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện không nhận được hồ sơ bổ sung, hoàn thiện của tổ chức, cá nhân.

b) Sau 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày gửi thông báo nộp lệ phí, phí sử dụng tần số vô tuyến điện mà tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ phí, lệ phí theo quy định để được nhận giấy phép.

Điều 9. Nộp lệ phí, phí sử dụng tần số vô tuyến điện và nhận giấy phép

Tổ chức, cá nhân chỉ được nhận giấy phép khi đã nộp đủ lệ phí, phí sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định.

Điều 10. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và giao nhận giấy phép

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện nộp hồ sơ và nhận giấy phép tại một trong các cơ quan sau:

a) Cục Tần số vô tuyến điện;

b) Các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện;

c) Các cơ quan phối hợp khác do Cục Tần số vô tuyến điện ủy quyền. Danh sách các cơ quan phối hợp được thông báo trên trang thông tin điện tử của Cục Tần số vô tuyến điện.

2. Tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng băng tần, Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh nộp hồ sơ và nhận giấy phép tại Cục Tần số vô tuyến điện.

Chương II

THỦ TỤC CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CẤP LẠI, THU HỒI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Mục 1. CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Điều 11. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài nghiệp dư

1. Hồ sơ cấp mới gồm:

a) Bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác theo mẫu 1b quy định tại Phụ lục II của Thông tư này;

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý Chứng chỉ khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư;

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý Căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn đối với cá nhân đề nghị cấp giấy phép.

2. Hồ sơ gia hạn giấy phép gồm bản khai thông tin chung và bản khai danh sách giấy phép đề nghị gia hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.

3. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép gồm:

a) Bản khai theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Tài liệu chứng minh nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép.

Điều 12. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá

1. Hồ sơ cấp mới gồm:

a) Bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác theo mẫu 1c quy định tại Phụ lục II của Thông tư này;

 b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý của một trong các loại giấy tờ sau:

Căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn hoặc Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (đối với cá nhân đề nghị cấp giấy phép); hoặc

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với hộ kinh doanh đề nghị cấp giấy phép).

c) Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý Hợp đồng sử dụng dịch vụ thông tin vệ tinh của chủ tàu cá với doanh nghiệp viễn thông đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép (đối với thiết bị giám sát hành trình tàu cá qua vệ tinh).

2. Hồ sơ gia hạn giấy phép gồm bản khai thông tin chung và bản khai danh sách giấy phép đề nghị gia hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.

3. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép gồm:

a) Bản khai theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Tài liệu chứng minh nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép.

Điều 13. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị phát thanh, truyền hình

1. Hồ sơ cấp mới gồm Bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác theo mẫu 1d quy định tại Phụ lục II của Thông tư này;

2. Hồ sơ gia hạn giấy phép gồm bản khai thông tin chung và bản khai danh sách giấy phép đề nghị gia hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.

3. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép gồm:

a) Bản khai theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Tài liệu chứng minh nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép.

Điều 14. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài truyền thanh không dây

1. Hồ sơ cấp mới gồm Bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác theo mẫu 1đ quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.

2. Hồ sơ gia hạn giấy phép gồm bản khai thông tin chung và bản khai danh sách giấy phép đề nghị gia hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.

3. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép gồm:

a) Bản khai theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Tài liệu chứng minh nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép.

Điều 15. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với tuyến truyền dẫn vi ba

1. Hồ sơ cấp mới gồm bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác theo mẫu 1e quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.

2. Hồ sơ gia hạn giấy phép gồm bản khai thông tin chung và bản khai danh sách giấy phép đề nghị gia hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.

3. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép gồm:

a) Bản khai theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Tài liệu chứng minh nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép.

Điều 16. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ, mạng viễn thông dùng riêng sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động

1. Hồ sơ cấp mới gồm:

a) Bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác theo mẫu 1g quy định tại Phụ lục II của Thông tư này;

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý của một trong các tài liệu sau:

Căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn (đối với cá nhân đề nghị cấp giấy phép); hoặc

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với hộ kinh doanh đề nghị cấp giấy phép).

2. Hồ sơ gia hạn giấy phép gồm bản khai thông tin chung và bản khai danh sách giấy phép đề nghị gia hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.

3. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép gồm:

a) Bản khai theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Tài liệu chứng minh nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép.

Điều 17. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài tàu (không áp dụng đối với đài vô tuyến điện không thuộc hệ thống GMDSS)

1. Hồ sơ cấp mới gồm:

a) Bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác theo mẫu 1h quy định tại Phụ lục II của Thông tư này;

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý của một trong các loại giấy tờ sau:

Căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn (đối với cá nhân đề nghị cấp giấy phép); hoặc

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với hộ kinh doanh đề nghị cấp giấy phép); hoặc

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức (đối với cơ sở đào tạo sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện hàng hải đặt trên các mô hình mô phỏng đài tàu).

2. Hồ sơ gia hạn giấy phép gồm bản khai thông tin chung và bản khai danh sách giấy phép đề nghị gia hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.

3. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép gồm:

a) Bản khai theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Tài liệu chứng minh nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép.

Điều 18. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá

1. Hồ sơ cấp mới gồm:

a) Bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác theo mẫu 1i quy định tại Phụ lục II của Thông tư này;

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý của một trong các loại giấy tờ sau:

Căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn (đối với cá nhân đề nghị cấp giấy phép); hoặc

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với hộ kinh doanh đề nghị cấp giấy phép).

2. Hồ sơ gia hạn giấy phép gồm bản khai thông tin chung và bản khai danh sách giấy phép đề nghị gia hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.

3. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép gồm:

a) Bản khai theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Tài liệu chứng minh nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép.

Điều 19. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị vô tuyến điện sử dụng tại các lễ hội, sự kiện, triển lãm, hội chợ

1. Hồ sơ cấp mới gồm bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác của thiết bị vô tuyến điện theo mẫu phù hợp với từng nghiệp vụ vô tuyến điện tương ứng quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.

2. Hồ sơ gia hạn giấy phép gồm bản khai thông tin chung và bản khai danh sách giấy phép đề nghị gia hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.

3. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép gồm:

a) Bản khai theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Tài liệu chứng minh nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép.

Điều 20. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện của cơ quan đại diện nước ngoài, đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài được hưởng quy chế ưu đãi, miễn trừ ngoại giao lãnh sự, phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ đoàn

1. Đối với đài vô tuyến điện (trừ đài trái đất) của cơ quan đại diện nước ngoài:

a) Hồ sơ cấp mới gồm:

Bản khai thông tin chung bản khai thông số kỹ thuật, khai thác của thiết bị vô tuyến điện theo mẫu phù hợp với từng nghiệp vụ vô tuyến điện tương ứng quy định tại Phụ lục II của Thông tư này;

Văn bản đề nghị của Bộ Ngoại giao (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) đối với đài vô tuyến điện của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự.

b) Hồ sơ gia hạn giấy phép gồm bản khai thông tin chung và bản khai danh sách giấy phép đề nghị gia hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.

c) Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép gồm:

Bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác của thiết bị vô tuyến điện theo mẫu phù hợp từng nghiệp vụ vô tuyến điện tương ứng quy định tại Phụ lục II của Thông tư này; và

Tài liệu chứng minh nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép.

