Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 20/TB-UBND-TrT về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo CNTT của Tỉnh của UBND tỉnh Nghệ An

Số hiệu: 20/TB-UBND-TrT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Lê Minh Niệm
Ngày ban hành: 20/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20/TB-UBND-TRT

Vinh, ngày 20 tháng 01 năm 2006 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO CNTT CỦA TỈNH

Ngày 16 tháng 01 năm 2006, tại văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Hồng Trường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo CNTT tỉnh đã chủ trì buổi làm việc của Ban chỉ đạo CNTT để đánh giá hoạt động của Ban chỉ đạo năm 2005, định hướng hoạt động của Ban chỉ đạo năm 2006 và thông qua nội dung kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT.

Sau khi nghe Phó ban trực Ban chỉ đạo báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban chỉ đạo,định hướng hoạt động của Ban chỉ đạo năm, ý kiến phát biểu của các thành viên Ban chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo CNTT của tỉnh kết luận như sau:

1. Đánh giá các hoạt động năm 2005.

a. Kết quả đạt được.

Sau khi kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ thư ký giúp việc, Ban đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành. Các hoạt động của Ban thu được hiệu quả cao hơn, cụ thể là:

Hoàn thành đề cương Đề án: Xây dựng Quy hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển CNTT giai đoạn 2006- 2015 và định hướng đến năm 2020; Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý Nhà nước về Bưu chính Viễn thông, công nghệ thông tin và Internet; Thành lập Trung tâm CNTT thuộc Sở Bưu chính - Viễn thông để thực hiện nhiệm vụ triển khai ứng dụng và tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực CNTT. Phối hợp tốt với Ban điều hành Đề án 112, Đề án 47 trong việc triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ công tác điều hành tác nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bước đầu đã tạo được môi trường phát triển CNTT trong các cơ quan quản lý nhà nước, tiến tớ xã hội hoá việc ứng dụng CNTT vào phục vụ công việc.

b. Tồn tại:

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của Lãnh đạo các cấp, các ngành về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá còn nhiều hạn chế, chưa thống nhất; Tư duy về ứng dụng cấc phần mềm phục vụ công tác chuyên môn còn yếu, chậm đổi mới; lề lối làm việc còn mang tính thủ công; Chưa có cơ chế chính sách cụ thể và thích hợp để khuyến khích, ràng buộc trách nhiệm và lợi ích các đơn vị trong ứng dụng CNTT.

Khung pháp lý cho các hoạt động CNTT còn thiếu, nguồn nhân lực còn yếu so với yêu cầu. Do quy chế đấu thầu hiện nay chưa phù hợp với lĩnh vực CNTT nên việc triển khai các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng còn gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, nguồn kinh phí đầu tư cho CNTT còn thấp so với nhu cầu, mô hình ứng dụng CNTT có hiệu quả trong quản lý Nhà nước còn thiếu; Chưa có chức danh quản trị mạng cho các đơn vị nên thiếu cán bộ để thực hiện nhiệm vụ này.

Trong chỉ đạo cònm thiếu sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển ứng dụng CNTT.

2. Định hướng hoạt động cuả Ban chỉ đạo năm 2006 và giai đoạn 2006-2010

Chỉ đạo các cấp, các ngành tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Chỉ thị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn; Ban hành các khung pháp lý về các hoạt động CNTT trên địa bàn để đảm bảo sự phát triển của lĩnh vực này;

Tăng cường các hoạt động chỉ đạo, kiểm tra đối với các cấp, các ngành;

Hoàn thành việc xây dựng và chỉ đạo thực hiện có chất lượng quy hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006-2010;

Tập trung chỉ đạo thực hiện các đề án đã có như: Đề án 112; Đề án 47 ; Đề án 17;… Xây dựng đề án hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng CNTT vào quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh;

Tập trung đầu tư xây dựng một số đơn vị điển hình về ứng dụng CNTT trong phục vụ công tác chuyên môn gắn với cải cách hành chính để nhân ra diện rộng;

Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực dưới nhiều hình thức cho các cơ quan đơn vị;

Chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, các huyện lập kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT phù hợp và có tính khả thi cao.

