Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 186/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 26/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 186/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2006 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 9 THÁNG VÀ TRIỂN KHAI  NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2006 CỦA BAN CHỈ ĐẠO TÂY BẮC

Ngày 13 tháng 10 năm 2006, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2006. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Uỷ ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc trình bày Báo cáo và ý kiến thảo luận của đại biểu, đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã kết luận như sau:

I. VỀ TÌNH HÌNH 9 THÁNG VÙNG TÂY BẮC:

Trong 9 tháng qua, nhìn chung tình hình các tỉnh vùng Tây Bắc ổn định và có bước phát triển khá toàn diện; toàn Vùng không có các vụ việc lớn bức xúc, phức tạp về an ninh chính trị. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trong vùng đạt 11,4%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng nhanh tỉ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ trong GDP. Các tỉnh đã tích cực chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, tiềm năng, lợi thế từng bước được phát huy. Công nghiệp có bước phát triển; các chương trình mục tiêu đạt hiệu quả ngày càng thiết thực. Hoạt động dịch vụ cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống. Cơ sở trường lớp và đội ngũ giáo viên được tăng cường. Công tác thông tin, tuyên truyền có nhiều cố gắng; tổ chức nhiều lễ hội văn hoá, thể thao truyền thống, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân. Việc thực hiện Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 04 tháng 2 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành đạt kết quả bước đầu, tạo sự thống nhất trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, tăng lòng tin của đồng bào các dân tộc vào đường lối, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Quốc phòng, an ninh cơ bản được đảm bảo. Hoạt động đối ngoại phát triển theo chiều hướng tốt trên cả 2 tuyến biên giới Việt - Trung và Việt - Lào.

Tuy nhiên, so với yêu cầu của Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2004 của Bộ Chính trị, nhiều nội dung công tác chuyển biến còn chậm. Tây Bắc vẫn là vùng nghèo và khó khăn nhất cả nước, có nhiều vấn đề xã hội bức xúc; quốc phòng, an ninh vẫn tiềm ẩn nhân tố mất ổn định.

- Cơ sở hạ tầng còn nhiều yếu kém. Nguồn nội lực nhỏ bé, khả năng thu hút từ bên ngoài hạn chế; vốn đầu tư chủ yếu từ ngân sách nhà nước thấp so với yêu cầu. Đây là nguyên nhân chủ yếu làm cho nhiều tiềm năng, lợi thế của Vùng chậm được phát huy.

- Chuyển đổi cơ cấu kinh tế còn nhiều lúng túng, chưa tạo được các yếu tố đột phá để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. Năng suất, chất lượng, hiệu quả đầu tư trên địa bàn vẫn thấp, sản phẩm thiếu sức cạnh tranh.

- Đời sống đồng bào vùng cao, biên giới vẫn hết sức khó khăn. Tình trạng du canh du cư, di cư tự do, buôn bán ma tuý, phụ nữ, buôn lậu qua biên giới vẫn còn diễn biến phức tạp.

- Hoạt động tôn giáo không bình thường diễn ra trên diện rộng.

- Đội ngũ cán bộ còn nhiều bất cập, nhất là trong hệ thống chính trị cơ sở.

Những khó khăn, yếu kém trên cùng với sự lợi dụng chống phá của các thế lực thù địch đang là những nhân tố tiềm ẩn gây mất ổn định chính trị trong vùng.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO TRONG QUÝ IV:

- Kiểm tra, đôn đốc các tỉnh trong vùng triển khai quán triệt và lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Trung ương III về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cụ thể hoá thành các chương trình trọng tâm, sát hợp điều kiện thực tế ở từng địa phương.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án trọng điểm trên địa bàn Tây Bắc. Chú trọng chương trình xoá đói giảm nghèo, các chính sách hỗ trợ theo các quyết định 134, 135 (giai đoạn II), 159, 120, dự án "Tái định cư thuỷ điện Sơn La".

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với các tỉnh Tây Bắc. Đôn đốc các Bộ, ngành có liên quan có các giải pháp tích cực để sớm khởi công cải tạo quốc lộ 70 và đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư đường cao tốc Lào Cai - Yên Bái - Việt Trì theo Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Các cơ quan được giao nhiệm vụ cần khẩn trương hoàn thiện các đề án trong chương trình công tác năm 2006, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để đưa vào kế hoạch năm 2007 và kế hoạch các năm tiếp theo. Đặc biệt là các đề án: Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở vùng cao Tây Bắc; Chính sách đặc thù thu hút đầu tư vào vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; Ổn định sản xuất và đời sống dân di cư tự do tại huyện Mường Lát (Thanh Hoá), Mường Nhé (Điện Biên); Phủ sóng phát thanh, truyền hình tới các thôn bản đặc biệt khó khăn vùng Tây Bắc.

- Chuẩn bị tốt nội dung để tổ chức hội nghị giữa các cơ quan Trung ương và các tỉnh trong vùng đóng góp ý kiến về các đề án: Nguồn lực tài chính cho phát triển vùng Tây Bắc; bố trí dân cư trên tuyến biên giới Việt - Lào.

- Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 01/2005/CT-TTg ngày 4/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị ngày 28, 29 tháng 9 năm 2006 về rút kinh nghiệm làm điểm để có các giải pháp chỉ đạo tiếp theo.

- Đôn đốc các Bộ, ngành chuẩn bị báo cáo để phục vụ Hội nghị đánh giá 2 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị trên địa bàn Tây Bắc và các tỉnh trung du và miền núi Bắc Bộ; đề xuất giải pháp thiết thực để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra.

- Chuẩn bị báo cáo trình Bộ Chính trị về kết quả 2 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức của Ban Chỉ đạo nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ban Chỉ đạo Tây Bắc và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ Tướng CP;
- Ban Kinh tế TW;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Văn phòng Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư,
  Tài chính, Giao thông vận tải,
  Nông nghiệp và PTNT, Quốc phòng,
  Công an, Uỷ ban Dân tộc;;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP,
  Các Vụ: TH, KTTH, CN, NN, NC, KG, VX, TTBC,
- Lưu: VT, ĐP (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 
 


Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 186/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ quý IV ngày 26/10/2006 của Ban Chỉ đạo Tây Bắc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.009

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!