2. Đối với đài vô tuyến điện (trừ đài trái đất) của đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài được hưởng quy chế ưu đãi, miễn trừ ngoại giao lãnh sự, phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ đoàn, cơ quan đại diện nước ngoài có đoàn hoặc cơ quan chủ quản đón đoàn làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép:

a) Hồ sơ cấp mới gồm:

Bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác của thiết bị vô tuyến điện theo mẫu phù hợp với từng nghiệp vụ vô tuyến điện tương ứng quy định tại Phụ lục II của Thông tư này; và

Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản đón đoàn (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép).

b) Hồ sơ gia hạn giấy phép gồm bản khai thông tin chung và bản khai danh sách giấy phép đề nghị gia hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.

c) Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép gồm:

Bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác của thiết bị vô tuyến điện theo mẫu phù hợp với từng nghiệp vụ vô tuyến điện tương ứng quy định tại Phụ lục II của Thông tư này; và

Tài liệu chứng minh nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép.

Điều 21. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài trái đất (trừ đài trái đất thuộc hệ thống GMDSS đặt trên tàu biển)

1. Hồ sơ cấp mới gồm:

a) Bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác theo mẫu 1m quy định tại Phụ lục II của Thông tư này;

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý của một trong các loại giấy tờ sau:

Hợp đồng sử dụng dịch vụ thông tin vệ tinh (áp dụng cho đài trái đất hoạt động độc lập của tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh sử dụng dịch vụ thông tin vệ tinh của các doanh nghiệp viễn thông đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép); hoặc

Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh ngoài biển, công ty đa quốc gia, cơ quan Chính phủ, khu phát triển phần mềm và khu công nghệ cao khi sử dụng vệ tinh khu vực hoặc quốc tế); hoặc

Văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp (áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp được phép tham gia hoạt động bảo đảm an toàn hàng không, an toàn hàng hải theo quy định của Tổ chức Hàng không thế giới - ICAO, Tổ chức Hàng hải thế giới - IMO khi sử dụng vệ tinh khu vực hoặc quốc tế).

2. Hồ sơ gia hạn giấy phép gồm:

a) Bản khai thông tin chung và bản khai danh sách giấy phép đề nghị gia hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này;

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý của một trong các giấy tờ tương ứng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này (nếu giấy tờ yêu cầu tương ứng trước đây có thay đổi).

3. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép gồm:

a) Bản khai theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Tài liệu chứng minh nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép.

Điều 22. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài cố định, đài bờ (không liên lạc với vệ tinh), thiết bị riêng lẻ và các trường hợp không quy định tại các Điều 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 và Điều 21 của Thông tư này

1. Hồ sơ cấp mới gồm:

a) Bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác theo mẫu 1a quy định tại Phụ lục II của Thông tư này;

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý của một trong các giấy tờ sau:

Căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn (đối với cá nhân đề nghị cấp giấy phép); hoặc

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với hộ kinh doanh đề nghị cấp giấy phép); hoặc

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức (đối với cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp đề nghị cấp giấy phép).

2. Hồ sơ gia hạn giấy phép gồm bản khai thông tin chung và bản khai danh sách giấy phép đề nghị gia hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.

3. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép gồm:

a) Bản khai theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Tài liệu chứng minh nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép.

Điều 23. Thời gian giải quyết hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện

1. Thời gian giải quyết hồ sơ được quy định như sau:

a) Đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cho đài nghiệp dư, đài tàu, đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá, cơ quan cấp giấy phép giải quyết cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

b) Đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cho các trường hợp còn lại, cơ quan cấp giấy phép giải quyết cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

2. Trường hợp số lượng tần số vô tuyến điện cần phải ấn định vượt quá 100 tần số trong một hồ sơ hoặc trong các hồ sơ được gửi trong vòng 20 (hai mươi) ngày làm việc của một tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện thì thời gian giải quyết tối đa không quá 03 (ba) tháng. Cơ quan cấp giấy phép thông báo bằng văn bản l‎‎ý do và dự kiến thời gian giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

3. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định thì trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

4. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, cơ quan cấp giấy phép thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn quy định tại khoản 1, 2 Điều này.

Mục 2. CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG GIẤY PHÉP SỬ DỤNG BĂNG TẦN

Điều 24. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng băng tần

1. Hồ sơ cấp mới gồm:

a) Đối với băng tần thuộc diện được cấp theo phương thức cấp giấy phép trực tiếp, hồ sơ gồm bản khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng băng tần theo mẫu 2 Phụ lục II của Thông tư này.

b) Đối với băng tần thuộc diện được cấp theo phương thức đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, hồ sơ thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.

2. Hồ sơ gia hạn giấy phép gồm bản khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng băng tần theo mẫu 2 Phụ lục II của Thông tư này.

3. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép gồm:

a) Bản khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng băng tần theo mẫu 2 Phụ lục II của Thông tư này;

b) Tài liệu chứng minh nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép.

Điều 25. Thời gian giải quyết hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng băng tần

1. Thời gian giải quyết hồ sơ được quy định như sau:

a) Đối với băng tần thuộc diện được cấp theo phương thức cấp giấy phép trực tiếp: cấp mới, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép trong thời hạn không quá 60 (sáu mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

b) Đối với băng tần thuộc diện được cấp theo phương thức đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện: việc cấp mới được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá, thi tuyển; việc gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

2. Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định thì trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Tần số vô tuyến điện có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, doanh nghiệp để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

3. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Cục Tần số vô tuyến điện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức, doanh nghiệp trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này.

Mục 3. CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI BỔ SUNG NỘI DUNG GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ QUỸ ĐẠO VỆ TINH

Điều 26. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh

1. Hồ sơ cấp mới gồm bản khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh theo mẫu 3 Phụ lục II của Thông tư này.

2. Hồ sơ gia hạn giấy phép gồm bản khai theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép gồm:

a) Bản khai theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Tài liệu chứng minh nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép.

Điều 27. Thời gian giải quyết hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh

1. Cục Tần số vô tuyến điện thẩm định và giải quyết cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh trong thời hạn không quá 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

2. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định thì trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Tần số vô tuyến điện có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, doanh nghiệp để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

3. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Cục Tần số vô tuyến điện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức, doanh nghiệp trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này.

