Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 78/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về xây dựng Đề án Phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2020 phục vụ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 78/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 21/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC XÂY DỰNG ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC ĐẾN NĂM 2020 PHỤC VỤ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Ngày 20 tháng 02 năm 2013, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về việc xây dựng Đề án Phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2020 phục vụ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, các Bộ, cơ quan: Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Ngoại giao, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Chính phủ và Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ về Đề cương Đề án Phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2020 phục vụ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế (sau đây gọi là Đề án), ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Đề án cần cụ thể hoá các nhiệm vụ của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06 tháng 8 năm 2008 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đồng thời quán triệt các nội dung có liên quan của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị Trung ương 6 khoá XI thành các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển đội ngũ trí thức, quy định rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc tổ chức thực hiện Đề án, lập Danh mục các chính sách cần triển khai trong thời gian tới để thực hiện Đề án, cụ thể hoá trách nhiệm lãnh đạo của Đảng và nhiệm vụ của các đoàn thể trong việc phát triển đội ngũ trí thức.

2. Đề án cần đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ và giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (bám vào 05 nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW), rút ra một số kinh nghiệm về những việc đã làm được, chưa làm được, trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để phát triển và phát huy có hiệu quả vai trò của đội ngũ trí thức trong thời gian tới. Đề án không đánh giá lại khái quát về sự đóng góp, các mặt mạnh và hạn chế của đội ngũ trí thức, các nguyên nhân vì Nghị quyết số 27-NQ/TW đã nêu đầy đủ các nội dung này.

3. Nhiệm vụ và giải pháp của Đề án cần có tính khái quát, hệ thống, đồng thời được cụ thể hoá cho 08 nhóm trí thức trong các lĩnh vực chủ yếu sau đây:

- Trí thức trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ, trong các doanh nghiệp thuộc ngành kinh tế, trong giáo dục và đào tạo và y tế (Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông dự thảo nội dung này);

- Trí thức trong lĩnh vực văn học nghệ thuật (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dự thảo nội dung này);

- Trí thức trong các cơ quan Đảng và cơ quan quản lý nhà nước (Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương dự thảo nội dung này);

- Trí thức trong lực lượng vũ trang (Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chủ trì dự thảo nội dung này);

- Trí thức trong các hội (Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chủ trì dự thảo nội dung này);

- Trí thức trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao chủ trì dự thảo nội dung này);

- Trí thức lớn tuổi, nhất là số đã nghỉ hưu (Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam chủ trì dự thảo nội dung này);

- Sinh viên ở trong nước và lưu học sinh ở nước ngoài (Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì dự thảo nội dung này).

Đề nghị các Bộ, cơ quan chủ trì hoàn thiện dự thảo các nội dung liên quan như: Quy mô, trình độ, đặc thù, vị trí của đội ngũ trí thức ở các lĩnh vực nêu trên, nhu cầu phát triển, cống hiến của trí thức, các giải pháp để phát triển và phát huy đội ngũ trí thức, phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, hoạt động của 06 đoàn thể chính trị - xã hội phù hợp với đặc thù của 08 nhóm trí thức này, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo Đề án.

4. Bộ Ngoại giao chủ trì xây dựng báo cáo về bài học kinh nghiệm của nước ngoài trong xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức; gửi Ban soạn thảo và Ban Biên tập trước ngày 15 tháng 3 năm 2013 để tham khảo, hoàn thiện Đề án.

5. Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban soạn thảo Đề án do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Trưởng ban, thành viên là cấp Thứ trưởng của các Bộ, cơ quan liên quan đến 08 nhóm trí thức trong các lĩnh vực nêu trên và Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; hoàn thành trước ngày 26 tháng 02 năm 2013;

- Quyết định thành lập Tổ biên tập Đề án do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Tổ trưởng, thành viên là cán bộ cấp Vụ của các Bộ, cơ quan liên quan đến 08 nhóm trí thức trong các lĩnh vực nêu trên và Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; hoàn thành trước ngày 28 tháng 02 năm 2013;

- Xây dựng kế hoạch kinh phí thực hiện biên soạn Đề án.

6. Kế hoạch thực hiện Đề án (dự kiến):

- Ngày 27 tháng 02 năm 2013, tiếp tục họp về việc hoàn thiện Đề cương chi tiết Đề án tại trụ sở Chính phủ. Văn phòng Chính phủ mời đồng chí Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Đinh Thế Huynh tham dự họp để nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo;

- Cuối tháng 3 năm 2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân họp về Dự thảo Đề án lần 1; giữa tháng 4 năm 2013 họp lần 2. Trong tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2013, tổ chức một số buổi giới thiệu Dự thảo Đề án và nghe ý kiến góp ý của trí thức trong các lĩnh vực khác nhau.

- Cuối tháng 4 năm 2013, báo cáo đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Đinh Thế Huynh Dự thảo Đề án và tổ chức giới thiệu Đề án, lấy ý kiến góp ý của lãnh đạo một số địa phương, Bộ, ngành Trung ương và đoàn thể;

- Trước ngày 15 tháng 5 năm 2013, báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ cho ý kiến để hoàn thiện Dự thảo Đề án;

- Đầu tháng 6 năm 2013, Ban cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị Dự thảo Đề án.

7. Kinh phí cho việc xây dựng Đề án do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ,
các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo TW, Ban Tổ chức TW;
- Các Bộ: KH&CN, GD&ĐT, CA, QP, NV, NG, CT, VHTTDL, YT, GTVT, XD, TT&TT, NN&PTNT;
- Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam;
- Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, VPBCSĐCP,
Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3). TĐH 40

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 78/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về xây dựng Đề án Phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2020 phục vụ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.826
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6