Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 184/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Minh Trí tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án giám định tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 184/TB-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lâm Văn Ba
Ngày ban hành: 22/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG UBND
THÀNH PHỐ

-------
-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 184/TB-VP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2013

 

THÔNG BÁO

NỘI DUNG KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÊ MINH TRÍ TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 13 tháng 3 năm 2013, đồng chí Lê Minh Trí, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án giám định tư pháp đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo để triển khai, quán triệt thực hiện các nội dung của Luật Giám định tư pháp và thông qua nội dung dự thảo Kế hoạch hoạt động, Kế hoạch kiểm tra năm 2013 của Ban Chỉ đạo.

Sau khi nghe Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Minh Trí đã kết luận chỉ đạo như sau:

1. Về dự thảo các văn bản của Ban Chỉ đạo:

1.1. Nhất trí về cơ bản các nội dung của dự thảo Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Đề án giám định tư pháp tại một số Sở - ngành, tổ chức giám định tư pháp năm 2013.

1.2. Giao Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chỉnh lý dự thảo văn bản trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo tại cuộc họp và phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố trình Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành.

2. Về triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp:

2.1. Các Sở - ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2.2. Giao Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố văn bản kiến

nghị Bộ Y tế xúc tiến việc thành lập Trung tâm Giám định pháp y tâm thần khu vực theo quy định của Luật Giám định tư pháp, đồng thời, chủ động xây dựng phương án bố trí, sắp xếp lại tổ chức, nhân sự của Trung tâm Giám định pháp y tâm thần thành phố sau khi Trung tâm chấm dứt hoạt động theo quy định của Luật Giám định tư pháp.

2.3. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Cục Thuế thành phố chủ trì nghiên cứu, đánh giá nhu cầu giám định trong lĩnh vực của mình quản lý, xây dựng Đề án thành lập tổ chức giám định tư pháp công lập và phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập các tổ chức này trong trường hợp cần thiết.

Thời gian thực hiện: trước ngày 30 tháng 6 năm 2013.

2.4. Trong thời gian chờ các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp, giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố cho phép thí điểm việc thành lập một số (khoảng 03) Văn phòng Giám định tư pháp theo quy định của Luật Giám định tư pháp.

2.5. Giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành có liên quan căn cứ nhu cầu thực tiễn trong từng lĩnh vực để bổ sung đội ngũ giám định viên tư pháp và tiến hành rà soát, lập danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong từng lĩnh vực, gửi về Sở Tư pháp trong quý II năm 2013 để tổng hợp chung, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố công bố theo quy định.

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tiến hành rà soát, lập danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tín dụng - ngân hàng, gửi về Sở Tư pháp trong quý II năm 2013 để tiến hành công bố theo quy định.

3. Về các vấn đề khác:

3.1. Giao Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện chi trả hỗ trợ trực tiếp vào tài khoản của giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp theo nội dung Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố. Sở Tư pháp sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án giám định tư pháp thành phố để chi các khoản văn phòng phẩm sử dụng trong quá trình thực hiện chi trả chế độ hỗ trợ theo Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND. Công chức của Sở Tư pháp thực hiện công tác chi trả chế độ hỗ trợ theo Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND được hưởng bồi dưỡng theo mức người giúp việc gián tiếp cho hoạt động giám định tư pháp quy định tại Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND trên cơ sở xác nhận danh sách của Giám đốc Sở Tư pháp.

Giao Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện việc chi trả hỗ trợ theo Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND nêu trên.

3.2. Các Sở - ngành khẩn trương rà soát, lập danh mục các trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động giám định tư pháp gửi về Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp trước ngày 31 tháng 3 năm 2013.

Giao Sở Tư pháp tổng hợp danh mục trang thiết bị, phương tiện nêu trên, phối hợp với các Sở - ngành liên quan đánh giá nhu cầu cần thiết đối với từng trang thiết bị, phương tiện để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án giám định tư pháp thành phố chỉ đạo thực hiện.

Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối ngân sách thành phố, bố trí nguồn kinh phí để đầu tư các trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động giám định tư pháp đã được duyệt, trong đó, ưu tiên thực hiện ngay các hạng mục đầu tư theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo.

3.3. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở - ngành xây dựng Quy chế phối hợp trong hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn thành phố.

Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng Quy chế phối hợp trong hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn thành phố.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo nội dung kết luận nêu trên để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Lâm Văn Ba

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 184/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Minh Trí tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án giám định tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.246
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238