Mục 4. CẤP LẠI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Điều 28. Cấp lại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

1. Hồ sơ cấp lại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được lập thành 01 (một) bộ bao gồm văn bản đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện quy định tại Phụ lục II Thông tư này.

2. Thời hạn cấp lại giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện

a) Đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này, thời hạn cấp lại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện là 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

b) Đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này, thời hạn cấp lại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện là 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

c) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định thì trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

d) Trường hợp từ chối cấp giấy phép, cơ quan cấp giấy phép thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

Mục 5. THU HỒI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Điều 29. Thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

1. Việc thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về tần số vô tuyến điện theo quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật Tần số vô tuyến điện được quy định như sau:

a) Đối với các trường hợp quy định tại các điểm a và b khoản 1 Điều 23 của Luật Tần số vô tuyến điện, việc thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện căn cứ vào quyết định của Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Đối với các trường hợp quy định tại các điểm c, d và e khoản 1 Điều 23 của Luật Tần số vô tuyến điện, việc thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện căn cứ vào kết luận của Thanh tra hoặc kết quả kiểm tra tần số vô tuyến điện hoặc quyết định của Tòa án.

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 23 của Luật Tần số vô tuyến điện, việc thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được thực hiện nếu sau 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền gửi thông báo về phí, lệ phí hoặc về các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định mà tổ chức, cá nhân không nộp đủ phí, lệ phí tần số vô tuyến điện hoặc không thực hiện các nghĩa vụ tài chính.

d) Đối với trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 23 của Luật Tần số vô tuyến điện, việc thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện căn cứ vào quyết định thu hồi hoặc sửa đổi giấy phép viễn thông, giấy phép hoạt động phát thanh truyền hình tương ứng.

2. Tổ chức, cá nhân phải ngừng sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo Quyết định thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện của Cục Tần số vô tuyến điện.

3. Danh sách tổ chức, cá nhân có giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện bị thu hồi và lý do thu hồi được đăng công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Tần số vô tuyến điện.

Chương III

CHO THUÊ, CHO MƯỢN THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Điều 30. Quy định về cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện

1. Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu tàu biển, tàu bay, tàu sông, phương tiện nghề cá, đài nghiệp dư và chủ sở hữu các phương tiện giao thông khác có trang bị thiết bị vô tuyến điện (trừ đài trái đất) có thể cho tổ chức, cá nhân khác thuê, mượn thiết bị vô tuyến điện đã được cấp giấy phép của mình để khai thác.

2. Bên cho thuê, cho mượn và bên thuê, bên mượn thiết bị vô tuyến điện phải tuân thủ quy định trong Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Các hành vi vi phạm pháp luật về tần số vô tuyến điện của bên thuê, bên mượn, bên cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện bị xử lý theo quy định.

3. Bên cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện có trách nhiệm:

a) Bảo đảm bên thuê, bên mượn thiết bị vô tuyến điện không thuộc danh sách bị thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được thông báo công khai theo quy định tại khoản 3 Điều 29 của Thông tư này;

b) Kiểm tra, lưu giữ các tài liệu chứng minh bên thuê, mượn thiết bị vô tuyến điện đảm bảo điều kiện quy định tại Điều 31.

Điều 31. Điều kiện để được thuê, mượn thiết bị vô tuyến điện

Tổ chức, cá nhân thuê, mượn thiết bị vô tuyến điện phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Đối tượng thuê, mượn thiết bị vô tuyến điện là tổ chức, công dân Việt Nam; tổ chức nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; người nước ngoài sử dụng đài nghiệp dư.

2. Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ di động hàng hải, di động hàng không, nghiệp dư của bên thuê, bên mượn phải có chứng chỉ vô tuyến điện viên.

3. Đối tượng thuê, mượn thiết bị vô tuyến điện không thuộc danh sách bị thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được thông báo công khai theo quy định tại khoản 3 Điều 29 của Thông tư này.

Điều 32. Cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện

Trước khi bàn giao thiết bị vô tuyến điện cho bên thuê, mượn thiết bị vô tuyến điện ít nhất 05 (năm) ngày làm việc, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện phải gửi văn bản thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này về việc cho thuê, cho mượn (xác nhận của cả bên thuê, mượn và bên cho thuê, cho mượn) đến Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực sở tại.

Điều 33. Điều kiện, thủ tục cho thuê, cho mượn đài nghiệp dư

1. Đài nghiệp dư chỉ được cho thuê, cho mượn giữa những khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư với nhau và phải tuân theo các quy định sau:

a) Khi sử dụng đài nghiệp dư được cho thuê, cho mượn, khai thác viên thuê, mượn đài chỉ được thực hiện liên lạc hạn chế theo quy định trong chứng chỉ khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư của mình và khai thác hạn chế theo quy định trong giấy phép cấp cho đài nghiệp dư cho thuê, cho mượn.

b) Khi thuê, mượn đài nghiệp dư để khai thác, khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư phải dùng hô hiệu của đài cho thuê, mượn kèm theo sau là hô hiệu hoặc tên của khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư thuê, mượn đài.

c) Bên cho thuê, mượn đài nghiệp dư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc tuân thủ theo các quy định tại điểm a và điểm b khoản này, ghi nhật biên đầy đủ và đảm bảo bên thuê, mượn đài không khai thác vượt quá các giới hạn quy định trong giấy phép cấp cho đài.

d) Bên thuê, mượn đài nghiệp dư để liên lạc tại những địa điểm khác với quy định trong giấy phép trong thời hạn dưới 30 (ba mươi) ngày phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Cục Tần số vô tuyến điện.

2. Hồ sơ cho thuê, cho mượn đài nghiệp dư được lập thành 01 (một) bộ, gồm có:

a) Giấy đăng ký thuê, mượn đài nghiệp dư (trong đó nêu rõ hô hiệu hoặc nhận dạng đăng ký, địa điểm đặt đài, địa chỉ liên hệ);

b) Văn bản chấp thuận cho thuê, mượn đài nghiệp dư của tổ chức, cá nhân cho thuê, mượn đài, trong đó ghi rõ: Tên của tổ chức, cá nhân cho thuê, mượn đài, số giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, thời hạn có hiệu lực của giấy phép; thời gian thuê, mượn đài;

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn (đối với người nước ngoài) của bên thuê, mượn đài;

d) Bản sao hoặc bản sao điện tử Chứng chỉ khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư hoặc Chứng chỉ khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư nước ngoài của bên thuê, mượn.

3. Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến về Cục Tần số vô tuyến điện.

4. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, Cục Tần số vô tuyến điện ra Thông báo chấp thuận đăng ký thuê, mượn đài nghiệp dư (kèm theo hô hiệu, nhận dạng, địa điểm đặt đài). Trường hợp không chấp thuận đăng ký thuê, mượn đài nghiệp dư, Cục Tần số vô tuyến điện thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do từ chối.

