Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 02/2013/TT-BNV hướng dẫn 30/2012/NĐ-CP quỹ xã hội quỹ từ thiện

Số hiệu: 02/2013/TT-BNV Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Tiến Dĩnh
Ngày ban hành: 10/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 02/2013/TT-BNV

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2013

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2012/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ;

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện,

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện (sau đây gọi là Nghị định số 30/2012/NĐ-CP).

2. Thông tư này áp dụng đối với các quỹ xã hội, quỹ từ thiện và các công dân, tổ chức có liên quan đến tổ chức, hoạt động của các quỹ xã hội, quỹ từ thiện theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP .

Điều 2. Việc thành lập quỹ theo di chúc hoặc theo yêu cầu của người hiến tặng tài sản thông qua hợp đồng ủy quyền

1. Trường hợp thành lập quỹ theo di chúc thì di chúc của người để lại tài sản thừa kế cho công dân, tổ chức Việt Nam với nghĩa vụ thực hiện yêu cầu lập quỹ phải được lập dưới hình thức di chúc bằng văn bản có công chứng hoặc di chúc bằng văn bản có chứng thực theo quy định của pháp luật.

2. Việc thành lập quỹ theo yêu cầu của người hiến, tặng tài sản thông qua hợp đồng ủy quyền là việc người hiến, tặng tài sản cho bên nhận hiến, tặng tài sản (công dân hoặc tổ chức) với điều kiện bên nhận hiến, tặng tài sản có trách nhiệm đứng ra thành lập quỹ thông qua hợp đồng ủy quyền với vai trò là sáng lập viên thành lập quỹ. Hợp đồng ủy quyền phải bằng văn bản và được công chứng theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp công dân, tổ chức nhận thừa kế hoặc nhận hiến, tặng tài sản không đủ số lượng sáng lập viên thành lập quỹ theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP thì công dân, tổ chức nhận thừa kế hoặc nhận hiến, tặng có trách nhiệm bổ sung đủ số lượng sáng lập viên theo quy định, sáng lập viên được bổ sung không phải góp tài sản để thành lập quỹ theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP .

Điều 3. Thành lập pháp nhân trực thuộc quỹ

1. Khi quỹ có nhu cầu và đủ điều kiện thành lập pháp nhân trực thuộc, hoạt động trong những lĩnh vực phù hợp với điều lệ quỹ đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền công nhận mà pháp luật đã quy định cụ thể về điều kiện, thủ tục, trình tự, hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động (giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, giấy phép kinh doanh hoặc hình thức khác) thì quỹ quyết định thành lập pháp nhân và thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP .

2. Nội dung thông báo gồm:

a) Tên pháp nhân;

b) Địa chỉ trụ sở chính của pháp nhân;

c) Phạm vi, lĩnh vực hoạt động của pháp nhân;

d) Họ và tên, địa chỉ thường trú của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân;

đ) Quyết định thành lập pháp nhân (bản chính);

e) Bản sao các tài liệu: Quy chế hoặc quy định về tổ chức, hoạt động của pháp nhân; quyết định bổ nhiệm người đứng đầu pháp nhân; giấy phép hoạt động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (nếu có).

Điều 4. Sáng lập viên, thành viên Hội đồng quản lý quỹ

1. Sáng lập viên thành lập quỹ nếu thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ trước khi trình cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.

2. Nhân sự dự kiến là thành viên Hội đồng quản lý quỹ thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ trước khi bầu Hội đồng quản lý quỹ và trình cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP công nhận. Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ có nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý quỹ.

Điều 5. Tạm đình chỉ sử dụng con dấu của quỹ

1. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP quyết định tạm đình chỉ sử dụng con dấu của quỹ khi quỹ bị tạm đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Quỹ được tiếp tục sử dụng con dấu khi cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động.

Điều 6. Hướng dẫn mẫu trình bày văn bản

1. Ban hành kèm theo Thông tư này:

a) Danh mục mẫu trình bày văn bản áp dụng cho các quỹ và công dân, tổ chức Việt Nam (Phụ lục I);

b) Danh mục mẫu trình bày văn bản áp dụng cho cơ quan quản lý nhà nước (Phụ lục II).

2. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2013.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 09/2008/TT-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các quỹ xã hội, quỹ từ thiện có trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, các quỹ phản ánh về Bộ Nội vụ để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./..

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục, Viện và các tổ chức thuộc Bộ;
- Sở Nội vụ, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Trang thông tin điện tử Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, Vụ TCPCP, Đ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dĩnh

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN ÁP DỤNG CHO CÁC QUỸ VÀ CÔNG DÂN, TỔ CHỨC VIỆT NAM
(Kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Mẫu 1 - Đơn đề nghị thành lập quỹ

Mẫu 2 - Điều lệ mẫu của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Mẫu 3 - Cam kết tài sản đóng góp thành lập quỹ

Mẫu 4 - Văn bản đề nghị gia hạn thời gian chuyển quyền sở hữu tài sản đóng góp thành lập quỹ

Mẫu 5 - Đơn đề nghị thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

Mẫu 6 - Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Mẫu 7 - Thông báo thành lập và hoạt động của chi nhánh (hoặc văn phòng đại diện) của quỹ

Mẫu 8 - Đơn đề nghị giải thể quỹ

Mẫu 9 - Đơn đề nghị đổi tên quỹ

Mẫu 10 - Đơn đề nghị tách quỹ

Mẫu 11 - Đơn đề nghị chia quỹ

Mẫu 12 - Đơn đề nghị hợp nhất quỹ

Mẫu 13 - Đơn đề nghị sáp nhập quỹ

Mẫu 14 - Đơn đề nghị cho quỹ hoạt động trở lại

Mẫu 15 - Báo cáo khắc phục sai phạm dẫn đến việc quỹ bị tạm đình chỉ hoạt động

Mẫu 16 - Báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động của quỹ

 

Mẫu 1 - Đơn đề nghị thành lập quỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Thành lập Quỹ ....(1)

Kính gửi: …(2)...

Tôi là ... đại diện các Sáng lập viên thành lập Quỹ …(1)… trân trọng đề nghị …(2)… xem xét, quyết định cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ …(1)… như sau:

1. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập Quỹ

a) Sự cần thiết

…………………………………………………………(3).…………………………………………………

b) Cơ sở pháp lý của việc thành lập Quỹ

…………………………………………………………(4).…………………………………………………

2. Tài sản đóng góp thành lập Quỹ của các Sáng lập viên

…………………………………………………………(5).…………………………………………………

3. Dự kiến phương hướng hoạt động trong giai đoạn 5 năm đầu của Quỹ

…………………………………………………………(6).…………………………………………………

4. Hồ sơ gửi kèm theo Đơn này gồm:

…………………………………………………………(7).…………………………………………………

Thông tin khi cần liên hệ:

Họ và tên: ................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc: ........................................................................................................................

Số điện thoại: ..........................................................................................................................

Đề nghị... (2) ...xem xét, quyết định cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ...(1).../.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ………

(8)…, ngày … tháng … năm 20…
TM. BAN SÁNG LẬP
TRƯỞNG BAN
(Chữ ký)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên quỹ dự kiến thành lập;

(2) Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ;

(3) Nêu tóm tắt thực trạng lĩnh vực quỹ dự kiến hoạt động, sự cần thiết thành lập quỹ, tôn chỉ, mục đích của quỹ; kinh nghiệm hoặc những công việc của các Sáng lập viên liên quan đến lĩnh vực quỹ dự kiến hoạt động;

(4) Chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quỹ dự kiến hoạt động;

(5) Tài sản đóng góp thành lập quỹ bao gồm tiền đồng Việt Nam và tài sản quy đổi ra tiền đồng Việt Nam theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ;

(6) Dự kiến phương hướng hoạt động của quỹ: Kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng, ban hành các văn bản triển khai thực hiện điều lệ quỹ, triển khai các hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của quỹ...;

(7) Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ;

(8) Địa danh.

 

Mẫu 2 - Điều lệ mẫu của quỹ xã hội, quỹ từ thiện(*)

…..(1)…..
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐIỀU LỆ (HOẶC ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỐ SUNG)
QUỸ
(2)
(Được công nhận kèm theo Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của...)

Chương I.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi, biểu tượng, trụ sở

1. Tên gọi:

a) Tên tiếng Việt: .................................................................................................................... ;

b) Tên tiếng nước ngoài (nếu có) .............................................................................................. ;

c) Tên viết tắt (nếu có):..............................................................................................................

2. Biểu tượng (logo) của quỹ (nếu có).........................................................................................

3. Trụ sở: Số nhà, đường/phố (nếu có) …, xã/phường …, huyện/quận …, tỉnh/ thành phố …

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

1. Quỹ …(2)… (sau đây gọi tắt là Quỹ) là quỹ …(3)… hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích …(4)

2. Quỹ được hình thành từ nguồn vốn đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tự tạo vốn trên cơ sở ...(5)... để thực hiện các hoạt động …(6)

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức, phạm vi hoạt động và địa vị pháp lý

1. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc:

a) Không vì lợi nhuận;

b) Tự nguyện, tự tạo vốn, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của Quỹ;

c) Công khai, minh bạch về thu, chi, tài chính, tài sản của Quỹ;

d) Theo Điều lệ của Quỹ đã được …(7)… công nhận, tuân thủ pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của ...(8)...về lĩnh vực Quỹ hoạt động;

đ) Không phân chia tài sản của Quỹ trong quá trình Quỹ đang hoạt động.

2. Quỹ có phạm vi hoạt động …(9)

3. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Sáng lập viên thành lập Quỹ (10)

Chương II.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ; QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ

Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ

1. Sử dụng nguồn vốn của Quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.

2. Tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy quyền phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.

3. Tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn của Quỹ.

Điều 6. Quyền hạn và nghĩa vụ

(Quy định tại Điều 30 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP. Căn cứ tôn chỉ, mục đích của quỹ và quy định của pháp luật có liên quan để quy định cụ thể).

Chương III.

TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

Điều 7. Cơ cấu tổ chức

1. Hội đồng quản lý Quỹ.

2. Ban Kiểm soát Quỹ.

3. Văn phòng đại diện, chi nhánh, các đơn vị trực thuộc (nếu có).

Điều 8. Hội đồng quản lý Quỹ

1. Hội đồng quản lý Quỹ là cơ quan quản lý của Quỹ, nhân danh Quỹ để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Quỹ. Hội đồng quản lý Quỹ có... thành viên do sáng lập viên đề cử, trường hợp không có đề cử của sáng lập viên thành lập Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ trước bầu ra Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ tiếp theo và được...(7)...công nhận. Nhiệm kỳ Hội đồng quản lý Quỹ là ... năm. Hội đồng quản lý Quỹ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên.

2. Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động hàng năm của Quỹ;

b) Quyết định các giải pháp phát triển Quỹ; thông qua hợp đồng vay, mua, bán tài sản có giá trị từ ... đồng Việt Nam trở lên;

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ; quyết định thành lập Ban Kiểm soát Quỹ; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc Quỹ hoặc ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc Quỹ trong trường hợp Giám đốc Quỹ là người do Quỹ thuê; quyết định người phụ trách công tác kế toán và người quản lý khác quy định tại điều lệ Quỹ;

d) Quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc, người phụ trách kế toán Quỹ và người làm việc tại Quỹ theo quy định tại Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật;

đ) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng tài sản, tài chính Quỹ;

e) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý Quỹ;

g) Quyết định thành lập pháp nhân trực thuộc Quỹ, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện Quỹ theo quy định của pháp luật;

h) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ;

i) Quyết định giải thể hoặc đề xuất những thay đổi về giấy phép thành lập và Điều lệ Quỹ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

k) Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày có quyết định công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận Hội đồng quản lý Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm xây dựng, ban hành: Quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, các định mức chi tiêu của Quỹ; Quy định công tác khen thưởng, kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Quỹ; Quy định về thời giờ làm việc, việc sử dụng lao động và sử dụng con dấu của Quỹ; Quy định cụ thể việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ và quy chế làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ; Quy định cụ thể việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc Quỹ hoặc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Giám đốc Quỹ;

l) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ:

a) Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ triệu tập và chủ trì. Hội đồng quản lý Quỹ họp định kỳ ... một lần, có thể họp bất thường theo yêu cầu của ... số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ. Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ được coi là hợp lệ khi có ... số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ tham gia;

b) Mỗi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ có một phiếu biểu quyết. Trong trường hợp số thành viên có mặt tại cuộc họp không đầy đủ, người chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ xin ý kiến bằng văn bản, ý kiến bằng văn bản của thành viên vắng mặt có giá trị như ý kiến của thành viên có mặt tại cuộc họp;

c) Các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ được thông qua khi có ... thành viên Hội đồng quản lý Quỹ tán thành.

Điều 9. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ

1. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là công dân Việt Nam, là người đại diện theo pháp luật của Quỹ, chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động của Quỹ. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ bầu và có nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ.

2. Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ:

a) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ;

b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng quản lý Quỹ hoặc để lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ;

c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ;

d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ;

đ) Thay mặt Hội đồng quản lý Quỹ ký các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ;

e) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

3. Trường hợp vắng mặt thì Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

Điều 10. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ

1. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ bầu và có nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ điều hành các hoạt động của Quỹ theo sự phân công của Hội đồng quản lý Quỹ và thực hiện nhiệm vụ theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

Điều 11. Ban Kiểm soát Quỹ

(Căn cứ quy định tại Điều 27 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP để quy định cụ thể)

Điều 12. Giám đốc Quỹ

(Căn cứ quy định tại Điều 25 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP để quy định cụ thể)

Điều 13. Phụ trách kế toán của Quỹ

(Căn cứ quy định tại Điều 26 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP để quy định cụ thể)

Điều 14. Bộ phận chuyên môn giúp việc (nếu có)

Điều 15. Chi nhánh, văn phòng đại diện

(Căn cứ quy định tại Điều 29 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP để quy định cụ thể)

Chương IV.

VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP, TIẾP NHẬN TÀI TRỢ, ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ

Điều 16. Vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ

1. Quỹ được vận động quyên góp, vận động tài trợ trong nước và nước ngoài nhằm thực hiện mục đích hoạt động theo quy định của Điều lệ Quỹ và theo quy định của pháp luật.

2. Các khoản vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho Quỹ phải được nộp ngay vào Quỹ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đồng thời công khai thông tin qua trang thông tin điện tử của tổ chức (nếu có) để công chúng và các nhà tài trợ có điều kiện kiểm tra, giám sát.

3. Việc tổ chức vận động đóng góp hỗ trợ khắc phục khó khăn chỉ thực hiện khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng làm thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân. Hội đồng quản lý Quỹ quyết định tổ chức vận động đóng góp và thực hiện hỗ trợ theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

4. Đối với khoản tài trợ, quyên góp, ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt, thiên tai, cứu trợ khẩn cấp thực hiện chi đầy đủ 100% ngay sau khi nhận được tiền và tài sản. Đối với những khoản tài trợ có mục đích, mục tiêu phải thực hiện đúng theo yêu cầu của nhà tài trợ.

Điều 17. Nguyên tắc vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ

Việc vận động tài trợ, vận động quyên góp tiền, hiện vật, công sức của cá nhân, tổ chức phải trên cơ sở tự nguyện với lòng hảo tâm, Quỹ không tự đặt ra mức huy động đóng góp tối thiểu để buộc cá nhân, tổ chức thực hiện.

Việc quyên góp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền, hiện vật từ cá nhân, tổ chức đóng góp cho Quỹ phải công khai, minh bạch và phải chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật.

