Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 136/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 136/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 24/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 136/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2009

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Ngày 5 tháng 4 năm 2009 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cùng dự buổi làm việc có các Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm, Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Quốc phòng, Ủy ban Dân tộc.

Sau khi nghe đồng chí Võ Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh báo cáo một số vấn đề về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; kết quả Đoàn tham gia phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, một số đề xuất, kiến nghị năm 2009 và ý kiến phát biểu của các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận như sau:

I. Trong năm qua, trong điều kiện đất nước gặp nhiều khó khăn, nhưng các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên cả nước đã kế thừa và phát huy truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, năng động và sáng tạo tổ chức các phong trào ngày càng phong phú, thiết thực đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước. Vai trò của thanh niên ngày càng được khẳng định rõ hơn trong xã hội; Đoàn đã kịp thời tham mưu cho Chính phủ nhiều chính sách, cơ chế đối với thanh niên, như quản lý nhà nước về công tác thanh niên, tham gia thực hiện có hiệu quả nhiều dự án quan trọng như dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, chủ động phối hợp với địa phương xây dựng thí điểm Dự án “Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ”… Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên có nhiều chuyển biến tích cực với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, nhằm bồi dưỡng lý tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi; công tác tổ chức, đoàn kết, tập hợp thanh niên ngày càng được củng cố và mở rộng. Các phong trào thi đua do Đoàn phát động được đông đảo thanh niên hưởng ứng tham gia như “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với than niên lập thân, lập nghiệp”…thực sự có hiệu quả, đi vào chiều sâu, gắn với các hoạt động kinh tế, xã hội; đặc biệt đã đoàn kết, tập hợp được đông đảo thanh niên Việt Nam, thế hệ trẻ Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn cũng như các phong trào chung của đất nước. Hoạt động của Đoàn trên các lĩnh vực đã cổ vũ và phát huy tính năng động, sáng tạo và sức trẻ của thanh niên, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và biểu dương nỗ lực của các cấp bộ Đoàn và thanh niên, tuổi trẻ Việt Nam trong thời gian qua.

Tuy nhiên, lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cấp bộ Đoàn cần khắc phục các tồn tại, yếu kém trong công tác Đoàn, đặc biệt là tổ chức và phong trào Đoàn Thanh niên tại cơ sở, vùng nông thôn; tăng cường công tác quản lý nội dung các báo của Đoàn, với nhiệm vụ trọng tâm là giáo dục nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cao đẹp cho thanh niên, nhất là học sinh, sinh viên; biểu dương, tôn vinh các điển hình thanh niên tiên tiến lập thân, lập nghiệp trong các lĩnh vực, địa bàn; cung cấp thông tin, tuyên truyền về các hoạt động, phong trào của thanh niên đang thực hiện trên cả nước.

Bước vào năm 2009, nền kinh tế nước ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009, thể hiện trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và của Chính phủ để tổ chức triển khai hiệu quả các công tác, phong trào Đoàn gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, nhằm phát huy vai trò, tiềm năng sáng tạo, xung kích của thanh niên, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp chung. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, lối sống văn hóa trong thanh thiếu niên, tiếp tục làm tốt công tác vận động thanh thiếu niên “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, coi đây là nhiệm vụ chính trị cơ bản, xuyên suốt, có ý nghĩa chiến lược của Đoàn Thanh niên. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân, chú trọng xây dựng tổ chức Đoàn, đội ngũ cán bộ Đoàn trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh việc đoàn kết, tập hợp thanh thiếu niên, đặc biệt là thanh thiếu niên ở cơ sở, vùng nông thôn, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài. Chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong các hoạt động phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội; đặc biệt trong thời gian tới, tổ chức Đoàn các cấp cần tích cực tham gia đào tạo nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, đồng thời chú trọng hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm, đẩy mạnh phong trào đưa khoa học công nghệ vào sản xuất để đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước.

II. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Về việc ban hành Nghị định về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong: Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ trình Chính phủ ban hành.

2. Về sơ kết giai đoạn 1 thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2010: Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam hoàn thiện báo cáo sơ kết giai đoạn 1 thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2010 gửi các tỉnh, thành phố, bộ, ngành; đồng thời chuẩn bị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam vào năm 2010, xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Đồng ý về nguyên tắc việc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lập dự án quy hoạch xây dựng Đảo Thanh niên toàn quốc. Trung ương Đoàn đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng tại Đảo Thanh niên Bạch Long Vỹ và Đảo Thanh niên Cồn Cỏ. Trên cơ sở đó, chủ trì, thống nhất với các Bộ, ngành, địa phương liên quan về kế hoạch tiến hành khảo sát lựa chọn các đảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các đảo Việt Nam và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên các đảo của từng địa phương, lập dự án cụ thể, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Các hoạt động hỗ trợ Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào.

- Dự án xây dựng Làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Lào – Việt:

Đồng ý về nguyên tắc. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Cao su Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao và Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào rà soát lại quy mô, lập Dự án chi tiết đầu tư xây dựng thí điểm Làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Lào – Việt gắn kết với các hoạt động trồng cao su, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thống nhất với phía Lào bổ sung Dự án này vào danh mục sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào giai đoạn 2006 – 2010.

- Dự án xây dựng Cung Hữu nghị Thanh niên Lào – Việt:

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng và các Bộ liên quan nghiên cứu làm rõ mục đích, yêu cầu, phạm vi, quy mô, nội dung hoạt động và khả năng ngân sách của ta, nhằm bảo đảm đây là một công trình văn hóa hữu nghị Thanh niên tồn tại lâu dài cho các thế hệ mai sau, có ý nghĩa về chính trị, văn hóa, xã hội, là nơi hợp tác giao lưu giữa Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ hai nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Dự án mở rộng một số Làng Thanh niên lập nghiệp tại các tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Ninh Thuận.

Đồng ý về nguyên tắc. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiến hành sơ kết để đánh giá hiệu quả của Dự án 18 Làng Thanh niên lập nghiệp dọc đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 – 2010, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; trên cơ sở đó, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan xây dựng Dự án mở rộng một số Làng Thanh niên lập nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

6. Đồng ý Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với cựu thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

7. Quy hoạch và xây dựng mạng lưới nhà văn hóa thiếu nhi cấp huyện: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu làm rõ thêm vấn đề này theo hướng phù hợp với quy hoạch, quy chuẩn nông thôn mới mà Bộ Xây dựng đang chủ trì xây dựng; lồng ghép hạ tầng văn hóa thông tin tại cơ sở.

8. Đồng ý về nguyên tắc việc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia các chương trình, dự án thực hiện Nghị quyết số 30a/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.

a) Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan xây dựng Dự án tổ chức các đội trí thức trẻ, công chức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi và chế độ, chính sách đối với trí thức trẻ, công chức trẻ tình nguyện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

b) Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng Dự án thí điểm tuyển chọn các trí thức trẻ ưu tú dưới 26 tuổi, có trình độ Đại học, ưu tiên những cán bộ đang công tác tại cơ sở để tăng cường thêm 600 Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cho 61 huyện nghèo trong cả nước, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

c) Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện chương trình xây dựng hạ tầng cơ sở và nhà ở cho hộ gia đình tại 61 huyện nghèo.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên & Nhi đồng của Quốc hội;
- TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TKBT, KTTH, KGVX, KTN, TCCV, NC, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TH (4)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc   

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 136/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.289
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.227.92