Chương IV

SỬ DỤNG CHUNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Điều 34. Trường hợp phải sử dụng chung tần số vô tuyến điện

Ngoài các trường hợp phải sử dụng chung tần số theo quy định của Liên minh viễn thông quốc tế, tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện thuộc các trường hợp sau đây phải sử dụng chung tần số vô tuyến điện với tổ chức, cá nhân khác theo đúng quy định của Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện:

1. Mạng viễn thông dùng riêng sử dụng tần số vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ di động có công suất phát từ 10 W trở xuống (không áp dụng với mạng thông tin vô tuyến điện mà việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện có liên quan đến an toàn tính mạng con người; mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ).

2. Đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá.

3. Đài bờ (không cung cấp dịch vụ viễn thông).

Điều 35. Hướng dẫn khai thác trên tần số sử dụng chung

1. Tuân thủ nguyên tắc đàm thoại chỉ phục vụ công việc, đúng đối tượng, đúng mục đích sử dụng trong giấy phép.

2. Chỉ thiết lập cuộc gọi khi kênh tần số vô tuyến điện đang trong tình trạng rỗi, không có người sử dụng trừ khi liên quan đến cấp cứu, an toàn tính mạng con người.

3. Phải sử dụng hô hiệu được quy định trong Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện.

4. Thời gian liên lạc ngắn gọn, không vượt quá năm phút đối với mỗi cuộc đàm thoại.

5. Khuyến khích sử dụng mã hóa hoặc các biện pháp kỹ thuật khác để bảo đảm giữ bí mật thông tin.

Điều 36. Quy trình khai thác trên các tần số sử dụng chung

1. Trước khi phát, phải lắng nghe trên tần số dự định phát để đảm bảo tần số này đang rỗi.

2. Phát hô hiệu được quy định trong Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện tại đầu và cuối mỗi cuộc gọi.

3. Được phép chuyển sang tần số dự phòng (quy định trong giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện) trong trường hợp tần số ấn định chính bị nhiễu hoặc đang có tổ chức, cá nhân khác sử dụng.

Điều 37. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng chung tần số

1. Thông báo cho Cục Tần số vô tuyến điện khi phát hiện việc khai thác trên tần số sử dụng chung không đúng quy định.

2. Không được cố ý thu, sử dụng thông tin thu được từ các đài vô tuyến điện khác sử dụng chung tần số.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 38. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 và thay thế Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện.

2. Các giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực tiếp tục có giá trị sử dụng theo thời hạn được ghi trên giấy phép.

3. Bãi bỏ Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, khoản 7 Điều 21 của Quyết định số 18/2008/QĐ-BTTTT ngày 04 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy định về hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tần số vô tuyến điện) để xem xét, bổ sung, sửa đổi./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Tần số vô tuyến điện;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

- Bộ TT&TT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, cổng thông tin điện tử của Bộ;
- Lưu: VT, CTS. 350.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

 

MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 04/2021/TT-BTTTT

Hanoi, August 13, 2021

 

CIRCULAR

PROVIDING GUIDANCE ON PROCEDURES FOR ISSUANCE OF LICENSES TO USE RADIO FREQUENCIES; LEASE OR LENDING OF RADIO EQUIPMENT; SHARED USE OF RADIO FREQUENCIES

Pursuant to the Law on Radio Frequencies dated November 23, 2009;

Pursuant to the Government’s Decree No. 17/2017/ND-CP dated February 17, 2017 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Information and Communications;

At the request of the Director of Authority of Radio Frequency Management,

The Minister of Information and Communications hereby promulgates a Circular providing guidance on procedures for issuance of licenses to use radio frequencies; lease or lending of radio equipment; shared use of radio frequencies.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular provides guidance on procedures for issuance, extension, re-issuance, amendment and revocation of licenses to use radio frequencies; lease or lending of radio equipment; shared use of radio frequencies.

2. This Circular does not apply to:

a) The use of radio frequencies for national defense and security purposes and cases exempt from licenses to use radio frequencies specified in Article 27 of the Law on Radio Frequency;

b) The issuance, extension, re-issuance and amendment of licenses to use radio frequencies of radio stations using frequencies in the aeronautical mobile service and aeronautical radionavigation service;

c) The issuance, extension and amendment of licenses to use radio frequencies and radio equipment applicable to earth stations of foreign representative agencies and foreign senior delegations eligible for diplomatic privileges and immunities and foreign correspondents accompanying these delegations.

Article 2. Definitions

For the purposes of this Circular, the terms below shall be construed as follows:

1. “earth station” means a station located either on the Earth's surface or within the major portion of Earth's atmosphere and intended for communication with one or more space stations or with one or more stations of the same kind by means of one or more reflecting satellites or other objects in space.

2. “space station” means a station located on an object which is beyond, is intended to go beyond, or has been beyond, the major portion of the Earth's atmosphere.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. “fixed station” means a station in the fixed service.

5. “mobile station” means a station in the mobile service intended to be used while in motion or during halts at unspecified points.

6. “land station” means a station in the mobile service not intended to be used while in motion.

7. “ship station” means a mobile station in the maritime mobile service located on board a ship, boat, floating platform or simulation model for training and research purposes.

8. “radio station located on a fishing vehicle” means a mobile station located on a fishing vehicle, using frequencies dedicated for fishing vehicles, frequencies intended for fishing vessel monitoring and frequencies for ensuring safety at sea.

9. “radio station communicating with a fishing vehicle” means a mobile station located on the mainland, using frequencies dedicated for fishing vehicles for communicating with fishing vehicles and not providing telecommunications services.

10. “coast station” means a land station in the maritime mobile service.

11. “wireless radio broadcasting station” means a radio station transmitting audio signals to wireless speakers.

12. “dedicated telecommunications network using frequencies in the mobile service”  means a communication network consisting of mobile radio stations or fixed and mobile radio stations that is established by organizations or individuals for communication between the network members but not for the purpose of gaining profits directly from the network's operation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14. “foreign representative agencies” include diplomatic missions, consular offices and representative offices of international organizations in Vietnam that are entitled for diplomatic immunities and privileges.

15. “Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)” means a maritime information system adopted by the member states of the International Maritime Organization in 1988 on the basis of the revised text of Chapter IV of the International Convention for the Safety of Life at Sea - SOLAS 74.

Article 3. Agencies issuing and revoking licenses to use radio frequencies

1. The Authority of Radio Frequency Management affiliated to the Ministry of Information and Communications shall issue, extend, re-issue, amend and revoke licenses to use radio frequencies for cases other than those specified in Clause 2 of this Article.

2. Any regional Radio Frequency Control Center affiliated to the Authority of Radio Frequency Management shall issue, extend, re-issue, amend and revoke licenses to use radio frequencies and radio equipment of radio stations located on fishing vehicles, wireless radio broadcasting stations and internal radio communication networks, and in cases where radio equipment is used for a period of less than 15 (fifteen) days at festivals, events, exhibitions and fairs.

