Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 272/TB-UBND năm 2013 kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp chuyên đề Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tháng 6 năm 2013

Số hiệu: 272/TB-UBND Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Quang Trạch
Ngày ban hành: 14/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 272/TB-UBND

Nghệ An, ngày 14 tháng 06 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH NGUYỄN XUÂN ĐƯỜNG TẠI PHIÊN HỌP CHUYÊN ĐỀ UBND TỈNH THÁNG 6 NĂM 2013

Ngày 07 tháng 6 năm 2013, UBND tỉnh họp phiên chuyên đề về các nội dung trình HĐND tỉnh khóa XVI kỳ họp thứ 9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường. Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo các Sở, ban, ngành đơn vị liên quan.

Tại phiên họp, UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về các nội dung sau:

1. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng biển và ven biển tỉnh Nghệ An đến năm 2020;

2. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định về một số chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao của tỉnh Nghệ An;

3. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về mức chi đầu tư xây dựng, chi duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; chi hỗ trợ các hoạt động khuyến nông và chi hỗ trợ xây dựng, phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất mới có hiệu quả cho các cấp chính quyền ở địa phương theo chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa;

4. Quy hoạch trường trọng điểm chất lượng cao TH, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ nay đến 2020;

5. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về hỗ trợ chế độ, chính sách cho giáo viên giảng dạy các môn khoa học bằng Tiếng Anh tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

6. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về tăng cường đầu tư xây dựng mới và nâng cấp cơ sở vật chất trạm y tế và phòng khám đa khoa khu vực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020;

7. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định một số chính sách khuyến khích, ưu đãi cho phát triển hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

8. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 268/2009/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh;

9. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về Tiêu chí phân bổ vốn dự án hỗ trợ phát triển hạ tầng các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Sau khi nghe báo cáo của các Sở, ban, ngành, chủ đề án; ý kiến thảo luận của các thành viên UBND tỉnh và đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường kết luận như sau:

I. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng biển và ven biển tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Lưu ý:

- Số liệu cần chính xác, sàng lọc, có phép so sánh để nổi bật hơn;

- Nêu rõ các giải pháp thực hiện, trong đó chú ý trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện;

- Các Đề án, chương trình nêu trong Dự thảo còn chưa rõ, cần tập trung vào các Dự án trọng điểm để phục vụ cho việc thực hiện Đề án;

- Cần tính toán kỹ vấn đề cân đối ngân sách;

- Xác định rõ là Dự thảo Nghị quyết HĐND ban hành mới hay Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết đã được ban hành.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, hoàn chỉnh lại Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI.

II. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định về một số chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao của tỉnh Nghệ An

Giao Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến của các thành viên tham gia dự họp, hoàn chỉnh văn bản gửi Sở Tư pháp thẩm định, sau đó tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trình HĐND theo quy định.

Trong đó, lưu ý một số nội dung:

- Phân định rõ các nhóm: Ưu tiên tuyển dụng và ưu tiên thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao;

- Cần có kế hoạch cho từng năm, xác định từng vị trí công việc. Trên cơ sở đó, công khai tuyển dụng theo quy định để các đối tượng được tuyển dụng nộp hồ sơ cho Hội đồng tuyển dụng thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

III. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về mức chi ĐTXD, chi duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; chi hỗ trợ các hoạt động khuyến nông và chi hỗ trợ xây dựng, phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất mới có hiệu quả cho các cấp chính quyền ở địa phương theo chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

Lưu ý:

- Rút gọn phần trích yếu của Dự thảo Nghị quyết;

- Nêu khái quát các nội dung chi hỗ trợ kinh phí quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, trong đó chỉ rõ nội dung điều chỉnh của Dự thảo Nghị quyết là: chi đầu tư xây dựng, chi duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; chi hỗ trợ các hoạt động khuyến nông và chi hỗ trợ xây dựng, phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất mới có hiệu quả cho các cấp chính quyền ở địa phương theo chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa;

- Xác định dự toán hàng năm đối với nội dung chi quy định tại Dự thảo Nghị quyết.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến các thành viên tham gia dự họp, hoàn chỉnh văn bản, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định.

