Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 365/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại hội thảo khoa học về Đề án “Xây dựng khu hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 365/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quang Thắng
Ngày ban hành: 03/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 365/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI HỘI THẢO VỀ ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG KHU HÀNH CHÍNH - KINH TẾ ĐẶC BIỆT PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG”

Ngày 16 tháng 9 năm 2013, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã chủ trì hội thảo khoa học về Đề án “Xây dựng khu hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang”. Cùng dự có lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công thương, Nội vụ, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và một số nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia thuộc các viện nghiên cứu, trường đại học.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ báo cáo về Đề án “Xây dựng khu hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang”, ý kiến của lãnh đạo các cơ quan, Bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh kết luận như sau:

1. Đề án “Xây dựng khu hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang” cần làm rõ:

a) Phát triển Phú Quốc phải gắn với sự phát triển của đất nước và thế giới, trên cơ sở đảm bảo quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia và hội nhập quốc tế. Xác định và lựa chọn phát triển những ngành, lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, các sản phẩm có tính cạnh tranh cao, bảo đảm tính bền vững.

b) Để Phú Quốc phát triển cần phải làm rõ tính đặc biệt về hành chính, kinh tế, quốc phòng, an ninh của Phú Quốc; trên cơ sở đó có cơ chế, chính sách đột phá, đủ mạnh khác biệt về mô hình hành chính, tổ chức bộ máy, tài chính, tiền tệ, ngân hàng, ưu đãi thuế, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động, tiền lương, đất đai, nhà ở, xuất nhập cảnh, lưu trú... Những cơ chế, chính sách này phải được thể chế hóa bằng các quy định của pháp luật.

c) Xác định cơ chế để thu hút các nguồn lực đầu tư, nhất là nguồn lực từ bên ngoài, theo nguyên tắc chỉ những gì không thể thu hút được đầu tư bằng cơ chế, chính sách ưu đãi thì Nhà nước mới đầu tư.

2. Trong thời gian tới, Tổ Công tác, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và tỉnh Kiên Giang cần phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

a) Tổ Công tác nghiên cứu, cơ chế, chính sách phát triển đảo Phú Quốc, khẩn trương phối hợp với các Bộ, ngành, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội thảo để hoàn thiện Đề án.

Tiếp tục đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ đã được phân công của từng thành viên trong Tổ Công tác từ nay đến cuối năm 2013; chủ động phối hợp các Bộ, ngành liên quan hoàn chỉnh Đề án theo đúng tiến độ đề ra, báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ cho ý kiến trước khi trình Bộ Chính trị.

b) Các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, đề xuất của Tổ Công tác và các chuyên gia; tham gia ý kiến vào những nội dung cụ thể thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của mình để hoàn thiện Đề án.

c) Đồng thời với việc hoàn thiện Đề án, tỉnh Kiên Giang khẩn trương rà soát, bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện các quy hoạch và quy định về quản lý quy hoạch; kiên quyết điều chỉnh, thu hồi những dự án đã được cấp phép nhưng đến nay bất cập hoặc chưa triển khai; tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ đất đai phù hợp với quy hoạch; tiếp tục đề xuất một số cơ chế, chính sách trong khuôn khổ hiện hành của pháp luật (về vốn đầu tư, thu hút nguồn vốn...); nghiên cứu, lựa chọn đề xuất phương án xây dựng đặc khu Phú Quốc trực thuộc tỉnh hoặc trực thuộc Trung ương.

d) Tiếp tục huy động tham gia đóng góp ý kiến, phản biện của các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các chuyên gia để hoàn thiện Đề án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Y tế, Xây dựng, Nội vụ, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Ủy ban Dân tộc;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Thành viên Tổ Công tác;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Kiên Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT;
- Các Vụ: KTTH, KTN, NC, TH, KGVX, TCCV;
- Lưu: VT, V.III (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 365/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại hội thảo khoa học về Đề án “Xây dựng khu hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.711
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33