Article 4. Issuance of licenses to use radio frequencies

1. In case of direct licensing, 01 (one) set of application for the license to use radio frequencies shall be prepared. An organization or individual that submits a complete and conformable application first will be issued with a license first.

Where the license is issued through an auction or exam for selection of those to have the radio frequency use right, regulations of law on auction and examination shall be complied with.

2. For the initial license to use radio frequencies, the duration of the license depends on the request of the organization or individual but must not exceed 10 (ten) years for the license to use radio frequencies and radio equipment, 15 (fifteen) years for the license to use frequency bands and 20 (twenty) years for the license to use satellite frequencies and orbit, and conforms with the radio frequency planning. The total duration of an initial license and extensions must not exceed the maximum duration for such type of license. If the duration of an initial license equals to the maximum duration for such type of license, such license may be extended for up to 01 (one) year.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. For cases subject international registration of/cooperation in radio frequency under Article 41 of the Law on Radio Frequencies, during the period of carrying out registration or cooperation according to regulations of the International Telecommunications Union, the Authority of Radio Frequency Management shall consider issuing temporary licenses. If the registration or cooperation is unsuccessful, the organization or individual shall have their activities suspended. Official licensing shall depend on the result of international registration of or cooperation in radio frequency with the International Telecommunications Union.

5. The form of the license to use radio frequencies is provided in Appendix I of this Circular.

Article 5. Extension and amendment of licenses to use radio frequencies

1. At least 30 (thirty) days before the expiry date of the license to use radio frequencies and radio equipment and 60 (sixty) days before the expiry date of the license to use frequency bands and license to use satellite frequencies and orbit, the organization or individual shall submit an application for extension of the license to use satellite frequencies and orbit as prescribed. An extended license will only have its validity period prolonged while other details remain unchanged.

2. If the organization or individual that fails to comply with the time limit specified in Clause 1 of this Article wishes to continue using frequencies, such organization or individual shall follow the same procedures as those for issuing a new license.

3. When a license is still effective, the organization or individual that wishes to have its contents (except validity period) amended shall submit an application for such amendment.

4. The organizations or individual is entitled to apply for extension concurrently with amendment of a license under Clauses 1 and 3 of this Article.

Article 6. Voluntary termination of licenses to use radio frequencies

1. Within the validity period of the license, any organization or individual that obviates the need for using radio frequencies, radio equipment or satellite orbit shall send a written notification of voluntary termination of the license to use radio frequencies, radio equipment or satellite orbit to the Authority of Radio Frequency Management according to the form of the notification of voluntary termination in the Appendix IV of this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 7. Re-issuance of licenses to use radio frequencies

If the license to use radio frequencies is lost or damaged, its holder shall submit an application form for re-issuance of the license to use radio frequencies to the licensing authority as prescribed.

Article 8. Applications for issuance, extension, re-issuance and amendment of licenses to use radio frequencies

1. Every applicant for issuance of a license shall take legal responsibility for the accuracy and legality of the documents and information in the application.

For the documents in the application which are not required by this Circular to be notarized or certified, the organization applying for the license shall append its seal, the individual or household business shall append their signature to each document, except where the application is submitted through the online public service portal. If a document contains multiple pages, it is required to affix a seal on the margins of consecutive pages or signature to each page.

2. When the licensing authority is able to access information about the Citizen ID card or ID card or business household registration certificate on the National Population Database or National Enterprise Registration Database, organizations and individuals are not required to submit the abovementioned documents in the applications specified in Chapter II hereof. The specific effective date of this regulation shall be published on the website of the Authority of Radio Frequency Management at www.cuctanso.vn.

3. Every applicant for issuance of the license shall submit an application and receive the license in person or by post or through the online public service portal. The issuance, extension, re-issuance and amendment of licenses to use radio frequencies by electronic means through the online public service portal shall be published on the website of the Authority of Radio Frequency Management.

4. Organizations and individuals are not required to submit the documents in the previous application for issuance of license if such documents remain effective and their contents remain unchanged.

5. An application for issuance of license shall not be processed in the following cases:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) 30 (thirty) days after the day on which the notification of payment of fees and charges for use of radio frequencies is sent, the applicant fails to fully pay fees and charges as prescribed to obtain a license.

Article 9. Payment of fees and charges for use of radio frequencies and receipt of licenses

An organization or individual may obtain a license only after fully paying fees and charges for use of radio frequencies as prescribed.

Article 10. Agencies receiving applications and delivering licenses

1. Applicants for issuance, extension, re-issuance and amendment extension of licenses to use radio frequencies and radio equipment shall submit their applications and receive licenses at one of the following agencies:

a) Authority of Radio Frequency Management;

b) Regional Radio Frequency Control Centers affiliated to the Authority of Radio Frequency Management.

c) Other cooperating agencies authorized by the Authority of Radio Frequency Management. A list of cooperating agencies is published on the website of the Authority of Radio Frequency Management.

2. Applicants for issuance, extension, re-issuance and amendment of licenses to use frequency bands, licenses to use satellite frequencies and orbit shall submit their applications and receive licenses at Authority of Radio Frequency Management.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PROCEDURES FOR ISSUANCE, EXTENSION, AMENDMENT, RE-ISSUANCE AND REVOCATION OF LICENSES TO USE RADIO FREQUENCIES

Section 1. ISSUANCE, EXTENSION AND AMENDMENT OF LICENSES TO USE RADIO FREQUENCIES AND RADIO EQUIPMENT

Article 11. Applications for issuance, extension and amendment of licenses to use radio frequencies and radio equipment applicable to amateur stations

1. An application for issuance of a new license includes:

a) General declaration, and declaration of technical and operating specifications, which are made using the form 1b in the Appendix II hereof;

b) A certified true copy or a copy enclosed with the original for comparison or legal e-copy of the Amateur Radio Operator Certificate;

c) A certified true copy or a copy enclosed with the original for comparison or legal e-copy of the Citizen ID card or ID card or passport which remains effective if the applicant is an individual.

2. An application for license extension includes a general declaration and list of licenses to be extended, which are made using the forms in the Appendix II hereof.

3. An application for amendment of a license includes:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Documentary evidence for the amendments.

Article 12. Applications for issuance, extension and amendment of licenses to use radio frequencies and radio equipment applicable to stations located on fishing vehicles

1. An application for issuance of a new license includes:

a) General declaration, and declaration of technical and operating specifications, which are made using the form 1c in the Appendix II hereof;

b) A certified true copy or a copy enclosed with the original for comparison or legal e-copy of one of the following documents:

Citizen ID card or ID card or passport which remains effective or certificate of fishing vessel registration (if the applicant is an individual); or

Business household registration certificate (if the applicant is a business household).

c) A certified true copy or a copy enclosed with the original for comparison or legal e-copy of the satellite communication service contract between the fishing vessel owner and the telecommunications enterprise licensed by the Ministry of Information and Communications (for the satellite-based fishing vessel monitoring equipment).

