Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 57/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 57/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 04/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI VIỆN LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Ngày 18 tháng 01 năm 2013, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã thăm và làm việc với Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long. Cùng đi với Phó Thủ tướng có đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Viện trưởng Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long báo cáo tóm tắt thành quả của Viện trong công tác nghiên cứu triển khai về cây lúa đối với phát triển nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long; ý kiến của đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành và các nhà khoa học của Viện, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

Ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tựu, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ khoa học của Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long trong hoạt động nghiên cứu khoa học để chọn tạo ra các giống lúa có năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng chống chịu sâu bệnh và thích nghi với các điều kiện khắc nghiệt của thiên nhiên; xây dựng các quy trình kỹ thuật canh tác tiên tiến để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống cho người nông dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp tích cực vào phát triển sản phẩm lúa gạo của cả nước.

Trong thời gian tới, để phát huy những thành tựu mà Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long đã đạt được, đồng thời đổi mới mạnh mẽ tổ chức và cơ chế hoạt động để Viện tiếp tục đóng góp thiết thực, hiệu quả hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, cả nước nói chung, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long chủ trì xây dựng trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long gắn với quy hoạch phát triển của Viện, bám sát Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, khoá XI, trong đó bảo đảm 03 nguyên tắc: Thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Nhà nước đặt hàng; đáp ứng kịp thời các yêu cầu của thị trường; nâng cao tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ Viện xây dựng Đề án; cuối tháng 2 năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho ý kiến về Dự thảo Đề án để trong tháng 4 năm 2013 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt;

- Xây dựng kế hoạch cử cán bộ của Viện đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của Viện. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Viện trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo cán bộ;

- Báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đổi tên Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long thành Viện lúa Việt Nam; làm rõ sự cần thiết và yêu cầu của việc đổi tên Viện trên cơ sở phù hợp với nhiệm vụ và vị trí của Viện trong các viện khối nông nghiệp cả nước, không gây bất lợi cho hoạt động của các viện khác, mở rộng phạm vi hoạt động và phát huy vai trò của Viện. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét đề nghị của Viện và báo cáo kết quả với Thủ tướng Chính phủ;

- Nghiên cứu cách tổ chức của Viện theo hướng có cán bộ chuyên trách quản lý hoạt động kinh tế; liên doanh, liên kết với Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, các mô hình cánh đồng lớn ở các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long để gắn kết chặt chẽ, hiệu quả hoạt động nghiên cứu của Viện với hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp;

- Xây dựng cơ chế hợp tác và phân chia lợi ích giữa Viện với doanh nghiệp và người nông dân trong quá trình cùng tham gia sản xuất nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng với chi phí thấp trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ. Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện hiệu quả cơ chế hợp tác này.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì:

- Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương xem xét, giao Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan xây dựng, thực hiện Đề án sản xuất sản phẩm lúa gạo Việt Nam chất lượng cao, năng suất cao thuộc Danh mục sản phẩm quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cuối tháng 3 năm 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Đề án này;

- Phối hợp với các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù để thực hiện Đề án sản xuất Sản phẩm lúa gạo Việt Nam chất lượng cao, năng suất cao, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

- Rà soát, bố trí kinh phí khoa học và công nghệ hàng năm theo nguyên tắc hiệu quả, hợp lý giữa các vùng miền và phù hợp với năng lực thực tế của tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc, trong đó ưu tiên đầu tư kinh phí cho Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm phát triển mạnh mẽ sản xuất nông nghiệp tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ tạo điều kiện cho các cán bộ khoa học trẻ của Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long được tham gia thực hiện các Nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước ngay từ năm 2013.

4. Về một số đề nghị khác của Viện:

- Về Đề án "Liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long phát triển sản xuất tiêu thụ lúa gạo, trái cây, thuỷ sản và đào tạo nghề nông dân, nông thôn", thực hiện theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 400/TB-VPCP ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ;

- Về việc thành lập Trường Đại học Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long, hiện nay Trường Đại học Cần Thơ có khả năng đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp cho Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vì vậy cần tập trung đầu tư nâng cao năng lực của Trường Đại học Cần Thơ không thành lập mới trường Đại học Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 57/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.295
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6