3. Nội dung vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ phải công khai, minh bạch, bao gồm: Mục đích vận động quyên góp, tài trợ; kết quả vận động quyên góp, tài trợ; việc sử dụng, kết quả sử dụng và báo cáo quyết toán.

4. Hình thức công khai bao gồm:

a) Niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận quyên góp, tài trợ và nơi nhận cứu trợ, trợ giúp;

b) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng;

c) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Đối tượng, điều kiện nhận hỗ trợ, tài trợ...

Chương V.

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN, TÀI CHÍNH

Điều 19. Nguồn thu

(Căn cứ quy định tại Điều 32 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP để quy định cụ thể)

Điều 20. Sử dụng Quỹ

(Căn cứ quy định tại Điều 33 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP để quy định cụ thể)

Điều 21. Nội dung chi cho hoạt động quản lý Quỹ

(Căn cứ quy định tại Điều 34 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP để quy định cụ thể)

Điều 22. Quản lý tài chính, tài sản của Quỹ

(Căn cứ quy định tại Điều 35 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP để quy định cụ thể)

Điều 23. Xử lý tài sản của Quỹ khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, tạm đình chỉ và giải thể

(Căn cứ quy định tại Điều 39 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP để quy định cụ thể)

Chương VI.

HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, ĐỔI TÊN VÀ GIẢI THỂ QUỸ

Điều 24. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên Quỹ

1. Việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên Quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP .

2. Hội đồng quản lý quỹ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên Quỹ theo quy định của pháp luật.

Điều 25. Giải thể quỹ

1. Việc giải thể Quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP .

2. Hội đồng quản lý quỹ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định giải thể Quỹ theo quy định của pháp luật.

Chương VII.

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 26. Khen thưởng

1. Tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Quỹ sẽ được Hội đồng quản lý Quỹ khen thưởng hoặc được Hội đồng quản lý Quỹ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể hình thức, thẩm quyền, trình tự xét khen thưởng trong nội bộ Quỹ.

Điều 27. Kỷ luật

1. Tổ chức thuộc Quỹ, những người làm việc tại Quỹ vi phạm quy định của Điều lệ này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại vật chất phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể hình thức, thẩm quyền trình tự xem xét, quyết định kỷ luật trong nội bộ Quỹ.

Chương VIII.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ phải được ... thành viên Hội đồng quản lý Quỹ thông qua.

Điều 29. Hiệu lực thi hành

1. Điều lệ Quỹ có ...(2)… Chương, ... Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được …(7)... công nhận.

2. Căn cứ các quy định pháp luật về quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Điều lệ Quỹ đã được công nhận, Hội đồng quản lý Quỹ ...(2)... có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ này./.

 

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(*) Căn cứ điều kiện cụ thể quỹ có thể bổ sung thêm số điều phù hợp quy định của pháp luật;

(1) Tên cơ quan ban hành quyết định;

(2) Tên gọi của quỹ;

(3) Quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoặc quỹ xã hội - từ thiện;

(4) Mục đích cụ thể của quỹ trên cơ sở quy định tại Điều 2 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan;

(5) Hình thức tạo vốn của quỹ như: Vận động quyên góp, vận động tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước...theo quy định của pháp luật;

(6) Các hoạt động hướng đến các đối tượng chính của quỹ;

(7) Cơ quan có thẩm quyền công nhận điều lệ quỹ;

(8) Cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực hoạt động chính của quỹ;

(9) Toàn quốc hoặc liên tỉnh, trong tỉnh, huyện, xã;

(10) Ghi rõ thông tin về sáng lập viên: Trường hợp sáng lập viên là cá nhân: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số và nơi cấp CMTND hoặc hộ chiếu; địa chỉ thường trú. Trường hợp sáng lập viên là tổ chức: Tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, giấy phép hoặc quyết định thành lập và hoạt động; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có).

 

Mẫu 3 - Cam kết tài sản đóng góp thành lập quỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

CAM KẾT

Tài sản đóng góp thành lập Quỹ ...(1)

Theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Ban Sáng lập Quỹ ...(1)... cam kết số tiền và tài sản được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam đóng góp thành lập Quỹ:

1. Tổng giá trị số tiền và tài sản là: …………………………………………………………….. đồng

(bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………..)

2. Tiền mặt dự kiến chuyển vào tài khoản của Quỹ sau khi thành lập

Số tiền: ……………………………………………………………………………………………….. đồng

(bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………….)

Ban Sáng lập Quỹ cam kết số tiền và tài sản đóng góp thành lập Quỹ thuộc quyền sở hữu hợp pháp của …(2)…., không có tranh chấp và việc cam kết này là hoàn toàn tự nguyện. Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết của Ban Sáng lập. Toàn bộ tài sản này sẽ được chuyển quyền sở hữu cho Quỹ ...(1)... ngay sau khi có Quyết định cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ theo quy định của pháp luật./.

 


CÁC THÀNH VIÊN BAN SÁNG LẬP
(Chữ ký)
Họ và tên

(3)… ngày … tháng … năm 20 …
TRƯỞNG BAN SÁNG LẬP
(Chữ ký)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên quỹ dự kiến thành lập;

(2) Các sáng lập viên thành lập quỹ hoặc công dân, tổ chức nước ngoài góp tài sản với công dân tổ chức Việt Nam để thành lập quỹ;

(3) Địa danh.

 

Mẫu 4 - Văn bản đề nghị gia hạn thời gian chuyển quyền sở hữu tài sản đóng góp thành lập quỹ

…….(1)…….
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./…..
V/v đề nghị gia hạn thời gian chuyển quyền sở hữu tài sản đóng góp thành lập Quỹ

(2)…, ngày … tháng …. năm 20…

 

Kính gửi:(3)

Ngày ... tháng ... năm …, ...(3)... đã có Quyết định cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ...(1)...,

Theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; tài sản đóng góp thành lập quỹ phải được chuyển quyền sở hữu cho quỹ trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày quỹ được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ.

Tuy nhiên, ………………………………………….. (4) ……………………………………………………

Vì các lý do khách quan nêu trên, chúng tôi đề nghị …(3)… xem xét, cho phép gia hạn thời gian thực hiện việc chuyển quyền sở hữu tài sản đóng góp thành lập Quỹ đến …(5)...

Thông tin khi cần liên hệ:

Họ và tên: ................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc: ........................................................................................................................

Số điện thoại: ..........................................................................................................................

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……….;
- Lưu: …..

TM. BAN SÁNG LẬP
TRƯỞNG BAN
(Chữ ký)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên quỹ đề nghị;

(2) Địa danh;

(3) Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ;

(4) Nêu cụ thể lý do khách quan dẫn đến việc chưa thực hiện chuyển quyền sở hữu tài sản;

(5) Ghi rõ ngày, tháng, năm; tối đa không được quá thời hạn quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP .

 

Mẫu 5 - Đơn đề nghị thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Thay đổi Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung)
Quỹ...(1)...

Kính gửi:(2)

Theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội đồng quản lý Quỹ ...(1)… đề nghị ...(2)... xem xét, quyết định việc thay đổi Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Quỹ như sau:

1. Một số thông tin cơ bản về Quỹ .........................................................................................

2. Lý do đề nghị thay đổi .......................................................................................................

3. Những nội dung thay đổi ...................................................................................................

4. Hồ sơ gửi kèm theo đơn này, gồm:

…………………………………………………. (3) …………………………………………………………

5. Các tài liệu có liên quan (nếu có)

Thông tin khi cần liên hệ:

Họ và tên: ................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc: ........................................................................................................................

Số điện thoại: ..........................................................................................................................

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……….;
- Lưu: …..

(4)…, ngày … tháng … năm 20…
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
(Chức vụ, chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên quỹ theo quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ;

(2) Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ;

(3) Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ;

(4) Địa danh.

 

Mẫu 6 - Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Giấy phép thành lập và  công nhận điều lệ

Quỹ …(1)

Kính gửi: …(2)

Theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội đồng quản lý Quỹ ...(1)... đề nghị ...(2)... xem xét, quyết định cấp lại Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ của Quỹ như sau:

1. Một số thông tin cơ bản về Quỹ .........................................................................................

2. Lý do xin cấp lại ................................................................................................................

3. Hồ sơ gửi kèm theo đơn này, gồm:

…………………………………………………. (3) …………………………………………………………

4. Các tài liệu có liên quan (nếu có)

Thông tin khi cần liên hệ:

Họ và tên: ................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc: ........................................................................................................................

Số điện thoại: ..........................................................................................................................

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……….;
- Lưu: …..

(4)…, ngày … tháng … năm 20…
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
(Chức vụ, chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên quỹ theo quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ;

(2) Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ;

(3) Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ;

(4) Địa danh.

 

Mẫu 7 - Thông báo thành lập và hoạt động của chi nhánh (hoặc văn phòng đại diện) của quỹ

…….(1)…….
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./…..

(2)…, ngày … tháng …. năm 20…

 

THÔNG BÁO

Thành lập và hoạt động của chi nhánh (hoặc văn phòng đại diện)
của Quỹ ….(1)….

Theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội đồng quản lý Quỹ …(1)… xin thông báo việc thành lập và hoạt động của chi nhánh (hoặc văn phòng đại diện) của Quỹ tại …(3)… như sau:

1. Các thông tin về Quỹ

- Tên Quỹ: ...............................................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính của Quỹ:..................................................................................................

- Tôn chỉ, mục đích của Quỹ: ....................................................................................................

- Lĩnh vực hoạt động chính của Quỹ:...........................................................................................

- Phạm vi hoạt động của Quỹ:....................................................................................................

2. Thông tin về chi nhánh (hoặc văn phòng đại diện) của Quỹ

- Tên gọi chi nhánh (hoặc văn phòng đại diện):.............................................................................

- Địa chỉ chi nhánh (hoặc văn phòng đại diện):.............................................................................

- Phạm vi hoạt động của chi nhánh (hoặc văn phòng đại diện):......................................................

3. Thông tin về người đứng đầu chi nhánh (hoặc văn phòng đại diện)

- Họ và tên:...............................................................................................................................

- Địa chỉ thường trú: .................................................................................................................

- Số Giấy CMND hoặc hộ chiếu:.................................................................................................

Nơi cấp................................................................................................ , ngày... tháng... năm ...

4. Hồ sơ gửi kèm theo thông báo này, gồm:

………..………………………………………………..(4)…………………………………………………

 

 

Nơi nhận:

- ……….;
- Lưu: …..

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
(Chức vụ, chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên quỹ theo quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ;

(2) Địa danh;

(3) Tên địa phương nơi quỹ đặt chi nhánh (hoặc văn phòng đại diện);

(4) Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP .

 

Mẫu 8 - Đơn đề nghị giải thể quỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Giải thể Quỹ...(1)...

Kính gửi:(2)

Theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội đồng quản lý Quỹ ...(1)... đã có Nghị quyết về việc giải thể Quỹ.

1. Một số thông tin cơ bản về Quỹ .........................................................................................

2. Lý do Quỹ xin tự giải thể ...................................................................................................

3. Hồ sơ gửi kèm theo đơn này, gồm:

……………………………………………………….(3)…………………………………………………….

4. Các tài liệu có liên quan (nếu có)

Thông tin khi cần liên hệ:

Họ và tên:.................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc: ........................................................................................................................

Số điện thoại: ..........................................................................................................................

Hội đồng quản lý Quỹ …(1)… đề nghị …(2)…. xem xét, quyết định giải thể Quỹ theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……….;
- Lưu: …..

(4)…, ngày … tháng … năm 20…
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
(Chức vụ, chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tồn quỹ đề nghị;

(2) Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ;

(3) Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ;

(4) Địa danh.

 

Mẫu 9 - Đơn đề nghị đổi tên quỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Đổi tên Quỹ …(1)… thành Quỹ …(2)

Kính gửi:(3)

Theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội đồng quản lý Quỹ ...(1)... đã có Nghị quyết về việc đổi tên Quỹ...(1)... thành Quỹ ...(2)...

1. Một số thông tin cơ bản về Quỹ .........................................................................................

2. Lý do đổi tên.......................................................................................................................

3. Hồ sơ gửi kèm theo đơn này, gồm:

……………………………………………………. (4) ……………………………………………………..

4. Các tài liệu có liên quan (nếu có)

Thông tin khi cần liên hệ:

Họ và tên: ................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc: ........................................................................................................................

Số điện thoại: ..........................................................................................................................

Hội đồng quản lý Quỹ …(1)… đề nghị …(3)… xem xét, quyết định cho phép đổi tên Quỹ …(1)… thành Quỹ …(2)… và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ …(2)…/.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……….;
- Lưu: …..

(5)…, ngày … tháng … năm 20…
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
(Chức vụ, chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên quỹ đề nghị;

(2) Tên quỹ sau khi đổi;

(3) Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ;

(4) Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 36 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ;

(5) Địa danh.

 

Mẫu 10 - Đơn đề nghị tách quỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Tách Quỹ …(1)… thành Quỹ …(1)… và Quỹ …(2)

Kính gửi:(3)….

Theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội đồng quản lý Quỹ …(1)... đã có Nghị quyết về việc tách Quỹ …(1)… thành Quỹ …(1)… và Quỹ …(2)

1. Một số thông tin cơ bản về Quỹ .........................................................................................

2. Lý do tách Quỹ ...................................................................................................................

3. Hồ sơ gửi kèm theo đơn này, gồm:

………………………………………………………. (4) ……………………………………………………

4. Các tài liệu có liên quan (nếu có)

Thông tin khi cần liên hệ:

Họ và tên: ................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc: ........................................................................................................................

Số điện thoại: ..........................................................................................................................

Hội đồng quản lý Quỹ …(1)… đề nghị …(3)… xem xét, quyết định cho phép tách Quỹ …(1)… thành Quỹ …(1)… và Quỹ …(2)… và công nhận Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Quỹ …(1)… và Điều lệ của Quỹ …(2)…/

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……….;
- Lưu: …..

(5)…, ngày … tháng … năm 20…
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
(Chức vụ, chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên quỹ đề nghị;

(2) Tên của quỹ được tách mới;

(3) Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ;

(4) Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ;

(5) Địa danh.

 

Mẫu 11 - Đơn đề nghị chia quỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Chia Quỹ …(1)… thành Quỹ ...(2)... và Quỹ …(3)

Kính gửi: …(4)

Theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội đồng quản lý Quỹ …(1)... đã có Nghị quyết về việc chia Quỹ …(1)… thành Quỹ …(2)… và Quỹ ...(3)...

1. Một số thông tin cơ bản về Quỹ..........................................................................................

2. Lý do chia Quỹ....................................................................................................................

3. Hồ sơ gửi kèm theo Đơn này, gồm:

…………………………………………………….. (5) ……………………………………………………..

4. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có)

Thông tin khi cần liên hệ:

Họ và tên:.................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc:.........................................................................................................................

Số điện thoại:...........................................................................................................................

Hội đồng quản lý Quỹ …(1)… đề nghị …(4)… xem xét, quyết định cho phép chia Quỹ …(1)… thành Quỹ …(2)… và Quỹ …(3)… và công nhận Điều lệ của Quỹ …(2)... và Quỹ …(3)…/.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……….;
- Lưu: …..

(6)…, ngày … tháng … năm 20…
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ …(1)
(Chức vụ, chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên quỹ đề nghị;

(2)(3) Tên quỹ mới sau khi chia;

(4) Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ;

(5) Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ;

(6) Địa danh.