2. An application for license extension includes a general declaration and list of licenses to be extended, which are made using the forms in the Appendix II hereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The declarations mentioned in Point a Clause 1 of this Article;

b) Documentary evidence for the amendments.

Article 13. Applications for issuance, extension and amendment of licenses to use radio frequencies and radio equipment applicable to broadcasting devices

1. An application for issuance of a new license includes general declaration, and declaration of technical and operating specifications, which are made using the form 1d in the Appendix II hereof;

2. An application for license extension includes a general declaration and list of licenses to be extended, which are made using the forms in the Appendix II hereof.

3. An application for amendment of a license includes:

a) The declarations mentioned in Clause 1 of this Article;

b) Documentary evidence for the amendments.

Article 14. Applications for issuance, extension and amendment of licenses to use radio frequencies and radio equipment applicable to wireless radio broadcasting stations

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. An application for license extension includes a general declaration and list of licenses to be extended, which are made using the forms in the Appendix II hereof.

3. An application for amendment of a license includes:

a) The declarations mentioned in Clause 1 of this Article;

b) Documentary evidence for the amendments.

Article 15. Applications for issuance, extension and amendment of licenses to use radio frequencies and radio equipment applicable to microwave transmission lines

1. An application for issuance of a new license includes general declaration, and declaration of technical and operating specifications, which are made using the form 1e in the Appendix II hereof.

2. An application for license extension includes a general declaration and list of licenses to be extended, which are made using the forms in the Appendix II hereof.

3. An application for amendment of a license includes:

a) The declarations mentioned in Clause 1 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 16. Applications for issuance, extension and amendment of licenses to use radio frequencies and radio equipment applicable to internal radio communication networks and dedicated telecommunications networks using frequencies in the mobile service

1. An application for issuance of a new license includes:

a) General declaration, and declaration of technical and operating specifications, which are made using the form 1g in the Appendix II hereof;

b) A certified true copy or a copy enclosed with the original for comparison or legal e-copy of one of the following documents:

Citizen ID card or ID card or passport which remains unexpired (if the applicant is an individual); or

Business household registration certificate (if the applicant is a business household).

2. An application for license extension includes a general declaration and list of licenses to be extended, which are made using the forms in the Appendix II hereof.

3. An application for amendment of a license includes:

a) The declarations mentioned in Point a Clause 1 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 17. Applications for issuance, extension and amendment of licenses to use radio frequencies and radio equipment applicable to ship stations (not applicable to non-GMDSS radio stations)

1. An application for issuance of a new license includes:

a) General declaration, and declaration of technical and operating specifications, which are made using the form 1h in the Appendix II hereof;

b) A certified true copy or a copy enclosed with the original for comparison or legal e-copy of one of the following documents:

Citizen ID card or ID card or passport which remains unexpired (if the applicant is an individual); or

Business household registration certificate (if the applicant is a business household); or

The Decision on functions, tasks, powers and organizational structure (applicable to training institutions using maritime radio frequencies and equipment located on ship station simulation models).

2. An application for license extension includes a general declaration and list of licenses to be extended, which are made using the forms in the Appendix II hereof.

3. An application for amendment of a license includes:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Documentary evidence for the amendments.

Article 18. Applications for issuance, extension and amendment of licenses to use radio frequencies and radio equipment applicable to radio stations communicating with fishing vehicles

1. An application for issuance of a new license includes:

a) General declaration, and declaration of technical and operating specifications, which are made using the form 1i in the Appendix II hereof;

b) A certified true copy or a copy enclosed with the original for comparison or legal e-copy of one of the following documents:

Citizen ID card or ID card or passport which remains unexpired (if the applicant is an individual); or

Business household registration certificate (if the applicant is a business household).

2. An application for license extension includes a general declaration and list of licenses to be extended, which are made using the forms in the Appendix II hereof.

3. An application for amendment of a license includes:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Documentary evidence for the amendments.

Article 19. Applications for issuance, extension and amendment of licenses to use radio frequencies and radio equipment applicable to radio equipment used at festivals, events, exhibitions and fairs

1. An application for issuance of a new license includes general declaration, and declaration of technical and operating specifications of radio equipment, which are made using the form suitable for each radio service specified in the Appendix II hereof.

2. An application for license extension includes a general declaration and list of licenses to be extended, which are made using the forms in the Appendix II hereof.

3. An application for amendment of a license includes:

a) The declarations mentioned in Point a Clause 1 of this Article;

b) Documentary evidence for the amendments.

Article 20. Applications for issuance, extension and amendment of licenses to use radio frequencies and radio equipment applicable to radio stations of foreign representative agencies and foreign senior delegations eligible for diplomatic privileges and immunities and foreign correspondents accompanying these delegations

1. For a radio station (except for earth station) of a foreign representative agency:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

General declaration, and declaration of technical and operating specifications of radio equipment, which are made using the form suitable for each radio service specified in the Appendix II hereof; and

Written request (bearing signature of the competent person and seal or digital signature of the applicant for issuance of the license) from the Ministry of Foreign Affairs, for radio stations of diplomatic missions and consular offices.

b) An application for license extension includes a general declaration and list of licenses to be extended, which are made using the forms in the Appendix II hereof.

c) An application for amendment of a license includes:

General declaration, and declaration of technical and operating specifications of radio equipment, which are made using the form suitable for each radio service specified in the Appendix II hereof; and

Documentary evidence for the amendments.

2. Applicable to radio stations (except for earth stations) of foreign senior delegations eligible for diplomatic privileges and immunities and foreign correspondents accompanying these delegations, foreign representative agencies whose licenses are applied for by a delegation or an authority presiding over welcoming the delegations:

a) An application for issuance of a new license includes:

General declaration, and declaration of technical and operating specifications of radio equipment, which are made using the form suitable for each radio service specified in the Appendix II hereof; and

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) An application for license extension includes a general declaration and list of licenses to be extended, which are made using the forms in the Appendix II hereof.

c) An application for amendment of a license includes:

General declaration, and declaration of technical and operating specifications of radio equipment, which are made using the form suitable for each radio service specified in the Appendix II hereof; and

Documentary evidence for the amendments.

Article 21. Applications for issuance, extension and amendment of licenses to use radio frequencies and radio equipment applicable to earth stations (not applicable to GMDSS earth stations located on board ships)

1. An application for issuance of a new license includes:

a) General declaration, and declaration of technical and operating specifications, which are made using the form 1m in the Appendix II hereof;

b) A certified true copy or a copy enclosed with the original for comparison or legal e-copy of one of the following documents:

Satellite communication service contract (applicable to independent earth stations of organizations, individuals and business households using satellite information services of telecommunications enterprises licensed by the Ministry of Information and Communications; or

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Document issued by a competent authority (applicable to organizations and enterprises that are licensed to carry out aviation or maritime safety assurance activities according to the regulations of the International Civil Aviation Organization - ICAO or the International Maritime Organization - IMO and use regional or international satellites).

