Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 404/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp 03 Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 404/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 14/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 404/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP 03 BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẾN NĂM 2020

Ngày 10 tháng 12 năm 2012, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp 03 Ban Chỉ đạo: Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020, Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 (sau đây viết tắt là 03 Ban Chỉ đạo). Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ, cơ quan: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 và Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 (sau đây viết tắt là 03 Chương trình), ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

Trong thời gian vừa qua, các Bộ có liên quan đã tích cực xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện 03 Chương trình; kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý 03 Chương trình; trình Thủ tướng Chính phủ các chương trình thành phần thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao và Danh mục sản phẩm quốc gia phục vụ quốc phòng an ninh; xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí cho 03 Chương trình... Tuy nhiên, so với mục tiêu và yêu cầu đề ra, việc triển khai thực hiện 03 Chương trình nhìn chung còn chậm. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện 03 Chương trình trong thời gian tới, các Bộ, ngành cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thành việc ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia và Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia trước ngày 20 tháng 12 năm 2012, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao trước ngày 26 tháng 12 năm 2012 để triển khai thực hiện được các nhiệm vụ thuộc 03 Chương trình ngay từ đầu năm 2013.

2. Nguyên tắc bố trí kinh phí của 03 Chương trình, trước mắt thực hiện như sau:

- Đối với Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia: Các sản phẩm quốc gia có tính chuyên ngành thì bố trí kinh phí về Bộ quản lý ngành để quản lý. Trường hợp sản phẩm quốc gia có tính liên ngành thì bố trí kinh phí về Bộ Khoa học và Công nghệ để quản lý.

- Đối với Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia: Các dự án do doanh nghiệp Nhà nước chủ trì thực hiện thì bố trí kinh phí về Bộ, ngành, địa phương chủ quản của doanh nghiệp nhà nước đó quản lý. Các dự án do doanh nghiệp tư nhân chủ trì thực hiện thì bố trí kính phí về Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý.

- Đối với Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao: Bố trí kinh phí về 03 Bộ chủ trì thực hiện 03 Chương trình thành phần thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.

Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ cụ thể thuộc 03 Chương trình phải thực hiện chế độ báo cáo cơ quan chủ quản và Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả thực hiện nhiệm vụ và việc sử dụng kinh phí theo quy định để quản lý và theo dõi tiến độ triển khai nhiệm vụ; nếu tổ chức, cá nhân không thực hiện chế độ báo cáo, sẽ xem xét việc cấp kinh phí các năm tiếp theo.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Trưởng Ban Chỉ đạo 03 Chương trình biện pháp điều chỉnh phù hợp.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Tổ chức công bố Danh mục sản phẩm quốc gia thực hiện từ năm 2012 theo Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ trước 31 tháng 12 năm 2012;

- Đề xuất Ban Chỉ đạo cho ý kiến về cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù đối với những dự án khoa học và công nghệ quy mô lớn thuộc 03 Chương trình trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

- Phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp hỗ trợ thực hiện 03 Chương trình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Ban Chỉ đạo cho ý kiến trong phiên họp tiếp theo;

- Ban hành Khung tiêu chí hoạt động đổi mới công nghệ trong quý I năm 2013 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện từ quý II năm 2013; cuối quý III năm 2013 tổ chức sơ kết việc thực hiện để rút kinh nghiệm.

- Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, dự thảo Luật Khoa học và Công nghệ sửa đổi và Đề án đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ để hệ thống hoá và đề xuất phương án tái cấu trúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, đáp ứng với yêu cầu đổi mới quản lý khoa học và công nghệ; hoàn thành trong quý II năm 2013.

4. Bộ Công Thương ban hành hướng dẫn cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại, phát triển thị trường công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia trong quý I năm 2013.

5. Ngân hàng nhà nước Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Phát triển Việt Nam đề xuất việc vận dụng vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Phát triển Việt Nam hoặc bổ sung danh mục các lĩnh vực được vay ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam để thực hiện một số nhiệm vụ của 03 Chương trình; báo cáo Ban Chỉ đạo vào cuối tháng 02 năm 2013 trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ,
các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&CN, CT, NN&PTNT, KH&ĐT, TC, GD&ĐT, TT&TT, XD, GTVT, YT, NV;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Viện KH&CN Việt Nam;
- Phòng TM&CN Việt Nam;
- Các thành viên BCĐ 03 Chương trình;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3). TĐH 55

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 404/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp 03 Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.533
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.109