Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 252/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 29/06/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 252/TB-VPCP

Hà Nội ngày 29 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRẦN LƯU QUANG TẠI CUỘC HỌP CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TƯ VẤN CHÍNH SÁCH CHO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 19 tháng 6 năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chủ trì cuộc họp về công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả tư vấn chính sách cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và đại diện lãnh đạo các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư.

Sau khi nghe Báo cáo của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, ý kiến phát biểu của các cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang kết luận như sau:

1. Tình hình triển khai

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ quan trọng phải được triển khai mạnh mẽ, thường xuyên, đồng bộ, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá hiệu quả. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Chương trình, Kế hoạch, Đề án quan trọng tập trung triển khai trong giai đoạn 2021-2025 như: (1) Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025; (2) Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025; (3) Phương án phân cấp giải quyết TTHC; (4) Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; (5) Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Từ năm 2021 đến nay, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan, địa phương đã tích cực triển khai đạt được một số kết quả nổi bật như: Đã cắt giảm, đơn giản hóa 2.229 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; đưa vào vận hành Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh; thực thi phân cấp giải quyết 81/699 TTHC, trong đó nhiều TTHC phân cấp từ trung ương về địa phương; tích cực thống kê, công bố TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và tập trung rà soát, đơn giản hóa 59 nhóm TTHC nội bộ trọng tâm ưu tiên trong năm 2023. Việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp được chú trọng triển khai, đã có 31,16% kết quả giải quyết TTHC được cấp bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng; 66,48% hồ sơ TTHC được số hóa; 62/63 địa phương và 10/21 bộ, ngành đã thực hiện hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử; hơn 4.400 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và hoàn thành tích hợp 21/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06. Công tác thanh tra, kiểm tra công vụ đã được chú trọng triển khai. Hội đồng tư vấn cải cách TTHC đã phát huy vai trò “cầu nối” giữa Chính phủ với người dân, doanh nghiệp trong công tác cải cách TTHC, thúc đẩy hiện đại hóa hành chính nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách TTHC vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như người đứng đầu một số cơ quan chưa thực sự quan tâm, quyết liệt chỉ đạo; việc rà soát, trình và thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh còn chậm (còn 714/1.146 quy định đã được phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa chưa được thực thi) và chưa chú trọng tham vấn lấy ý kiến các hiệp hội, doanh nghiệp, đối tượng chịu tác động khi ban hành TTHC, quy định kinh doanh; 618/699 TTHC chưa được thực thi phương án phân cấp; 808/1.146 TTHC chưa được đơn giản hóa theo 19 Nghị quyết chuyên đề về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý cư dân; việc công bố TTHC nội bộ tại một số cơ quan chậm tiến độ, phạm vi chưa đầy đủ; triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; việc tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến chưa thuận tiện với người dùng. Ngoài ra, số lượng các tổ chức phối hợp liên ngành hiện nay còn nhiều, trong đó, một số tổ chức hoạt động chưa hiệu quả, chưa đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đặt ra.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là một số cơ quan, đơn vị chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là vai trò của người đứng đầu; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị còn thiếu chủ động, chặt chẽ, kịp thời; còn tình trạng níu kéo, lợi ích cục bộ của ngành, lĩnh vực, thiếu phân cấp, phân quyền; cơ sở pháp lý quy định Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh chưa được ban hành; một số bộ phận cán bộ, công chức thực thi công vụ chưa nghiêm, năng lực, trình độ còn hạn chế; thiếu kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; việc bố trí nguồn lực triển khai còn chưa đồng bộ.

2. Phương hướng, giải pháp

- Kiên định, kiên trì tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các Nghị định, Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách TTHC, nhất là các Chương trình, Kế hoạch, Đề án nêu trên đã được Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo thúc đẩy tại văn bản số 493/TTg-KSTT ngày 01 tháng 6 năm 2023. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ và đôn đốc triển khai.

- Lựa chọn những quy định, TTHC đang là rào cản để tập trung cải cách, trước mắt tập trung ưu tiên các vấn đề cấp bách cần tháo gỡ, nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, TTHC về đầu tư, kinh doanh và TTHC trong các ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như: xây dựng, bất động sản, thuế, hải quan, điện, năng lượng, sản xuất, chế biến nông sản, xuất nhập khẩu, giáo dục đào tạo, y tế…

- Nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và phản ứng chính sách của các bộ, ngành, địa phương.

- Thực hiện giao ban định kỳ và làm việc trực tiếp của Lãnh đạo Chính phủ, Tổ công tác cải cách TTHC, Văn phòng Chính phủ với các bô, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp để nhận diện các khó khăn, vướng mắc và kịp thời tháo gỡ, thúc đẩy triển khai; đôn đốc thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa, phương án phân cấp đã được phê duyệt, trước mắt tập trung vào 714 quy định đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa chưa được thực thi, 618 TTHC đã phê duyệt phương án phân cấp chưa được thực thi, 808 TTHC liên quan đến giấy tờ công dân chưa thực thi đơn giản hóa theo 19 Nghị quyết chuyên đề và việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ tại các bộ, cơ quan, địa phương.

- Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức làm việc, đối thoại với các hội, hiệp hội, doanh nghiệp, người dân, phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc đang là rào cản trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân để kịp thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo tháo gỡ.

- Phát huy vai trò thẩm định, thẩm tra quy định, TTHC trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất các phương án cắt giảm, đơn giản hóa và đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong giải quyết TTHC.

3. Nhiệm vụ cụ thể

a) Các bộ, ngành, địa phương

- Thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa ngay các quy định, TTHC (bao gồm cả TTHC nội bộ và phân cấp, ủy quyền trong giải quyết TTHC) liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, nhất là các quy định, TTHC theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 547/TTg- KSTT ngày 15 tháng 6 năm 2023.

- Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai, minh bạch đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, hành vi hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Thực hiện đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công dựa trên dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm và công bố, công khai các cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà.

- Thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động quy định, TTHC trong đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, trong đó kiên quyết chỉ ban hành TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh mới trong trường hợp thật sự cần thiết, bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp với chi phí tuân thủ thấp.

- Chủ động thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC gắn với việc triển khai Đề án 06 và Chương trình chuyển đổi số quốc gia; tăng cường công tác truyền thông để nâng cao nhận thức tạo đồng thuận trong việc triển khai.

- Các Bộ, cơ quan làm nhiệm vụ cơ quan thường trực của các tổ chức phối hợp liên ngành chủ động đánh giá hiệu quả hoạt động, đề xuất phương án kiện toàn, giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành (bao gồm cả tổ chức tư vấn chính sách cho Thủ tướng Chính phủ) gửi Bộ Nội vụ trước ngày 20 tháng 7 năm 2023 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện báo cáo điện tử về tình hình, kết quả công tác cải cách TTHC, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

b) Bộ Tư pháp, Tổ chức pháp chế thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường hơn nữa công tác thẩm định quy định TTHC tại đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm chỉ ban hành TTHC thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ thấp nhất.

c) Bộ Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra công vụ, trong đó chú trọng việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách TTHC, kịp thời đề xuất với Thủ tướng Chính phủ khen thưởng, phê bình những cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt hoặc không tốt công tác này theo quy định của pháp luật.

- Trên cơ sở rà soát của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tổng hợp rà soát, đề xuất phương án kiện toàn các tổ chức phối hợp liên ngành, trong đó bao gồm cả tổ tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian trình trong tháng 7 năm 2023.

d) Văn phòng Chính phủ

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách TTHC trọng tâm từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 để tập trung cắt giảm, đơn giản hóa và nâng cao chất lượng các quy định, TTHC (bao gồm cả TTHC nội bộ, phân cấp, ủy quyền trong giải quyết TTHC và các TTHC liên quan đến giấy tờ công dân), trong đó phân công cụ thể trách nhiệm từng cơ quan, có định lượng kết quả, sản phẩm cụ thể, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2023.

- Trình Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ theo hướng gọn nhẹ, thực chất, hiệu quả; thành viên là đại diện các cơ quan, hội, hiệp hội, tổ chức do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ là Chủ tịch. Hội đồng phải kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp; định kỳ hoặc đột xuất tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

- Trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ gồm từ 10-12 thành viên do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Tổ trưởng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Tổ phó thường trực, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Tổ phó, Thứ trưởng Bộ Công an - Tổ phó thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 làm Tổ phó, lãnh đạo một số Bộ, cơ quan làm thành viên và Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC làm Ủy viên thường trực. Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Chương trình, Kế hoạch, Đề án về cải cách TTHC; kỷ cương hành chính và nhận diện các khó khăn, vướng mắc, kịp thời tháo gỡ, thúc đẩy triển khai, trước mắt tập trung vào các phương án cắt giảm, đơn giản hóa, phương án phân cấp đã phê duyệt nhưng chưa được thực thi.

- Nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để cập nhật, công khai theo dõi, đánh giá về TTHC nội bộ và TTHC 4 cấp chính quyền. Hoàn thành trong Quý 3 năm 2023.

- Cục Kiểm soát TTHC tăng cường phối hợp giữa các Vụ chuyên ngành trong việc thẩm tra các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC. Tổ chức triển khai báo cáo điện tử về tình hình, kết quả công tác cải cách TTHC, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ; hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện và định kỳ tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại các phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Trần Lưu Quang (để báo cáo);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ, Cục, Cổng TTĐT CP;
- Lưu: VT, KSTT (2)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 252/TB-VPCP ngày 29/06/2023 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả tư vấn chính sách cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.593

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!