Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 89/TB-BTC ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch phát triển Thời báo Tài chính Việt Nam đến năm 2015 và định hướng tới năm 2020

Số hiệu: 89/TB-BTC Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Đức Chi
Ngày ban hành: 20/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 89/TB-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO BỘ VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THỜI BÁO TÀI CHÍNH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG TỚI NĂM 2020

Ngày 24/1/2013, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đã chủ trì cuộc họp triển khai Quyết định số 3319/QĐ-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển Thời báo Tài chính Việt Nam đến năm 2015 và định hướng tới năm 2020. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thời báo TCVN, Tổng cục Thuế, Tng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, y ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ TCCB, Vụ KHTC, Cục TH&TKTC, Tập đoàn Bảo Việt và SCIC.

Sau khi nghe Thời báo Tài chính Việt Nam báo cáo về các nội dung cần triển khai Kế hoạch, ý kiến thảo luận của các đồng chí tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Vũ Thị Mai có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thời báo Tài chính Việt Nam khẩn trương triển khai một số công việc sau:

1.1. Xây dựng chương trình triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển Thời báo Tài chính Việt Nam theo Quyết định số 3319/QĐ-BTC , trong đó cần xác định nhiệm vụ cụ thể, phân công, phân nhiệm cho từng phòng, từng cán bộ của đơn vị để thực hiện. Định kỳ có báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện cùng với việc sơ kết, tổng kết công tác 6 tháng, hàng năm của đơn vị.

1.2. Chủ động bàn bạc, trao đổi thống nhất với các đơn vị liên quan trong việc phát hành, các hợp đồng tuyên truyền, quảng cáo, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục...; ký kết các hợp đồng để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền của Bộ cũng như của các đơn vị, bảo đảm nguyên tắc Thời báo phải có sản phẩm cụ thể, bảo đảm quyền lợi của các bên liên quan.

1.3. Chủ động triển khai việc cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ phóng viên, biên tập viên, có kế hoạch cụ thể về việc đào tạo lại lực lượng làm nội dung; xây dựng, phát triển đội ngũ cộng tác viên theo đúng các giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch, báo cáo Bộ trước tháng 4/2013.

Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ nghiên cứu, đề xuất phương án thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện theo thời gian phù hợp. Căn cứ vào nhu cầu phát triển và năng lực hoạt động của Thời báo trong từng thời kỳ.

1.4. Xây dựng Kế hoạch tự chủ tài chính giai đoạn 2013 - 2015, Định mức trang cấp trang thiết bị phục vụ hoạt động tác nghiệp của phóng viên; thống nhất với Vụ Kế hoạch Tài chính để trình Bộ xem xét, quyết định trong quý I/2013.

- Tính toán, đề xuất việc xử lý các khoản công nợ cũ, bàn bạc thống nhất với Vụ Kế hoạch Tài chính để trình Bộ phương án xử lý trong quý I/2013 (có thể kết hợp tính toán, xem xét trong quá trình xây dựng quy chế tài chính).

2. Các đơn vị có hệ thống dọc, các doanh nghiệp thuộc Bộ:

2.1. Các đơn vị có hệ thống dọc (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước):

- Chủ động xây dựng nội dung cần tuyên truyền trong từng năm của đơn vị mình trên Thời báo Tài chính. Từ đó, đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với Thời báo Tài chính về việc xây dựng các tuyến tin, bài...; thống nhất các nội dung cần triển khai và ký kết hợp đồng đthực hiện.

- Căn cứ mục tiêu phát hành trong ngành đã được Bộ phê duyệt tại Quyết định số 3319/QĐ-BTC , chủ động cân đi, bố trí kinh phí để bảo đảm thực hiện việc phát hành theo đúng Quyết định của Bộ trưởng.

2.2. Các doanh nghiệp thuộc Bộ, Tập đoàn Bảo Việt, SCIC chủ động tạo điều kiện, phối hợp với Thời báo Tài chính trong công tác phát hành, tuyên truyền, quảng cáo, bảo đảm rõ nội dung công việc, trách nhiệm và thực hiện tốt nội dung tuyên truyền.

3. Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính và các đơn vị liên quan thuộc Bộ: Căn cứ những nhiệm vụ đã được giao trong Kế hoạch, chủ động phối hợp chặt chẽ với Thời báo Tài chính để triển khai các công việc có liên quan. Trong đó:

3.1. Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Thời báo Tài chính trong công tác tổ chức, nhân sự, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ theo quy định.

3.2. Vụ Kế hoạch Tài chính phối hợp với Thi báo Tài chính:

- Thực hiện thẩm định Kế hoạch tự chủ tài chính giai đoạn 2013 - 2015, Định mức trang cấp trang thiết bị phục vụ hoạt động tác nghiệp của phóng viên; trình Bộ xem xét, quyết định trong quý I/2013.

- Tính toán, đề xuất việc xử lý các khoản công nợ cũ để trình Bộ phương án xử lý trong quý I/2013.

3.3. Cục Tin học và Thống kê Tài chính:

- Khẩn trương hoàn thiện việc lắp đặt và vận hành cơ sở hạ tầng kỹ thuật; hỗ trợ, phối hợp với Thời báo Tài chính trong việc quản trị hệ thống, xây dựng Quy chế phối hợp trong việc vận hành Thời báo Tài chính Việt Nam điện tử để chính thức đi vào hoạt động trong quý I/2013.

- Phối hợp với Thời báo Tài chính trong việc trang bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin theo nội dung đã được Bộ phê duyệt tại Quyết định số 3319/QĐ-BTC .

4. Ngoài các nội dung cụ thể nêu trên, căn cứ các nhiệm vụ, giải pháp đã được Bộ phê duyệt tại Quyết định số 3319/QĐ-BTC , các đơn vị thuc Bộ chủ động triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, bảo đảm hoàn thành tốt những mục tiêu đã đề ra trong Kế hoạch.

Thừa lệnh Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ xin thông báo để Thủ trưởng các đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
-
Thời báo TCVN, TCT, TCHQ, Tổng cục DTNN, KBNN, y ban CKNN, Vụ TCCB, Vụ KHTC, Cục TH&TKTC, Tập đoàn Bảo Việt, SCIC;
-
Lưu: VT, VP (ĐVTr).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn
Đức Chi

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 89/TB-BTC ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch phát triển Thời báo Tài chính Việt Nam đến năm 2015 và định hướng tới năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.136
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.19.57