2. An application for license extension includes:

a) A general declaration and list of licenses to be extended, which are made using the forms in the Appendix II hereof;

b) A certified true copy or a copy enclosed with the original for comparison or legal e-copy of one of the corresponding following documents specified in Point b Clause 1 of this Article (if such document is changed).

3. An application for amendment of a license includes:

a) The declarations mentioned in Point a Clause 1 of this Article;

b) Documentary evidence for the amendments.

Article 22. Applications for issuance, extension and amendment of licenses to use radio frequencies and radio equipment applicable to fixed stations and coast stations (not communicating with satellites), separate devices and cases not specified in Articles 11 to 21 of this Circular

1. An application for issuance of a new license includes:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) A certified true copy or a copy enclosed with the original for comparison or legal e-copy of one of the following documents:

Citizen ID card or ID card or passport which remains unexpired (if the applicant is an individual); or

Business household registration certificate (if the applicant is a business household); or

The Decision on functions, tasks, powers and organizational structure (applicable to agencies and public service providers applying for the license).

2. An application for license extension includes a general declaration and list of licenses to be extended, which are made using the forms in the Appendix II hereof.

3. An application for amendment of a license includes:

a) The declarations mentioned in Point a Clause 1 of this Article;

b) Documentary evidence for the amendments.

Article 23. Time limit for processing of applications for issuance, extension and amendment of licenses to use radio frequencies and radio equipment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Regarding applications for issuance of licenses to amateur stations, ship stations and radio stations located on board fishing vessels, the licensing authority shall process the applications for issuance, extension and amendment of licenses within 10 (ten) working days from the date on which sufficient and conformable applications are received.

b) Regarding applications for issuance of licenses to other cases, the licensing authority shall process the applications for issuance, extension and amendment of licenses within 20 (twenty) working days from the date on which sufficient and conformable applications are received.

2. If the quantity of radio frequencies to be assigned exceeds 100 in an application or in applications submitted by an applicant for issuance or amendment of a license within 20 (twenty) working days, the time limit for processing such applications shall not exceed 03 (three) months. The licensing authority shall send a written notification containing the explanation and the scheduled time limit for processing applications for issuance of licenses within 05 (five) working days from the date on which sufficient and conformable applications are received.

3. If the applications are insufficient and unconformable, within 05 (five) working days from the receipt of the applications, the licensing authority shall notify and instruct the applicants to complete the applications.

4. In case of refusal to issue licenses, the licensing authority shall send a written notification of reasons for its refusal to the applicants within the time limit specified in Clauses 1 and 2 of this Article.

Section 2. ISSUANCE, EXTENSION AND AMENDMENT OF LICENSES TO USE FREQUENCY BANDS

Article 24. Applications for issuance, extension and amendment of licenses to use frequency bands

1. An application for issuance of a new license includes:

a) Regarding the frequency bands subject to direct licensing, an application consists of a declaration of application for issuance of license to use frequency bands which is made using the form No. 2 in the Appendix II hereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. An application for license extension shall contain a declaration of application for issuance of license to use frequency bands which is made using the form No. 2 in the Appendix II hereof.

3. An application for amendment of a license includes:

a) A declaration of application for issuance of license to use frequency bands which is made using the form No. 2 in the Appendix II hereof;

b) Documentary evidence for the amendments.

Article 25. Time limit for processing applications for issuance, extension and amendment of licenses to use frequency bands

1. Time limit for processing applications is as follows:

a) Regarding frequency bands subject to direct licensing: the applications for issuance, extension and amendment of licenses shall be processed within 60 (sixty) working days from the date on which sufficient and conformable applications are received.

b) Regarding the frequency bands subject to an auction or exam for selection of those to have the radio frequency use right, applications for issuance of new licenses shall be processed in accordance with regulations of law on auction and examination; the applications for extension and amendment of licenses shall be processed according to Point a Clause 1 of this Article.

2. If the applications are insufficient and unconformable, within 05 (five) working days from the receipt of the applications, the Authority of Radio Frequency Management shall notify and instruct organizations and enterprises in writing to complete the applications.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Section 3. ISSUANCE, EXTENSION AND AMENDMENT OF LICENSES TO USE SATELLITE FREQUENCIES AND ORBIT

Article 26. Applications for issuance, extension and amendment of licenses to use satellite frequencies and orbit

1. An application for issuance of a new license includes a declaration of application for issuance of license to use satellite frequencies and orbit which is made using the form No. 3 in the Appendix II hereof.

2. An application for license extension includes the declaration specified in in Clause 1 of this Article.

3. An application for amendment of a license includes:

a) The declaration mentioned in Clause 1 of this Article;

b) Documentary evidence for the amendments.

Article 27. Time limit for processing applications for issuance, extension and amendment of licenses to use satellite frequencies and orbit

1. The Authority of Radio Frequency Management shall appraise and process applications for issuance, extension and amendment of licenses to use satellite frequencies and orbit within 45 (forty-five) working days from the date on which sufficient and conformable applications are received.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. In case of refusal to issue licenses, the Authority of Radio Frequency Management shall send a written notification of reasons for its refusal to organizations and enterprises within the time limit specified in Clause 1 of this Article.

Section 4. RE-ISSUANCE OF LICENSES TO USE RADIO FREQUENCIES

Article 28. Re-issuance of licenses to use radio frequencies

1. 01 (one) set of application for re-issuance of license to use radio frequencies including an application form specified in the Appendix II hereof shall be prepared.

2. Time limit for re-issuance of licenses to use radio frequencies and radio equipment

a) For the cases specified in Clause 1 Article 3 hereof, the time limit for re-issuance of license to use radio frequencies is 20 (twenty) working days from the receipt of sufficient and conformable applications.

b) For the cases specified in Clause 2 Article 3 hereof, the time limit for re-issuance of license to use radio frequencies is 10 (ten) working days from the receipt of sufficient and conformable applications.

c) If the applications are insufficient and unconformable, within 05 (five) working days from the receipt of the applications, the licensing authority shall notify and instruct the applicants to complete the applications.

d) In case of refusal to issue licenses, the licensing authority shall send a written notification of reasons for its refusal to the applicants within the time limit specified in Points a and b of this Clause.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 29. Revocation of licenses to use radio frequencies

1. The revocation of licenses to use radio frequencies of entities committing violations against the regulations on radio frequencies under Clause 1 Article 23 of the Law on Radio Frequencies is prescribed as follows:

a) For the cases specified in Points a and b Clause 1 Article 23 of the Law on Radio Frequencies, the revocation of licenses to use radio frequencies shall be subject to decisions of the Courts or competent authorities.

b) For the cases specified in Points c, d and e Clause 1 Article 23 of the Law on Radio Frequencies, the revocation of licenses to use radio frequencies shall be subject to conclusions given by inspectorates or results of radio frequency examinations or decisions of Courts.

c) For the case specified in Point dd Clause 1 Article 23 of the Law on Radio Frequencies, if after 60 (sixty) days from the date on which the competent authority sends the organization/individual a notification of payment of radio frequency charges and fees or other financial obligations but such organization/individual fails to fully pay radio frequency charges and fees or fails to fulfill financial obligations, then the revocation of the licenses to use radio frequencies shall be carried out.

d) For the case specified in Point g Clause 1 Article 23 of the Law on Radio Frequencies, the revocation of licenses to use radio frequencies shall be subject to a decision on revocation or amendment of the corresponding telecommunications licenses and broadcasting operation licenses.

