Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 22/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 27/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2015 VÀ BÀN PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016 CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 19 tháng 01 năm 2016, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Ban Chđạo cải cách hành chính của Chính phủ đã chủ trì cuộc họp tổng kết công tác năm 2015, bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016 của Ban Chđạo. Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ, cơ quan là Thành viên Ban Chỉ đạo. Sau khi nghe Bộ Nội vụ - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Ban Chỉ đạo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG V CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2015

1. Trong năm 2015, công tác cải cách hành chính đã được các bộ, ngành, địa phương quan tâm tổ chức thực hiện. Các lĩnh vực cải cách thể chế, tổ chức bộ máy, thủ tục hành chính, công vụ, công chức, tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính đạt được kết quả rõ rệt, thiết thực, góp phần tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của cả nước. Các thành viên Ban Chỉ đạo và Bộ Nội vụ với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chđạo cùng bộ phận giúp việc của Ban Chỉ đạo đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện, đạt được kết quả nổi bật trong đôn đốc, chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương triển khai các nhiệm vụ chung về công tác cải cách hành chính.

2. Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính còn một số hạn chế: Thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn rườm rà, quy trình còn phức tạp. Tình trạng đặt ra những thủ tục mới hoặc không kịp thời loại bỏ những thủ tục bất hợp lý trong các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh chưa được khắc phục triệt để. Văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật còn nợ động, nhất là thông tư. Còn tình trạng đưa các quy định về tổ chức bộ máy vào nội dung các luật chuyên ngành. Chưa kịp thời sa đổi các quy định làm cơ spháp lý cho việc tổ chức thi tuyển trên máy tính. Các Bộ chậm xây dựng tiêu chuẩn chức danh công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đạo đức và văn hóa công vụ vẫn còn hạn chế, kỷ luật, kỷ cương hành chính nhiều nơi chưa nghiêm.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm qua, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ các nội dung của Chương trình tng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả nền hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp về kết quả cải cách hành chính, tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chính sau đây:

1. Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch kiểm tra của Ban Chđạo năm 2016, trình Trưởng ban Ban Chỉ đạo ký ban hành, làm cơ sở cho các Bộ, ngành, cơ quan xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể; xây dựng Đề án Cơ cấu Chính phủ trình Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2016, bảo đảm tiến độ và chất lượng; sớm triển khai việc xác định và công bố Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan, địa phương năm 2015, bảo đảm khách quan.

2. Về công tác xây dựng thể chế:

Triển khai Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương; chú ý điểm mới về nguyên tắc phân quyền, ủy quyền giữa Trung ương và địa phương. Tập trung rà soát, sửa đổi và bãi bcác quy định về tổ chức, bộ máy và biên chế trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước.

3. Về công tác cải cách thủ tục hành chính:

- Tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo các lĩnh vực trọng tâm nêu tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ; tiếp tục rà soát, bãi bcác thủ tục hành chính rườm rà, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ. Công bố công khai, minh bạch các quy trình thủ tục, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Đổi mới mnh mẽ việc giải quyết thtục hành chính theo hướng trực tiếp, tập trung, có sự giám sát của cấp có thẩm quyền, sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Kiên trì mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, hợp lý hóa quy trình giải quyết công việc, bảo đảm thực hiện cam kết trong các Hiệp định thương mại tự do đã ký cũng như phù hợp với quá trình gia nhập cộng đồng kinh tế chung ASEAN. Cải cách thủ tục hành chính nhằm thúc đẩy việc thực hiện quyền tự do kinh doanh của công dân trong các ngành nghề mà pháp luật không cấm theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg. Đánh giá, tổng kết việc triển khai thí điểm mô hình Trung tâm hành chính công.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

4. Vcải cách tchức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

- Triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. Thực hiện tốt các thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân cấp tnh, cấp huyện theo quy đnh tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP. Các bộ, ngành nghiêm túc thực hiện quy định không thành lập phòng trong Vụ hoc thành lập phòng mi trong Cục. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị quyết số 39/NQ-TW, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ci cách chế độ công vụ, công chức, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt. Tiếp tục hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của Danh mục vị trí việc làm và hệ thống tiêu chuẩn, chức danh công chức, vn chức và chức danh lãnh đạo, quản lý từ Trung ương đến địa phương; nghiên cứu đổi mới quy trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác thi tuyển công chức, viên chức đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, chất lượng trong công tác tuyển dụng.

5. Về cải cách tài chính công:

Tiếp tục triển khai xã hội hóa dịch vụ công, đổi mới tổ chức, hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục triển khai cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng đổi mới cơ chế hoạt động gắn với lộ trình thực hiện tính giá dịch vụ sự nghiệp công; đẩy mạnh việc chuyển từ phương thức hỗ trợ trực tiếp của nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế đặt hàng.

6. Về hiện đại hóa nền hành chính:

Triển khai có hiệu quNghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử trong các bộ, cơ quan, địa phương. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm hiệu quả, kịp thời, công khai, minh bạch.

7. Về hoạt động của Ban Chđạo cải cách hành chính của Chính phủ:

- Các thành viên Ban Chỉ đo đề cao trách nhiệm, tích cực chỉ đạo, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2016 theo Kế hoạch; đồng thời tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các địa phương xây dựng, triển khai công tác cải cách hành chính năm 2016 một cách đồng bộ, toàn diện theo định hướng của Chính phủ, các bộ, ngành.

- Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; công tác đôn đốc, kiểm tra cải cách hành chính của các thành viên Ban Chỉ đạo; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về cải cách hành chính.

- Bộ Nội vụ phát huy vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công; tiếp tục nghiên cu, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, thiết thực để triển khai thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các bộ, c
ơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
-
UBND các tnh, TP trực thuộc TW;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHCCP;
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: PL, NC, KGVX, KTTH;
- Lư
u: Văn thư, TCCV (3). LHN

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 22/TB-VPCP ngày 27/01/2016 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp tổng kết công tác năm 2015 và bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác ngày 27/01/2016 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.125

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.26