Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 813/TB-TĐC Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Người ký: Trần Văn Vinh
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 813/TB-TĐC

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NĂM 2012 - 2013

Ngày 06/4/2012, tại Trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2011 và phương hướng triển khai năm 2012 - 2013.

Thành phần tham dự Hội nghị:

- Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố;

- Các tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập, tổ chức chứng nhận đã được cấp Giấy xác nhận;

- Một số cơ quan hành chính nhà nước đã và đang triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo ISO 9001;

- Các cơ quan, tổ chức liên quan.

Nội dung tại Hội nghị:

- Đánh giá tổng kết tình hình xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định tại Quyết định 144/2006/QĐ-TTg và Quyết định 118/2009/QĐ-TTg trong năm 2011, từ năm 2006 đến nay và phương hướng triển khai năm 2012 - 2013;

- Giới thiệu các nội dung chính trong Thông tư số 09/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 và Thông tư số 27/2011/TT-BKHCN ngày 04/10/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Giới thiệu mô hình khung HTQLCL cho cơ quan hành chính ngành dọc đóng tại địa phương trực thuộc Bộ Tài chính;

- Phát biểu tham luận của một số Bộ, ngành, địa phương và ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị về các thuận lợi, kinh nghiệm xây dựng, áp dụng và các khó khăn, vướng mắc để thống nhất phương hướng triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Kết luận tại Hội nghị:

Để triển khai Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg đúng nội dung và tiến độ quy định, thực hiện chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo kết luận tại Hội nghị như sau:

1. Về triển khai thực hiện theo quy định tại Thông tư số 27/2011/TT-BKHCN:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh khẩn trương nghiên cứu, triển khai thực hiện việc xác định, phân loại thủ tục hành chính để các cơ quan hành chính nhà nước có căn cứ triển khai, hoàn thành việc xây dựng và áp dụng HTQLCL.

- Phạm vi xây dựng và áp dụng HTQLCL: toàn bộ thủ tục hành chính được công bố theo kết quả của Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; khuyến khích xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với các hoạt động nội bộ, hoạt động khác của cơ quan để hỗ trợ, phục vụ cho việc thực hiện thủ tục hành chính, quá trình quản lý nội bộ của cơ quan.

- Việc xây dựng, áp dụng HTQLCL tại UBND cấp huyện và các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện: căn cứ vào danh mục thủ tục hành chính do UBND cấp tỉnh xác định, phân loại và điều kiện thực tế tại địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND cấp tỉnh quyết định hình thức xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với UBND cấp huyện và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn, đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí ngân sách nhà nước.

- Các cơ quan hành chính nhà nước đã xây dựng và áp dụng chung một HTQLCL bao gồm cả các cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc: căn cứ quy định tại Thông tư số 27/2011/TT-BKHCN, tình hình thực tế xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL để xem xét, quyết định việc xây dựng và áp dụng HTQLCL độc lâp cho các cơ quan trực thuộc, bảo đảm tính hiệu lực của việc áp dụng HTQLCL.

- Khuyến khích các đơn vị, tổ chức sự nghiệp xây dựng và áp dụng HTQLCL. Tuy nhiên, hoạt động đánh giá và cấp giấy chứng nhận sẽ do tổ chức chứng nhận thực hiện.

- Các thủ tục hành chính phải được cơ quan hành chính nhà nước thực hiện việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo quy định tại Thông tư số 27/2011/TT-BKHCN nhưng hiện tại chưa phát sinh yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân: cơ quan hành chính nhà nước vẫn phải thực hiện xây dựng HTQLCL để áp dụng cho các thủ tục hành chính này theo đúng quy định, bố trí cán bộ để sẵn sàng thực hiện khi có yêu cầu; tổ chức chứng nhận vẫn tiến hành đánh giá chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; cơ quan hành chính đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận khi đã được tổ chức chứng nhận xác định phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

- Kể từ ngày 01/01/2012, cơ quan hành chính nhà nước chỉ được cấp Giấy chứng nhận khi đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với toàn bộ thủ tục hành chính theo quy định. Do đó, các cơ quan đã xây dựng và áp dụng HTQLCL trước ngày 01/01/2012 nhưng chưa tiến hành đánh giá chứng nhận, cần nghiên cứu các quy định tại Thông tư số 27/2011/TT-BKHCN để lập kế hoạch triển khai theo đúng quy định.

Đồng thời, theo quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, kể từ ngày 01/01/2012, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận phải bao gồm bản cam kết đã xây dựng, áp dụng HTQLCL đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Do đó, đề nghị các cơ quan hành chính nhà nước nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định.

2. Về xây dựng, phê duyệt kế hoạch triển khai:

- Tại Trung ương, 09 Bộ, ngành gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam chưa xây dựng và phê duyệt kế hoạch triển khai áp dụng cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

- Tại địa phương:

+ 05/63 tỉnh, thành phố gồm: Hồ Chí Minh, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Trà Vinh chưa xây dựng và phê duyệt kế hoạch triển khai áp dụng tại tỉnh, thành phố.