 

Mẫu 12 - Đơn đề nghị hợp nhất quỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Hợp nhất Quỹ …(1)… và Quỹ …(2)
thành Quỹ …(3)

Kính gửi: ...(4)

Theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội đồng quản lý Quỹ …(1)… và Quỹ …(2)… đã có Nghị quyết về việc hợp nhất hai quỹ thành Quỹ ...(3)...

1. Một số thông tin cơ bản về các Quỹ hợp nhất ...................................................................

2. Lý do hợp nhất Quỹ............................................................................................................

3. Hồ sơ gửi kèm theo Đơn này, gồm:

…………………………………………………………… (5) ………………………………………………

4. Các tài liệu có liên quan (nếu có).

Thông tin khi cần liên hệ:

Họ và tên: ................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc: ........................................................................................................................

Số điện thoại: ..........................................................................................................................

Chúng tôi xin đề nghị …(4)… xem xét, quyết định cho phép hợp nhất Quỹ …(1)… và Quỹ …(2)… thành Quỹ …(3)… và công nhận Điều lệ của Quỹ …(3)…/.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……….;
- Lưu: …..


TM. HĐQL QUỸ …(1)
(Chức vụ, chữ ký, dấu)
Họ và tên

(6)…, ngày … tháng … năm 20…
TM. HĐQL QUỸ…(2)
(Chức vụ, chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1)(2) Các quỹ đề nghị hợp nhất;

(3) Tên quỹ mới sau khi hợp nhất;

(4) Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ;

(5) Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ;

(5) Địa danh.

 

Mẫu 13 - Đơn đề nghị sáp nhập quỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Sáp nhập Quỹ ...(1)... vào Quỹ ...(2)...

Kính gửi:(3)...

Theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội đồng quản lý Quỹ …(1)… và Hội đồng quản lý Quỹ …(2)… đã có Nghị quyết về việc sáp nhập Quỹ …(1)… vào Quỹ ...(3)... Hội đồng quản lý Quỹ ...(2)... xin báo cáo như sau:

1. Một số thông tin cơ bản về các Quỹ

a) Quỹ bị sáp nhập ...................................................................................................................

b) Quỹ được sáp nhập..............................................................................................................

2. Lý do sáp nhập ..................................................................................................................

3. Hồ sơ gửi kèm theo đơn này, gồm:

……………………………………………………………… (4) ……………………………………………

4. Các tài liệu có liên quan (nếu có)

Thông tin khi cần liên hệ:

Họ và tên: ................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc: ........................................................................................................................

Số điện thoại: ..........................................................................................................................

Chúng tôi xin đề nghị …(3)… xem xét, quyết định cho phép sáp nhập Quỹ …(1)… vào Quỹ ...(2)... và công nhận Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Quỹ ...(2)... sau khi sáp nhập./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……….;
- Lưu: …..


TM. HĐQL QUỸ …(1)
(Chức vụ, chữ ký, dấu)
Họ và tên

(5)…, ngày … tháng … năm 20…
TM. HĐQL QUỸ…(2)
(Chức vụ, chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Quỹ bị sáp nhập;

(2) Quỹ được sáp nhập;

(3) Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ;

(4) Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ;

(5) Địa danh.

 

Mẫu 14 - Đơn đề nghị cho quỹ hoạt động trở lại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cho Quỹ …(1)… hoạt động trở lại

Kính gửi:(2)

Ngày ... tháng ... năm …, …(2)… đã có Quyết định số ... ngày... về việc tạm đình chỉ hoạt động....tháng đối với Quỹ...(1)... Đến nay, Quỹ đã khắc phục được các sai phạm dẫn đến Quỹ bị tạm đình chỉ hoạt động. Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội đồng quản lý Quỹ xin báo cáo như sau:

1. Tóm tắt nội dung sai phạm và kết quả khắc phục các sai phạm của Quỹ .........................

...............................................................................................................................................

2. Hồ sơ gửi kèm theo đơn này gồm:

…………………………………………………… (3)...........................................................................

3. Các tài liệu kèm theo (nếu có)

Thông tin khi cần liên hệ:

Họ và tên: ................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc: ........................................................................................................................

Số điện thoại: ..........................................................................................................................

Hội đồng quản lý Quỹ đề nghị ...(2)... xem xét, quyết định cho phép Quỹ ...(1)… được hoạt động trở lại./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……….;
- Lưu: …..

(4)…, ngày … tháng … năm 20…
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
(Chức vụ, chữ ký)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên quỹ đề nghị;

(2) Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ;

(3) Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Khoản 3 Điều 37 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ;

(4) Địa danh.

 

Mẫu 15 - Báo cáo khắc phục sai phạm dẫn đến việc quỹ bị tạm đình chỉ hoạt động

…….(1)…….
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./…..

(2)…, ngày … tháng …. năm 20…

 

BÁO CÁO

Quỹ …(1)… đã khắc phục các sai phạm dẫn đến bị tạm đình chỉ hoạt động

Ngày ... tháng ... năm …, …(3)… đã có Quyết định số …(4)… tạm đình chỉ hoạt động …(5)… tháng đối với Quỹ …(1)… Đến nay, Quỹ đã khắc phục được các sai phạm. Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội đồng quản lý Quỹ xin báo cáo như sau:

1. Nội dung sai phạm của Quỹ ...............................................................................................

2. Kết quả khắc phục sai phạm của Quỹ ...............................................................................

Trên đây là nội dung báo cáo việc Quỹ đã khắc phục các sai phạm dẫn đến Quỹ bị tạm đình chỉ hoạt động./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……….;
- Lưu: …..

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
(Chức vụ, chữ ký)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên quỹ báo cáo;

(2) Địa danh;

(3) Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập;

(4) Ghi rõ số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành quyết định;

(5) Ghi rõ số tháng bị tạm đình chỉ hoạt động.

 

Mẫu 16 - Báo cáo về tình hình tổ chức hoạt động của quỹ

…….(1)…….
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./…..

(2)…, ngày … tháng …. năm 20…

 

BÁO CÁO

Tình hình tổ chức và hoạt động năm ...

1. Những hoạt động của Quỹ

………………………………………………………… (3)....................................................................

2. Về tổ chức của Quỹ

………………………………………………………… (4)....................................................................

3. Về tài sản, tài chính của Quỹ

a) Tài sản của Quỹ …………………………………(5)......................................................................

b) Nguồn thu của Quỹ (đồng Việt Nam) ......................................................................................

- Kinh phí năm trước chuyển sang ............................................................................................

- Số thu phát sinh trong năm  ....................................................................................................

Trong đó:

+ Thu từ đóng góp tự nguyện, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước.........................................

+ Thu từ đóng góp tự nguyện, tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài........................................

+ Thu từ các nguồn khác ..........................................................................................................

- Tổng thu trong năm ................................................................................................................

c) Các nội dung chi của Quỹ (đồng Việt Nam)

- Chi cho các hoạt động của Quỹ ..............................................................................................

- Chi hoạt động quản lý Quỹ ......................................................................................................

- Tổng chi trong năm ................................................................................................................

4. Kiến nghị, đề xuất (nếu có) ...............................................................................................

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……….;
- Lưu: …..

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
(Chức vụ, chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú

(1) Tên quỹ báo cáo;

(2) Địa danh;

(3) Những hoạt động nổi bật của quỹ, việc chấp hành pháp luật và thực hiện điều lệ quỹ;

(4) Việc kiện toàn tổ chức của quỹ, số người làm việc tại quỹ; việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, những người giữ chức danh quản lý quỹ; việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy chế hoạt động của quỹ...;

(5) Trụ sở, phương tiện, trang thiết bị phục vụ hoạt động của quỹ; tăng, giảm so năm trước.

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN ÁP DỤNG CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Mẫu 1 - Phiếu tiếp nhận hồ sơ

Mẫu 2 - Quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Mẫu 3 - Quyết định công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

Mẫu 4 - Quyết định công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

Mẫu 5 - Quyết định thu hồi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Mẫu 6 - Quyết định cho phép đổi tên và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của quỹ

Mẫu 7 - Quyết định công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của quỹ

Mẫu 8 - Quyết định cho phép chia quỹ

Mẫu 9 - Quyết định cho phép tách quỹ

Mẫu 10 - Quyết định cho phép hợp nhất quỹ

Mẫu 11 - Quyết định cho phép sáp nhập quỹ

Mẫu 12 - Quyết định giải thể quỹ

Mẫu 13 - Quyết định tạm đình chỉ hoạt động và sử dụng con dấu của quỹ

Mẫu 14 - Quyết định cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

Mẫu 15 - Báo cáo năm về tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý quỹ xã hội, quỹ từ thiện

 

Mẫu 1 - Phiếu tiếp nhận hồ sơ

(1)
(2)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./…..

(2)…, ngày … tháng …. năm 20…

 

PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Họ và tên: ................................................................................................................................

Chức vụ, đơn vị công tác: .........................................................................................................

Đã tiếp nhận hồ sơ của Ông (bà): ..............................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................................

Số điện thoại liên hệ:.................................................................................................................

Về việc:....................................................................................................................................

Hồ sơ gồm:(4)

1. ...........................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................

3. ...........................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ ./.

 

 

Nơi nhận:
- ……….;
- Lưu: …..

NGƯỜI TIẾP NHẬN
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có);

(2) Tên cơ quan, tổ chức tiếp nhận hồ sơ;

(3) Địa danh;

(4) Liệt kê đầy đủ các tài liệu có trong hồ sơ.

 

Mẫu 2 - Quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

(1)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./…..

(2)…, ngày … tháng …. năm 20…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ …(3)

THẨM QUYỀN BAN HÀNH (4)

Căn cứ ……………………………………….(5)...............................................................................

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ ……………………………………… (6).............................................................................. ;

Xét đề nghị của các sáng lập viên thành lập Quỹ …(3)… và …(7) …,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ ...(3)... ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quỹ ...(3)...được phép hoạt động sau khi được...(8)...công Quỹ nhận đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, theo Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật.

Quỹ chịu sự quản lý nhà nước của ...(9)... và ...(10)... liên quan về lĩnh vực Quỹ hoạt động.

Quỹ …(3)… có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, phương tiện hoạt động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng Ban Sáng lập Quỹ, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ...(3)..., …(7)... và ...(11)... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- ……….;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan ban hành quyết định;

(2) Địa danh;

(3) Tên gọi của quỹ;

(4) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(6) Các văn bản pháp lý khác liên quan trực tiếp đến thẩm quyền cho phép thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện: Thông tư hướng dẫn Nghị định 30/2012/NĐ-CP , quyết định ủy quyền về việc cho phép thành lập quỹ (nếu có)...;

(7) Người đứng đầu cơ quan trình văn bản;

(8) Cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ;

(9) Cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ hoặc cơ quan quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ quản lý ngành, lĩnh vực hoạt động chính của quỹ;

(10) Các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ hoặc cơ quan quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ có liên quan đến lĩnh vực quỹ hoạt động;

(11) Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

 

Mẫu 3 - Quyết định công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

(1)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./…..

(2)…, ngày … tháng …. năm 20…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý Quỹ …(3)

THẨM QUYỀN BAN HÀNH (4)

Căn cứ …………………………………………..(5).......................................................................... '

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ ………………………………………… (6)........................................................................... ;

Xét đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ …(3)… và …(7)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Quỹ ...(3)... đủ điều kiện hoạt động.

Điều 2. Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ …(3)… nhiệm kỳ …(8)… gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông (bà) ………………………….(9)……………………, ……………………..(10)............................. ;

2. ……………………………………………………………., ..............................................................

...............................................................................................................................................

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ...(3)..., ...(7)..., …(11)… và các ông (bà) có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- ……….;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan ban hành quyết định;

(2) Địa danh;

(3) Tên quỹ;

(4) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(6) Các văn bản pháp lý khác liên quan trực tiếp đến thẩm quyền cho phép thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện: Thông tư hướng dẫn Nghị định 30/2012/NĐ-CP , quyết định ủy quyền về việc cho phép thành lập quỹ (nếu có)...;

(7) Người đứng đầu cơ quan trình văn bản;

(8) Số thứ tự và khoảng thời gian nhiệm kỳ, ví dụ: Nhiệm kỳ I (2012-2017);

(9) Họ và tên;

(10) Chức danh;

(11) Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

 

Mẫu 4 - Quyết định công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ (*)

(1)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./…..

(2)…, ngày … tháng …. năm 20…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ …(3)

THẨM QUYỀN BAN HÀNH(4)

Căn cứ …………………………………………..(5).......................................................................... '

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ ………………………………………… (6)........................................................................... ;

Xét đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ …(3)… và …(7)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ …(3)… nhiệm kỳ …(8)… gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông (bà) ………………………….(9)……………………, ……………………..(10)............................. ;

2. ……………………………………………………………., ..............................................................

...............................................................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ...(3)..., ...(7)..., …(11)… và các ông (bà) có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- ……….;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(*) Trường hợp thay đổi thành viên HĐQL quỹ khi chưa hết nhiệm kỳ thì ghi họ và tên, chức vụ của người thay và người bị thay tại Điều 1;

(1) Tên cơ quan ban hành quyết định;

(2) Địa danh;

(3) Tên gọi của quỹ;

(4) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(6) Các văn bản pháp lý khác liên quan trực tiếp đến thẩm quyền cho phép thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện: Thông tư hướng dẫn Nghị định 30/2012/NĐ-CP , quyết định ủy quyền về việc cho phép thành lập quỹ (nếu có)...;

(7) Người đứng đầu cơ quan trình văn bản;

(8) Số thứ tự và khoảng thời gian nhiệm kỳ, ví dụ: Nhiệm kỳ I (2012-2017);

(9) Họ và tên;

(10) Chức danh;

(11) Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

 

Mẫu 5 - Quyết định thu hồi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

(1)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./…..

(2)…, ngày … tháng …. năm 20…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ ...(3)...

THẨM QUYỀN BAN HÀNH(4)

Căn cứ …………………………………………..(5).......................................................................... '

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ ………………………………………… (6)........................................................................... ;

Xét đề nghị của …………………………...(7)..................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của ... về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ ...(3)... do .. (8)...

Điều 2. Quỹ ...(3)... có trách nhiệm nộp lại con dấu cho …(9)

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. ...(10)..., ...(7)... và ...(11)... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- ……….;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan ban hành quyết định;

(2) Địa danh;

(3) Tên gọi của quỹ;

(4) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(6) Các văn bản pháp lý khác liên quan;

(7) Người đứng đầu cơ quan trình văn bản;

(8) Lý do thu hồi (theo quy định tại Điều 17 Nghị định 30/2012/NĐ-CP);

(9) Tên cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu;

(10) Tổ chức, cá nhân có liên quan;

(11) Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

 

Mẫu 6 - Quyết định cho phép đổi tên và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của quỹ

(1)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./…..

(2)…, ngày … tháng …. năm 20…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép đổi tên Quỹ …(3)… thành Quỹ...(4)… và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ...(4)...

THẨM QUYỀN BAN HÀNH (5)

Căn cứ …………………………………….. (6)................................................................................

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ ……………………………………………….(7).....................................................................

Xét đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ …(3)… và …(8)…,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép đổi tên Quỹ …(3)… thành Quỹ …(4)… và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ …(4)… ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ...(4)..., …(8)… và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- ……….;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan ban hành quyết định;

(2) Địa danh;

(3) Tên quỹ đề nghị đổi tên;

(4) Tên quỹ sau khi đổi tên;

(5) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(6) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(7) Các văn bản pháp luật khác liên quan;

(8) Người đứng đầu cơ quan trình văn bản;

(9) Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

 

Mẫu 7 - Quyết định công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của quỹ

(1)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./…..

