Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 51/TB-VPCP ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 50 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 51/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 31/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ 50 CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG

Ngày 22 tháng 01 năm 2013, tại trụ sở Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã họp phiên thứ 50 để đánh giá kết quả công tác của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trong năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013.

Sau khi nghe báo cáo của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và ý kiến phát biểu của các đồng chí thành viên Hội đồng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương kết luận như sau:

Năm 2012, trong điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước có nhiều khó khăn, thực hiện lời dạy của Bác “Càng khó khăn càng phải thi đua”, công tác thi đua, khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực đã góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân vượt qua khó khăn, thách thức. Ngay từ những tháng đầu năm, các Bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các địa phương đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, với các hình thức đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, các phong trào thi đua hướng vào lợi ích thiết thực của người dân, trọng tâm là thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", gắn liền với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Các phong trào thi đua được triển khai bài bản, có tiêu chí và nội dung thi đua rõ ràng, cụ thể, thiết thực, được người dân đón nhận và hưởng ứng tích cực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt việc tốt đã có những chuyển biến rõ nét tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Công tác khen thưởng đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo để thực hiện chặt chẽ, chính xác và kịp thời hơn, có sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức cũng như trong chỉ đạo thực hiện. Chất lượng khen thưởng được nâng lên; các Bộ, ngành, địa phương đã chú trọng sử dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền để khen thưởng kịp thời các trường hợp có thành tích; đồng thời quan tâm hơn trong việc khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác. Việc khen thưởng thành tích kháng chiến được tập trung giải quyết và đã cơ bản hoàn thành.

Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng đã tiếp tục được hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Ban Chỉ đạo Trung ương về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đã trình Bộ Chính trị Đề án Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; triển khai xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các Bộ, ngành, địa phương đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng.

Hoạt động của Hội đồng và Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra; tập trung triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Hội đồng có tác động rõ nét đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác thi đua, khen thưởng. Nhiều đồng chí thành viên Hội đồng đã tích cực đôn đốc, kiểm tra, qua đó đã tác động tích cực đến phong trào thi đua và công tác khen thưởng của các Bộ, ngành, Mặt trận, đoàn thể và các địa phương.

Những kết quả của công tác thi đua, khen thưởng đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012 : kinh tế vĩ mô được ổn định, lạm phát giảm xuống 6,81%; tăng trưởng kinh tế đạt 5,2 %; an sinh xã hội được đảm bảo và quan tâm hơn; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác đối ngoại có tiến bộ, niềm tin của nhân dân ngày càng tăng.

Năm 2013 là năm bản lề thực hiện kế hoạch 5 năm của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013), cũng là năm sẽ còn có nhiều khó khăn, thách thức đối với sự phát triển của đất nước. Phát huy những kết quả đạt được của năm 2012, căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu và 9 giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013, công tác thi đua, khen thưởng cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Đẩy mạnh các hoạt động để thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2013) đảm bảo thiết thực, trang trọng, tiết kiệm.

2. Các phong trào thi đua cần bám sát vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nội lực của nhân dân, trong đó trọng tâm là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương và các địa phương cần rà soát lại các phong trào thi đua yêu nước đã phát động, có sự điều chỉnh, bổ sung nội dung, tiêu chí cho phù hợp với tình hình hiện nay; đồng thời căn cứ tình hình thực tiễn, chủ động và phối hợp để phát động các phong trào thi đua thiết thực, gắn với lợi ích của nhân dân và việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

3. Về phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, giao Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức đánh giá sơ kết trong năm 2013, xem xét, đề xuất khen thưởng kịp thời các xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

4. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo khen thưởng phải đúng qui định, chính xác, kịp thời; chú trọng đến khen thưởng đột xuất và phát hiện nhân tố mới, điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt, việc tốt, những người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân trong các phong trào thi đua, để khen thưởng, tôn vinh kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

5. Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện tăng thời lượng chương trình, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng bảo đảm thường xuyên, liên tục nhằm tuyên truyền các điển hình, nhân tố mới, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, sản xuất công tác… Tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước 65 năm qua và kết quả thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

6. Về hoạt động Cụm, Khối thi đua các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giao Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, điều chỉnh, bổ sung bộ tiêu chí theo hướng nâng cao, cụ thể hơn để bình xét trong hoạt động Cụm, Khối thi đua. Tiếp tục nghiên cứu, tổng kết đánh giá để đề xuất về hoạt động Cụm, Khối thi đua trong thời gian tới.

7. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tham mưu để triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Dự án sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng.

Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để công tác thi đua, khen thưởng đi vào nề nếp, chặt chẽ, hiệu quả hơn.

8. Về tiền trợ cấp đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của cấp bộ, cấp tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích trong hai cuộc kháng chiến, giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- PCT nước Nguyễn Thị Doan (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao; Viện KSND tối cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên Hội đồng TĐKT Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng;
Các Vụ: KGVX, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (2b). 160

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 51/TB-VPCP ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 50 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.487
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219