Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 57/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại phiên họp ngày 21 tháng 2 năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 57/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 06/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 57/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2007

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG, CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM TẠI PHIÊN HỌP NGÀY 21 THÁNG 2 NĂM 2008

Ngày 21 tháng 2 năm 2008, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam đã chủ trì phiên họp của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam. Tham dự cuộc họp có các thành viên của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Tấn Trịnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2007, phương hướng nhiệm vụ năm 2008 của Ủy ban Quốc gia; Phương án tổ chức Hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2005-2010; quá trình xây dựng dự thảo "Báo cáo 5 năm thực hiện Chương trình hành động Quốc tế Madrid về người cao tuổi" và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia có ý kiến kết luận như sau:

1. Về cơ bản, đồng ý với nội dung dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2007, phương hướng nhiệm vụ năm 2008 của Ủy ban Quốc gia. Trong năm 2007, các hoạt động nhằm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên cả nước đã thực hiện khá tốt, có bước khởi sắc. Ủy ban Quốc gia và Hội người cao tuổi Việt Nam đã cơ bản thực hiện được nhiệm vụ đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách người cao tuổi ở các địa phương đã giúp Ủy ban nắm được tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ.

2. Về kế hoạch công tác năm 2008 của Ủy ban, cần tập trung thêm vào các nhiệm vụ sau đây;

- Các hoạt động về người cao tuổi phải bám sát nội dung hoạt động trong Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2005-2010. Các Bộ, ngành được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các hoạt động của Chương trình phải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế kiểm tra việc thực hiện chế độ đối với người cao tuổi quy định tại Nghị định 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; đôn đốc và tổng hợp báo cáo của các địa phương về công tác người cao tuổi, trong đó chú trọng đến việc thực hiện chế độ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi.

- Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội người cao tuổi Việt Nam ưu tiên công tác xóa nhà tạm, hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người cao tuổi nghèo, gặp khó khăn về nhà ở.

- Đề nghị Hội người cao tuổi Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Bộ: Lao động-Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội nông dân Việt Nam tổ chức cuộc vận động toàn xã hội chăm sóc người cao tuổi, theo hướng người cao tuổi được quan tâm chăm sóc từ gia đình, cộng đồng và Nhà nước có trách nhiệm.

- Bộ Tư pháp, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan tăng cường phối hợp với Hội người cao tuổi Việt Nam xây dựng Dự án Luật Người cao tuổi đảm bảo chất lượng và tiến độ.

- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban Quốc gia người cao tuổi và các Bộ, cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

- Bộ Nội vụ khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn thành lập Ban Công tác người cao tuổi cấp tỉnh.

- Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi trình Chủ tịch Ủy ban Quốc gia nội dung và kế hoạch cụ thể tổ chức Hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, Diễn đàn khu vực Đông Nam Á về bảo trợ xã hội cho người cao tuổi năm 2008.

- Văn phòng Ủy ban Quốc gia xin ý kiến chính thức bằng văn bản của các cơ quan liên quan đóng góp cho Báo cáo 5 năm của Chính phủ Việt Nam thực hiện Chương trình hành động quốc tế Madrid về người cao tuổi, hoàn thiện dự thảo, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các thành viên Ủy ban Quốc gia NCT VN;
- Các cơ quan có thành viên UB QG;
- VP Ủy ban QG người cao tuổi VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, các Vụ: TH, TCCB, III;
- Lưu: VT, VX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 57/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại phiên họp ngày 21 tháng 2 năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.226
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.128.196