(2)…, ngày … tháng …. năm 20…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ …(3)

THẨM QUYỀN BAN HÀNH(4)

Căn cứ …………………………………………..(5).......................................................................... '

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ ………………………………………… (6)........................................................................... ;

Xét đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ …(3)… và …(7)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) lần thứ …(8)... của Quỹ ...(3)... ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ...(3)..., …(7)… và …(9)… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- ……….;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan ban hành quyết định;

(2) Địa danh;

(3) Tên quỹ;

(4) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(6) Các văn bản pháp luật khác liên quan;

(7) Người đứng đầu cơ quan trình văn bản;

(8) Ghi cụ thể số lần sửa đổi, bổ sung điều lệ của quỹ;

(9) Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

 

Mẫu 8 - Quyết định cho phép chia quỹ

(1)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./…..

(2)…, ngày … tháng …. năm 20…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chia Quỹ ...(3)... thành Quỹ …(4)...và Quỹ …(5)… và công nhận điều lệ Quỹ ...(4)... và Quỹ ...(5)

THẨM QUYỀN BAN HÀNH(6)

Căn cứ ……………………………………………….(7).................................................................... ;

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ ................................................ (8)................................................................................

Xét đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ ... (3) ... và ... (9) ...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép chia Quỹ …(3)… thành Quỹ …(4)… và Quỹ …(5)… và công nhận Điều lệ Quỹ ...(4)... và Quỹ ...(5)... ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Quỹ …(3)… có trách nhiệm chuyển giao tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự, các quyền và nghĩa vụ cho Quỹ ...(4)... và Quỹ ...(5)...; đồng thời chấm dứt tồn tại, hoạt động và nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quỹ ...(4)... và Quỹ …(5)… được phép hoạt động sau khi được ...(10)... công nhận đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, theo Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật.

Quỹ ...(4)... và Quỹ …(5)… chịu sự quản lý nhà nước của …(11)… và …(12)… liên quan về lĩnh vực Quỹ hoạt động.

Quỹ …(4)… và Quỹ …(5)… có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, phương tiện hoạt động.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Hội đồng quản lý Quỹ …(3)…, Quỹ …(4)…, Quỹ …(5)…, …(9)… và …(13)… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- ……….;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan ban hành quyết định;

(2) Địa danh;

(3) Tên quỹ đề nghị chia;

(4) (5) Tên quỹ chia mới;

(6) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(7) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(8) Các văn bản pháp lý khác liên quan trực tiếp đến thẩm quyền cho phép thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện: Thông tư hướng dẫn Nghị định 30/2012/NĐ-CP , quyết định ủy quyền về việc cho phép thành lập quỹ (nếu có)...;

(9) Người đứng đầu cơ quan trình văn bản;

(10) Cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ;

(11) Cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ hoặc cơ quan quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ quản lý ngành, lĩnh vực hoạt động chính của quỹ;

(12) Các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ hoặc cơ quan quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ có liên quan đến lĩnh vực quỹ hoạt động;

(13) Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

 

Mẫu 9 - Quyết định cho phép tách quỹ

(1)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./…..

(2)…, ngày … tháng …. năm 20…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tách Quỹ ...(3)... thành Quỹ ...(3)... và Quỹ ...(4)... và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ ...(3)... và Điều lệ Quỹ ...(4)...

THẨM QUYỀN BAN HÀNH(5)

Căn cứ ……………………………………………(6)......................................................................... ;

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ …………………………………………….(7)........................................................................ ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ...(3)... và ...(8)...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép tách Quỹ ...(3)... thành Quỹ ...(3)... và Quỹ ...(4)...

Điều 2. Công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ ...(3)... và Điều lệ Quỹ ...(4)... ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Quỹ ...(3)... có trách nhiệm chuyển giao một phần tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự, quyền và nghĩa vụ cho Quỹ ...(4)...

Điều 4. Quỹ ...(4)... được phép hoạt động sau khi được ...(9)... công nhận đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, theo Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật.

Quỹ chịu sự quản lý nhà nước của ...(10)... và ...(11)... liên quan về lĩnh vực Quỹ hoạt động.

Quỹ ...(4)... có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, phương tiện hoạt động.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ...(3)... và Quỹ ...(4)..., ...(8)... và ...(12)... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- ……….;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan ban hành quyết định;

(2) Địa danh;

(3) Tên quỹ đề nghị tách;

(4) Tên quỹ tách mới;

(5) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(6) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(7) Các văn bản pháp lý khác liên quan trực tiếp đến thẩm quyền cho phép thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện: Thông tư hướng dẫn Nghị định 30/2012/NĐ-CP , quyết định ủy quyền về việc cho phép thành lập quỹ (nếu có)...;

(8) Người đứng đầu cơ quan trình văn bản;

(9) Cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ;

(10) Cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ hoặc cơ quan quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ quản lý ngành, lĩnh vực hoạt động chính của quỹ;

(11) Các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ hoặc cơ quan quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ có liên quan đến lĩnh vực quỹ hoạt động;

(12) Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

 

Mẫu 10 - Quyết định cho phép hợp nhất quỹ

(1)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./…..

(2)…, ngày … tháng …. năm 20…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hợp nhất Quỹ …(3)... và Quỹ …(4)... thành Quỹ …(5)... và công nhận Điều lệ Quỹ …(5)...

THẨM QUYỀN BAN HÀNH (6)

Căn cứ ……………………………………………(7)......................................................................... ;

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ ……………………………………………(8)......................................................................... ;      

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ …(3)..., Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ …(4)... và …(9)...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép hợp nhất Quỹ …(3)... và Quỹ ...(4)...thành Quỹ ...(5)... và công nhận điều lệ Quỹ ...(5).... ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Quỹ …(3)... và Quỹ …(4)... có trách nhiệm chuyển giao tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự, các quyền và nghĩa vụ cho Quỹ ...(5)...; đồng thời chấm dứt tồn tại, hoạt động và nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quỹ …(5)... được phép hoạt động sau khi được …(10)... công nhận đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, theo Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật. Quỹ chịu sự quản lý nhà nước của …(11)... và …(12)... liên quan về lĩnh vực Quỹ hoạt động.

Quỹ …(5)... có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, phương tiện hoạt động.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ …(3)..., Quỹ …(4)..., Quỹ …(5)..., …(9)..., và …(13)... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- ……….;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan ban hành quyết định;

(2) Địa danh;

(3) (4) Tên quỹ đề nghị hợp nhất;

(5) Tên quỹ mới sau khi hợp nhất;

(6) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(7) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(8) Các văn bản pháp lý khác liên quan trực tiếp đến thẩm quyền cho phép thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện: Thông tư hướng dẫn Nghị định 30/2012/NĐ-CP , quyết định ủy quyền về việc cho phép thành lập quỹ (nếu có)...;

(9) Người đứng đầu cơ quan trình văn bản;

(10) Cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ;

(11) Cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ hoặc cơ quan quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ quản lý ngành, lĩnh vực hoạt động chính của quỹ;

(12) Các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ hoặc cơ quan quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ có liên quan đến lĩnh vực quỹ hoạt động;

(13) Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

 

Mẫu 11 - Quyết định cho phép sáp nhập quỹ

(1)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./…..

(2)…, ngày … tháng …. năm 20…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sáp nhập Quỹ ...(3)... vào Quỹ ...(4)... và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ ...(4)...

THẨM QUYỀN BAN HÀNH(5)

Căn cứ ……………………………………………. (6)....................................................................... ;

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ …………………………………………….(7)........................................................................ ;

Xét đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ ...(3)..., Hội đồng quản lý Quỹ ...(4)... và ...(8)…,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép sáp nhập Quỹ ...(3)...vào Quỹ ...(4)... và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ ...(4)... ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Quỹ ...(3)... có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự, các quyền và nghĩa vụ cho Quỹ ...(4)...; đồng thời chấm dứt tồn tại, hoạt động và nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ...(3)..., Quỹ ...(4)..., ...(8)... và ...(9).... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- ……….;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan ban hành quyết định;

(2) Địa danh;

(3) Tên quỹ sáp nhập;

(4) Tên quỹ nhận sáp nhập;

(5) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(6) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(7) Các văn bản pháp lý khác liên quan trực tiếp đến thẩm quyền cho phép thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện: Thông tư hướng dẫn Nghị định 30/2012/NĐ-CP , quyết định ủy quyền về việc cho phép thành lập quỹ (nếu có)...;

(8) Người đứng đầu cơ quan trình văn bản;

(9) Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

 

Mẫu 12 - Quyết định giải thể quỹ

(1)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./…..

(2)…, ngày … tháng …. năm 20…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải thể Quỹ …(3)

THẨM QUYỀN BAN HÀNH(4)

Căn cứ …………………………………………….. (5)...................................................................... ;

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ ……………………………………………. (6)....................................................................... ;

Xét đề nghị của ...(7)...và …(8)…,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể và thu hồi Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của... về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ …(3)

Điều 2. Quỹ …(3)… có trách nhiệm nộp lại con dấu cho cơ quan ...(9)... và chấm dứt hoạt động kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ …(3)…, ...(8)...và …(10)… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- ……….;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan ban hành quyết định;

(2) Địa danh;

(3) Tên quỹ giải thể;

(4) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(6) Các văn bản pháp lý khác liên quan trực tiếp đến thẩm quyền cho phép thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện: Thông tư hướng dẫn Nghị định 30/2012/NĐ-CP , quyết định ủy quyền về việc cho phép thành lập quỹ (nếu có)...;

(7) Trường hợp quỹ tự giải thể thì ghi xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ đề nghị giải thể; trường hợp quỹ bị giải thể thì ghi xét kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận quỹ vi phạm pháp luật;

(8) Người đứng đầu cơ quan trình văn bản;

(9) Tên cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu;

(10) Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

 

Mẫu 13 - Quyết định tạm đình chỉ hoạt động và sử dụng con dấu của quỹ

(1)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./…..

(2)…, ngày … tháng …. năm 20…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm đình chỉ hoạt động và sử dụng con dấu của Quỹ …(3)...

THẨM QUYỀN BAN HÀNH(4)

Căn cứ …………………………………………….(5)........................................................................ ;

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ …………………………………………….(6)........................................................................ ;

Xét đề nghị của ...(7)...và ...(8)...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm đình chỉ hoạt động và sử dụng con dấu của Quỹ ...(3)... trong thời hạn ...(9)... (từ ngày...tháng ... năm... đến hết ngày...tháng...năm...).

Điều 2. Trong thời gian bị tạm đình chỉ Quỹ …(3)... không được tổ chức các hoạt động vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ và thực hiện tài trợ. Quỹ …(3)... có trách nhiệm bàn giao con dấu của quỹ cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ …(3)..., …(8)... và …(10)... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- ……….;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan ban hành quyết định;

(2) Địa danh;

(3) Tên gọi của quỹ;

(4) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(6) Các văn bản pháp lý khác liên quan;

(7) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận quỹ vi phạm pháp luật;

(8) Người đứng đầu cơ quan trình văn bản;

(9) Ghi rõ thời hạn tạm đình chỉ hoạt động của quỹ (từ 03 đến 06 tháng theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 Nghị định 30/2012/NĐ-CP);

(10) Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

 

Mẫu 14 - Quyết định cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

(1)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./…..

(2)…, ngày … tháng …. năm 20…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép Quỹ ...(3)... hoạt động trở lại

THẨM QUYỀN BAN HÀNH(4)

Căn cứ ……………………………………………(5)......................................................................... ;

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ …………………………………………….(6)........................................................................ ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ...(3)... và ...(7)...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Quỹ ...(3)... được hoạt động trở lại kể từ ngày...tháng ... năm ...

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ...(3)..., ...(7)..., và ...(8)... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- ……….;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan ban hành quyết định;

(2) Địa danh;

(3) Tên gọi của quỹ;

(4) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(6) Các văn bản pháp lý khác liên quan;

(7) Người đứng đầu cơ quan trình văn bản;

(8) Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

 

Mẫu 15 - Báo cáo năm về tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý quỹ xã hội, quỹ từ thiện (*)

(1)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./…..

(2)…, ngày … tháng …. năm 20…

 

BÁO CÁO

Tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm ...(3)...

I. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN

1. Về tổ chức

a) Tổng số quỹ trên địa bàn:.......................................................................................................

Trong đó:

- Quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh:..........................................................................................

- Quỹ có phạm vi hoạt động cấp huyện:......................................................................................

- Quỹ có phạm vi hoạt động cấp xã: ...........................................................................................

b) Số quỹ thành lập mới trong năm: ...........................................................................................

Trong đó:

- Quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh: .........................................................................................

- Quỹ có phạm vi hoạt động cấp huyện:......................................................................................

- Quỹ có phạm vi hoạt động cấp xã:............................................................................................

c) Tổng số người làm việc tại quỹ: .............................................................................................

Trong đó:

- Quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh:..........................................................................................

- Quỹ có phạm vi hoạt động cấp huyện:......................................................................................

- Quỹ có phạm vi hoạt động cấp xã:............................................................................................

d) Tổng số quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc, liên tỉnh có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện đặt tại địa phương:

2. Về hoạt động

…………………………………………………….. (4).........................................................................

3. Về tài chính

a) Nguồn thu của các quỹ (đồng Việt Nam)

- Kinh phí năm trước chuyển sang:............................................................................................

- Số thu phát sinh trong năm:.....................................................................................................

Trong đó:

+ Thu từ đóng góp tự nguyện, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước:........................................

+ Thu từ đóng góp tự nguyện, tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài:.......................................

+ Thu từ các nguồn khác:..........................................................................................................

- Tổng thu trong năm: ...............................................................................................................  

b) Các nội dung chi của quỹ (đồng Việt Nam)

- Chi cho các hoạt động của quỹ:...............................................................................................

- Chi hoạt động quản lý quỹ:......................................................................................................

- Tổng chi trong năm:................................................................................................................

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN

(Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức báo cáo việc thực hiện trách nhiệm được quy định tại Điều 45 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP).

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG; ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Những kết quả đạt được

...............................................................................................................................................

2. Những tồn tại, hạn chế

...............................................................................................................................................

3. Đề xuất, kiến nghị

...............................................................................................................................................

 

 

Nơi nhận:
- ………..;
- ……….;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(*) Áp dụng cho UBND các cấp, Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ;

(1) Tên cơ quan báo cáo;

(2) Địa danh;

(3) Ghi rõ năm báo cáo;

(4) Nêu các hoạt động nổi bật, điển hình của các quỹ trong địa bàn quản lý.

THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 02/2013/TT-BNV

Hanoi, April 10, 2013

 

CIRCULAR

DETAILING AND GUIDING IMPLEMENTATION OF A NUMBER OF ARTICLES OF THE GOVERNMENT’S DECREE NO. 30/2012/ND-CP DATED APRIL 12, 2012, ON ORGANIZATION AND OPERATION OF SOCIAL FUNDS AND CHARITY FUNDS

Pursuant to the Government’s Decree No. 61/2012/ND-CP dated August 10,2012 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of Ministry of Internal Affairs;

Pursuant to the Government’s Decree No. 30/2012/ND-CP dated April 12, 2012, on organization and operation of social funds and charity funds;

At the proposal of Director of the Non-Governmental Organization Department;

The Minister of Internal Affairs promulgates the Circular detailing and guiding implementation of a number of articles of the Government’s Decree No. 30/2012/ND-CP dated April 12, 2012, on organization and operation of social funds and charity funds;

Article 1. Scope and subjects of application

1. This Circular details and guides implementation of a number of articles of the Government’s Decree No. 30/2012/ND-CP dated April 12, 2012, on organization and operation of social funds and charity funds (hereinafter referred to as the Decree No. 30/2012/ND-CP).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. The fund establishment under testaments or at the request of asset donors through authorization contracts

1. In case of fund establishment under testaments, the testaments of persons donating inheritance assets to Vietnamese citizens, organizations with obligation of implementing request for fund establishment must be made under the notarized written testaments or authenticated written testaments as prescribed by law.