2. Organization/Individual shall stop using radio frequencies and radio equipment under the decision to revoke the license to use radio frequencies of the Authority of Radio Frequency Management.

3. A list of organizations and individuals whose licenses to use radio frequencies are revoked and reasons for the revocation shall be published on the website of the Authority of Radio Frequency Management.

Chapter III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 30. Regulations on lease and lending of radio equipment

1. Owners of seagoing ships, aircraft, river-going ships, fishing vehicles, amateur radio stations and other vehicles with radio equipment (except for earth stations) may lease out or lend out their licensed radio equipment to other organizations or individuals for operation.

2. Lessors/lenders and lessees/borrowers of radio equipment shall comply with the regulations laid down in the licenses to use radio frequencies and radio equipment, the law on radio frequencies and other relevant regulations of law. Their violations against the law on radio frequencies shall be handled according to regulations.

3. Lessors/lenders of radio equipment shall:

a) Ensure that lessees/borrowers of radio equipment are not on the list of those whose licenses to use radio frequencies are revoked which is published according to Clause 3 Article 29 of this Circular;

b) Examine and retain documents proving that lessees/borrowers satisfy the conditions specified in Article 31.

Article 31. Conditions for lease and borrowing of radio equipment

Organizations/individuals leasing/borrowing radio devices shall satisfy the following conditions:

1. Any lessee/borrower of radio equipment shall be a Vietnamese organization or citizen; a foreign organization lawfully operating in Vietnam; or a foreigner using amateur radio stations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Any lessee/borrower of radio equipment is not on the list of those whose licenses to use radio frequencies are revoked published according to Clause 3 Article 29 of this Circular.

Article 32. Lease and lending of radio equipment

At least 05 (five) working days prior to transferring radio equipment to a lessee/borrower, the lessor/lender shall send a notification of lease/lending (certified by both lessees/borrower and lessor/lender) using the form in the Appendix IV hereof to local Radio Frequency Control Center.

Article 33. Conditions and procedures for lease and lending of amateur stations

1. An amateur station may be only leased out or lent among radio operators and the following regulations shall be complied with:

a) When using the amateur station which is leased out or lent, the operator leasing or borrowing the station may only carry out limited communication in accordance with the regulations laid down in his/her Amateur Radio Operator Certificate and limited operation in accordance with the regulations in the license issued to the amateur station which is leased out or lent.

b) When leasing or borrowing an amateur station for operation, the amateur radio operator must use call sign of the amateur station which is leased out or lent followed by the call sign or name of the amateur radio operator leasing or borrowing the station.

c) The lessor/lender of the amateur station shall take total responsibility for compliance with the regulations set out in Points and b of this Clause, fully write the journal and ensure that the lessee/borrower does not operate in excess of the limits specified in the license issued to the station.

d) Where the lessee/borrower leases or borrows the amateur station for communication in locations other than those specified in the license for a period of less than 30 (thirty) days, such lessee/borrower shall obtain a written consent of the Authority of Radio Frequency Management.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) A registration form for lease or borrowing of the amateur station (specifying the call sign or registration identification number, location of the station and contact address);

b) A lessor/lender’s written approval for lease or lending of the amateur station, specifying name of the lessor/lender, number and effective period of license to use radio frequencies and radio equipment; lease/borrowing term;

c) A certified true copy or a copy enclosed with the original for comparison or legal e-copy of the lessee’s/borrower’s Citizen ID card or ID card or passport which remains effective (in the case of a foreigner);

d) A copy or e-copy of the Amateur Radio Operator Certificate or Foreign Amateur Radio Operator Certificate of the lessee/borrower.

3. The dossier shall be submitted to the Authority of Radio Frequency Management, whether in person or by post or through the online public service portal.

4. Within 05 (five) working days from the date on which a complete and conformable dossier, the Authority of Radio Frequency Management shall issue a notification for approval for registration of lease or borrowing of amateur station (enclosed with call sign, identification number and location of the station). In case of refusal, the Authority of Radio Frequency Management shall send a written notification of reasons for its refusal.

Chapter IV

SHARED USE OF RADIO FREQUENCIES

Article 34. Cases where use of radio frequencies is required to be shared

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Dedicated telecommunications networks using radio frequencies in the mobile service with an effective radiated power of 10W or less (not applicable to radio communication networks whose use of radio frequencies and equipment is dangerous to human life; internal radio communication networks).

2. Radio stations communicating with fishing vehicles.

3. Coast stations (not providing telecommunications services).

Article 35. Guidelines for operation on shared-used frequencies

1. The principle that conversations only serve duties and proper entities for the purposes indicated in licenses shall be adhered to.

2. Calls shall be made only when radio frequency channels are free without any users, unless such calls are related to emergency or human life safety.

3. Call signs specified in licenses to use radio frequencies and radio equipment shall be used.

4. The communication duration shall be short, not exceeding five minutes per each conversation.

5. It is recommended that encryption or other technical measures be used to ensure confidentiality of information.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Before the transmission, listen carefully to the frequencies to be transmitted ensure that they are free.

2. Transmit the call sign specified in the license to use radio frequencies and radio equipment at the beginning and end of each call.

3. Use the reserve frequencies (indicated in the license to use radio frequencies) if the main assigned frequencies are interfered with or being used by other organizations or individuals.

Article 37. Responsibilities of shared users of frequencies

1. Notify the Authority of Radio Frequency Management when detecting illegal operation on shared-used frequencies.

2. Refrain from intentionally collecting and using information received from other radio stations that share the use of radio frequencies.

Chapter V

IMPLEMENTATION

Article 38. Effect

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Any license to use radio frequencies issued before the effective date of this Circular shall remain valid until its expiry date.

3. Articles 12 through 18, and Clause 7 Article 21 of the Decision No. 18/2008/QD-BTTTT dated April 04, 2008 of the Minister of Information and Communications are repealed.

4. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be promptly reported to the Ministry of Information and Communications (through the Authority of Radio Frequency Management) for consideration./.

 

 

THE MINISTER
Nguyen Manh Hung

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 04/2021/TT-BTTTT ngày 13/08/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.192

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.104.143