3. Tổ chức thực hiện

- Giao cho Sở Bưu chính - Viễn thông

a. Khẩn trương hoàn thiện đề án Xây dựng Quy hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006-2015 và định hướng đến năm 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt.

b. Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ, chức danh của cán bộ quản trị mạng tại các đơn vị và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức trên địa bàn.

c. Chủ trì, phối hợp với Sở KH&CN lập phương án chuyển giao việc quản lý và cập nhật Web site Nghệ An (địa chỉ: www.nghean.gov.vn) từ Sở KH&CN sang Sở Bưu chính - Viễn thông.

d. Chỉ đạo Trung tâm CNTT ổn định tổ chức, địa điểm làm việc để sớm đi vào hoạt động và thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ được giao.

e. Dự thảo, lấy ý kiến các ngành liên quan để tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chỉ thị đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn.

- Để đảm bảo tính chủ động, có kế hoạch và đồng bộ trong đầu tư phát triển các ứng dụng CNTT, Ban chỉ đạo yêu cầu các Sở, Ban, Ngành và các huyện, thành phố Vinh, Thị xã Cửa Lò thành lập Ban chỉ đạo CNTT tại đơn vị mình.

- Giao Sở Nội vụ hướng dẫn UBND các huyện, Thành phố Vinh, Thị xã Cửa Lò tuyển dụng một kỹ sư tin học (công chức dự bị) có năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức để thực hiện việc chuyển giao, vận hành các hệ thống thông tin thuộc đề án 112 và quản trị mạng nội bộ, theo tinh thần tại công văn số 1876/CV-UB ngày 25/6/1999 của UBND Tỉnh về thu hút cán bộ Khoa học kỹ thuật và Quyết định số 30/2001/QĐ-UB ngày 27/3/2001 của UBND tỉnh về Ban hành quy định chính sách thu hút lao động có trình độ cao ở Nghệ An.

- Giao văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Bưu chính - Viễn thông chuẩn bị nội dung hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị và đề án 112 (giai đoạn 1) vào tháng 2 năm 2006.

- Phối kết hợp tốt công tác triển khai thực hiện các đề án 112, đề án 47, đề án 17 trên địa bàn, đồng thời tranh thủ nguồn lực của các dự án phát triển CNTT trên địa bàn.

- Giao các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo CNTT tỉnh chỉ đạo việc phát triển các ứng dụng CNTT tại ngành mình quản lý.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Trường – Phó chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo CNTT của tỉnh tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo CNTT của tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các ngành, các cấp, các đơn vị liên quan biết và thực hiện.

+ Sở BCVT phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư lập kế hoạch, dự trù quản lý Nhà nước kinh phí cho các nội dung: Xây dựng cơ sở hạ tầng về CNTT cho hoạt động quản lý Nhà nước về CNTT trên địa bàn thông qua các dự án:

- Đào tạo nguồn lực CNTT;

- Xây dựng một số phần mềm dùng chung do UBND tỉnh đặt hàng;

- Duy trì và phát triển Website Nghệ An;

- Xây dựng Cổng thông tin điện tử NA;

- Trang thiết bị CNTT phục vụ cho hoạt động của Trung tâm CNTT Nghệ An thuộc Sở BCVT.

+ Sở BCVT phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu xây dựng kinh phí hoạt động cho Ban chỉ đạo CNTT năm 2006 phù hợp.

+ Đối với các huyện, thành, thị cho phép mỗi huyện hợp đồng dài hạn 01 cán bộ CNTT để giúp huyện trong việc triển khai các Đề án 112, Đề án 47 và các chương trình, đề án, dự án về CNTT khác.

Trên đây là ý kiến kết luận của Đồng chí Nguyễn Hồng Trường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo CNTT tỉnh tại Hội nghị Thường trực Ban chỉ đạo CNTT tỉnh Nghệ An tháng 01 năm 2006. Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An thông báo để các cấp, các ngành liên quan biết, triển khai thực hiện./.

 

TL.CHỦ TỊCH UBND TỈNH NGHỆ AN
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG 
Lê Minh Niệm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 20/TB-UBND-TrT về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo CNTT của Tỉnh của UBND tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.327
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234