2. The fund establishment at the request of the asset donors through authorization contracts mean case when the asset donors donate assets for the party receiving the donation (citizens or organizations) provided that the party receiving the asset donation will be responsible for establishing fund through authorization contract with role as founding member of fund. The authorization contracts must be made in writing and notarized as prescribed by law.

3. In case where citizens or organizations receiving inherit or asset donation fail to have enough number of founding members for fund establishment as prescribed in clause 2 Article 9 of the Decree No. 30/2012/ND-CP, the citizens or organizations receiving inherit or asset donation are responsible for supplementing sufficient number of founding members as prescribed, these supplemented founding members are not required to contribute assets for fund establishment as prescribed in clause 1 Article 9 of the Decree No. 30/2012/ND-CP.

Article 3. Establishment of legal entities affiliated fund

1. When a fund has demand and is eligible for establishment of its affiliated legal entities operating in fields conformable with fund’s charter recognized by competent state management agencies and law has specified conditions, procedures, orders, dossier and agencies competent to license for operation (certificate of operation registration, business permit or other form), the fund may decide on establishment of  legal entities and notify the competent state management agencies specified in Article 16 of the Decree No. 30/2012/ND-CP.

2. Content of the notice includes:

a) Name of legal entity;

b) Address of legal entity’s head office;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Full name, permanent residence of legal representative of legal entity;

dd. Decision on establishement of legal entity (original);

e. Copies of documents: Regulation or provisions on organization, operation of legal entity; decision on appointment the head of legal entity; operational permit issued by competent state agencies (if any(.

Article 4. Fouding members and members of the Fund Management Council

1. Founding members of fund establishment in case where they are subjects under management of competent agencies, must have written consent of competent agencies in accordance with regulation on decentralization in officer management before submitting to state management agencies as prescribed in Article 16 of the Decree No. 30/2012/ND-CP for granting establishment permit and recognizing the fund’s charter.

2. Personel who are expected to be members of the Fund Management Council and in case of subjects under management of competent agencies, must have written consent of competent agencies in accordance with regulation on decentralization in officer management before electing the Fund Management Council and submitting to state management agencies as prescribed in Article 16 of the Decree No. 30/2012/ND-CP for recognition. Chairman of the Fund Management Council will have tenure in the same with tenure of the Fund Management Council.

Article 5. Temporary suspension for using the fund’s seal

1. Competent agencies specified in Article 16 of the Decree No. 30/2012/ND-CP shall decide on temporary suspension for using the fund’s seal when that fund is temporarily suspended operation as prescribed by law.

2. The fund will be continued using its seal in case where the competent agencies decide to allow it to operate again after it is temporarily suspended operation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. To promulgat together with this Circular:

a) List of forms presenting documents applied to funds and Vietnamese citizens, organizations (Annex I);

b) List of forms presenting documents applied to state management agencies (Annex II).

2. The presentation formats and techniques comply with the Circular No. 01/2011/TT-BNV dated January 19, 2011 of Ministry of Internal Affairs guiding on presentation formats and techniques applicable to administrative documents.

Article 7. Effect

1. This Circular takes effect on June 01, 2013.

2. This Circular replaces the Circular No. 09/2008/TT-BNV dated December 13, 2008 of the Minister of  Internal Affairs guiding implementation of a number of articles of the Government’s Decree No. 148/2007/ND-CP dated September 25, 2007, on organization and operation of social funds and charity funds.

Article 8. Responsibilities for implementation 

1. The Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of Governmental agencies, the Presidents of People’s Committees of central-affiliated cities and provinces and social funds and charity funds shall implement this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

FOR THE MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS
DEPUTY MINISTER

Nguyen Tien Dinh

 

APPENDIX I

LIST OF WRITTEN PRESENTATION FORM APPICABLE TO VIETNAMESE FUNDS, CITIZENS AND ORGANIZATIONS

 (Together with Circular No. 02/2013/TT-BNV dated April 10, 2013 of the Minister of Interior)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Form 2 - Sample charter of social fund and charitable fund

Form 3 - Commitment to contributed property for fund establishment

Form 4 - Written request for extension of time to transfer the ownership of contributed property

Form 5 - Application for change of license of establishment and recognition of Fund Charter (amended and added)

Form 6 - Application for re-issue of license of establishment and recognition of Fund Charter

Form 7 - Announcement of establishment and operation of branch (representative office) of the Fund

Form 8 - Application for fund dissolution

Form 9 - Application for fund renaming

Form 10 - Application for fund separation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Form 12 - Application for fund consolidation

Form 13 - Application for fund merger

Form 14 - Application for resume of fund operation

Form 15 - Report on mistakes leading to temporary suspension of Fund’s operation

Form 16 - Report on Fund’s organization and operation

 

Form 1 - Application for the establishment of fund

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

APPLICATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To: ……..…(2)..............

I am…..representative of founders of fund …(1)…kindly request …(2)…to consider and decide to issue License of establishment and recognition of Fund Charter …(1)…as follows:

1. Necessity and legal grounds for Fund establishment

a) Necessity

…………………………………………………………(3).……………………………………

b) Legal grounds for Fund establishment

…………………………………………………………(4).……………………………………

2. Contributed property for Fund establishment from

…………………………………………………………(5).……………………………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

…………………………………………………………(6).……………………………………

4. Dossier attached to this Application includes:

…………………………………………………………(7).……………………………………

Contact information:

Full name: ...................................................................................................................

Contact address: ........................................................................................................

Tel No.: .......................................................................................................................

Kindly request ... (2) ...to consider and decide upon the issue of Certificate of establishment and recognition of Fund Charter ...(1).../.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

(8)…, date … month …  20…
FOR THE FOUNDATION BOARD

HEAD OF BOARD
(Signature)
Full name

 

Note:

(1) Name of fund expected to be established;

(2) Name of agency having authority to permit the Fund establishment;

(3) Briefing the state of field of Fund’s operation, the necessity for fund establishment, guiding principle, purpose; experience and work of Founders in relation to the fields of Fund’s operation;

(4) Party's guidelines, policies and law of the state related directly to the expected fields of Fund’s operation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(6) Expected operation line of fund: Strengthening the organizational structure, formulating and issuing documents to implement the Fund Charter  and deploy activities under guiding principle and purpose of fund…;

(7) Fully ensuring under provisions in Article 13 of Decree No. 30/2012/ND-CP;

(8) Geographical name.

Form 2 - Sample charter of social fund and charitable fund (*)

 

…..(1)…..
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

 

CHARTER (OR CHARTER AMENDED OR ADDED)
OF
FUND(2)
(Having been recognized together with Decision No. …dated……of…)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GENERAL REGULATION

Article 1. Name, logo and head office

1. Name:

a) Vietnamese name: ................................................................................................. ;

b) Name in foreign language (if any) .................;

c) Abbreviated name (if any):..................................

2. Logo of fund (if any).....................................

3. Head office: House No., street (if any) commune/ward…district....province/city

Article 2. Guiding principle and purpose

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Fund is established from the initial contributed capital of the founders and from self-generation on the basis of...(5)... for implementing activities …(6)

Article 3. Principle for organization, scope of operation and legal position

1. Funds are operated under the following principles:

a) Not for profit;

b) Voluntariness, self-generation of fund, self-grant and self-responsibility before law with the Fund’s property;

c) Publicity and transparency of revenues and expenditures, finance and property of Fund;

d) Compliance with the  Fund Charter  recognized by... (7) ..., the law and under the state management of... (8) ... in the field of Fund’s operations;

dd) No distribution of property of Fund during the Fund’s operation;

2. Fund’s scope of operation…(9)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Founders of fund(10)

Chapter II.

FUNCTIONS, DUTIES, POWER AND OBLIGATIONS

Article 5. Function and duties

1. Using the fund sources to support and finance the subjects, programs and projects in line with the guiding principle, purpose of fund and regulations of law;

2. Receiving and managing the property funded and aided under the authorization from domestic and foreign organizations and individuals to implement activities under the authorization contract in line with guiding principles, purpose and regulations of law;

3. Receiving property from domestic and foreign organizations and individuals in the form of grant, donation or other forms as prescribed by law to generate capital source for fund;

Article 6. Power and obligation

 (Specified in Article 30 of Decree No. 30/2012/ND-CP based on the guiding principle and purpose of fund and relevant regulations of law for specific stipulation);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ORGANIZATION AND OPERATION

Article 7. Organizational structure

1. Fund management Board

2. Fund Control Board.

3. Representative office, branch and attached units (if any);

Article 8. Fund management Board

1. The Fund management Board is the management agency of Fund on its behalf to decide and implement the Fund’s power and obligations. The Fund management Board with members nominated by the founders. Where there is no nomination of the Fund founders, the Fund management Board of the previous term shall elect the Fund management Board of the following term and is recognized by ...(7)...The tenure of Fund management Board is… years. The Fund management Board consists of Chairman, Vice Chairman and members;

2. The Fund management Board has the following duties and power:

a) Deciding the development strategy and annual operation plan of Fund;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Electing and dismiss or removing Chairman, Vice Chairman or members of Fund management Board; deciding the establishment of Fund management Board, the appointment, removal, dismissal, signing or termination of Director of Fund in case where he/she is the person who is hired by the Fund; deciding the person in charge of accounting work and other managers as prescribed in the Fund Charter;

d) Deciding the rate of salary, bonus and other benefits for Chairman, Vice Chairman or members of Fund management Board, Director, person in charge of Fund accounting and other person working for Fund as prescribed in the Fund Charter  and other regulations of law;

dd) Adopting annual financial statement and plan for use of property and finance of Fund;

e) Deciding the organizational structure and management of Fund;

g) Deciding the establishment of legal status attached to Fund, establishment of branch or representative office of Fund as prescribed by law;

h) Amending or adding the Fund Charter ;

i) Deciding dissolution or proposing changes on establishment license and Fund Charter to the competent state authorities;

k) Within 60 (sixty) days after the day of decision to recognize the eligibility for Fund’s operation and the Fund management Board which is responsible for formulating and issuing: Regulations on management and use of property and finance and expenditure by norm of Fund; Regulations on commendation, discipline and settlement of complaint and denunciation within the Fund; Regulations on working time, the employment of labor and use of seal of Fund; Regulations on election, dismissal or removal of Chairman, Vice Chairmen and members of Fund management Board and working regulations of Fund management Board and Fund Control Board; Regulations on appointment, dismissal or removal of Director of Fund or termination of labor contract with Director of Fund;

l) Other duties and power as prescribed by law (if any);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The meeting of Fund management Board shall be summoned and chaired by the Chairman of Fund management Board. The Fund management Board shall hold regularly meeting once for every ….or irregular meeting at the proposal of ….of member of Fund management Board. The meeting of Fund management Board shall be considered valid when there is …. of participants of Fund management Board;

b) Each member of has one vote. In case where the number of members present at the meeting is not sufficient, the chair of the Fund management Board’s meeting shall seek the written opinions. The written opinions of absent members are as valuable as that of present members at the meeting;

c) The decisions of Fund management Board shall be adopted when there approval from….members of Fund management Board;

Article 9. Chairman of Fund management Board

1. The Chairman of Fund management Board is a Vietnamese citizen and the Fund representative and shall take responsibility for the activities of Fund. The Chairman of Fund management Board shall be elected by the Fund Management Board with his/her tenure coinciding with that of the Fund Management Board;

2. Duties of Chairman of Fund Management Board:

a) Preparing or organizing the preparation for program and operation plan of the Fund Management Board;

b) Preparing or organizing the preparation of program, contents and materials for meeting of the Fund Management Board to seek opinions of the Fund Management Board’s members;

c) Summoning and chairing the meeting of the Fund Management Board or seeking the opinions of the Fund Management Board’s members;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Signing the Fund Management Board’s decisions on behalf of the Fund Management Board;

e) Other power and duties as prescribed by law (if any);

3. In case of absence, the Chairman of Fund Management Board shall authorize in writing the Vice Chairman of Fund Management Board to carry out the duties of the Chairman of Fund Management Board;

Article 10. Vice Chairman of Fund Management Board

1. The Vice Chairman of Fund Management Board shall be elected by the Fund Management Board with his/her tenure coinciding with that of the Fund Management Board;

2. The Vice Chairman of Fund Management Board shall assist the Chairman of of Fund Management Board to direct the activities of Fund as assigned by the Fund Management Board and perform duties under the authorization of Chairman of the Fund Management Board;

Article 11. Fund Control Board

 (Based on the provisions in Article 27 of Decree No. 30/2012/ND-CP for specific regulation)

Article 12. Director of Fund

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 13. Person in charge of accounting of Fund

 (Based on the provisions in Article 26 of Decree No. 30/2012/ND-CP for specific regulation)

Article 14. Assisting professional department (if any)

Article 15. Branch and representative office

 (Based on the provisions in Article 29 of Decree No. 30/2012/ND-CP for specific regulation)

Chapter IV.

SOLICITATION OF DONATION AND RECEIPT OF GRANT, SUBJECTS AND SUPPORT CONDITIONS

Article 16. Solicitation of donation and receipt of grant

1. The Fund is solicited for donations and grant in the country and abroad in order to carry out the purpose of operation under the provisions of Fund Charter  and regulations of law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The organization of solicitation of donation to support difficulty is only done upon occurrence of natural disasters, fire or serious incident causing great damage to people and people’s property. The Fund Management Board shall decide the organization of solicitation of donation and implementation of support under the guidance of the Central Committee of the Vietnam Fatherland Front.

4. For the grant, donation and support for remedy of flood and natural disaster and urgent relief, the expenditure shall be done by 100% right after receipt of money and property. For the grant with purposes and objectives, the sponsor’s requirements must be done accordingly;

Article 17. Principles of solicitation of donation and receipt of grant

The solicitation of donation in money, in kind or with labour of individuals and organizations must be done voluntarily with generosity. There is no required minimum rate of solicitation of contribution to the Fund for individuals and organizations;

The donation, receipt, management and use of money and kind from the individuals and organizations to the Fund must be open and transparent and under the inspection, examination and supervision as prescribed by law;

3. The content of solicitation of donation and receipt of grant must be open and transparent and include: Purpose of solicitation of donation and grant; result of solicitation of donation and grant; use and result of use and finalization report;

4. The form of publicity includes:

a) Public posting at the place to receive donation and grant and place to get relief;

b) Announcement on mass media;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 18. Subjects and conditions for receipt of support, grant…

Chapter V.

MANAGEMENT AND USE OF PROPERTY AND FINANCE

Article 19. Source of revenue

 (Based on the provisions in Article 32 of Decree No. 30/2012/ND-CP for specific regulation)

Article 20. Use of Fund

 (Based on the provisions in Article 33 of Decree No. 30/2012/ND-CP for specific regulation)

Article 21. Expendiures for management of Fund

 (Based on the provisions in Article 34 of Decree No. 30/2012/ND-CP for specific regulation)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 (Based on the provisions in Article 35 of Decree No. 30/2012/ND-CP for specific regulation)

Article 23. Handling of Fund’s property upon consolidation, merger, division, separation, temporary suspension and dissolution

(Based on the provisions in Article 39 of Decree No. 30/2012/ND-CP for specific regulation)

Chapter VI.

