Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 162-TB/TW về kết luận của Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức đơn vị nghiên cứu, giảng dạy, sự nghiệp của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và các Ban đảng ở Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Số hiệu: 162-TB/TW Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 10/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 162-TB/TW

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ VỀ SẮP XẾP TỔ CHỨC CÁC ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY, SỰ NGHIỆP CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC BAN ĐẢNG Ở TRUNG ƯƠNG

I. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 60-QĐ/TW ngày 07-5-2007 về hợp nhất Học viện Hành chính quốc gia và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thành Học viện - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và Quyết định số 100-QĐ/TW ngày 22-10-2007 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, trong đó đã xác định 14 đơn vị như sau:

- 8 đơn vị chức năng ở trung tâm Học viện: Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Quản lý đào tạo, Vụ Quản lý khoa học, Vụ Các trường chính trị, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ban Thanh tra, Văn phòng Học viện.

- 4 học viện khu vực: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV.

- 2 học viện chuyên ngành: Học viện Hành chính, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

II. Tại phiên họp ngày 27-5-2008, sau khi nghe Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Ban các sự đảng Bộ Nội vụ và một số ban đảng liên quan báo cáo Đề án về sắp xếp tổ chức các đơn vị nghiên cứu, giảng dạy, sự nghiệp của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và các ban đảng Trung ương (Tờ trình số 215-TTr/BTCTW, ngày 20-5-2008), Ban Bí thư đồng ý chủ trương sắp xếp như sau:

- Hợp nhất 3 viện: Viện Kinh tế chính trị học, Viện Quản lý kinh tế, Viện Kinh tế và phát triển thành Viện Kinh tế.

- Hợp nhất Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Viện Nghiên cứu tôn giáo và tín ngưỡng thành Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học.

- Đưa bộ môn Tâm lý học lãnh đạo quản lý của Viện Xã hội học và tâm lý lãnh đạo, quản lý; bộ môn Khoa học quản lý của Viện Quản lý kinh tế hiện nay về Viện Chính trị học.

- Giao Viện Nhà nước và pháp luật nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành chính cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp.

- Trên cơ sở chuyển các đơn vị nghiên cứu của các ban đảng Trung ương về Học viện, cùng với Viện Xây dựng Đảng hiện nay của Học viện để tổ chức lại thành Học viện Xây dựng Đảng trực thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ nghiên cứu và đào tạo, bồi dưỡng cả lý luận và thực tiễn về các chuyên ngành xây dựng Đảng, đặc biệt là bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu về xây dựng Đảng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan ở Trung ương và các cấp, các ngành.

Riêng đề án trước đây của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) về lập Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo thì giao Học viện Báo chí và Tuyên truyền đảm nhiệm, với sự phối hợp của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Chuyển nhiệm vụ nghiên cứu lý luận kinh điển Mác - Lênin thuộc Viện Kinh điển Mác - Lênin về các viện chuyên ngành (như các viện: Triết học, Kinh tế, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Xây dựng Đảng và các viện khác).

- Giao Vụ Quản lý đào tạo đảm nhiệm nhiệm vụ hỗ trợ đào tạo và khảo thí.

- Đổi tên Viện Xã hội học và tâm lý lãnh đạo, quản lý thành Viện Xã hội học.

- Đổi tên Viện Thông tin khoa học thành Trung tâm Thông tin khoa học.

- Đổi tên Nhà xuất bản Lý luận chính trị thành Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính.

Như vậy, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh có 15 đơn vị nghiên cứu, giảng dạy, sự nghiệp tại trung tâm Học viện là:

1- Viện Triết học

2- Viện Kinh tế

3- Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học

4- Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng

5- Viện Lịch sử Đảng

6- Học viện Xây dựng Đảng

7- Viện Chính trị học

8- Viện Nhà nước và pháp luật

9- Viện Xã hội học

10- Viện Văn hóa và phát triển

11- Viện Quan hệ quốc tế

12- Viện Nghiên cứu quyền con người

13- Trung tâm Thông tin khoa học

14- Tạp chí Lý luận chính trị

15- Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính.

Học viện có tổng số 29 đơn vị trực thuộc.

III. Về tổ chức thực hiện: Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương có trách nhiệm bàn giao Viện Khoa học tổ chức, Trung tâm Nghiên cứu khoa học dân vận về Học viện để tổ chức lại Viện Xây dựng Đảng thành Học viện Xây dựng Đảng. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các ban đảng Trung ương xây dựng đề án tổ chức Học viện Xây dựng Đảng, ban hành quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Xây dựng Đảng thuộc Học viện; phối hợp với các ban đảng Trung ương xây dựng quy chế phối hợp về công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng.

Giao Giám đốc Học viện xây dựng lộ trình phù hợp tiếp tục sắp xếp đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện. Triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế, đồng thời, cần có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hiện có và có kế hoạch để tuyển chọn, đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ trẻ.

Học viện chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng quy định về chế độ giảng viên kiêm nhiệm, giảng viên thỉnh giảng và kế hoạch luân chuyển cán bộ giảng dạy của Học viện có định kỳ đi cơ sở để nắm bắt thực tiễn, báo cáo Ban Bí thư.

- Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng ý bảo lưu chế độ, chính sách đối với cán bộ lãnh đạo các viện. Đối với cán bộ cấp trưởng, khi sắp xếp sang đơn vị mới không giữ chức danh trưởng đơn vị thì được giữ hàm trưởng đơn vị và các chế độ, chính sách hiện hưởng (ví dụ: hàm Viện trưởng…).

- Nguyên tắc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đồng thời cũng là căn cứ để sắp xếp, kiện toàn các đơn vị ở các học viện trực thuộc, để bảo đảm tính thống nhất, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy tổ chức.

- Giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban đảng ở Trung ương và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra triển khai thực hiện kết luận này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban cán sự đảng Chính phủ,
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương,
- Ban Tuyên giáo Trung ương,
- Ban Dân vận Trung ương,
- Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ,
- Ban cán sự đảng Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

TM. BAN BÍ THƯ
Trương Tấn Sang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 162-TB/TW về kết luận của Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức đơn vị nghiên cứu, giảng dạy, sự nghiệp của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và các Ban đảng ở Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.531

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246