IV. Quy hoạch trường trọng điểm chất lượng cao TH, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ nay đến 2020

Lưu ý:

- Sửa đổi tên Đề án thành: "Đề án quy hoạch trường phổ thông chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ nay đến năm 2020";

- Ngoài 14 trường được chọn làm thí điểm trong dự thảo của Đề án, bổ sung thêm danh sách các trường ngoài công lập.

- Về kinh phí thực hiện Đề án, đề nghị chỉnh sửa thành: Khuyến khích huy động nguồn vốn xã hội hóa, ngân sách nhà nước sẽ đầu tư khi có điều kiện.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến các thành viên tham gia dự họp, hoàn chỉnh văn bản, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định.

V. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về hỗ trợ chế độ, chính sách cho giáo viên giảng dạy các môn khoa học bằng Tiếng Anh tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh thống nhất với Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh về hỗ trợ chế độ, chính sách cho giáo viên giảng dạy các môn khoa học bằng Tiếng Anh tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn chỉnh Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định.

VI. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về tăng cường đầu tư xây dựng mới và nâng cấp cơ sở vật chất trạm y tế và phòng khám đa khoa khu vực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020

Lưu ý:

- Sửa đổi trích yếu và phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Dự thảo Nghị quyết: “tăng cường đầu tư xây dựng mới và nâng cấp cơ sở vật chất trạm y tế xã, phường, thị trấn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 – 2020”; (không áp dụng cho phòng khám đa khoa khu vực)

- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết cần kèm theo danh sách Trạm y tế cần đầu tư mới và nâng cấp cơ sở vật chất với lộ trình thực hiện cụ thể;

- Về kinh phí hỗ trợ cho 1 Trạm y tế:

+ Xã, phường, thị trấn thuộc khu vực đồng bằng, trung du: không quá 2 tỷ đồng; Khu vực miền núi: không quá 2,5 tỷ đồng;

+ Phần còn lại huy động nguồn ngân sách cấp huyện, cấp xã và huy động nguồn xã hội hoá.

- Phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản cho UBND cấp huyện;

- Đề nghị các địa phương chỉ đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ tại các Trạm y tế.

Giao Sở Y tế tiếp thu ý kiến của các thành viên tham gia dự họp, hoàn chỉnh văn bản, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND theo quy định.

VII. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định một số chính sách khuyến khích, ưu đãi cho phát triển hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lưu ý:

- Nêu rõ các nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ cho hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt theo quy định hiện hành;

- Đối với các dự án đầu tư hạ tầng như xây dựng nhà chờ, điểm chờ, vạch sơn giao cho Sở Giao thông và Vận tải lập kế hoạch để đưa vào dự toán ngân sách hàng năm.

Giao Sở Giao thông và Vận tải tiếp thu ý kiến các thành viên tham gia dự họp, nghiên cứu, hoàn chỉnh Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND vào thời điểm thích hợp.

VIII. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 268/2009/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh thống nhất với Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 268/2009/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh do Sở Công Thương chuẩn bị. Giao Sở Công Thương hoàn chỉnh Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định.

IX. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về Tiêu chí phân bổ vốn dự án hỗ trợ phát triển hạ tầng các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn

UBND tỉnh thống nhất với Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về Tiêu chí phân bổ vốn dự án hỗ trợ phát triển hạ tầng các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn do Ban Dân tộc chuẩn bị. Giao Ban Dân tộc hoàn chỉnh Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp chuyên đề tháng 6 năm 2013, UBND tỉnh thông báo để các Sở, ban, ngành, huyện, thành, thị biết và triển khai thực hiện./.

 

 

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Quang Trạch

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 272/TB-UBND năm 2013 kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp chuyên đề Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tháng 6 năm 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.981
DMCA.com Protection Status

IP: 34.224.102.60