Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 63/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn năm 2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 63/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 09/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 63/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI HỘI NGHỊ ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2010

Ngày 25 tháng 02 năm 2010, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã chủ trì Hội nghị Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn năm 2010. Tham dự có các đồng chí thành viên Ủy ban và đại diện các cơ quan chức năng của các Bộ, ngành liên quan.

Sau khi nghe thường trực Ủy ban báo cáo đánh giá kết quả hoạt động công tác tìm kiếm cứu nạn (TKCN) năm 2009, phương hướng năm 2010, kết quả triển khai thực hiện Dự án “Hiện đại hóa tổ chức, phương tiện kỹ thuật và công nghệ phục vụ công tác TKCN và an toàn dân sự tại Việt Nam”; ý kiến của các thành viên Ủy ban, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận:

Thống nhất với báo cáo của thường trực Ủy ban về kết quả hoạt động công tác TKCN năm 2009, phương hướng năm 2010 và kết quả triển khai thực hiện Dự án “Hiện đại hóa tổ chức, phương tiện kỹ thuật và công nghệ phục vụ công tác TKCN và an toàn dân sự tại Việt Nam”. Năm 2009, Ủy ban Quốc gia TKCN đã làm được nhiều việc, hoạt động của Ủy ban ngày càng nền nếp; công tác chỉ đạo, điều hành có hiệu lực và hiệu quả; hệ thống tổ chức TKCN các cấp được kiện toàn một bước, các đồng chí thành viên Ủy ban đã nêu cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả; đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác TKCN, ứng phó thiên tai, thảm hoạ đạt được nhiều kết quả, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Năm 2010, để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, thảm hoạ và TKCN có hiệu quả, Ủy ban Quốc gia TKCN, các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện tốt các công việc sau đây:

1. Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn:

- Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền để chính quyền các cấp, các tổ chức, cơ quan, đơn vị và mọi người dân hiểu, nhận thức được đúng, đầy đủ về những ảnh hưởng, tác động, tác hại của biến đổi khí hậu, thiên tai, thảm họa đối với môi trường cũng như cuộc sống của con người và các văn bản pháp luật, những quy định liên quan; dự báo chính xác những diễn biến và khả năng xảy ra thiên tai, thảm họa …, qua đó nâng cao ý thức cảnh giác, có kế hoạch hành động, phương án phòng, chống, ứng phó, TKCN hiệu quả.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan tập trung xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các quy chế, quy định về lĩnh vực TKCN, làm cơ sở cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chặt chẽ, thống nhất, hiệu quả, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật về phối hợp với các nước và tổ chức quốc tế về lĩnh vực TKCN, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa. Tổ chức đoàn đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của một số nước trong khu vực, trước hết là Trung Quốc và các nước ASEAN.

- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo TKCN các Bộ, ngành, Ban Chỉ huy TKCN các địa phương thực hiện nghiêm việc xây dựng kế hoạch hành động, phương án chuẩn bị lực lượng, phương tiện TKCN, ứng phó thiên tai thảm họa, công tác huấn luyện, diễn tập (nhất là những phương án phòng, chống, ứng phó, xử lý sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại; sự cố sập nhà cao tầng; sự cố tràn dầu nghiêm trọng …). Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém để khắc phục, bảo đảm cho việc phòng, chống, ứng phó thiên tai, thảm họa và TKCN đạt kết quả cao.

- Chỉ đạo, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng, bảo quản trang thiết bị, phương tiện TKCN tại các Bộ, ngành, địa phương. Rà soát, tính toán lại các dự án, công trình cần đầu tư trong kế hoạch ngân sách năm 2010 để trình Thủ tướng Chính phủ ứng vốn kế hoạch năm 2011 theo nguyên tắc tập trung cho các dự án chuyển tiếp cần hoàn thành, cấp bách. Lưu ý trang thiết bị cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy, các hệ thống thông tin phục vụ chỉ huy, điều hành, phối hợp và hệ thống dự báo, cảnh báo thiên tai, thảm hoạ.

Từ năm 2010, ngân sách nhà nước đầu tư cho lĩnh vực TKCN đã được nâng lên thành đầu tư theo mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, vì vậy, với chức năng quản lý ngành, Ủy ban Quốc gia TKCN cần tổng hợp nhu cầu ngân sách đầu tư của các Bộ, ngành, địa phương trong kế hoạch ngân sách hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm cho lĩnh vực TKCN, phòng, chống thiên tai, thảm họa.

2. Về tổ chức: triển khai thực hiện tốt Quyết định số 76/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia TKCN và Hệ thống tổ chức TKCN của các Bộ, ngành và địa phương, bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất từ Trung ương đến các Bộ, ngành, địa phương trong công tác TKCN, ứng phó thiên tai, thảm họa.

Bộ Nội vụ tiếp tục chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia TKCN và các Bộ, ngành liên quan tập trung nghiên cứu, xây dựng Đề án về cơ cấu tổ chức theo hướng thành lập cơ quan chuyên trách ở Trung ương và một số đơn vị chuyên trách ở các Bộ liên quan để đảm nhiệm các nhiệm vụ nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2010. Định hướng từng năm, từng bước xây dựng lực lượng chuyên trách, chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa, trước mắt lực lượng quân đội, công an vẫn là nòng cốt.

3. Về triển khai thực hiện Dự án “Hiện đại hóa tổ chức, phương tiện kỹ thuật và công nghệ phục vụ công tác TKCN và an toàn dân sự ở Việt Nam”:

Ủy ban Quốc gia TKCN khẩn trương hoàn chỉnh Đề cương chi tiết Dự án “Hiện đại hóa tổ chức, phương tiện kỹ thuật và công nghệ phục vụ công tác TKCN và an toàn dân sự ở Việt Nam” trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của các thành viên Ủy ban và ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đưa vào danh mục kêu gọi tài trợ ODA của Chính phủ Pháp giai đoạn 2011 - 2015. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công hàm gửi Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội và tiến hành đàm phán với Bộ Tài chính của Pháp để thống nhất kế hoạch vốn thực hiện Dự án với nguồn viện trợ không hoàn lại và vốn vay ưu đãi của Cộng hòa Pháp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban Quốc gia TKCN, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và các địa phương biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban QP-AN của Quốc hội;
- Ban Chỉ đạo PCLBTW;
- BCĐTW về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và Phòng, chống cháy rừng;
- Ủy ban An toàn giao thông quốc gia;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Các thành viên UBQGTKCN;
- Văn phòng UBQGTKCN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTN, QHQT, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 63/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn năm 2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.654
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13