CONSOLIDATION, MERGER, SEPARATION, SPLITTING AND RENAMING OF FUND

Article 24. Consolidation, merger, separation, splitting and renaming of Fund

1. The consolidation, merger, separation, splitting and renaming of Fund shall comply with the provisions of Article 36 of Decree No. 30/2012/ND-CP.

2. The Fund Management Board shall implement the decision on consolidation, merger, separation, splitting and renaming of Fund as prescribed by law;

Article 25. Fund dissolution

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The Fund Management Board shall implement the decision on Fund dissolution as prescribed by law;

Chapter VII.

COMMENDATION AND DISCIPLINE

Article 26. Commendation

1. Organizations and individuals that have contributed much to the Fund’s activities shall be commended by the Fund Management Board or proposed to the competent authorities for commendation by the Fund Management Board as prescribed by law;

2. The Fund Management Board specifies the form, authority and order for rewarding consideration within the Fund.

Article 27. Discipline

1. Organizations of the Fund and persons working for the Fund in violation of the provisions of this Charter, depending on the nature and seriousness of their violation, shall be disciplined or prosecuted for criminal liability and pay compensation upon physical damage as prescribed by law;

2. The Fund Management Board specifies the form, authority and order for rewarding consideration within the Fund.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IMPLEMENTATION PROVISION

Article 28. Amendment and addition of Charter

The amendment and addition of Fund Charter  must be adopted by …..members of the Fund Management Board;

Article 29. Effect

1. The Fund Charter has...(2)…Chapter(s)….Article(s) and takes effect since the date of being recognized by ….…(7)...

2. Based on regulations of law on social fund and charitable fund and the Fund Charter  that have been recognized, the Fund Management Board ...(2)...are responsible for implementation of this Charter./.

 

 

POWER AND POSITION OF SIGNER
(Signature and seal)
Full name

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(*) Based on the specific conditions, the fund may be added with a number of articles in accordance with regulations of law;

(1) Name of agency issuing the Decision;

(2) Name of Fund;

(3) Social fund, charitable fund and social-charitable fund;

(4) Specific purpose of fund based on the provisions in Article 2 of Decree No. 30/2012/ND-CP and regulations of relevant laws;

(5) Form of capital generation of fund such as: Solicitation of donation and grant from organizations and individuals in the country and abroad…as prescribed by law;

(6) Activities aimed at main subjects of Fund;

(7) Comptent agency recognizing the Fund Charter ;

(8) State management agency related to the main fields of Fund’s operation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(10) Specify information about founders: In case where the founders are individuals: Full name, date of birth, nationality, ID card number and place of issue, Passport number; permanent residence. In case where the founders are organizations: name of organization, address of head office, license or decision on establishment and operation; certificate of business registration (if any);

 

Form 3 - Commitment to contributed property for fund establishment

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

COMMITMENT

Contributed property for fund establishment ...(1)

As prescribed in the Decree No. 30/2012/ND-CP dated April 12, 2012 of the Government on organization and operation of social fund, charitable fund and regulations of relevant laws; The Fund Foundation Board...(1)...shall commit the amount of money and property converted to Vietnam dong for contribution to establish the Fund;

1. Total value of money and property: ……………………………………….. dong

(in words: …………………………………………………………………………………..)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Amount: …………………………………………………………………………….. dong

(in words: ………………………………………………………………………………….)

The Fund Foundation Board commit that the amount of money and contributed property to establishment the Fund belong to the legal ownership of …(2)….without any dispute and this commitment is totally voluntary. We shall take responsibility before law for the content of commitment of the Fund Foundation Board. All of the property whose ownership shall be transferred to the Fund...(1)...right after there is a Decision to issue the License of establishment and recognition of Fund Charter  as prescribed by law;

 


MEMBERS OF FOUNDATION BOARD
(Signature)
Full name

(3)… date … month … 20 …
HEAD OF FOUNDATION BOARD
 
(Signature)
Full name

Note:

(1) Name of fund expected to be established;

(2) Fund fouders or foreign citizens or organizations contributing property with Vietnamese citizens or organizations to establish fund;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Form 4 - Written request for extension of time to transfer the ownership of contributed property

…….(1)…….
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No: …./…..
Subject:Request for extension of time to transfer the ownership of contributed property

(2)…, date … month …. 20…

 

To: ……….…(3)……………….

date … month …. 20……, ...(3)... With a Decision to issue license of establishment and recognition of Fund Charter  ...(1)...,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

However, ………………………………………….. (4) ……………………………………

For the above objective reasons, we kindly request …(3)…to consider and permit the extension of time to transfer the ownership of property contributed for establishment of Fund to …(5)...

Contact informationContact information:

Full name: .................................................................................................................

Contact address: ......................................................................................................

Tel: ..........................................................................................................................

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Note:

(1) Name of fund mentioned above;

(2) Geographical name;

(3) Name of agency having authority to permit the Fund establishment;

(4) Specify the objective reason for failing to transfer the ownership of property;

(5) Specify date, month and year; not exceeding the time limit specified at Point b, Clause 1, Article 17 of Decree No. 30/2012/ND-CP.

 

Form 5 - Application for change of license of establishment and recognition of Fund Charter (amended and added)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

For change of license of establishment and recognition of Charter (amended and added) of Fund...(1)...

To : …………..(2)…………………

As prescribed in Decree No. 30/2012/ND-CP dated April 12, 2012 of the Government on organization and operation of social fund and charitable fund and regulations of relevant laws; the Fund Management Board...(1)…requests...(2)... to consider and decide the change of License of establishment and recognition of Fund Charter as follows:

1. Basic information on the Fund..........

2. Reason for change.........................................

3. Contents to be changed..............................

4. Dossier attached to this application includes:

…………………………………………………. (3) …………………………………………

5. Other relevant documents (if any) Relevant documents (if any)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Full name: ..................................................................................................................

Contact address: .......................................................................................................

Tel: ..........................................................................................................................

 

 

 

(4)…, date … month … 20…
FOR THE FUND MANAGEMENT BOARD
(Position, signature, stamp)
Full name

Note:

(1) Name of Fund under the decision to issue License of establishment and recognition of Fund Charter;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(3) Fully ensuring under provisions in Article 18 of Decree No. 30/2012/ND-CP;        

(4) Geographical name.

 

Form 6 - Application for re-issue of license of establishment and recognition of Fund Charter

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

APPLICATION

for re-issue of license of establishment and recognition of Charter of

Fund ………..(1)………….

To: ……..…(2)………..

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Basic information on the Fund.............

2. Reasons for re-issue.......................

3. Dossier attached to this application includes:

…………………………………………………. (3) …………………………………………

4. Other relevant documents (if any)

Contact information:

Full name: ..................................................................................................................

Contact address: .......................................................................................................

Tel: ..........................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

(4)…, date … month … 20…
FOR THE FUND MANAGEMENT BOARD
(Position, signature, stamp)
Full name

Note:

(1) Name of Fund under the decision to issue License of establishment and recognition of Fund Charter;

 (2) Name of agency having authority to permit the Fund establishment;

 (3) Fully ensuring under provisions in Article 18 of Decree No. 30/2012/ND-CP;

(4) Geographical name. 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

…….(1)…….
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: …./…..

(2)…, date … month …. 20…

 

ANNOUNCEMENT

Establishment and operation of branch (or representative office) of the Fund

As prescribed in the Decree No. 30/2012/ND-CP dated April 12, 2012 of the Government on organization and operation of social fund, charitable fund and regulations of relevant laws; the Fund Management Board ...(1)...announces the establishment and operation of branch (or representative office) of the Fund at ...(3)...as follows:

1. Information about the Fund

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Address of Fund’s head office:………..

- Guiding principles and purposes of Fund: ....................................................................................................

- Main fields of Fund’s operation:...................

-  Fund’s scope of operation:....................................

2. Information on the branch (or representative office) of the Fund

- Name of branch (or representative office):...............................

- Address of branch (or representative office):..................................

-Scope of operation of branch (or representative office):..................................  

3. Information on the head of branch (or representative office)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Permanent address: .................................................................................................

- ID Card or Passport No.:............................

Place of issue......... date... month... year ...

4. Dossier attached to this application includes:

………..………………………………………………..(4)……………………………………

 

 

 

FOR THE FUND MANAGEMENT BOARD
(Position, signature, stamp)
Full name

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(1) Name of Fund under the decision to issue License of establishment and recognition of Fund Charter;

(2) Geographical name;

(3) Name of locality where the branch (or representative office) of Fund is located;

(4)  Fully ensuring under provisions in Clause 4, Article 29 of Decree No. 30/2012/ND-CP;

 

Form 8 - Application for dissolution

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

Application for dissolution of Fund...(1)...

To: …….…(2)………..

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Basic information on the Fund..............

2. Reason for dissolution of Fund.......................

3. Dossier attached to this application includes:

……………………………………………………….(3)………………………………………

4. Relevant documents (if any)

Contact information:

Full name:……………

Contact address: .........................................................................................................

Tel: ..........................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

(4)…, date … month … 20…
FOR THE FUND MANAGEMENT BOARD
(Position, signature, stamp)
Full name

Note:

(1) Balance of Fund mentioned above;

(2) Name of agency having authority to permit the Fund establishment;

 (3) Fully ensuring under provisions in Clause 3, Article 33 of Decree No. 30/2012/ND-CP;    

(4) Geographical name.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Form 9 - Application for fund renaming

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

Application for renaming Fund …(1)…into Fund…(2)

To: ………….(3)……………

As prescribed in the Decree No. 30/2012/ND-CP dated April 12, 2012 of the Government on organization and operation of social fund, charitable fund and regulations of relevant laws; the Fund Management Board...(1)... has has a Resolution on renaming Fund …(1)…into Fund…(2)

1. Basic information on Fund..............................................................................

2. Reason for renaming...................................

3. Dossier attached to this application includes:

……………………………………………………. (4) ……………………………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Contact information:

Full name: ..............................................................................................................

Contact address: ...................................................................................................

Tel: .........................................................................................................................

The Fund Management Board …(1)… requests …(3)…to consider, decide the permission for the renaming of Fund …(1)…into Fund…(2)

 

 

 

(5)…, date… month …  20…
FOR FUND MANAGEMENT BOARD
(Position, signature and stamp)
Full name

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(1) Name of Fund mentioned above;

(2) Name of Fund after renaming;

(3) Name of agency having authority to permit the Fund establishment;

(4) Fully ensuring under provisions at Point b, Clause 4, Article 36 of Decree No. 30/2012/ND-CP;

(5) Geographical name.

 

Form 10 - Application for fund separation

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

Application for separation of Fund…(1)…into Fund…(1)…and Fund …(2)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

As prescribed in the Decree No. 30/2012/ND-CP dated April 12, 2012 of the Government on organization and operation of social fund, charitable fund and regulations of relevant laws; the Fund Management Board...(1)...has had a Resolution on separation of Fund …(1)…into Fund …(1)…and Fund …(2)

1. Basic information on Fund ................................................................................

2. Reason for Fund separation......................................

3. Dossier attached to this application includes:

………………………………………………………. (4) ……………………………………

4. Other relevant documents (if any)

Contact information:

Full name: ..................................................................................................................

Contact address: .......................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Fund Management Board …(1)… requests…(3)…to consider and decide the permission for separation of Fund …(1)…into Fund …(1)…and Fund …(2)

 

 

 

(5)…, date … month … 20…
FOR FUND MANAGEMENT BOARD
(Position, signature and stamp)
Full name

Note:

(1) Name of Fund mentioned above;

(2) Name of Fund newly separated;

(3) Name of agency having authority to permit the Fund establishment;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(5) Geographical name.

 

Form 11 - Application for fund division

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

APPLICATION

for division of Fund …(1)…into Fund …(2)…and Fund …(3)

To: ………..(4)…………

As prescribed in the Decree No. 30/2012/ND-CP dated April 12, 2012 of the Government on organization and operation of social fund, charitable fund and regulations of relevant laws; the Fund Management Board...(1)...has had a Resolution on division of Fund …(1)…into Fund …(2)…and Fund …(3)

1. Basic information on Fund.....................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Dossier attached to this application includes:

…………………………………………………….. (5) ……………………………

4. Other relevant documents (if any)

Contact information:

Full name:...................................................................

Contact address:.........................................................................................

Tel:...............................................................................

The Fund Management Board …(1)… requests…(4)…to consider and decide the permission for division of Fund …(1)…into Fund …(2)…and Fund …(3)…and recognize the Charter of Fund …(2)...and Fund …(3)... /.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

(6)…, date… month … 20…
FOR FUND MANAGEMENT BOARD
(Position, signature and stamp)
Full name

Note:

(1) Name of Fund mentioned above;

(2)(3) Name of new Fund after division;

(4) Name of agency having authority to permit the Fund establishment;

(5) Fully ensuring under provisions in Clause 3, Article 36 of Decree No. 30/2012/ND-CP;

(6) Geographical name.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

Application for consolidation of Fund …(1)…and Fund …(2)…into Fund …(3)

To: ………..(4)………..

As prescribed in the Decree No. 30/2012/ND-CP dated April 12, 2012 of the Government on organization and operation of social fund, charitable fund and regulations of relevant laws; the Fund Management Board...(1)...and Fund …(2)… has had a Resolution on consolidation of two Funds into Fund …(3)

1. Basic information on consolidated Funds .....................................................

2. Reasons for fund consolidation............................

3. Dossier attached to this application includes:

…………………………………………………………… (5) ……………………………

4. Other relevant documents (if any).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Full name: .............................................................................................................

Contact address: ...................................................................................................

Tel: ..........................................................................................................................

We kindly request  …(4)…to consider and decide the permission for consolidation of Fund…(1)…and Fund…(2)…into Fund…(3)…and recognize the Charter of Fund…(3)…/.

 

 

 


FOR FUND MANAGEMENT BOARD
(1)
(Position, signature and stamp)
Full name

(6)…, date … month …  20…
FOR FUND MANAGEMENT BOARD(2)
(Position, signature and stamp)
Full name

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(1)(2) Funds to be consolidated;

(3) Name of new fund after consolidation;

(4) Name of agency having authority to permit the Fund establishment;

(5) Fully ensuring under provisions in Clause 3, Article 36 of Decree No. 30/2012/ND-CP;

(5) Geographical name.

 

Form 13 - Application for Fund merger

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

APPLICATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To: ……….(3)...........

As prescribed in the Decree No. 30/2012/ND-CP dated April 12, 2012 of the Government on organization and operation of social fund, charitable fund and regulations of relevant laws; the Fund Management Board...(1)...and Fund Management Board …(2)… has had a Resolution on merger of Fund …(1)… with Fund …(3)… the Fund Management Board...(2)...would like  to report as follows:

1. Basic information on the Funds

a) Fund to be merged.........................

b) Fund receiving merger....................................................

2. Reason for merger....................................

3. Dossier attached to this application includes:

……………………………………………………………… (4) ……………………………

4. Other relevant documents (if any)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Full name: ................................................................................................................

Contact address: .....................................................................................................

Tel: ..........................................................................................................................

