Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 253/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 253/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 25/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 253/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG HÒA BÌNH TẠI CUỘC HỌP CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

Ngày 16 tháng 8 năm 2016, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưng ban Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, cơ quan là thành viên của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Tư pháp - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án các tháng đầu năm 2016, báo cáo tổng hợp kết quả rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; đại diện Bộ Công an trình bày báo cáo tình hình triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp số định danh cá nhân và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng đã kết luận như sau:

1. Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2016, Bộ Tư pháp, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, đã ban hành Thông tư 07/2016/TT-BCA ngày 01 tháng 02 năm 2016 quy định chi tiết một số điều của Luật căn cước công dân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một sđiều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân; đã hướng dẫn cụ thể việc cấp, quản lý số định danh cá nhân. Bước đầu thấy rằng thủ tục cấp số định danh cá nhân được thực hiện nhanh chóng và đơn giản.

Bên cạnh kết quả nêu trên, còn một số nhiệm vụ chưa được triển khai đúng kế hoạch. Chưa thực hiện xong các thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sau khi đã được Bộ Công an phê duyệt Dự án khả thi. Một số cơ quan chưa bảo đảm tiến độ rà soát thtục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư.

2. Trong thời gian tới, để bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện Đề án, yêu cầu các Bộ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:

a) Về hoạt động của Ban Chỉ đạo:

- Bộ Tư pháp xây dựng Dự thảo Quyết định kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của Đán theo Kế hoạch đã đề ra. Thành viên Ban Chỉ đạo gắn trách nhiệm cá nhân đối với việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ, ngành mình.

b) Về triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

- Trên cơ sở các chỉ đạo của Chính phủ tại Nghquyết số 25/NQ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2015, của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2083/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2015 và Công văn số 622/TTg-KGVX ngày 05 tháng 5 năm 2015, Bộ Công an phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tập đoàn Viễn thông Quân đội khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết để đưa Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào triển khai trong tháng 9 năm 2016.

- Bộ Công an xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường phối hợp trong tổ chức triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tháng 9 năm 2016.

- Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan có liên quan xây dựng cơ chế phối hợp trong công tác thu thập, nhập thông tin công dân vào sở dữ liệu quốc gia về dân cư để bảo đảm cho quá trình thu thập, nhập dữ liệu được chính xác, khoa học.

c) Về công tác rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân:

- Bộ Công an và Bộ Quốc phòng khẩn trương hoàn thành kết quả rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc lĩnh vực quản lý, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp.

- Các Bộ, ngành tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp về kết quả rà soát để xây dựng phương án đơn giản hóa thtục hành chính và giấy tờ công dân; tổ chức xin ý kiến của các chuyên gia, các địa phương về phương án đơn giản hóa bảo đảm tính khoa học, khả thi; hoàn thiện phương án đơn giản hóa của Bộ, ngành mình trong quý III năm 2016.

- Về việc xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính và giấy tờ công dân theo Đề án 896, Bộ Tư pháp trao đi với các Bộ, ngành, tổng hợp, báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ và cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg: Trương Hòa B
ình, Vũ Đức Đam;
- Các cơ quan là Thành viên Ban Chỉ đạo;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo;
- VPCP: Bộ trưởng, Chủ nhiệm, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: KTN, KGVX;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3). LHN

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 253/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


754
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202