Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 276/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về chuẩn bị đề án hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 276/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 26/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 276/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN SINH HÙNG TẠI CUỘC HỌP VỀ CHUẨN BỊ ĐỀ ÁN HOÀN THIỆN LUẬT PHÁP, CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ

Ngày 24 tháng 9 năm 2008, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp về chuẩn bị Đề án hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Liên minh hợp tác xã Việt Nam. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo nội dung chuẩn bị Đề án và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Đề án hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể để trình Bộ Chính trị trong quý IV năm 2008.

2. Phạm vi, nội dung của Đề án phải căn cứ vào Nghị quyết số 13 Hội nghị Trung ương lần thứ 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Kết luận số 08-KL/TW ngày 14 tháng 12 năm 2006 của Ban Bí thư về tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 2 tháng 1 năm 2008 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Kết luận số 23-KL/TW ngày 8 tháng 4 năm 2008 của Bộ Chính trị về những công việc cần cụ thể hóa để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) và tổng kết 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2003, trong đó tập trung vào một số nội dung chính sau đây:

a. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ kinh tế tập thể phát triển (khuyến khích đầu tư, đất đai, tài chính, tín dụng, thuế, cán bộ, đào tạo, khoa học công nghệ và các chính sách liên quan khác), có nghiên cứu xem xét cụ thể cho từng lĩnh vực chuyên ngành, từng mô hình tổ chức hoạt động.

b. Định hướng tiếp tục hoàn thiện luật pháp, thể chế chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể: tổng kết tình hình triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2003, đề xuất nội dung, thời gian sửa đổi Luật Hợp tác xã và sửa đổi các Luật khác có liên quan.

c. Hoàn thiện tổ chức bộ máy và hiệu lực quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể từ Trung ương (các Bộ, ngành) đến địa phương (tỉnh, huyện, xã).

d. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tham gia của các tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức xã hội, hiệp hội ngành hàng đối với kinh tế tập thể; phát huy vai trò của liên minh hợp tác xã các cấp và tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước các cấp với liên minh hợp tác xã các cấp trong triển khai, thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể;

đ. Thời gian hoàn thành Đề án báo cáo Chính phủ khoảng trung tuần tháng 11 năm 2008.

3. Thành lập tổ biên tập xây dựng Đề án do đồng chí Trương Văn Đoan, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm tổ trưởng và thành viên tổ biên tập gồm các đồng chí: Hồ Xuân Hùng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Lê Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Cao Lại Quang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Lê Dương Quang, Thứ trưởng Bộ Công thương; Nguyễn Thanh Hòa, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn Tất Thu, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Nguyễn Xuân Hiên, Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam. Giúp việc tổ biên tập là cán bộ cấp vụ của các Bộ, ngành có thành viên tham gia tổ biên tập và Văn phòng Chính phủ. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định thành lập tổ biên tập và tổ thư ký xây dựng Đề án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, CT, GTVT, NN&PTNT, XD, LĐTB&XH, NV;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, PL, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 276/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về chuẩn bị đề án hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.387
DMCA.com Protection Status

IP: 54.81.15.11