We kindly request  …(4)…to consider and decide the permission for consolidation of Fund…(1)…and Fund…(2)…into Fund…(3)…and recognize the Charter of Fund…(3)…/.

 

 

 


FOR FUND MANAGEMENT BOARD
(1)
(Position, signature and stamp)
Full name

(5)…, date … month …  20…
FOR FUND MANAGEMENT BOARD(2)
(Position, signature and stamp)
Full name

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(1) Fund to be merged;

(2) Fund receiving merger;

(3) Name of agency having authority to permit the Fund establishment;

(4) Fully ensuring under provisions in Clause 3, Article 36 of Decree No. 30/2012/ND-CP;

(5) Geographical name.

 

Form 14 - Application for resume of fund operation

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

APPLICATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To: …………(2)…………

Date….month….year…, …(2)…With Decision No. …dated ….on temporary suspension of operation of …month(s) against the Fund ...(1)... To date, the Fund has remedied these mistakes which have lead to its temporary suspension of operation funds operations. Pursuant to Decree No. 30/2012/ND-CP dated April 12, 2012 of the Government on the organization and operation of social fund and charity fund and the regulations of the relevant law, the Fund Management Board would like to report as follows:

1. Summarize contents of mistake and result of remedy of mistake of Fund

................................................................................................................................

2. Dossier attached to this application includes:

…………………………………………………… (3)....................................................

3. Documents (if any)

Contact information:

Full name: ..............................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tel: .........................................................................................................................

The Fund Management Board requests ...(2)...to consider and decide the permission for resume of Fund’s operation

 

 

 

(4)…, date … month … 20…
FOR FUND MANAGEMENT BOARD
(Position, signature and stamp)
Full name

Note:

(1) Name of fund mentioned above;

(2) Name of agency having authority to permit the Fund establishment;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(4) Geographical name.

 

Form 15 - Report on Fund’s mistakes leading to its temporary suspension of operation

…….(1)…….
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No: …./…..

(2)…, date … month …. 20…

 

REPORT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Date….month….year…, …(2)…With Decision No. …(4)… on temporary suspension of operation of …month(s) against the Fund ...(1)... To date, the Fund has remedied these mistakes. Pursuant to Decree No. 30/2012/ND-CP dated April 12, 2012 of the Government on the organization and operation of social fund and charity fund and the regulations of the relevant law, the Fund Management Board would like to report as follows:

1. Contents of Fund’s mistake......................

2. Result of Fund’s remedy of mistake of Fund.......

Above is the content of report on Fund’s remedy of mistakes leading to its temporary suspension of operation.

 

 

 

FOR FUND MANAGEMENT BOARD
(Position, signature and stamp)
Full name

Note:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(2) Geographical name;

(3) Name of comptent agency permitting the establishment

(4) Specify number, symbol, date, month and year of issue of decision;

(5) Specify a number of months of temporary suspension of operation

 

Form 16 - Report on Fund’s organization and operation

…….(1)…….
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: …./…..

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

REPORT

on organization and operation of year….

1. Fund’s activities

………………………………………………………… (3)..................................................

2. Fund’s organization

………………………………………………………… (4)..................................................

3. Fund’s property and finance

a) Fund’s property…………………………………(5)......................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Funds transferred from previous year........................................................................

- Revenues generated in the year ....................................................

In which:

+ Revenue from volunteer contribution and grant from domestic organizations and individuals .........................................

+ Revenue from volunteer contribution and grant from foreign organizations and individuals........................................

+ Revenue from other sources....................................................................................

- Total revenue in the year.................................................

c) Contents of expenditure of Fund (Vietnam dong)

- Expenditure for Fund’s activities.............

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Total expenditure in the year.............................

4. Recommendations and proposals (if any).....

 

 

 

FOR FUND MANAGEMENT BOARD
(Position, signature and stamp)
Full name

Note

(1) Name of fund reported;

(2) Geographical name;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(4) The organizational consolidation of the fund, a number of people working at the fund; the implementation of duties and powers of organizations, persons holding position of fund managers; the formulation, issuance and implementation of regulations on operation of Fund….;

(5) Head office, means and equipment in service of Fund’s operation; increase or decrease compared with last year.

 

APPENDIX II

LIST OF WRITTEN PRESENTATION FORM APPICABLE TO STATE MANAGEMENT AGENCY
(Together with Circular No. 02/2013/TT-BNV dated April 10, 2013 of the Minister of Interior)

Form 1 - Dossier receipt slip

Form 2 - Decision to issue License of establishment and recognition of Fund Charter

Form 3 - Decision to recognize the Fund’s eligibility for operation and members of the Fund Management Board

Form 4 - Decision to recognize the members of the Fund Management Board

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Form 6 - Decision to permit the renaming and recognize the Fund Charter (amended and added)

Form 7 - Decision to recognize the Fund Charter (amended and added)

Form 8 - Decision to permit the Fund division

Form 9 - Decision to permit the Fund separation

Form 10 - Decision to permit the Fund consolidation

Form 11 - Decision to permit the Fund merger

Form 12 - Decision on Fund dissolution

Form 13 - Decision on temporary suspension of operation and use of Fund’s seal

Form 14 - Decision to permit the resume of Fund after its temporary suspension of operation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Form 1 - Dossier receipt slip

(1)
(2)
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: …./…..

(2)…, date … month …. 20…

 

DOSSIER RECEIPT SLIP

Full name: ..................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Received dossier from Mr (Mrs): ...............................................................................

Address:...................................................

Tel::......................................................

Subject:..........................................................

Dossier includes:(4)

1. ..................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................

3. ..................................................................................................................................  

......................................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

RECEIVER
(Signature and stamp (if any))
Full name

Note:

(1) Name of direct line agency or organization;

(2) Name of agency or organization receiving dossier;

(3) Geographical name;

(4) List all documents in dossier

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Form 2 - Decision to issue License of establishment and recognition of Fund Charter

(1)
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. …./…..

(2)…, date … month …. 20…

 

DECISION

to issue License of establishment and recognition of Fund Charter…(3)

ISSUE AUTHORITY (4)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to Decree No. 30/2012/ND-CP dated April 12, 2012 of the Government defining the organization and operation of social fund and charitable fund;

Pursuant to ……………………………………… (6)...................................................... ;

Considering the proposals from founders of Fund …(3)… and…(7) …,

DECIDES:

Article 1. Issue the License of establishment and recognition of Fund Charter ...(3)...issued together with this Decision.

Article 2. Fund...(3)...is given permission for operation after the ...(8)...recognizes the Fund is eligible for operation and the members of the Fund Management Board are recognized under the Fund Charter and regulations of law;

The Fund is under the state management of ...(9)... and ...(10)...in relation to the field of operation of Fund.

Fund …(3)…has its separate legal status, seal and account and ensures self-funding and facilities of operations;

Article 3. This Decision takes effect on the date of signature.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

POWER AND POSITION OF THE SIGNER AUTHORITY AND POSITION OF SIGNER
(Signature, stamp)
Full name

Note:

(1) Name of agency issuing the Decision;

(2) Geographical name;

(3) Name of Fund;

(4) Head of agency or organization issuing documents;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Document defining functions, duties and power of agency or organization issuing documents;

(6) Other legal documents directly related to the authority to permit the establishment of social fund and charitable fund: Circular guiding Decree No. 30/2012/ND-CP deciding the authorization for permitting the establishment of fund (if any) ...;

(7) Head of agency submitting document;

 (8) Competent agency permitting the fund establishment;

 (9) State management agency at the same level with the comptent agency issuing License of fund establishment or the state management agency of the comptent agency issuing License of fund establishment managing the main sector and field of operation of Fund;

(10) State management agencies at the same level with the competent agency issuing License of fund establishment or the state management agency of the competent agency issuing License of fund establishment in relation to the field of operation of Fund;

(11) Chief of office of agency issuing the decision;

 

Form 3 - Decision to recognize the Fund’s eligibility for operation and members of the Fund Management Board

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: …./…..

(2)…, date … month ….  20…

 

DECISION

to recognize the Fund’s eligibility for operation and members of the Fund Management Board …(3)

ISSUE AUTHORITY (4)

Pursuant to  …………………………………………..(5)............................................... '

Pursuant to Decree No. 30/2012/ND-CP dated April 12, 2012 of the Government defining the organization and operation of social fund and charitable fund;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Considering the proposals from the Fund Management Board  …(3)… and…(7) …,

DECIDES:

Article 1. Recognizing that the Fund...(3)...is eligible for operation

Article 2. Recognizing that the Fund Management Board …(3)…of tenure …(8)… including the following persons:

1. Mr (Mrs) ………………………….(9)……………………, ………..(10)....................... ;

2. ……………………………………………………………., .......................................

.................................................................................................................................

Article 3. This Decision takes effect on date of signature;

Article 4. Chairman of the Fund Management Board...(3)..., ...(7)..., …(11)…and Messrs. and Mesdames named in Article 2 are liable to execute this Decision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

POWER AND POSITION OF THE SIGNER POWER AND POSITION OF SIGNER
(Signature and stamp)
Full name

Note:

(1) Name of agency issuing the Decision;

(2) Geographical name;

(3) Name of Fund;

(4) Head of agency or organization issuing documents;

(5) Document defining functions, duties and power of agency or organization issuing documents; Document defining function, duties and power of agency and organization issuing document;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(7) Head of agency submitting document;

 (8) Ordinal number and period of tenure, for example: Tenure I (2012-2017);

(9) Full name;

(10) Title;

(11) Chief of office of agency issuing the decision;.

  

Form 4 - Decision to recognize members of the Fund Management Board (*)

(1)
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(2)…, date … month ….  20…

 

DECISION

to recognize members of the Fund Management Board …(3)

ISSUE AUTHORITY(4)

Pursuant to …………………………………………..(5)................................................... '

Pursuant to Decree No. 30/2012/ND-CP dated April 12, 2012 of the Government defining the organization and operation of social fund and charitable fund;

Pursuant to ……………………………………… (6)..................................................... ;

Considering the proposals from the Fund Management Board…(3)… and…(7) …,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Recognize the Fund Management Board …(3)…of tenure…(8)… including the following persons:

1. Mr (Mrs) ………………………….(9)……………………, …………..(10).................... ;

2. ……………………………………………………………., ........................................

..................................................................................................................................

Article 2. This Decision takes effect on date of signature;

Article 3. Chairman of the Fund Management Board...(3)..., ...(7)..., …(11)…and Messrs. and Mesdames named in Article 2 are liable to execute this Decision.

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Note:

(*)In case of change of member of the Fund Management Board before the end of tenure, specify full name and position of the replacing person and replaced person as specified in Article 1;

(1) Name of agency issuing the Decision;

(2) Geographical name;

(3) Name of Fund;

(4) Head of agency or organization issuing documents;

(5) Document defining functions, duties and power of agency or organization issuing documents;

Document defining functions, duties and power of agency or organization issuing documents;

(6) Other legal documents directly related to the authority to permit the establishment of social fund and charitable fund: Circular guiding Decree No. 30/2012/ND-CP deciding the authorization for permitting the establishment of fund (if any) ...;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 (8) Ordinal number and period of tenure, for example: Tenure I (2012-2017);

(9) Full name;

(10) Title;

(11) Chief of office of agency issuing the decision;

 

Form 5 - Decision to revoke License of establishment and recognition of Fund Charter

(1)
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: …./…..

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

DECISION

to revoke License of establishment and recognition of Fund Charter ...(3)...

ISSUE AUTHORITY (4)

Pursuant to …………………………………………..(5).......................................... '

Pursuant to Decree No. 30/2012/ND-CP dated April 12, 2012 of the Government defining the organization and operation of social fund and charitable fund;

Pursuant to …………………………(6).................................................................. ;

Considering the proposal of…………………………...(7).......................

DECIDES:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. The Fund...(3)...is responsible for returning its seal to …(9)

Article 3. This Decision takes effect on the date of signature.

Article 4....(10)..., ...(7)... và ...(11)... are liable to execute this Decision. 

 

 

 

POWER AND POSITION OF THE SIGNER
(Signature and stamp)
Full name

Note:

(1) Name of agency issuing the Decision;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(3) Name of Fund;

(4) Head of agency or organization issuing documents;

(5) Document defining functions, duties and power of agency or organization issuing documents;

(6) Other relevant legal documents;

(7) Head of agency submitting document;

(8) Reasons for revocation (under the provisions in Article 17 of Decree No. 30/2012/ND-CP);

(9) Name of competent agency as prescribed by law on management and use of seal;

(10) Organizations and individuals concerned;

(11) Chief of office of agency issuing the decision;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Form 6 - Decision to permit the renaming and recognize the Fund Charter (amended and added)

(1)
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: …./…..

(2)…, date … month ….  20…

 

DECISION

to permit the renaming of Fund …(3)…into Fund ...(4)…and recognize the Fund Charter (amended and added) ...(4)...

ISSUE AUTHORITY (5)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to Decree No. 30/2012/ND-CP dated April 12, 2012 of the Government defining the organization and operation of social fund and charitable fund;

Pursuant to …………………………………….(7)........................................................

Considering the proposal of Fund Management Board …(3)… and …(8)…,

DECIDES

Article 1. Permit the renaming of Fund…(3)…into Fund …(4)… and recognize the Fund Charter (amended and adding) …(4)…issued together with this Decision;

Article 2. This Decision takes effect on the date of signature.

Article 3. Chairman of Management Board of Fund ...(4)...and…(8)…are liable to execute this Decision.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

POWER AND POSITION OF THE SIGNER
(Signature and stamp)
Full name

Note:

(1) Name of agency issuing the Decision;

(2) Geographical name;

(3) Name of fund to be renamed;

(4) Name of fund after renamed;

(5) Head of agency or organization issuing documents;

(6) Document defining functions, duties and power of agency or organization issuing documents;

(7) Other relevant legal documents;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(9) Chief of office of agency issuing the decision;

 

Form 7 - Decision to recognize the Fund Charter (amended and added)

(1)
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: …./…..

(2)…, date … month …. 20…

 

DECISION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ISSUE AUTHORITY(4)

Pursuant to …………………………………………..(5)................................................ '

Pursuant to Decree No. 30/2012/ND-CP dated April 12, 2012 of the Government defining the organization and operation of social fund and charitable fund;

Pursuant to ……………………………………………….(6).........................................

Considering the proposal of Fund Management Board …(3)… and …(7)…,

DECIDES:

Article 1. Recognize the Charter (amended and added) of …(8)....time of Fund...(3)...issued together with this Decision;

Article 2. This Decision takes effect on the date of signature.

Article 3. Chairman of Management Board of Fund ...(3)..., …(7)… and …(9)…is liable to execute this Decision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

POWER AND POSITION OF THE SIGNER
(Signature and stamp)
Full name

Note:

(1) Name of agency issuing the Decision;

(2) Geographical name;

(3) Name of Fund;

(4) Head of agency or organization issuing documents;

(5) Document defining functions, duties and power of agency or organization issuing documents;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(7) Head of agency submitting document;

(8) Specify the number of time of amending and adding the Fund Charter;

(9) Chief of office of agency issuing the decision;.

 

Form 8 - Decision to permit the Fund division

(1)
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: …./…..

(2)…, date … month …. 20…

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DECISION

On division of Fund...(3)...  into Fund …(4)...and Fund…(5)… and recognition of Charter of Fund ...(4)... and Fund ...(5)

ISSUE AUTHORITY (6)

Pursuant to …………………………………………..(7)............................................... '

Pursuant to Decree No. 30/2012/ND-CP dated April 12, 2012 of the Government defining the organization and operation of social fund and charitable fund;

Pursuant to ……………………………………………….(8).........................................

