Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 3114/TB-BNN-TCCB ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3114/TB-BNN-TCCB Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Sông Thao
Ngày ban hành: 09/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3114/TB-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG VŨ VĂN TÁM TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Ngày 03 tháng 7 năm 2013, Thứ trưởng Vũ Văn Tám đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tham dự Hội nghị có đại diện Đảng ủy Bộ, Công đoàn cơ quan Bộ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ; đại diện của 26 đơn vị thuộc Bộ, bao gồm lãnh đạo phụ trách và cán bộ đầu mối cải cách hành chính của các đơn vị.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo và ý kiến của đại biểu tham dự Hội nghị, Thứ trưởng Vũ Văn Tám kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CCHC 6 THÁNG ĐẦU NĂM

1. Một số kết quả đạt được

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Bộ đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị thuộc Bộ triển khai công tác CCHC khá đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, một số nội dung có kết quả nổi bật. Các đơn vị đã bám sát kế hoạch khung của Bộ và yêu cầu thực tế của đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai nhiệm vụ CCHC của đơn vị.

- Cải cách thể chế đã đạt được một số kết quả như xây dựng Luật, các thông tư rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chuỗi lĩnh vực thú y - chăn nuôi trên cơ sở kinh nghiệm rà soát lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

- Lĩnh vực cải cách công vụ công chức được Ban cán sự Đảng Bộ, Bộ trưởng quan tâm chỉ đạo, điều hành đã có bước đột phá. Ban cán sự Đảng Bộ đã có Nghị quyết về một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức của Bộ; triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức" của Chính phủ, bước đầu có nét đổi mới trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức, quản lý cán bộ …

2. Một số khó khăn, tồn tại chính

- Nhiều đơn vị còn thiếu cán bộ có năng lực, kinh nghiệm phụ trách công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cán bộ có chuyên môn về lĩnh vực pháp chế, công nghệ thông tin.

- Một số nhiệm vụ còn triển khai chậm, nhiều kế hoạch mới ban hành đã phải điều chỉnh nội dung; một số văn bản chậm ban hành so với tiến độ như: Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ; các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CCHC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

Trên cơ sở bám sát kế hoạch CCHC 2013 và những chỉ đạo trực tiếp của Bộ, đặc biệt là quán triệt Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, các đơn vị cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo quy trình, chất lượng xây dựng VBQPPL theo kế hoạch; hoàn thiện báo cáo kết quả rà soát văn bản theo chuỗi lĩnh vực thú y - chăn nuôi; tiếp tục đề xuất rà soát theo chuỗi các lĩnh vực khác.

2. Tiếp tục trình Chính phủ ban hành Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ; hoàn thiện Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV của Bộ Nội vụ.

3. Tiếp tục quán triệt và triển khai Nghị quyết số 638-NQ/BCS của Ban cán sự về giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức của Bộ; triển khai kế hoạch thực hiện Đề án cải cách công vụ, công chức ban hành kèm theo Quyết định 1557/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành việc xây dựng các văn bản triển khai Nghị quyết của Ban cán sự.

4. Đẩy mạnh triển khai thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2013 - 2015 đảm bảo tiến độ đề ra; rà soát; ban hành kế hoạch triển khai thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại 05 đơn vị thuộc Bộ. Đồng thời tích cực triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ đúng tiến độ chỉ đạo của Chính phủ.

5. Triển khai Văn phòng điện tử tại 28 đơn vị thuộc Bộ. Kiện toàn, nâng cấp website của các đơn vị thuộc Bộ. Tiếp tục duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại khối cơ quan Bộ và các đơn vị thuộc Bộ.

6. Tăng cường kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện cải cách hành chính và việc sử dụng kinh phí cải cách hành chính của các đơn vị.

7. Hoàn thành xây dựng, ban hành áp dụng Bộ Chỉ số cải cách hành chính của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ để có cơ sở đánh giá, xếp loại cải cách hành chính hàng năm.

8. Xây dựng dự trù kinh phí, kế hoạch cải cách hành chính và các kế hoạch chuyên đề năm 2014.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, VPCCHC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Sông Thao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 3114/TB-BNN-TCCB ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.663

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49