Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 44-TB/TU về việc kết luận của Thường trực Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Thành phố năm 2006 của Thành ủy Hà Nội

Số hiệu: 44-TB/TU Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Công Quảng
Ngày ban hành: 05/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THÀNH ỦY HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 44-TB/TU

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2006 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ CỦA THÀNH PHỐ NĂM 2006

Ngày 6/4/2006, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Thành phố đã họp để đánh giá việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Thành phố giai đoạn 1998-2005 và kiểm điểm công tác quý I/2006. Sau khi nghe báo cáo của cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Thành phố kết luận:

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, các cấp ủy Đảng; chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 28/3/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn Thành phố đã được những kết quả bước đầu. Các ngành, các cấp đã thực hiện phương châm làm từng bước vững chắc, chỉ đạo làm “điểm”, sơ kết rút kinh nghiệm rồi mới triển khai ra diện rộng. Công tác kiểm tra, đôn đốc được tiến hành thường xuyên liên tục, coi trọng duy trì thực hiện những Quy chế dân chủ đã xây dựng, từng bước mở rộng ra loại hình mới.

Tuy nhiên, việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở của Thành phố vẫn còn những khó khăn, hạn chế: nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chưa đầy đủ về tầm quan trọng của công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nên đầu tư thời gian, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác cán bộ vẫn chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ; kết quả thực hiện còn hạn chế, bệnh hình thức còn phổ biến; việc công khai với dân, thực hiện vai trò kiểm tra, giám sát của dân còn yếu; triển khai Quy chế dân chủ chưa thực sự gắn với nhiệm vụ chính trị, gắn với giải quyết những vấn đề bức xúc của địa phương và đơn vị; sự vào cuộc của các cơ quan tuyên truyền chưa đủ mạnh;

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả QCDC ở cơ sở của Thành phố năm 2006 và các năm tiếp theo; các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ Thành phố tới cơ sở cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Ban chỉ đạo thực hiện QCDC, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong việc triển khai xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp, phân công và xác định rõ trách nhiệm từng thành viên; đặc biệt quan tâm xây dựng chương trình công tác hàng năm.

2. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, quán triệt các Chỉ thị của Đảng, các Nghị định của Chính phủ và các kế hoạch chỉ đạo của Thành phố về việc thực hiện QCDC ở cơ sở; gắn tuyên truyền thực hiện QCDC ở cơ sở với quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân có nhận thức đúng đắn, đầy đủ hơn về các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở.

3. Tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy ước đã ban hành phù hợp với những văn bản pháp luật mới ở từng loại hình cơ sở.

4. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Triển khai ra diện rộng thực hiện QCDC trong các loại hình mới như: Trường dân lập, Hợp tác xã dịch vụ và Công ty cổ phần; đồng thời triển khai chỉ đạo “điểm” xây dựng và thực hiện QCDC trong khối chợ và công tác giải phóng mặt bằng.

5. Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát thực hiện QCDC ở cơ sở theo hướng cụ thể, thiết thực, trực tiếp với cơ sở chú ý vào 3 lĩnh vực: Quản lý tài chính, tài sản, nhà đất; giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở 3 địa bàn: Các khu dân cư; các khu công nghiệp; các khu giải phóng mặt bằng thuộc 3 đối tượng là: Công nhân, nông dân ở khu đô thị hóa, cán bộ công chức có liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân.

6. Tiếp tục thực hiện lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ chủ chốt do HĐND xã, phường, thị trấn bầu và trưởng thôn, tổ trưởng dân phố theo tinh thần Thông báo số 02-TB/TU ngày 29/12/2005 của Thành ủy Hà Nội.

Để việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở đạt kết quả tốt, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC cần phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo chống tham nhũng, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng, Ban chỉ đạo chống diễn biến hòa bình. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhưng cũng cần xử lý nghiêm khắc những cá nhân, tổ chức lợi dụng dân chủ để gây rối, làm mất ổn định chính trị.

Thừa lệnh Ban Thường vụ Thành ủy, Văn phòng Thành ủy thông báo để các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, các đơn vị có liên quan triển khai tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

 

 

BCĐ QCDC TW.
- Ban Dân vận TW.
- TT TU.
- Các đ/c trong BCĐ QCDC TP.
- Các Ban Đảng Thành ủy.
- VP HĐND, VP UBND TP.
- MTTQ và các đoàn thể TP.
- BCĐ QCDC các quận, huyện, sở, ban, ngành, TP.
- ĐU khối trực thuộc, các Trường ĐH và CĐ thuộc HN.
- Lưu.

(để báo cáo)

T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Công Quảng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 44-TB/TU về việc kết luận của Thường trực Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Thành phố ngày 05/05/2006 của Thành ủy Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.154

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server250