Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 101/TB-VPQH kết luận của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại Hội nghị toàn quốc triển khai lấy ý kiến nhân dân do Văn phòng Quốc hội ban hành

Số hiệu: 101/TB-VPQH Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc
Ngày ban hành: 14/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 101/TB-VPQH

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI, CHỦ TỊCH ỦY BAN DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992 TẠI HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC TRIỂN KHAI LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

Ngày 08/01/2013 Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tuyên giáo trung ương, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Sinh Hùng Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phát biểu chỉ đạo triển khai việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; đồng thời, Hội nghị đã được phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Kế hoạch của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, báo cáo về những nội dung cơ bản của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 vào báo cáo về công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền trong việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã phát biểu hoan nghênh việc tổ chức Hội nghị, nêu tình hình triển khai sơ bộ ở một số địa phương, kiến nghị hướng dẫn một số vấn đề cụ thể để bảo đảm tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại Hội nghị như sau:

1. Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 hoan nghênh tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và rất khẩn trương của các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương trong việc triển khai, quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội và Kế hoạch của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

2. Về thành phần, Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội đã quy định thành phần tham gia đóng góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp bao gồm tất cả các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Vì vậy, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương (Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội, Kế hoạch của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chủ động quyết định hình thức, cách thức lấy ý kiến, địa bàn, địa điểm, thời điểm và thành phần lấy ý kiến, tạo điều kiện để nhân dân thảo luận, đóng góp ý kiến một cách thuận lợi, dân chủ, công khai, bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả và không trùng lắp.

3. Về trách nhiệm báo cáo, Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội đã quy định rõ trách nhiệm báo cáo tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức và người đứng đầu. Báo cáo tổng hợp ý kiến của các cơ quan nhà nước ở trung ương đóng tại địa phương, của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận ở địa phương bên cạnh việc gửi đến các cơ quan, tổ chức theo Nghị quyết của Quốc hội và Kế hoạch của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được đồng thời gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để tập hợp và phản ánh đầy đủ ý kiến đóng góp của địa phương.

4. Về thời hạn gửi Báo cáo tổng hợp ý kiến: Để bảo đảm tổng hợp kịp thời và đầy đủ ý kiến của nhân dân, thời hạn gửi báo cáo tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức quy định tại phần IV Kế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP ngày 28/12/2012 của Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 được chia làm 2 đợt như sau:

- Chậm nhất đến ngày 15/3/2013, các cơ quan, tổ chức quy định tại mục 5, phần IV Kế hoạch phải gửi Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp (đợt 1) và chậm nhất đến ngày 31/3/2013, phải gửi Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp (đợt 2) đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để tổng hợp.

- Chậm nhất đến ngày 31/3/2013, các cơ quan, tổ chức quy định tại mục 6, phần IV Kế hoạch phải gửi Báo cáo tổng hợp ý kiến (đợt 1) và chậm nhất đến ngày 05/4/2013 phải gửi Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp (đợt 2) đến Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

5. Lấy ý kiến nhân dân về Hiến pháp là một sự kiện trọng đại của quốc gia, đặc biệt là ở nước ta, nơi mà tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, xuất phát từ nhân dân. Để Hiến pháp thực sự phản ánh đầy đủ ý chí, nguyện vọng của nhân dân, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 mong rằng, mỗi người dân Việt Nam, bằng trí tuệ và tâm huyết của mình, tích cực hưởng ứng, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Nhân dân có thể gửi ý kiến đóng góp về Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, theo địa chỉ: số 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội. Bì thư ghi rõ: "Góp ý về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992", không phải dán tem hoặc trả cước phí bưu điện.

Ngay sau Hội nghị này, đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương căn cứ vào tình hình thực tế và nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, địa phương mình, khẩn trương tổ chức triển khai việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để đợt lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đạt mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương báo cáo Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để kịp thời giải quyết, hướng dẫn.

 

 

Nơi nhận:
- Thành viên UBDTSĐHP;
- UBTVQH, HĐDT, UB của QH; các ban, viện của UBTVQH;
- TANDTC, VKSNDTC, KTNN;
- UBTW MTTQVN;
- VPTW Đảng; VPQH; VPCTN; VPCP;
- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tỉnh ủy/Thành ủy, HĐND, UBND tỉnh, TP, trực thuộc TW, các Đoàn ĐBQH;
- Thành viên Ban Biên tập;
- Lưu: HC, UBDTSĐHP.

CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hạnh Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 101/TB-VPQH kết luận của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại Hội nghị toàn quốc triển khai lấy ý kiến nhân dân do Văn phòng Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.238
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235