+ 08/63 tỉnh, thành phố gồm: Kon Tum, Quảng Nam, Vĩnh Phúc, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cao Bằng, Hòa Bình, Nghệ An, Quảng Ngãi đã xây dựng và phê duyệt kế hoạch triển khai áp dụng tại tỉnh, thành phố nhưng chưa dự trù kinh phí theo quy định tại Thông tư số 159/2010/TT-BTC.

Do đó, đối với các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố chưa phê duyệt kế hoạch triển khai Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg, chưa dự trù kinh phí theo quy định tại Thông tư số 159/2010/TT-BTC: khẩn trương xây dựng, phê duyệt kế hoạch triển khai và dự trù kinh phí thực hiện và gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp chung, theo dõi theo quy định tại Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg.

3. Về việc công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng:

+ 02 Bộ có hệ thống cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương như Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp nhưng chưa công bố mô hình khung cho các cơ quan ngành dọc: đề nghị khẩn trương xây dựng, hoàn thành và công bố mô hình khung cho các cơ quan ngành dọc.

+ 02 Bộ, ngành có hệ thống cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương như Bộ Công an, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang hoàn chỉnh để công bố mô hình khung: đề nghị khẩn trương hoàn thành và công bố mô hình khung cho các cơ quan ngành dọc.

4. Về hoạt động phối hợp thực hiện, tổng hợp, báo cáo định kỳ:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ trong quá trình triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo tình hình triển khai thực hiện tại Bộ, ngành, tỉnh, thành phố về Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ mới nhận được báo cáo định kỳ tình hình thực hiện của 03 Bộ, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và 21 tỉnh, thành phố: Tiền Giang, Đắk Nông, Bình Phước, Yên Bái, Lào Cai, Đồng Nai, Điện Biên, Phú Yên, Phú Thọ, Lạng Sơn, Bình Dương, Quảng Nam, Kiên Giang, Khánh Hòa, Bắc Ninh, Đồng Tháp, Nam Định, Bến Tre, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Ninh Thuận. Các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố còn lại, Bộ Khoa học và Công nghệ chưa nhận được báo cáo định kỳ theo quy định tại Quyết định 118.

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thường xuyên thống kê, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện theo tiến độ, nội dung quy định tại Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg tại các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để biểu dương các cơ quan, đơn vị làm tốt và kiến nghị biện pháp xử lý đối với các cơ quan, đơn vị làm chưa tốt.

5. Về hoạt động tư vấn, đánh giá HTQLCL tại cơ quan hành chính nhà nước của các tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập, tổ chức chứng nhận:

- Nghiêm túc thực hiện theo các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan.

- Thực hiện tư vấn, đánh giá tại cơ quan hành chính nhà nước phải bảo đảm việc cơ quan xây dựng và áp dụng đối với toàn bộ thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư số 27/2011/TT-BKHCN.

6. Về kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL tại cơ quan hành chính nhà nước, hoạt động tư vấn, đánh giá:

- Các đơn vị chủ trì triển khai thực hiện Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg tại các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL tại cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành, tỉnh, thành phố; hoạt động tư vấn, đánh giá của các tổ chức tư vấn, tổ chức chứng nhận, chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá khi thực hiện việc tư vấn, đánh giá tại cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành, tỉnh, thành phố.

Báo cáo cơ quan cấp trên và Bộ Khoa học và Công nghệ để xử lý theo thẩm quyền đối với các vi phạm của cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, thành phố, tổ chức tư vấn, tổ chức chứng nhận, chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá trong quá trình triển khai thực hiện.

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL tại cơ quan hành chính nhà nước; hoạt động tư vấn, đánh giá của các tổ chức tư vấn, tổ chức chứng nhận, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm để nâng cao chất lượng của hoạt động này, nhằm đáp ứng các mục tiêu, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg, giúp cho các cơ quan hành chính nhà nước xây dựng và áp dụng HTQLCL một cách thuận lợi, tích cực.

7. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có gì vướng mắc, đề nghị liên hệ về Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để phối hợp thực hiện theo địa chỉ sau:

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 04.37911636; Fax: 04.37911635; Emai: vuhchq@tcvn.gov.vn

Trên đây là các nội dung đã được thống nhất tại Hội nghị ngày 06/4/2012, thực hiện chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo để các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố biết, nghiên cứu và triển khai thực hiện theo các quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở KHCN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Chi cục TĐC các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập, tổ chức chứng nhận đã được cấp GXN;
- Lưu VT, HCHQ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 813/TB-TĐC kết luận tại Hội nghị tổng kết hoạt động xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước năm 2011 và phương hướng triển khai ngày 21/05/2012 - 2013 do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.369

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74