Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 232/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Thanh tra Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm 2011 và kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thanh tra do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 232/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 29/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 232/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2011

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI THANH TRA CHÍNH PHỦ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THANH TRA NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2012 CỦA NGÀNH THANH TRA.

Ngày 20 tháng 9 năm 2011, tại Trụ sở Thanh tra Chính phủ ở Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Thanh tra Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm 2011 và kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thanh tra. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Kiều Đình Thụ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Lê Văn Lân, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Sau khi nghe đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ báo cáo và ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến kết luận như sau:

1. Hoạt động thanh trra năm 2011 có chuyển biến tích cực, cơ bản đã thực hiện xong kế hoạch được phê duyệt. Qua thanh tra đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý và chính sách pháp luật. Các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ đã được Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý kịp thời.

2. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011 và các năm tiếp theo, ngành Thanh tra và Thanh tra Chính phủ cần phải quan tâm thực hiện tốt những nội dung sau:

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế và chương trình công tác năm 2011, tập trung nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án luật trình Quốc hội: Dự án Luật Khiếu nại, dự án Luật Tố cáo; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ của ngành phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; các Đoàn thanh tra đang tiến hành thanh tra cần kết thúc đúng thời gian và có kết luận sớm hơn để tạo điều kiện cho các đối tượng thanh tra ổn định hoạt động, tập trung phát triển sản xuất.

- Thanh tra Chính phủ cần bám sát chức năng nhiệm vụ được giao, đổi mới phương thức hoạt động để công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng có hiệu quả hơn, góp phàn thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Ngành Thanh tra cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung thống nhất hoạt động thanh tra, khắc phục các tồn tại, nhất là tình trạng thanh tra kéo dài, chồng chéo, sự phối hợp với các cơ quan liên quan thiếu chặt chẽ.

- Ngành Thanh tra, Thanh tra Chính phủ cần đặc biệt quan tâm công tác tổ chức và cán bộ. Cán bộ Thanh tra phải gương mẫu về đạo đức, lối sống, tinh thần phục vụ, phải đi đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, có kiến thức sâu rộng, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, phải cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư thì mới bảo vệ công lý và lẽ phải. Lãnh đạo ngành Thanh tra vừa phải quan tâm đào tạo, rèn luyện cán bộ, đồng thời phải quản lý chặt chẽ cán bộ. Cần hoàn chỉnh quy chế quản lý Đoàn thành tra, Thanh tra viên thật chặt chẽ để nâng cao hiệu quả công tác và phòng ngừa tiêu cực.

- Về Chương trình công tác năm 2012, Thanh tra Chính phủ cần hoàn chỉnh lại để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, thanh tra có trọng tâm, chú ý những lĩnh vực nhạy cảm, có biểu hiện tiêu cực tham nhũng, hạn chế sự chồng chéo, mục tiêu, yêu cầu thanh tra cần cụ thể nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng tham nhũng, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường kỷ cương phép nước, góp phần giảm khiếu nại đông người, vượt cấp.

- Đồng ý với các kiến nghị cụ thể của Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ dành thời gian để nghe và cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với kết quả các cuộc thanh tra trọng điểm, phức tạp. Thanh tra Chính phủ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để sửa đổi Thông tư số 04/2008/TTLT-BTC-TTCP về hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước; phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan có liên quan về việc sử dụng nhà đất tại số 220 Đội Cấn, Ba Đình và Trụ sở mới của cơ quan Thanh tra Chính phủ có hiệu quả, đúng pháp luật và đúng quy hoạch.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng BCDDTWW về PCTN;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp;
- UBND TP Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 các Vụ, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KNTN (3) MH.50

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 232/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Thanh tra Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm 2011 và kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thanh tra do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.695

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199