Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 252/TB-VPCP về việc ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ và tình hình sản xuất năm 2008, kế hoạch năm 2009 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 252/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 12/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 252/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2008

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN SINH HÙNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/2008/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NĂM 2008, KẾ HOẠCH NĂM 2009 GẮN VỚI VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 (KHÓA X) VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN

Ngày 8 tháng 9 năm 2008 tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã làm việc với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ và tình hình sản xuất  năm 2008, kế hoạch năm 2009 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tham dự có lãnh đạo các Bộ, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ý kiến của các đơn vị trong Bộ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Về đánh giá tình hình:

Trong điều kiện khó khăn, rét đậm kéo dài, dịch bệnh liên tục tái phát, giá cả vật tư nông sản có nhiều biến động, nhưng ngành nông nghiệp vẫn đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra; nổi bật là sản xuất lương thực tăng khoảng 1,7 triệu tấn so với năm 2007, nhiều loại cây công nghiệp tăng diện tích và sản lượng; chăn nuôi từng bước khôi phục và phát triển; nuôi trồng thủy sản duy trì tốc độ tăng trưởng khá; rừng được bảo vệ và phát triển; phát triển nông thôn, cải thiện đời sống dân cư nông thôn được quan tâm đúng mức.

Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng đất đai, lao động, lợi thế của nền nông nghiệp nhiệt đới, nhất là trong lâm nghiệp và thủy sản; sản xuất nông nghiệp phổ biến vẫn ở quy mô nhỏ lẻ, phân tán; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến chưa đáp ứng yêu cầu; hình thức tổ chức sản xuất chưa phù hợp để thúc đẩy quá trình sản xuất hàng hóa; năng suất, chất lượng nông sản chưa cao, khả năng cạnh tranh và giá trị tạo ra trên đơn vị diện tích canh tác thấp, thu nhập, đời sống nông dân cải thiện chưa nhiều.

2. Về nhiệm vụ kế hoạch năm 2009:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần quán triệt sâu sắc và đầy đủ nội dung Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành có kế hoạch và giải pháp triển khai thực hiện đầy đủ và đồng bộ các nội dung liên quan đến vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Căn cứ nội dung của Nghị quyết và Chương trình kế hoạch hành động của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành có liên quan sớm hoàn thiện các chương trình, đề án triển khai cụ thể. Mỗi chương trình, đề án phải đảm bảo yêu cầu: nội dung rõ ràng, giải pháp khả thi (trong đó có nhiệm vụ, giải pháp trước mắt, lâu dài và xác định khâu đột phá); lực lượng triển khai cụ thể và biện pháp tổ chức chỉ đạo thực hiện hiệu quả (thống nhất từ Trung ương đến cơ sở).

Cần xây dựng các mô hình tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn theo hướng: khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia để đầu tư sản xuất, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hàng hóa lớn và phù hợp với nền kinh tế thị trường.

- Xây dựng đề án về công tác quản lý ngành nông nghiệp, nông thôn phải đảm bảo nguyên tắc Bộ quản lý đa ngành, nhưng không chia cắt, phân tán, tăng cường năng lực điều hành chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến địa phương, mỗi ngành, lĩnh vực có sự liên kết, thống nhất đồng bộ giữa quản lý nhà nước với nghiên cứu khoa học và đào tạo, các hình thức tổ chức sản xuất và tăng cường năng lực chỉ đạo điều hành.

- Về chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 phải dựa trên cơ sở mục tiêu cụ thể đã được xác định tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

3. Về một số kiến nghị của Bộ:

a) Yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối bố trí dự toán ngân sách cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong năm 2009 và những năm tiếp theo đáp ứng yêu cầu Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trước mắt, đảm bảo đủ vốn công tác quy hoạch, ứng dụng khoa học công nghệ, giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản, giảm tổn thất sau thu hoạch và thủy lợi.

b) Đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ: phải đảm bảo đủ vốn đầu tư theo tiến độ, bảo đảm an toàn, chất lượng công trình.

c) Về vốn tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng đề án tín dụng nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo Ngân hàng thương mại bảo đảm vốn tín dụng cho việc tiêu thụ và xuất khẩu nông, lâm, thủy sản.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghê, Nội vụ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN:Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, các Vụ: KTTH, TKBT, TTĐT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 252/TB-VPCP về việc ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ và tình hình sản xuất năm 2008, kế hoạch năm 2009 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.623
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87