Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông báo 3698/TB-STP 2022 cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ công trực tuyến Sở Tư pháp Hà Nội

Số hiệu: 3698/TB-STP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phạm Thị Thanh Hương
Ngày ban hành: 30/12/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3698/TB-STP

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

THỰC HIỆN CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUA DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH TỪ NGÀY 01/01/2023

Kính gửi:

- Các sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các cơ quan báo, đài Thành phố.

Thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tiết kiệm chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân trong việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Tư pháp thông báo về việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền thực hiện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia https://dichvucong.gov.vn hoặc Cng dịch vụ công thành phố Hà Nội https://dichvucong.hanoi.gov.vn và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính từ ngày 01/01/2023.

Sở Tư pháp thông báo để các cơ quan, tổ chức, công dân được biết./.

Trân trọng!

(Nội dung cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua Dịch vụ công trực tuyến và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính từ ngày 01/01/2023 gửi kèm theo Thông báo này và được đăng tải tại trang https://pbgdpl.hanoi.gov.vn/ và trang http://sotuphap.hanoi.gov.vn/)


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Thành phố (để b/c);
- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, LLTP, PBGDPL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Thanh Hương

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUA DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH TỪ NGÀY 01/01/2023
(Ban hành kèm theo Thông báo số: 3698/TB-STP ngày 30/12/2022 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội)

I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

- Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bphá sản.

- Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

II. PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Phiếu lý lịch tư pháp gồm có: Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu lý lịch tư pháp số 2.

- Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp cho Công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình; cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội; tổ chức chính trị xã hội có quyn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Phiếu lý lịch tư pháp s2 cấp cho cơ quan tiến hành ttụng đphục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và cấp theo yêu cầu của cá nhân đngười đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

III. THẨM QUYỀN, THỦ TỤC CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

1. Thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp:

Sở Tư pháp thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

- Công dân Việt Nam thường trú tại Hà Nội.

- Người nước ngoài đang cư trú tại Hà Nội.

2. Cách thức nộp và nhận kết quả phiếu Lý lịch tư pháp:

Bước 1:

- Công dân truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia https://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công Thành phố http://dichvucong.hanoi.gov.vn (gọi tắt là Cổng dịch vụ công) đăng ký/ đăng nhập tài khoản, xác thực định danh điện tử đxác định đúng người có yêu cầu đăng ký cấp Phiếu LLTP, chọn thủ tục cấp phiếu LLTP:

+ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam (có thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội)

+ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài cư trú tại Hà Nội.

+ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Cơ quan tiến hành tố tụng.

Bước 2: Công dân khai các thông tin trên Tờ khai điện tử trên hệ thống Cổng dịch vụ công.

Lưu ý: Công dân phi tải các giấy tờ đính kèm trong trường hợp ủy quyền, người chưa thành niên.

+ CMND/CCCD/hộ chiếu.

+ Văn bản ủy quyền, Giấy khai sinh, Đăng ký kết hôn.

Bước 3: Công dân nộp phí cấp phiếu Lý lịch tư pháp qua thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Thành phố theo hướng dẫn cụ thể trên Cổng dịch vụ công hoặc khi nhận được thông báo Hồ sơ đầy đ, hợp lệ. Quý khách vui lòng chuyn khon phí cấp phiếu đhoàn thành thủ tục u cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp hiển thị trên Cổng dịch vụ công, công dân thực hiện chuyến khoản phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp vào tài khoản của Sở Tư pháp theo thông tin cụ thể sau:

- Đơn vị tiếp nhận: Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

- Số tài khoản: 3511.2.105879500000 tại kho bạc Nhà nước Hà Nội.

- Nội dung chuyển khoản: [Họ tên] [Mã số trực tuyến] [CAP PHIEU LLTP]

- Mức phí: 200.000 đồng/lượt/người.

Lưu ý:

- Đối với sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ (gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi dưỡng liệt sỹ): 100.000 đồng.