Considering the proposal of Fund Management Board …(3)… and …(7)…,

DECIDES:

Article 1. Permit the division of Fund …(3)…into Fund …(4)…and Fund…(5)…and recognize the Charter of Fund ...(4)... and Fund...(5)...  issued together with this Decision;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Fund ...(4)... and Fund …(5)…are given permission for operation after having been given a recognition of eligibility for operation and members of Fund Management Board by ...(10)... under the Fund Charter and regulations of law;

Fund...(4)...  and Fund …(5)…are under the state management of …(11)… and …(12)… related to the field of operation of Fund;

Fund …(4)… and Fund …(5)…have separate legal status, seal and account and ensures self-funding and facilities of operation;

Article 4. This Decision takes effect on the date of signature.

Article 5. The Management Board of Fund …(3)…, Fund …(4)…, Fund…(5)…, …(9)… and …(13)…are liable to execute this Decision.

 

 

 

POWER AND POSITION OF THE SIGNER
(Signature and stamp)
Full name

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(1) Name of agency issuing the Decision;

(2) Geographical name;

(3) Name of Fund to be divided;

(4) (5) Name of newly-divided Fund;

(6) Head of agency or organization issuing documents;

(7) Document defining functions, duties and power of agency or organization issuing documents;

(8) Other legal documents directly related to the authority to permit the establishment of social fund and charitable fund: Circular guiding Decree No. 30/2012/ND-CP deciding the authorization for permitting the establishment of fund (if any) ...;

 (9) Head of agency submitting document;

(10) Competent agency permitting the fund establishment;;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(11) State management agency at the same level with the comptent agency issuing License of fund establishment or the state management agency of the comptent agency issuing License of fund establishment managing the main sector and field of operation of Fund;

(12) State management agencies at the same level with the competent agency issuing License of fund establishment or the state management agency of the competent agency issuing License of fund establishment in relation to the field of operation of Fund;

(13) Chief of office of agency issuing the decision;.

 

Form 9 - Decision to permit the Fund separation

(1)
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: …./…..

(2)…, date … month …. 20…

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DECISION

On separation of Fund...(3)...  into Fund ...(3)... and Fund ...(4)...and recognition of Charter (amended and added) of Fund ...(3)... and Fund ...(4)...

ISSUE AUTHORITY(5)

Pursuant to …………………………………………..(6).............................................. '

Pursuant to Decree No. 30/2012/ND-CP dated April 12, 2012 of the Government defining the organization and operation of social fund and charitable fund;

Pursuant to ……………………………………………….(7)........................................

Considering the proposal of Fund Management Board …(3)… and …(8)…,

DECIDES:

Article 1. Permit the separation of Fund ...(3)...into Fund ...(3)... and Fund ...(4)...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Within 30 (thirty) days after the effective date of this Decision, the Fund ...(3)...shall transfer a part of property, finance, organization, personnel, right and obligations to the Fund...(4)...

Article 4. The Fund ...(4)...is given permission for operation after having been given a recognition of eligibility for operation and members of Fund Management Board by ...(9)... under the Fund Charter and regulations of law;

The Fund is under the state management of ...(10)... and ...(11)...in relation to the field of operation of Fund.

Fund …(4)…has its separate legal status, seal and account and ensures self-funding and facilities of operations;

Article 5. This Decision takes effect on the date of signature.

Article 6. Chairman of Management Board of Fund ...(3)...and …(4)…are liable to execute this Decision.

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Note:

(1) Name of agency issuing the Decision;

(2) Geographical name;

(3) Name of fund to be separated;

(4) Name of newly-separated Fund;

(5) Head of agency or organization issuing documents;

(6) Document defining functions, duties and power of agency or organization issuing documents;

(7) Other legal documents directly related to the authority to permit the establishment of social fund and charitable fund: Circular guiding Decree No. 30/2012/ND-CP deciding the authorization for permitting the establishment of fund (if any) ...;

(8) Head of agency submitting document;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(10) State management agency at the same level with the comptent agency issuing License of fund establishment or the state management agency of the comptent agency issuing License of fund establishment managing the main sector and field of operation of Fund;

(11) State management agencies at the same level with the competent agency issuing License of fund establishment or the state management agency of the competent agency issuing License of fund establishment in relation to the field of operation of Fund;

(12) Chief of office of agency issuing the decision;.

 

Form 10 - Decision to permit the Fund consolidation

(1)
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: …./…..

(2)…, date … month …. 20…

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DECISION

on consolidation of Fund …(3)... and Fund …(4)...into Fund …(5)... and recognition of Charter of Fund …(5)...

ISSUE AUTHORITY (6)

Pursuant to ……………………………………………(7)............................................... ;

Pursuant to Decree No. 30/2012/ND-CP dated April 12, 2012 of the Government defining the organization and operation of social fund and charitable fund;

Pursuant to ……………………………………………(8).............................................. ;

Considering the proposal of Chairman of Management Board of Fund…(3)..., Fund …(4)... and…(9)...,

DECIDES:

Article 1. Permit the consolidation of Fund …(3)... and Fund ...(4)...into Fund ...(5)...and recognize the Charter of Fund ...(5)....issued together with this Decision;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Within 30 (thirty) days after the effective date of this Decision, Fund…(3)…and Fund …(4)... shall transfer its property, finance, organization, personnel, rights and obligations to Fund ...(5)... and terminate its existence and operation and return its seal to the competent agency as prescribed by law;

Article 3. Fund …(5)…is given permission for operation after having been given a recognition of eligibility for operation and members of Fund Management Board by ...(10)... under the Fund Charter and regulations of law and is under the state management of …(11)... and…(12)...in relation to field of operation of Fund;

Fund …(5)…has its separate legal status, seal and account and ensures self-funding and facilities of operations;

Article 4. This Decision takes effect on the date of signature.

Article 5. Chairman of Management Board of Fund ...(3)..., Fund …(4)..., Fund …(5)..., …(9)..., và …(13)... are liable to execute this Decision.

 

 

 

POWER AND POSITION OF THE SIGNER
(Signature and stamp)
Full name

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(1) Name of agency issuing the Decision;

(2) Geographical name;

(3) (4) Name of fund to be consolidated;

(5) Name of newly-consolidated Fund;

(6) Head of agency or organization issuing documents;

(7) Document defining functions, duties and power of agency or organization issuing documents;

(8) Other legal documents directly related to the authority to permit the establishment of social fund and charitable fund: Circular guiding Decree No. 30/2012/ND-CP deciding the authorization for permitting the establishment of fund (if any) ...;

(9) Head of agency submitting document;

(10) Competent agency permitting the fund establishment;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(12) State management agencies at the same level with the competent agency issuing License of fund establishment or the state management agency of the competent agency issuing License of fund establishment in relation to the field of operation of Fund;

(13) Chief of office of agency issuing the decision; 

 

Form 11 - Decision to permit the Fund merger

(1)
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: …./…..

(2)…, date … month …. 20…

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

On merger of Fund...(3)...with Fund ...(4)...and recognition of Charter (amended and added) of Fund ...(4)...

ISSUE AUTHORITY(5)

Pursuant to …………………………… (6).............................................................. ;

Pursuant to Decree No. 30/2012/ND-CP dated April 12, 2012 of the Government defining the organization and operation of social fund and charitable fund;

Pursuant to …………………………………………….(7)........................................ ;

Considering the proposal of Chairman of Management Board of Fund…(3)..., Fund …(4)... and…(8)...,

DECIDES:

Article 1. Permit the merger of Fund …(3)... with Fund ...(4)...and recognize the Charter of Fund ...(4)....issued together with this Decision;

Article 2. Within 30 (thirty) days after the effective date of this Decision, Fund…(3)…and Fund …(3)... shall transfer its entire property, finance, organization, personnel, rights and obligations to Fund ...(4)... and terminate its existence and operation and return its seal to the competent agency as prescribed by law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Chairmen of Management Board of Fund ...(3)..., Fund …(4)..., Fund …(8)...and …(9)...are liable to execute this Decision.

 

 

 

POWER AND POSITION OF THE SIGNER
(Signature and stamp)
Full name

Note:

(1) Name of agency issuing the Decision;

(2) Geographical name;

(3) Name of fund merged;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(5) Head of agency or organization issuing documents;

(6) Document defining functions, duties and power of agency or organization issuing documents;

(7) Other legal documents directly related to the authority to permit the establishment of social fund and charitable fund: Circular guiding Decree No. 30/2012/ND-CP deciding the authorization for permitting the establishment of fund (if any) ...;

(8) Head of agency submitting document;

(9) Chief of office of agency issuing the decision;

 

Form 12 - Decision on Fund dissolutionForm 12 - Decision on Fund dissolution

(1)
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(2)…, date … month …. 20…

 

DECISION

on Fund dissolution…(3)

ISSUE AUTHORITY(4)

Pursuant to …………………………… (5).............................................................. ;

Pursuant to Decree No. 30/2012/ND-CP dated April 12, 2012 of the Government defining the organization and operation of social fund and charitable fund;

Pursuant to …………………………………………….(7)........................................ ;

Considering the proposal of …(7)... and…(8)...,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Dissolve and retrieve Decision No. ... date ... month…year….of….on issue of License of establishment and recognition of Charter of Fund …(3)

Article 2. Fund …(3)…shall return its seal to the agency ...(9)... and terminate its operation from the effective date of this Decision;

Article 3. This Decision takes effect on the date of signature.

Article 4.

Chairmen of Management Board of Fund ...(3)..., Fund …(8)... and Fund …(10)... are liable to execute this Decision.

 

 

 

POWER AND POSITION OF THE SIGNER
(Signature and stamp)
Full name

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(1) Name of agency issuing the Decision;

(2) Geographical name;

(3) Name of Fund dissolved;

(4) Head of agency or organization issuing documents;

(5) Document defining functions, duties and power of agency or organization issuing documents;

(6) Other legal documents directly related to the authority to permit the establishment of social fund and charitable fund: Circular guiding Decree No. 30/2012/ND-CP deciding the authorization for permitting the establishment of fund (if any) ...;

(7) Where the Fund dissolves itself, record that considering the proposal of Chairman of the Fund Management Board for dissolution; where the fund is dissolved, record that considering the result of the competent state agency which concludes that the Fund has violated regulations of law;

(8) Head of agency submitting document;

(9) Name of competent agency as prescribed by law on management and use of seal;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Form 13 - Decision on temporary suspension of operation and use of Fund’s seal

(1)
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: …./…..

(2)…, date … month …. 20…

 

DECISION

On temporary suspension of operation and use of Fund’s seal…(3)...

ISSUE AUTHORITY (4)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to Decree No. 30/2012/ND-CP dated April 12, 2012 of the Government defining the organization and operation of social fund and charitable fund;

Pursuant to …………………………………………….(6)........................................... ;

Considering the proposal of …(7)... and…(8)...,

DECIDES:

Article 1. Temporarily suspend the operation and use of seal of Fund ...(3)...within ...(9)...(From date…month…year to the end of date…month…year…).

Article 2. During the time of temporary suspension, the Fund…(3)...must not organize activities to solicite donation and receive grant and carry out the grant. The Fund…(3)...is responsible for hand over its seal to the state management agency as prescribed by law;

Article 3. This Decision takes effect on the date of signature.

Article 4. Chairman of Management Board of Fund ...(3)..., Fund …(8)... and Fund …(10)... are liable to execute this Decision.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

POWER AND POSITION OF THE SIGNER
(Signature and stamp)
Full name

Note:

(1) Name of agency issuing the Decision;

(2) Geographical name;

(3) Name of Fund;

(4) Head of agency or organization issuing documents;

(5) Document defining functions, duties and power of agency or organization issuing documents;

(6) Other relevant legal documents;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(8) Head of agency submitting document;

(9) Specify the duration of the temporary suspension of operation (from 03 to 06 months under the provisions in Article 37 of Decree 30/2012/ND-CP);

(10) Chief of office of agency issuing the decision;.

 

Form 14 - Decision to permit the resume of Fund after its temporary suspension of operation

(1)
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: …./…..

(2)…, date … month …. 20…

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DECISION

on permitting the resume of Fund

ISSUE AUTHORITY(4)

Pursuant to …………………………… (5).................................................................;

Pursuant to Decree No. 30/2012/ND-CP dated April 12, 2012 of the Government defining the organization and operation of social fund and charitable fund;

Pursuant to …………………………………………….(6).......................................... ;

Considering the proposal of Chairman of Fund Management Board …(3)... and…(7)...,

DECIDES:

Article 1. Permit the Fund ...(3)...to resume its operation since date...month ... năm ...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3.

Chairmen of Management Board of Fund ...(3)..., Fund …(7)... and Fund …(8)... are liable to execute this Decision.

 

 

 

POWER AND POSITION OF THE SIGNER
(Signature and stamp)
Full name

Note:

(1) Name of agency issuing the Decision;

(2) Geographical name;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(4) Head of agency or organization issuing documents;

(5) Document defining functions, duties and power of agency or organization issuing documents;

(6) Other relevant legal documents;

(7) Head of agency submitting document;

(8) Chief of office of agency issuing the decision;.

 

Form 15 - Annual report on organization, operation and management of social fund and charitable fund (*)

(1)
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(2)…, date … month …. 20…

 

REPORT

On organization, operation and management of social fund and charitable fund of the year...(3)...

I. Organization, operation and management of social fund and charitable fund

1. Organization

a) Total number of funds in the area:.................................

In which:

- Fund with provincial-level scope of operation:.....................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Fund with communal-level scope of operation: ...........................................................................................

b) A number of newly established funds in the year: ...........................................................................................

In which:

- Fund with provincial-level scope of operation: .........................................................................................

- Fund with district-level scope of operation:.......................

- Fund with communal-level scope of operation:..................................

c) Total number of people working at the Fund: .............................................................................................

In which:

- Fund with provincial-level scope of operation: .........................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Fund with communal-level scope of operation:.....................

d) Total number of funds having nation-wide and inter-provincial scope of operation with their branches and representative offices located at locality:

2. Operation

…………………………………………………….. (4).................................................

3. Finance

a) Source of funds (Vietnam dong)

- Funds transferred from previous year:.....................

- Revenue generated in the year:............

 In which:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 :........................................

+ Revenue from volunteer contribution and grant from foreign organizations and individuals.........................................

:.......................................

+ Revenue from other sources:...................

- Total revenue in the year: ....................................................................................  

b) Contents of expenditure of Fund (Vietnam dong)

- Expenditure for activities of Fund:........................

- Expenditure for management activities of Fund:...........................

- Total expenditure in the year::.................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 (Based on functions, duties and power of agencies and organizations that report the implementation of duties specified in Article 45 of Decree No. 30/2012/ND-CP).

III. GENERAL EVALUATION, RECOMMENDATION AND PROPOSAL

1. Results obtained

...................................................................................................................................

2. Shortcomings and limitations

...................................................................................................................................

3. Recommendation and proposal

...................................................................................................................................

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

POWER AND POSITION OF THE SIGNER
(Signature and stamp)
Full name

Note:

(*)Applicable to People’s Committee at all levels, Service of Interior and Division of Interior;

(1) Name of agency making report;

(2) Geographical name;

(3) Specify the reporting year;

(4) Specify outstanding and typical activities of funds within management areas;

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 02/2013/TT-BNV ngày 10/04/2013 hướng dẫn Nghị định 30/2012/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


51.310

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!