Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 72/TB-VPCP kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 72/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 08/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN HỘI NGHỊ THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ VÀ ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM NĂM 2012

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, ngày 23 tháng 01 năm 2013 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã chủ trì bui làm việc giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác trong năm 2012, bàn trọng tâm phối hợp công tác năm 2013. Cùng dự có Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Vũ Trọng Kim, các Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn, lãnh đạo các ban, đơn vị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Ngoại giao, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đồng chí Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo kết quả phối hợp công tác năm 2012, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chính phủ; Đồng chí Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hp ý kiến của các Bộ, ngành về một số đề xuất, kiến nghị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ý kiến của các đại biểu dự họp; ý kiến phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, Thủ tướng Chính phủ kết luận hội nghị như sau:

1. Về đánh giá phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2012

Năm 2012, mặc dù nền kinh tế nước ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức trong bi cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó lường nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đóng góp tích cực, quan trọng và hiệu quả của MTTQ Việt Nam, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế, xã hội nước ta đã có chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tăng cường công tác phối hợp và đạt được hiệu quả thiết thực giúp Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã cùng với hệ thống chính trị động viên các tầng lớp nhân dân lao động cần cù, sáng tạo, kiên trì khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, góp phần thực hiện những mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Hệ thống Mặt trận tiếp tục có nhiều sáng kiến, tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp hoạt động giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam còn một số hạn chế sau: Việc phối hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân tuy có nhiều tiến bộ, nhưng nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân; vẫn còn những vụ việc, đơn thư giải quyết kéo dài, chưa dứt điểm được hoặc chưa nhận được sự phản hồi về việc tiếp thu ý kiến từ phía các cơ quan chức năng của Chính phủ. Một số cơ quan chủ trì soạn thảo gửi lấy ý kiến của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vào một số dự án luật với thời gian quá ngắn và thiếu tài liệu cần thiết theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Việc phối hp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và một số Bộ, ngành để giải quyết một số chính sách đối với cán bộ Mặt trận và các nội dung theo Thông báo số 21/TB-VPCP ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam còn có những việc tồn đọng, chưa giải quyết được, như: về phụ cấp trách nhiệm cho Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; các cơ chế chính sách cụ thể đối với người có uy tín, cốt cán đặc thù có ảnh hưởng lớn trong đồng bào dân tộc, tôn giáo và chế độ phụ cấp đối với Trưởng ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư...

2. Về nhiệm vụ phối hợp công tác năm 2013

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2013, công tác phối hợp của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cần tập trung vào các nội dung trọng tâm sau đây:

a) Phối hợp chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả hơn để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã đề ra cho năm 2013. Chính phủ, các Bộ, ngành và chính quyền địa phương cần chủ động phối hợp với MTTQ Việt Nam các cấp để thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2013.

b) Phối hợp xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, giải quyết các vấn đề xã hội để đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp nhân dân, trong đó có việc xây dựng thể chế, chính sách và tổ chức thực hiện, bảo đảm lợi ích thiết thực của người dân; đề xuất việc nghiên cứu sửa đổi các chính sách có liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân.

c) Tiếp tục phối hợp phát động thực hiện các phong trào thi đua, chú trọng xây dựng các tiêu chí cho các cuộc vận động bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Trong đó, năm 2013, hai bên phối hợp triển khai tốt các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Ngày vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

d) Các Bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong xây dựng chính sách, pháp luật, nhất là lấy ý kiến của MTTQ Việt Nam trước khi ban hành những chính sách mới, nhất là những chính sách liên quan đến quyền lợi của người dân.

3. Về một số đề xuất, kiến nghị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

a) Bộ Tài chính thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 10665/VPCP-V.III ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ, rà soát Đán “Hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội các dân tộc rất ít người giai đoạn 2012 - 2016”, hoàn thiện dự thảo Quyết định, sớm trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và cơ quan có liên quan, sớm hoàn tất cơ chế, chính sách hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn giai đoạn 2012 -2016, trình Thủ tướng Chính phủ.

b) Bộ Tài chính khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ trình việc sửa đổi Quyết định số 16/2005/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho tổ chức tôn giáo và chức sắc tôn giáo hoạt động tại Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2013; đồng thời chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định số 130/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ theo hướng nâng cao định mức chi đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong việc thăm hỏi, tặng quà đối với các đối tượng đặc thù do MTTQ Việt Nam trực tiếp vận động, nhất là với tchức giáo hội và chức sắc các tôn giáo, trình Thủ tướng Chính phủ.

Giao Bộ Tài chính bố trí một khoản chi bồi dưỡng đối với Thành viên các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong dự toán kinh phí từ ngân sách nhà nước hàng năm của y ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

c) Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, ưu tiên bố trí vốn theo tiến độ thực hiện Dự án xây dựng trụ sở Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam.

d) Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong quý I năm 2013, trình Thủ tướng Chính phủ quy định về phụ cấp trách nhiệm cho Ủy viên Ủy ban Trung ương và Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và phụ cấp đối với cán bộ Mặt trận.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện chế độ phụ cấp đối với Trưởng ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

đ) Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nghiên cứu khảo sát các mô hình tốt về trường dạy nghề, cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở chăm sóc sức khỏe người nghèo, người tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS, bệnh nhân phong, tâm thần... của các tôn giáo, đề xuất việc làm thí đim đnhân rộng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

e) Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ và các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình phối hp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong các hoạt động tham gia sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và triển khai dự án sửa đổi Luật MTTQ Việt Nam. Lưu ý coi trọng việc tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, các cá nhân tiêu biu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài thông qua hệ thống và các hoạt động của MTTQ Việt Nam.

Bộ Tư pháp phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong việc lấy ý kiến tham gia đối với các văn bản quy phạm pháp luật trước khi ban hành.

g) Bộ Nội vụ thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề xuất, kiến nghị với Ban Tổ chức Trung ương Đảng trình cấp có thm quyền xem xét, quyết định chỉ tiêu cán bộ chuyên trách cho Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo cấp tỉnh.

h) Bộ Ngoại giao chủ trì, cùng các Bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, tham gia tích cực các hoạt động theo đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

i) Giao Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban, Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong quý I năm 2013 tchức họp Ban Chỉ đạo đtriển khai nhiệm vụ được giao.

k) Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan có liên quan trong tháng 5 năm 2013 tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 06/2008/CT-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 cho phù hợp.

l) Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan có liên quan dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 102/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2008 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao, trình Thủ tướng Chính phủ đồng thời với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo kết luận Hội nghị đến Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các Bộ, cơ quan, các địa phương để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND, UBMTTQ các tnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Ban Dân vận Trung ương
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, V.III (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 72/TB-VPCP kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.232
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234