- Miễn phí đối với những trường hợp sau:

+ Trẻ em theo quy định tại Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

+ Người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuổi.

+ Người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật.

+ Người thuộc hộ nghèo theo quy định.

+ Người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của pháp luật.

Bước 4: Công dân lựa chọn trả kết quả qua dịch vụ bưu chính trên hệ thống Cổng dịch vụ công và liên hệ số điện thoại ca Bưu điện Hà Nội: 024.393.88888 đđược hướng dẫn nhận kết quả và nộp phí dịch vụ bưu chính.

- Bảng giá niêm yết của Bưu điện Thành phố Hà Nội (gửi kèm theo).

* Lưu ý thời hạn giải quyết cấp Phiếu lý lịch tư pháp:

Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ.

Trường hợp người được yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày.

Bước 5: Công dân xuất trình bản gốc giấy tờ tùy thân để Bưu tá kiểm tra, đi chiếu thông tin trước khi trả Phiếu lý lịch tư pháp. Việc trả Phiếu lý lịch tư pháp có ký nhận theo quy định của pháp luật.

* Lưu ý hồ sơ đính kèm:

- Trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp s 01, người được ủy quyền phải tải đính kèm văn bản ủy quyền theo quy định và giấy tờ tùy thân còn giá trị sử dụng. Trường hợp đã có bản sao chứng thực điện tử từ bn chính đi với các giy tờ nêu trên thì có th tái đính kèm lên Cng dịch vụ công. Trường hợp không có bản sao chứng thực điện tử, công dân phi đến STư pháp nhận kết quả và xuất trình bản chính đcông chức Bộ phận một cửa kiểm tra trước khi trả kết quả.

- Đối với người chưa thành niên thì cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó phải tải đính kèm giấy tờ chứng minh quan hệ và giấy tờ tùy thân của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Trường hợp đã có bn sao chng thực điện tử từ bản chính đối với các giy tờ nêu trên thì có thể tải đính kèm lên Cng dịch vụ công. Trường hợp không có bản sao chứng thực điện tử, công dân phải đến Sở Tư pháp nhận kết quvà xuất trình bản chính đcông chức Bộ phận một ca kiểm tra trước khi trả kết qu.

- Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thuộc đối tượng được miễn hoặc gim phí phi ti đính kèm các giấy tờ đchứng minh. Trường hợp đã có bản sao chứng thực điện ttừ bn chính đi với các giấy tờ nêu trên thì có thể tải đính kèm lên Cng dịch vụ công. Trường hợp không có bản sao chứng thực điện tử, công dân phải đến Sở Tư pháp nhận kết quả và xuất trình bản chính để công chức Bộ phận một cửa kiểm tra trước khi trả kết quả.

- Đối với người nước ngoài có thẻ tạm trú do Công an thành phố Hà Nội cấp còn hạn tính đến ngày nộp hồ sơ thì không phải xuất trình Giấy xác nhận tạm trú của Công an xã, phường, thị trn nơi tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trường hợp thẻ tạm trú do Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an cấp thì phải xuất trình Giấy xác nhận tạm trú của Công an xã, phường, thị trấn nơi đang tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Trong trường hợp đương nhiên xóa án tích theo quy định của Bộ luật hình sự thì công dân phối hợp cung cấp các giấy tờ như sau đ đm bo thời gian nhận kết quả theo quy định.

- Bn án có hiệu lực pháp luật.

- Giấy tờ chứng minh đã thực hiện xong hình phạt chính (Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù trong trường hợp hình phạt chính là phạt tù; Giấy chng nhận chấp hành xong hình phạt tù cho hưởng án treo trong trường hợp hình phạt chính là án treo; Biên lai hoặc Giấy xác nhận kết quả thi hành án trong trường hợp hình phạt chính là tiền).

- Giấy xác nhận kết quả thi hành án hoặc biên lai thu tiền án phí hoặc các quyết định liên quan của bn án.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 3698/TB-STP ngày 30/12/2022 thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ công trực tuyến và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính từ ngày 01/01/2023 do Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.242

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!